Förluster av fiske- och delägarlag vid ändring av verksamhetsformen

Har getts
11.6.2002
Diarienummer
858/345/2002
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
Behörighetsstadgande 2 § 2 mom. L om skatteförvalt

Enligt lagen om samfälligheter (758/89) avser samfällighet ett jord- eller vattenområde som hör till två eller flera fastigheter gemensamt och dess delägare är fastighetsägarna, som bildar ett delägarlag. Delägarlag kallas allmänt för skifteslag.

De centrala bestämmelserna i lagen om fiske gäller vattenområdets ägare. På gemensamma vattenområden hörde de rättigheter och skyldigheter som gäller fiske till och med 31.12.2000 till fiskelag enligt 3 § lagen om fiske. Fiskelaget bildades av delägarna av det gemensamma vattenområdet. Enligt lagen om fiske är fiskelaget skyldigt att ordna fisket och vården av fiskbeståndet på sitt område.

1. Civilrättsliga ändringar

Från fiskelag till delägarlag

De överlappande bestämmelserna om de samfällda vattenområdenas förvaltning i lagen om fiske har upphävts och delägarfastigheternas beslutsfattningsförfarande har arrangerats till alla delar enligt lagen om samfälligheter. Enligt 3 § lagen om fiske (14.7.2000/687) bildar delägarna av ett samfällt fiskevatten ett delägarlag enligt lagen om samfälligheter (758/1989), och detta delägarlag fungerar som ett i lagen avsett fiskelag. Som följd av lagändringen upphörde fiskelag som särskilda administrativa enheter. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2001.

Före lagändringen var ägarna till delägarfastigheterna i det samfällda vattenområdet vanligen delägare både i delägarlaget för det samfällda vattenområdet enligt lagen om samfälligheter och i fiskelaget enligt lagen om fiske. Delägarna skulle tillämpa två olika lagar på förvaltningen av det samfällda vattenområdet och på beslutsfattandet, dvs. antingen lagen om samfälligheter eller lagen om fiske, eller bådadera, beroende på om det var fråga om fiske på ett samfällt vattenområde eller annat ärende som angick det samfällda vattenområdet. Beroende på ärendets natur och delägarlagets konstitution skulle beslut fattas antingen i egenskap av fiskelag eller av delägarlag. Resultatet var att det var svårt att uträtta ärenden.

Ändringar i fastighetsbildningslagen

Fastighetsbildningslagen (688/2000) ändrades på samma gång så att till det samfällda området kan enligt 133 § fastighetsbildningslagen (14.7.2000/688) fogas ett till en av fastigheterna hörande område genom att fastigheten ges en mot området svarande andel i det samfällda området, om fastighetsägaren och delägarlaget för det samfällda området kommer överens om det. Med tanke på bestämmandet av andelarna bedöms det område som skall fogas till det samfällda området och de samfällda områdena vid fastighetsförrättningen, och varje fastighets andel i det samfällda område som bildats bestäms så att andelen till sitt värde motsvarar värdet av det område som hört till fastigheten eller värdet av den andel i det samfällda området som tidigare tillkommit fastigheten.

Fastighetsbildningslagen ändrades även så att sådana samfällda områden vilkas delägarlag har kommit överens om sammanslagning av de tillhörande samfällda områdena slås enligt 133 § fastighetsbildningslagens (688/2000) samman genom att det bildas ett nytt samfällt område av dem. Också vid sådana här sammanslagningar enligt 133 § fastighetsbildningslagen bibehålls ägandet hos de tidigare ägarna och ägarandelarna fastställs i förhållande till de tidigare andelarna. I fastighetsbildningslagen ingick inte tidigare några bestämmelser om sammanslagning av samfällda områden, varför några sammanslagningar av samfällda områden inte har kunnat förverkligas.

2. Beskattning av delägarlag

I beskattningen betraktas samfällda skogar, väglag, fiskelag och skifteslag som samfällda förmåner. Samfällda förmåner beskattas som särskilda skattskyldiga och som delägarens beskattningsbara inkomst betraktas inte den andel av den samfällda förmånens inkomst som tillkommer delägaren.

De samfällda förmånernas förluster fördelas inte mellan delägarna, utan dras av från den samfällda förmånens inkomst.

3.  Ändringar av verksamhetsformen i beskattningen av fiske- och delägarlag

Om ett i lagen om samfälligheter (758/1989) stadgat delägarlag, som bildas av delägarna av ett samfällt fiskevatten i enlighet med 3 § lagen om fiske (14.7.2000/687), fungerar som ett i lagen avsett fiskelag och fiskelaget samtidigt upphör att existera som en särskild administrativ enhet på grund av lagändringen, betraktas denna ändring enligt Skattestyrelsens uppfattning som en i 24 § 1 momentet 6 punkten inkomstskattelagen avsedd ändring av verksamhetsformen. Ändringen av verksamhetsformen medför enligt 24 § inkomstskattelagen inte några direkta inkomstskattepåföljder, om de tillgångar och skulder som hänför sig till den tidigare verksamheten, övergår till samma värden till det delägarlag som tar över verksamheten.

Om t.ex. tre delägarlag blir ett genom att delägarlagen slår samman sina områden och det bildade delägarlaget tar över verksamheten och ägarandelarna fastställs i förhållande till de tidigare andelarna, även en sådan ändring betraktas enligt Skattestyrelsens uppfattning som en i 24 § 1 momentet 6 punkten inkomstskattelagen avsedd ändring av verksamhetsformen. (Jfr motsvarande principer har tillämpats på näringssammanslutningar HFD 1981/743 (II 514), HFD 1981/2074 (II 515), HFD 1979/324 (II 526)). Ändring av verksamhetsformen medför enligt 24 § inkomstskattelagen inte några direkta inkomstskattepåföljder, om de tillgångar och skulder som hänför sig till den tidigare verksamheten övergår till samma värden till det delägarlag som tar över verksamheten.

4. Avdrag av förluster i beskattningen

Då delägarna byter andelar

Enligt 30 § inkomstskattelagen uträknas samfällda förmåners beskattningsbara inkomster av näringsverksamhet, jordbruk och övrig verksamhet var för sig så att man från skatteårets inkomst drar av tidigare års fastställda förluster av samma slag. Enligt 122 § inkomstskattelagen kan samfunds eller näringssammanslutningars förluster inte dras av om över hälften av aktierna eller andelarna under eller efter förluståret har bytt ägare eller om över hälften av medlemmarna har ersatts med nya. Detta lagrum gäller näringssammanslutningar och samfund. Motsvarande bestämmelser som skulle begränsa rätten att dra av förluster hos samfällda förmåner vid ägarbyte finns inte. Med andra ord, i fråga om samfällda förmåner utgör ägarbyten inte något hinder för avdrag av förluster från samfällda förmåners inkomst.

Då samfällda förmåner förenas

Eftersom det inte finns några sådana bestämmelser i inkomstskattelagen som skulle begränsa samfällda förmåners rätt att dra av förluster vid byte av andelar, utgör byten av de samfällda förmånernas andelar inte något hinder för avdrag av förluster, inte ens när samfällda förluster förenas.

Upplösning av delägarlag

Enligt 33 a § lagen om samfälligheter (14.7.2000/686) anses delägarlaget vara upplöst när dess skulder har betalats, om det samfällda området löses in, delas mellan delägarfastigheterna, säljs i utsökningsväg eller annars genom beslut av delägarstämman till förmån för delägarna.

Vid upplösning av delägarlag övergår de förluster som fastställts vid beskattningen inte till den nya ägaren.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör Kari Aaltonen