Grundräntan har sjunkit

Har getts
22.8.2001
Diarienummer
2296/39/2001
Giltighet
Tills vidare

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 4,5 % om året räknat från den 1. juli, d.v.s. för tiden 01.07. – 31.12.2001. Till och med den 30 juni 2001 har grundräntan varit 5,25 %. Under den senaste hälften av år 2000 har grundräntan varit 4,5 %.

Grundräntan motsvarande ränta används i följande fall:

  1. Grundräntan motsvarande ränta ska uppbäras för
    • Delägarlån, som inte med stöd av 53 a § inkomstskattelagen räknats till kapitalinkomst för en fysisk person som är delägare.
    • Anställningslån (67 § inkomstskattelagen). Räntan som är lägre än grundräntan räknas till skattepliktig inkomst.
  2. Enligt 18 § 2 mom. näringsskattelagen anses från näringsverksamheten inte härröra den del av räntorna, som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet som uppkommit på grund av privat uttag som lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerad med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet.