Grundräntan har sjunkit

Har getts
12.12.2001
Diarienummer
3491/39/2001
Giltighet
01.01.-30.06.2002

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 3,5 % per år räknat från den 1 januari, dvs. för tiden 01.01 - 30.06.2002.

Till och med den 31 december 2001 är grundräntan 4,5 %.

Under tiden 01.01 - 30.06.2001 har grundräntan varit 5,25 %.

Grundräntan motsvarande ränta tillämpas i följande fall:

  1. Grundräntan motsvarande ränta skall uppbäras
    • För delägarlån som inte med stöd av 53a § inkomstskattelagen räknats till kapitalinkomst som en fysisk person förvärvat i egenskap av delägare.
    • För anställningslån (67 § inkomstskattelagen). Räntan som understiger grundräntan räknas till skattepliktig inkomst.
  2. Enligt 18 § 2 mom. näringsskattelagen anses från näringsverksamheten inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privatuttag som lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerat med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet.

 

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Sami Koskinen