Grundräntan har stigit

Har getts
29.12.2005
Diarienummer
1705/39/2005
Giltighet
1.1.2006 – 30.6.2006
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2,50 % per år räknat från den 1 januari, dvs. för tiden 01.01.2006 – 30.6.2006.

Från och med den 1 januari 2004 har grundräntan varit 2,25 %.

Ränta som motsvarar grundräntan tillämpas i följande fall:

  1. Ränta som motsvarar grundräntan skall uppbäras
    • för delägarlån som inte med stöd av 53a § inkomstskattelagen räknats till kapitalinkomst som en fysisk person förvärvat i egenskap av delägare
    • för anställningslån (67 § inkomstskattelagen). Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än grundräntan.
  2. Enligt 18 § 2 mom. näringsskattelagen anses från näringsverksamheten inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet, som uppkommit på grund av privatuttag som lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerat med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Niklas Finne