Grundräntan förblir på tidigare nivå

Har getts
25.8.2005
Diarienummer
1052/39/2005
Giltighet
1.7.2005 – 31.12.2005
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Finansministeriet har fastsällt grundräntan till 2,25 % per år räknat från den 1 juli, dvs. för tiden 01.07.2005 – 31.12.2005.

Från och med den 1 januari 2004 har grundräntan varit 2,25 %.

Ränta som motsvarar grundräntan tillämpas i följande fall:

  1. Ränta som motsvarar grundräntan skall uppbäras
    • för delägarlån som inte med stöd av 53a § inkomstskattelagen räknats till kapitalinkomst som en fysisk person förvärvat i egenskap av delägare.
    • för anställningslån (67 § inkomstskattelagen). Räntan som understiger grundräntan räknas till skattepliktig inkomst.
  2. Enligt 18 § 2 mom. näringsskattelagen anses från näringsverksamheten inte härröra den del av räntorna som motsvarar den negativa återstod av det egna kapitalet, som uppkommit på grund av privatuttag som lyfts från en enskild rörelse eller ett enskilt yrke eller från en näringssammanslutning, multiplicerat med en ränteprocent som motsvarar grundräntan höjd med en procentenhet.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Niklas Finne