Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Om momsbeskattning av direktförsäljning

Har getts
7.2.2001
Diarienummer
359/40/2001
Giltighet
Tills vidare

Anvisningen har ersätts av anvisningen Momsbeskattning av kommissionshandel och förmedlingsverksamhet, den 1.1.2023 Dnr VH/4840/00.01.00/2022.

Gränserna i euro för verksamhet i liten skala och skattelättnad i den nedre gränsen för skattskyldighet som tillämpas i mervärdesbeskattningen höjs den 1 januari 2016. I denna anvisning finns de gamla gränserna i euro. Den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 10 000 euro och den övre gränsen för skattelättnad vid den nedre gränsen för skattskyldighet höjs till 30 000 euro. Ytterligare information i anvisningen Lättnad vid den nedre gränsen för moms.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats), 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

1. Allmänt

Som direktförsäljning betraktas vanligen försäljning av jordbruks- och trädgårdsprodukter direkt från gårdsbrukslägenheten till konsumenterna. Av marknadsföringsskäl kan försäljningsverksamheten vara ordnad så att flera producenter och t.ex. tillverkare av hantverks- och hemslöjdsprodukter bjuder ut sina produkter till försäljning i en och samma försäljningslokal. Sådant samarbete kan t.ex. vara ordnat av lokala producentföreningar eller företag som idkar näringsverksamhet. Direktförsäljning kan utövas även så att verksamheten liknar verksamheten av en vanlig självbetjäningsbutik som bedriver detaljhandel. Också loppmarknadsverksamhet kan ordnas i form av direktförsäljning.

Eftersom direktförsäljning kan arrangeras på flera olika sätt, är det avgörande med tanke på momsbeskattningen vad som parterna överenskommit om verksamheten. Om det inte finns någon särskild överenskommelse mellan parterna om arrangemangen kring direktförsäljningsverksamheten eller om de praktiska arrangemangen inte motsvarar det som man överenskommit om, avgörs tolkningssituationerna genom att man uppskattar helheten utgående från fakta.

2. Skyldigheten att erlägga moms

Skattskyldiga i momssystemet är i princip alla företag och övriga samfund samt yrkesutövare som säljer skattepliktiga varor och tjänster i form av rörelse. Skattskyldigheten är omfattande, eftersom man vill förhindra skattekumulering genom att bevilja avdrag för den skatt som ingår i inköpen.

Skattskyldiga är inte de som bedriver s.k. verksamhet i liten skala, dvs. de vilkas omsättning för kalenderåret inte överskrider 50 000 mark. Utanför momsbeskattningen lämnas således verksamhet av närmast hobbynatur. Om sådan verksamhet med ringa omsättning bedrivs i form av rörelse, har företagaren dock möjlighet att ansöka sig som momsskyldig. Som momsskyldig kan han dra av momsen som ingår i inköpspriset av de varor och tjänster som han använder för tillverkningen av sina egna varor.

Momsskyldigheten av de företag, hantverkare, privatpersoner och jordbruksproducenter som tillverkar varor samt de som håller en direktförsäljningsbutik avgörs skilt för vardera. Om någon av medlemmarna i försäljningskedjan inte är skattekyldig, innehåller varans slutliga konsumentpris dold moms på grund av att avdragsrätten saknas. De praktiska arrangemangen av försäljningsverksamheten påverkar alltså momsbeskattningen av direktförsäljningen.

En viktig tolkningsfråga med tanke på momsbeskattningen är att kunna avgöra om det är frågan om förmedlingsverksamhet eller kommissionshandel.

3. Förmedlingsverksamhet

Med förmedlingstjänster avses försäljning eller inköp av varor eller tjänster i huvudmannens namn och för hans räkning. Förmedlaren agerar inte som försäljare av varor eller tjänster, utan han arbetar tydligt i uppdagsgivarens namn. Själva köpet avslutas mellan försäljaren och köparen. Rättigheter och skyldigheter i anslutning till köpet sträcker sig alltså inte till förmedlaren. Förmedlaren fungerar som huvudmannens ombud eller representant, inte som försäljare av varan.

När man bedriver direktförsäljning i form av förmedlingstjänst, fungerar den som håller direktförsäljningsbutiken som förmedlare. Hans uppgift är t.ex. att ta emot avgifter på försäljarnas gemensamma kassa. Själva handeln sker dock alltid direkt mellan varans försäljare och köpare.

Kännetecken för förmedlingstjänst är bl.a. att:

  • den som äger produkten, dvs. tillverkaren eller producenten, har antecknats som försäljare på verifikationen, 
  • ägaren prissätter produkterna,
  • man reklamerar fel direkt till varans ägare.

Skattskyldiga förmedlare erlägger moms endast för den egna provisionens del. Eftersom det är frågan om försäljning av förmedlingstjänster, tillämpas den allmänna skattesatsen på 22 % även då de förmedlade varorna skulle vara livsmedel som omfattas av skattesatsen 17 %.

Om varornas ägare är momsskyldig med stöd av de allmänna bestämmelserna, betalar han moms på sin varuförsäljning till konsumenterna.

4. Kommissionshandel

Om ombudet säljer sin huvudmans varor och tjänster som en återförsäljare, betraktas ombudets verksamhet som kommissionshandel. Kommissionshandel innebär att ombudet fungerar i sitt eget namn men för huvudmannens räkning. Kommissionshandlaren kan på motsvarande sätt fungera också som köparens ombud.

På kommissionshandeln tillämpas inte bestämmelserna om förmedling, utan den jämställs med återförsäljning vid momsbeskattningen. Skatten betalas såsom på två försäljningar som följer efter varandra. Samma skattesats tillämpas på båda försäljningarna.

Kommissionshandlaren betalar moms på försäljningen på samma sätt som en återförsäljare, fast varans äganderätt överförs från varans ägare, dvs. tillverkaren eller producenten, direkt till köparen. Den skattskyldige ägaren av varan betalar momsen för försäljningen av varan till kommissionshandlaren. Kommissionshandlaren får dra av den i försäljningspriset ingående momsen som den skattskyldige ägaren av varan uppburit hos handlaren.

När direktförsäljning bedrivs i form av kommissionshandel så att den som håller direktförsäljningsbutik är kommissionshandlare, anses varornas ägare sälja varorna till butiksinnehavaren och denne anses sälja varorna vidare till konsumenterna. Handeln sker således mellan butiksinnehavaren och köparna, även om varorna har grupperats i hyllorna eller försäljningsborden enligt tillverkare och även om tillverkaren anges på förpackningarna. Bestämmelserna om kommissionshandel kan tillämpas t.ex. då butiksinnehavaren tar varor som ägs av andra till försäljning på s.k. försäljningskonto.

Kännetecken för kommissionshandeln är bl.a.:

  • försäljning har ordnats av någon annan än den som äger varorna, t.ex. av direktför-säljningsbutikens innehavare,
  • det pris med vilket varan säljs till konsumenterna bestäms av kommissionshandlaren, inte enbart av den som äger varorna,
  • verifikationen har skrivits i kommissionshandlarens namn, även om uppgifterna om varans ägare anges,
  • fel i varorna reklameras direkt till innehavaren av direktförsäljningsbutiken.

5. Försäljning av begagnade varor

På försäljningen av begagnade varor tillämpas samma principer som på försäljningen av nya varor.

En skattskyldig återförsäljare kan dock tillämpa ett särskilt marginalskattesystem om han köper momsfria begagnade varor för momspliktig återförsäljning. Marginalskattesystemet kan inte tillämpas på förmedlingsverksamheten eller på försäljningen av nya varor.

Närmare upplysningar om marginalbeskattningen finns i sidan Marginalbeskattning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter vilken tillämpas i samband med mervärdesbeskattningen

6. Momsbeskattning av dem som tillverkar och producerar varor

Försäljning av hantverk, livsmedel och andra varor utgör momspliktig försäljning. Jordbruksproducenter eller idkare av hantverks- eller annan hemindustriverksamhet är således skyldiga att betala skatt på varuförsäljningen. Som idkare av direktförsäljning är de skyldiga att betala moms på försäljningen enligt de allmänna bestämmelserna.

Om varuförsäljningen i praktiken har ordnats så att direktförsäljningsbutikens innehavare uppträder som varornas försäljare, dvs. som kommisionshandlare, anses varorna ha sålts till butikinnehavaren även om äganderätten överförs från tillverkaren eller producenten direkt till konsumenten. Verifikationen om försäljningen ges då till butiksinnehavaren.

Om en producent eller tillverkare som idkar direktförsäljning är momsskyldig, har han rätt att dra av den moms som ingår i varans produktionskostnader. Han har också rätt att dra av den moms som ingår i de kostnader som han betalar till direktförsäljningsbutikens innehavare, t.ex. hyror för hyllor, bord m.fl. försäljningsplatser och kassatjänster eller provisioner.

Direktförsäljningsbutiker betraktas som särskilda försäljningsplatser. Därför tillämpas inte bestämmelsen i 59 § momslagen som avser att moms inte betalas på försäljning av självplockade vilda bär och svampar som plockaren säljer som sådana från en annan plats än en särskild försäljningsplats. Försäljning av självplockade vilda bär eller svampar från direktförsäljningslokalerna är således momspliktig försäljning även om säljaren är plockaren själv.

7. Momsbeskattning av direktförsäljningsbutikens avgifter

Momsskyldigheten av direktförsäljningsbutikens innehavare bestäms enligt de allmänna bestämmelserna. Därför är t.ex. ett allmännyttigt samfund skattskyldigt endast om inkomsterna från direktförsäljningen betraktas som näringsinkomst vid inkomstbeskattningen.

Butikinnehavarens försäljning till kunder och direktförsäljarna är momspliktig. Om han t.ex. har ett kafé i direktförsäljningslokalen, är han skattskyldig för försäljningen i kafét.

Uthyrning av försäljningsplatser är vanligen inte skattefri uthyrning av en del av fastighet. Om man till varuproducenterna t.ex. hyr ut hyllor, bord eller andra försäljningsställen i direktförsäljningslokalen, är det frågan om momspliktig försäljning av tjänster.

Direktförsäljningsbutikens innehavare kan också uppbära andra avgifter hos varutillverkarna och -producenterna, t.ex. ersättningar för skötande av den gemensamma kassan och för städning eller reklam. Även sådana avgifter är momspliktiga debiteringar.

Om direktförsäljningsbutikens innehavare fungerar som förmedlare, är hans provision momspliktig ersättning.

Om direktförsäljningsbutikens innehavare betraktas som kommisionshandlare vid momsbeskattningen, betalar han moms för hela försäljningspriset på varan. Om varornas ägare, dvs. deras tillverkare eller producent, är momsskyldig, har kommissionshandlaren rätt att dra av den moms som ingår i det pris som han betalat till varornas ägare. En momsskyldig kommissionshandlare betalar skatt på försäljningen även om varornas ägare inte är momsskyldig, dvs. det ingår ingen avdragbar moms i det pris som betalats till ägaren.

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2002