Att dra av lantbruksföretagares utgifter för företagshälsovård vid beskattning

Har getts
12.12.2002
Diarienummer
3229/33/2002
Giltighet
12.12.2002 - 31.12.2005
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Lantbruksföretagares företagshälsovård

I lagen om företagshälsovård (1383/2001) föreskrivs det om arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovård och om innehållet i och genomförandet av företagshälsovård. Lagen trädde i kraft 1.1.2002 och genom den upphävdes den tidigare lagen om företagshälsovård (743/1978). Enligt lagen avses med företagshälsovård sådan verksamhet som utövas av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården som enligt vad som föreskrivs skall ordnas av arbetsgivaren och som främjar förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller som följd av arbetet, hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. När företagshälsovård ordnas för företagare och andra som utför eget arbete iakttas lagen i tillämpliga delar. Med företagare och andra som utför eget arbete avses en person som avses i lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969). Enligt Skattestyrelsens uppfattning ändrades innehållet i företagshälsovård som lantbruksföretagaren ordnat åt sig själv inte då den nya lagen om företagshälsovård trädde i kraft.

Det är frivilligt för företagaren att ordna företagshälsovård åt sig själv. Tjänster kan ordnas vid en kommunal hälsovårdscentral, privat inrättning eller de kan produceras av yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Den egentliga sjukvården omfattas inte av lagen om företagshälsovård.

Med stöd av 29 § sjukförsäkringslagen ersätter Folkpensionsanstalten nödvändiga och skäliga kostnader för företagshälsovården till företagaren. Kostnaderna ersätts till 50 procent enligt de grunder som statsrådet fastställer för varje ersättningsklass så som Folkpensionsanstalten närmare bestämmer. Gårdsbesök och arbetsplatsutredningar som hör till företagshälsovården är avgiftsfria för lantbruksföretagaren. Lantbruksföretagaren har under vissa förutsättningar möjlighet att få sin lagstadgade olycksfallsförsäkringspremie nedsatt med 20 procent om han omfattas av företagshälsovård enligt lagen om företagshälsovård.

Att dra av utgifter för företagshälsovård vid beskattning

Behandlingen av utgifter för företagshälsovården som lantbruksföretagaren ordnat åt sig själv har inte varit enhetlig vid förrättandet av beskattningen. För några skattskyldiga har utgifterna inte ansetts som utgifter för lantbruksinkomstens förvärvande eller bibehållande. Utgifterna för företagshälsovård har då ansetts som utgifter som ansluter sig till lantbrukarens sjukvård.
 
I företagshälsovården som omfattas av lagen om företagshälsovård är det dock inte fråga om lantbruksföretagarens sjukvård utan om förebyggande av risker och men för hälsa i samband med arbetet. Kostnaderna för företagarens sjukvård ersätts med stöd av andra bestämmelser än 29 § sjukförsäkringslagen.

När lantbruksföretagaren ordnar sådana företagshälsovårdstjänster som avses i lagen om företagshälsovård åt sig själv, kan kostnaderna för dessa tjänster dras av vid beskattningen som utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande enligt 4 § inkomstskattelagen för gårdsbruk eftersom ordnandet av företagshälsovårdstjänsterna kan anses fast ansluta sig till lantbruksinkomstens förvärvande och bibehållande. Utgifterna för både företagshälsovårdstjänster som ordnats enligt den nya och enligt den gamla lagen om företagshälsovård är avdragsgilla vid beskattningen.

Då en person som avses i lagen om pension för företagare ordnar företagshälsovårdstjänster åt sig själv, kan kostnaderna för dessa tjänster på motsvarande sätt dras av som utgifter enligt 7 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.