Den särskilda ordningen för försäljning av elektroniska tjänster

Har getts
5.6.2003
Diarienummer
1508/40/2003
Giltighet
5.6.2003 - 29.11.2011
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
1323/40/2003

1. Allmänt

Bestämmelserna om försäljning av tjänster har ändrats från och med 1.7.2003 bl.a. så, att företag som etablerat sig utanför EU blir momspliktiga för försäljning av elektroniska tjänster till konsumenter och andra icke-näringsidkare. Sådana företag som etablerat sig utanför EU och som inte är skyldiga att registrera sig inom EU såsom skattepliktiga för andra försäljningar än försäljning av elektroniska tjänster är berättigade till att tillämpa den särskilda ordningen då de säljer elektroniska tjänster till andra köpare än näringsidkare. Avsikten med systemet är att underlätta utanför EU etablerad skattskyldigs skattepliktiga verksamhet i EU-medlemsstaterna. En försäljare som tillämpar systemet kan sköta sina anmälnings- och betalningsskyldigheter som ansluter sig till momsbeskattningen till alla medlemsstater via en medlemsstat som ha själv valt. I systemet ges både registreringsanmälningarna och skattedeklarationerna i elektroniskt form till den registreringsmedlemsstat som den skattskyldige valt.

Tillämpning av den särskilda ordningen är frivilligt. Om säljaren inte vill tillämpa den särskilda ordningen, måste han registrera sig som skattskyldig i alla de medlemsstater där han bedriver försäljning till konsumenter. På försäljningar till juridiska personer, som inte är näringsidkare, tillämpas omvänd skattskyldighet då säljaren inte valt den särskilda ordningen.

En säljare som väljer den särskilda ordningen ska tillämpa systemet på försäljningar till andra köpare än näringsidkare i samtliga medlemsstater.

Den särskilda ordningen innehåller inte något avdragsrätt. I ordningen anmäls endast skatterna som betalas. Den som tillämpar den särskilda ordningen är i stället för avdraget berättigad till en s.k. utlänningsåterbäring. Närmare uppgifter om detta finns på sidan Återbäring av mervärdesskatt till näringsidkare som är etablerade utanför EU.

2. Termer som hör samman med den särskilda ordningen

Registreringsmedlemsstat

En medlemsstat, där den skattskyldige registrerar sig som skattskyldig kallas för registreringsmedlemsstat. Den skattskyldige behöver inte ha försäljningar av elektroniska tjänster i registreringsmedlemsstaten.

Individuellt nummer och identifieringsregister

Skattskyldig som registrerat sig som användare av den särskilda ordningen ges ett individuellt nummer och han införs i ett identifieringsregister.

Konsumtionsmedlemsstat

Konsumtionsmedlemsstater är de medlemsstater för vilkas vidkommande företaget är deklarations- och skattebetalningspliktig beträffande försäljningar till dessa stater. Registreringsmedlemsstaten kan vara någon av konsumtionsmedlemsstaterna.

Skatt som redovisas till Finland

I denna anvisning avses med skatt som redovisas till Finland skatten på de försäljningar där konsumtionsstaten är Finland.

3. Elektronisk tjänst

Den särskilda ordningen gäller endast för försäljning av elektroniska tjänster. Elektroniska tjänster är

 1. tillhandahållande och härbärgering (hosting) av webblatser samt distansunderhåll av program och utrustning,
 2. tillhandahållande av en programvara och uppdatering av denna,
 3. tillhandahållande av bilder, texter och uppgifter samt tillhandahållande av databasåtkomst,
 4. tillhandahållande av musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt av politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonande utsändningar eller tilldragelser,
 5. tillhandahållande av distansundervisning,
 6. tjänster liknande dem som nämns i 1-5 punkten.

För elektroniska tjänster och bestämmelserna om deras beskattningsplats har förklarats närmare på sidan Mervärdesskatten i internationell handel av tjänster. Om ärendet har dessutom givits  

4. Säljare som är berättigade till att tillämpa den särskilda ordningen

Förutsättningen för användning av den särskilda ordningen är att säljaren inte har etablerat sig i en EU-medlemsstat. Ordningen tillämpas på försäljning av elektroniska tjänster till icke- näringsidkare (till exempel konsumenter), vilkas fasta driftställe, eller om tjänsten inte överlåts till det fasta driftstället, hemvist är i en EU-medlemsstat.

Säljaren är inte etablerad i en EU-medlemsstat, om säljaren har varken hemvist eller fast driftställe inom EU och bedriver inte heller sådan försäljning inom EU att han borde för denna verksamhet registrera sig som momsskyldig i någon EU-medlemsstat. 

Tillämpande av den särskilda ordningen hindras inte av att en näringsidkare som etablerat sig utanför EU bedriver försäljning av elektroniska tjänster till näringsidkare inom EU. Eftersom man på dessa försäljningar tillämpar omvänd skattskyldighet, är säljaren inte skyldig att registrera sig som skattskyldig.

5. Registrering som skattskyldig och ändring av registreringsuppgifterna

En säljare som etablerat sig utanför EU får välja den medlemsstat där han registrerar sig som skattskyldig. Den stat där registreringen görs kallas för registreringsmedlemsstat .

Om den skattskyldige väljer Finland till registreringsmedlemsstat, lämnar den skattskyldige begynnelseanmälan elektroniskt till Sydvästra Finlands skatteverk.

I begynnelseanmälan ska följande uppgifter uppges: den skattskyldiges namn, det nationella skattenumret, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, webbadress, kontaktpersonens för- och släktnamn, e-postadress, telefon och faxnummer.

Säljare av elektroniska tjänster som anmäler sig till den särskilda ordningen ska i sin begynnelseanmälan försäkra, att han inte är momspliktig för annan verksamhet inom EU.

Sydvästra Finlands skatteverk registrerar säljaren i identifieringsregistret och underrättar vederbörande elektroniskt om detta. Säljaren får också en elektronisk anmälan om han inte av något skäl införts i registret. Skatteverket ger i ett registreringsärende på säljarens begäran ett beslut som kan överklagas.

Om uppgifterna som givits i begynnelseanmälan ändras eller verksamheten i egenskap av användare av den särskilda ordningen upphör, måste den skattskyldige underrätta registreringsmedlemsstaten elektroniskt därom.

6. Skattedeklaration

Den särskilda ordningens skatteperiod är ett kvartal. Skattedeklarationen ska lämnas in senast den 20 i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. Skattedeklarationens sista inlämningsdagar är således den 20 april, den 20 juli, den 20 oktober och den 20 januari. Skattedeklaration ska lämnas in också för de skatteperioder under vilka den skattskyldige inte haft försäljningar inom EU.

Skattskyldig som valt Finland till sin registreringsmedlemsstat ska lämna in sin skattedeklaration elektroniskt till Sydvästra Finlands skatteverk.

I skattedeklarationen ska uppges

 • den skattskyldiges identifieringsnummer,
 • specificerat för varje konsumtionsmedlemsstat där skatt skall betalas, det totala värdet, utan mervärdesskatt, på de elektroniska tjänsterna under skatteperioden, det totala värdet på motsvarande skatt och den skattesats som skall tillämpas, samt
 • det sammanlagda värdet på all den skatt som skall betalas  till samtliga medlemsstater

Om registreringsmedlemsstaten är Finland, ges skattedeklarationen i euro. Om försäljningen har skett i annan valuta, omräknas valutan till euro med användande av växelkursen för skatteperiodens sista dag. Omräkningen skall göras enligt de växelkurser som Europeiska centralbanken offentliggör för den dagen, eller om inget offentliggörande sker den dagen, nästa dag som växelkurserna offentliggörs.

En skattskyldig som valt som sin registreringsmedlemsstat någon annan medlemsstat än Finland skall lämna in skattedeklaration över försäljningar till Finland i registreringsmedlemsstaten. Vid inlämnande av skattedeklaration tillämpas bestämmelser som registreringsmedlemsstaten givit.

7. Beräkning av skatten

I fråga om skatter som ska betalas till vederbörande konsumtionsstat tillämpas de materiella bestämmelserna i mervärdesskattelagstiftningen i den vederbörande staten.

8. Skattebetalning

Skattskyldig som tillämpar den särskilda ordningen ska betala det sammanlagda beloppet av skatter som han i sin deklaration för skatteperioden anmält för betalning i alla medlemsstater på det konto som registreringsmedlemsstaten anmält senast den 20 dagen i den månad som följer näst efter skatteperioden.

Om säljaren registrerar sig som användare av den särskilda ordningen i Finland, inbetalas skatten på följande konto:

Mottagare:  Sydvästra Finlands skatteverk
IBAN: FI8516603000215411
SWIFT:  NDEAFIHH

Man ska i samband med inbetalningen såsom meddelandeuppgift anmäla säljarens individuella nummer och den skatteperiod, för vilken skatt inbetalas. Som referensnummer används 600141.

9. Bokföringsskyldighet

En skattskyldig som använder den särskilda ordningen skall ha tillräckligt detaljerad bokföring över den affärsverksamhet som omfattas av ordningen för att konsumtionsmedlemsstaten skall kunna fastställa riktigheten av den skattedeklaration som lämnats in i registreringsmedlemsstaten. Uppgifterna skall förvaras i tio års tid räknat från utgången av det kalenderår under vilket affärstransaktionen utfördes.

Om Finland är antingen konsumtionsmedlemsstat eller registreringsmedlemsstat, skall den skattskyldige på begäran lämna sin bokföring elektroniskt in till Skattestyrelsen, skatteverket eller skatteombudet.

10. Avregistrering från identifieringsregistret

Den skattskyldige stryks ur registret om

 1. han de anmäler att han inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster inom EU
 2. om det på annat sätt kan antas att skattepliktig verksamhet har avslutats
 3. om den skattskyldige inte längre uppfyller de nödvändiga kraven för att få använda den särskilda ordningen, eller
 4. om den skattskyldige ständigt bryter mot reglerna i den särskilda ordningen.

Den skattskyldige stryks ur identifieringsregistret, om han till exempel ständigt försummar inlämnandet av skattedeklarationen eller betalning av skatten. Ur registret stryks också till exempel sådan skattskyldig som registrerat sig som normal momsskyldig för försäljning till konsumenter i någon medlemsstat.

Skattskyldig som avförts ur den särskilda ordningen skall lämna in skattedeklaration också för det kvartal under vilket avförandet ur systemet skedde.

Skattskyldig som avförts ur den särskilda ordningen måste registrera sig som skattskyldig i alla de medlemsstater där han bedriver försäljning till konsumenter.

11. Konsumtions- och registreringsmedlemsstaten är Finland

11.1. Stadgandet om försäljningsland i fråga om försäljningar till andra köpare än näringsidkare

En elektronisk tjänst som sålts till annan köpare än näringsidkare har sålts i Finland då den överlåts till köparens fasta driftställe i Finland eller, om tjänsten inte överlåts till ett fast driftställe, då köparen har sin hemvist i Finland.

11.2. Skattesats

skattesatsen tom tillämpas på elektroniska tjänster som säljs i Finland är 22. Skatten beräknas av priset exkl. skatt genom att multiplicera det nämnda priset med skattesatsen. Skatten som skall betalas för en förnödenhet vars pris exkl. skatt är 10 euro är 0,22 * 10 = 2,20 euro.

Om skatten ingår i försäljningspriset får man skatten av formeln

  pris inkl. skatt * 22
skatt =       100 + 22

dvs. skatten på en förnödenhet vars pris inkl. skatt är 10 euro är (10 * 22)/122 = 1,80 euro.

11.3. Skyldighet att ge faktura

En försäljare som tillämpar den särskilda ordningen skall ge en faktura över försäljningar i Finland till sådana juridiska personer som inte är näringsidkare. Sådana juridiska personer är till exempel sådana allmännyttiga samfund, som inte bedriver näringsverksamhet.

11.4. Tidsbestämda transaktioner

Skatten betalas för en försäljning i Finland i huvudsak för den kalendermånad, under vilken tjänsten har genomförts. I fråga om leveranser där förhandsbetalning tillämpas betalas skatten likväl på förhandsbetalningen redan då betalningen influtit.

11.5. Skatt som redovisats för mycket till Finland

Har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen uppgett den skatt som för en skatteperiod skall redovisas till Finland till för högt belopp, får han rätta felet genom att dra av den till för högt belopp redovisade skatten från den skatt som skall redovisas till Finland för de följande skatteperioderna under kalenderåret.

Har den skattskyldige inte korrigerat felet på eget initiativ, återbetalar skatteverket den för mycket betalda skatten på basis av ansökan eller annan utredning. Begäran om skatteåterbäring skall framställas inom tre år räknat från utgången av det kalenderår, för vilket den skattskyldige anmält för stor skatt.

11.6. Fastställande av skatten och efterbeskattning

Den skatt som skall betalas till Finland på basis av sådan skattskyldigs skattedeklaration som tillämpar den särskilda ordningen skall fastställas inom ett år räknat från utgången av det kalenderår som inbegriper den skatteperiod för vilken skattedeklarationen har givits, om skattedeklarationen har lämnats in i tid.

Om man har till den skattskyldige återbetalat eller om han inte betalt skatt som skall redovisas till Finland därför, att han försummat sin skattedeklaration eller givit en bristfällig, vilseledande eller felaktig skattedeklaration, annan uppgift eller dokument, kan skatteverket verkställa efterbeskattning. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år räknat från utgången av det kalenderår till vilket den skatteperiod för vilken skatten borde ha betalts hänför sig.

11.7. Skatteförhöjning och skattetillägg

På skatt som saknas eller har betalts för sent kan fastställas skatteförhöjning. Skatten kan höjas också på basis av försummelse av skattedeklaration eller felaktig skattedeklaration.

På skatt som redovisats för sent till Finland skall skattetillägg betalas.

Skattetillägg fastställs också för debiterad skatt.

Skatteförhöjnings- och dröjsmålspåföljder som förorsakats av att betalning av skatt som stadgats i mervärdesskattelagen har försummats hänför sig i huvudsak endast till den skatt som skall redovisas till Finland.

Den skattskyldiges, vars registreringsmedlemsstat är Finland, skatt som skall betalas till en annan medlemsstat kan höjas på basis av mervärdesskattelagen om den skattskyldige har i sin begynnelsanmälan givit felaktiga uppgifter eller underlåter att lämna ändrade uppgifter eller om den skattskyldige inte deklarerar eller betalar skatterna i tid.

I de nämnda situationerna kan också konsumtionsmedlemsstaten sätta ut sanktioner för försummelserna.

11.8. Handledning och förhandsbesked

Skattskyldig som använder den särskilda ordningen kan få skriftlig handledning i ett ärende angående skatt som skall redovisas till Finland från Sydvästra Finlands skatteverk. Om ärendet är viktigt för den sökande, sydvästra Finlands skatteverk ger sökanden påskriftlig ansökan ett förhandsbesked om, hur lagen skall tillämpas på den sökandens affärsverksamhet. Också centralskattenämnden kan på begäran meddela förhandsbesked. Förhandsbeskedet är avgiftsbelagt.

11.9. Ändringssökande

Den skattskyldige kan ansöka om ändring av ett beslut om registreringsåtgärd, beslut om förhandsbesked samt beslut om debitering, återbäring efterbeskattning rättelse och upptagande i ny behandling. Ändring kan sökas också i skattetillägget och skatteförhöjningen.

Ändring i ett beslut om mervärdesbeskattningen söks genom skriftligt besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ansökan om ändring riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, men lämnas in till Sydvästra Finlands skatteverk. 

Skatteverket behandlar alla ändringsyrkanden som skattskyldiga lämnat in först såsom rättelseärenden. Om skatteverket konstaterar, att beslutet är felaktigt, rättas beslutet och den skattskyldiges besvären förfaller. Om skatteverket inte godkänner besvären eller godkänner det endast delvis, vidarebefordrar skatteverket yrkandet till den del som det inte godkänts till Helsingfors förvaltningsdomstol för att avgöras där.

Den skattskyldige skall komma fram med sina besvär inom tre år räknat från utgången av det kalenderår, vars skatteperiod besvären gäller.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut kan överklagas vidare hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11.10. Ytterligare information

Ytterligare uppgifter om den särskilda ordningen för försäljning av elektroniska tjänster samt om de mervärdesskattelagens bestämmelser som skall tillämpas på den lämnas av Sydvästra Finlands skatteverk.

I frågor som ansluter sig till systemet lämnas uppgifter på e-postadressen:
alv.e-kauppa@vero.fi