Själv utskrivet kontoutdrag eller verifikat som grund för ett avdrag i beskattningen

Har getts
9.1.2002
Diarienummer
1532/345/2001
Giltighet
Tills vidare

Bankernas kunder kan genom Internet skriva ut med användande av bankprogram på sina personliga skrivare separata kvitton och hela kontoutdrag som gäller olika betalda transaktioner. Kunderna kan också helt och hållet övergå till dokumentslös elektroniska kontoudrags-/verifikatsservice, där kontoutdrag och verifikat kan fås endast i elektronisk form via Internet.

Informationen på kontoutdrag och verifikat som skrivs ut på personlig skrivare med egen dator motsvarar de kontoutdrag som banken skickat med posten eller de verifikat som fås på bankens kontor eller från betalningsautomater. Till dessa ansluter sig dock alltid en möjlighet att redigera uppgifterna. Informationen på kvittot eller kontoutdraget kan ändras med användande av egen datamaskin innan uppgifterna skrivs ut på papper.

Skatteförvaltningen behöver en tillförlitlig utredning om grunderna för avdrag som görs i beskattningen. Kunden kan i flesta fall använda det ursprungliga kontoutdraget eller kvittot över betalningen som banken skickat. Verifikatet fås från banket tillräckligt tidigt för att fogas till beskattningshandlingarna. Kunden kan också i efterhand få från banken ett verifikat eller en bekräftelse över betalningen.

Som grund för ett avdrag som görs i beskattningen godkänns följande verifikat:

  • Bankens kontoutdrag på papper (eller en kopia därav)
  • Betalningskvitto som banken givit
  • Separat bekräftelse över betalningen som fåtts från banken
  • Kvitto över betalningen som fåtts från en betalningsautomat

Som grund för ett avdrag som görs i beskattningen kan också godkännas ett verifikat som kunden själv med användande av Internet skrivit ut från bankprogammet till exempel då bankens kund helt och hållet gått över till dokumentslös verifikats-/kontoutdragsservice.

Ett själv utskrivet verifikat kan godkännas i beskattningen då ett särskilt skäl inte föreligger att misstänka transaktionens äkthet eller verifikatets tillförlitlighet. Kunden skall bereda sig att vid behov lägga fram t.ex det ursprungliga kontoutdraget eller ett verifikat över den erlagda betalningen som fås från banken.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Tapio Hintikka