Återbäring av moms till finländsk näringsidkare i Island, Norge och Schweiz

Har getts
1.6.2010
Giltighet
13.5.2013

I Finland momsregistrerad näringsidkare som köper varor eller tjänster i ett annat EU-land och som inte är momsskyldig för sin försäljning i inköpslandet, kan på ansökan få tillbaka den moms som ingår i varornas och tjänsternas inköpspris. Också moms som betalats i samband med import av en vara kan återbäras.

Ett återbäringsförfarande som liknar det som finns inom EU, tillämpas också i vissa andra länder. I denna publikation redogörs för förfarandena i Island, Norge och Schweiz.

Grunderna för återbäring av moms

Rätt till momsåterbäring

Förutsättningar för återbäring är, att

 • näringsidkaren inte är registrerad och inte heller är skyldig att registrera sig i ifrågavarande land;
 • näringsidkaren inte har fast driftställe i ifrågavarande land från vilket affärstransaktioner görs.

Momsen på inköpen kan återbäras om

 • förvärvet hänför sig till sökandens affärsverksamhet i Finland och som, om den bedrivits i ifrågavarande land skulle ha medfört momsskyldighet eller berättigat till återbäring eller
 • det i återbäringslandet finns en bestämmelse om s.k. omvänd skattskyldighet och förvärvet hänför sig till sådan försäljning av varor och tjänster som den finländska näringsidkaren idkat i ifrågavarande land för vilken köparen är momsskyldig.

Rätten till återbäring motsvarar till sin omfattning avdragsrätten hos företag som är momsskyldiga i ifrågavarande stat.

Begränsningar av återbäringsrätten

Momsåterbäring betalas inte för:

 • förvärv som används i affärsverksamhet som inte berättigar till avdrag
 • skattefria förvärv

Momsåterbäring kan alltså ansökas för andra förvärv som ansluter sig till sökandens affärsverksamhet och som omfattas av den ifrågavarande landets normala avdragsregler. Men:

 • reglerna om avdragsrätten av inköp varierar en aning i de olika länderna; och
 • varje land har fastställt ett minimibelopp som kan återbäras.

Förteckningen över inköp för vilka moms inte återbärs som nämns i denna publikation är inte uttömmande.

Återbäringsansökan och bilagorna

Ansökan ska lämnas inom den tid som återbäringslandet har bestämt. Vanligen ska återbäring sökas senast inom sex månader från utgången av det kalenderår till vilket den tidsperiod som ansökan avser hör. Generellt är sista dagen att lämna ansökan är 30.6.

Ansökningsperiodens längd är beroende på återbäringslandets bestämmelser antingen minst två eller tre månader och högst ett kalenderår.

Återbäring söks skriftligen hos behörig skattemyndighet i ifrågavarande land. Kontaktuppgifterna finns nämnda senare vid varje land. Ansökan lämnas in på en blankett som fastställts av återbäringsstaten. Blanketten skall ifyllas noggrant och undertecknas, annars kan ansökan lämnas oprövad eller återsänds för komplettering.

Bifoga fakturor eller förtullningsbeslut i original i vilka momsbeloppet har specificerats. Myndigheten i återbäringslandet stämplar varje faktura eller förtullningsbeslut med syfte att de inte kan användas på nytt i en annan ansökan och returnerar dem.

Innehållet i fakturan är mycket viktig. Fakturan skall vara adresserad till sökanden och uppfylla återbäringslandets momsbestämmelser.

Bifoga till ansökan skattemyndighetens intyg om momsskyldigheten. Verksamhetens art skall framgå av intyget. Intyget gäller ett år från dagen för utfärdande. När intyget har gått ut, skall sökanden skicka ett nytt i samband med nästa ansökan. En finländsk näringsidkare kan beställa intyget från skatteförvaltningens servicetelefon 020 697 015.

Om återbäringen söks med hjälp av ett ombud, ska också sökandens fullmakt till ombudet bifogas ansökan.

Det är frivilligt att använda ombud. Köparen kan utarbeta och skicka ansökan själv eller använda ett ombud. Reglerna om användningen av ombud varierar i de olika länderna. Kontrollera reglerna för användning av ombud från återbäringslandets anvisning.

Betalning av återbäringen

Återbäringen utbetalas på sökandens begäran antingen i det land som återbär momsen eller i den stat där sökanden är etablerad. Det är viktigt att uppge fullständiga uppgifter om bankförbindelsen dvs. bankens namn, bankkontots IBAN kontonummer samt bankens SWIFT/BIC kod. Om återbäring betalas i ett annat land än det som återbär momsen, står sökanden för bankkostnaderna. Återbäringen betalas vanligen via bankgiro i återbäringslandets valuta. Den myndighet som återbär momsen har rätt att betala återbäringen med en check eller ett till sökanden adresserat betalningsuppdrag.

Återbäringsansökan förkastas

Återbäringsansökan förkastas om den inte uppfyller de formella kraven (fakturor, intyg om momsskyldigheten, ansökningsblankett, tidsfrister osv.) eller de grundläggande principerna i återbäringsförfarandet (t.ex. då man ansökt om återbäring för inköp som inte är avdragsgilla eller sökanden bedriver momspliktig verksamhet i återbäringslandet). Förkastandet av ansökan bör motiveras. Beslutet kan överklagas enligt ifrågavarande lands besvärsförfarande. Detta innebär, att landens normala bestämmelser om momsbesvär inkl. tidsfrister, besvärsformer osv. tillämpas

Återkrav

Om man efter att återbäringen har betalats upptäcker att ansökan baserade sig på felaktig information, återkrävs till för stort belopp betalad återbäring vanligen genom att man drar av den från nästa ansökan. Ländernas skattemyndigheten förhåller sig ytterst allvarligt till svikliga ansökningar. Återbäring som betalats till följd av en sviklig ansökan återkrävs. Vidare kan myndigheten belägga sökanden med böter samt vägra betala framtida återbäringar.

Närmare information om återbäringsförfarandet fås från återbäringslandets skattemyndighet.

Island

Ansökan skickas till och ytterligare information fås från:

Skattstjórinn í Reykjavik
Virðisaukaskattsskrifstofa
Tryggvagötu 19
150 REYKJAVIK
Tfn +354 560 3600
Fax + 354 552 9576
www.rsk.is

Ansökningsblanketten (RSK 10.29) finns tillgänglig på ovan nämnda webbplats. Fyll i blanketten i versaler eller med skrivmaskin på isländska eller engelska och skicka till ovan nämnd adress. Bifoga fakturorna eller införseldokumenten i original samt ett intyg om sökandens momsskyldighet som utfärdats av myndigheten i hemlandet.

Förvärv för vilka återbäring inte betalas

Momsåterbäring betalas inte för följande inköp:

 • mat och dryck
 • köp och hyra av bil
 • representationskostnader och presenter

Återbäringens minimibelopp

Om ansökan avser en tidsperiod som är kortare än ett kalenderår men minst två månader, får återbäringsbeloppet inte understiga ISK 37 900. Om tidsperioden omfattar ett kalenderår eller slutet av det, får beloppet inte vara mindre än ISK 7 400.

Återbetalningssätt

Återbäringen betalas på bankkonto eller som postgiro i Island eller till sökandens hemland.

Momsskattesatser

 • 25,5 % Allmän skattesats
 • 7% Livsmedel, vatten, hotellinkvarteringar, böcker, tidningar, tidskrifter, vägavgifter, radio- och televisionlicenser

Persontransporter och postverksamhet är momsfria.

Norge

Ansökan skickas till och ytterligare information fås från:

Skatt Øst - Moss
Vogtsgate 17, Statens Hus
1532 MOSS
Postadress: Postboks 103, 1501 MOSS
Tfn +47 22 077000
Fax +47 69 255726
www.skatteetaten.no

Ansökningsblanketten (RF-1032BE)) finns tillgänglig på ovan nämnda webbplats. Fyll i blanketten i versaler på norska, svenska, danska eller engelska och skicka till ovan nämnd adress. Bifoga fakturorna eller införseldokumenten i original samt ett intyg om sökandens momsskyldighet som utfärdats av myndigheten i hemlandet. Fakturorna skall utvisa momsbeloppet i norska kronor.

Förvärv för vilka återbäring inte betalas

Momsåterbäring betalas inte för följande inköp:

 • måltidskostnader
 • representationskostnader
 • inköp och hyra av personfordon samt dess driftskostnader

Återbäringens minimibelopp

Om ansökan avser en tidsperiod som är kortare än ett kalenderår men minst tre månader, får återbäringsbeloppet inte understiga NOK 2 000. Om tidsperioden omfattar ett kalenderår eller slutet av det, får beloppet inte vara mindre än NOK 200.

Återbetalningssätt

Återbäringen betalas på ett norskt eller utländskt bankkonto.

Momsskattesatser

 • 25 % Allmän skattesats
 • 11 % Livsmedel
 • 7 % Persontransport, hotellinkvartering, biobiljetter

Schweitz

Ansökan skickas till och ytterligare information fås från:

Eidgenössische Steuerverwaltung
Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Schwarztorstrasse 50
3003 BERN
Tfn +41 31 322 2111
Fax +41 31 325 7138
e-post: mwst.webteam@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch/

Ansökningsblanketten (D-MWST.Nr. 1222 och 1223) och anvisning (Nr. 1221) finns tillgänglig på ovan nämnda webbplats. Fyll i blanketten i versaler och skicka till ovan nämnd adress. Dessutom ska betalningsanvisningsblanketten Nr 1225 ifyllas och bifogas ansökan. Bifoga fakturorna inklusive intyg över betalning eller införseldokumenten i original samt ett intyg om sökandens momsskyldighet som utfärdats av myndigheten i hemlandet.

Ansökan skall omfatta ett kalenderår. Man kan göra ansökan endast en gång om året.

Det är obligatoriskt att använda ombud med hemort i Schweiz. Ombudet befullmäktigas med blankett nr 1224. Blanketten finns på ovan nämnda webbsida.

Förvärv för vilka återbäring inte betalas

Momsåterbäring betalas inte för följande inköp:

 • momsfria förvärv
 • representationskostnader
 • 50% för mat och dryck
 • inköp för annat än affärsverksamheten

Ofullständiga fakturor och kvitton berättigar inte till återbäring. Återbäring medges inte heller för fakturor som saknar uppgift om att fakturan har betalts.

Återbäringens minimibelopp

Det minsta beloppet som återbärs är CHF 500.

Återbetalningssätt

Återbäringen betalas på ombudets bankkonto i Schweiz eller som postgiro till ombudet.

Momsskattesatser

 • 7,6 % Allmän skattesats (8 % från år 2011)
 • 3,6 % Hotellinkvartering, radio- och televisionslicenser (3,8 % från år 2011)
 • 2,4 % Livsmedel, läkemedel, böcker, tidningar, tidskrifter (2,5 % från år 2011)

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 182r)