Skattegrunden för hotellfrukost i mervärdesbeskattningen

Har getts
23.3.2004
Diarienummer
356/40/2004
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

Anvisningen har ersätts av anvisningen Momsbeskattning av inkvarteringsverksamhet den 5.7.2018 Dnr A84/200/2018.

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Den här anvisningen ersätter Skattegrunden för hotellfrukost och personalmåltid samt expertarvoden vid mervärdesbeskattningen till den del som gäller skattegrunden på hotellfrukost.

Då hotell överlåter till hotellgästerna hotellrum mot ett helhetspris som berättigar både till inkvartering och till frukost utgör frukosten inte extra till inkvarteringen, utan i själva verket säljer hotellet till hotellgästen mot helhetspriset två separata tjänster som har olika skattesatser. Hotellet ska dela helhetspriset mellan dessa separata tjänster som beskattas enligt olika skattesatser i enlighet med värdet på respektive tjänst.

Värdet som används som grund för skatt på frukost ska motsvara det verkliga priset som uppburits för frukosten (katalogpriset). Som skattegrund för frukost tillämpas värdet enligt katalogpriset också i samband med försäljning av inkvarteringstjänster då frukost ingår i hotellets normala försäljningsprodukter. Om frukost säljs mot katalogpriset endast tillfälligt, betraktas katalogpriset som hotellet bestämt för frukost inte som priset på frukost som säljs i samband med inkvartering.

Då frukost saknar verkligt försäljningspris, redogör hotellet för skattegrunden för frukost som säljs i samband med inkvartering på basis av en tillförlitlig kalkyl över kostnaderna genom att räkna frukostens direkta och indirekta kostnader samt vinstmarginalen på dessa. Hotellet kan räkna skattegrunden för frukost genom att multiplicera råmaterialkostnaderna med täckningskoefficienten 1,6. Då betraktas som tillförlitlig kalkyl över kostnaderna en sådan kalkyl där användningen av råmaterial har följts upp under minst tre efter varandra följande dagar. Uppföljningsdagarna ska infalla på en normal kundvecka. Därtill ska en av dessa tre dagar vara en veckoslutsdag.

Utgångspunkten är att kalkylen över kostnaderna görs upp per restaurang minst två gånger om året. Om frukostens sammansättning inte väsentligt ändras, granskas skattegrunden i samband med granskningen av priset på hotellrummet. Då samma hotellkedjas frukost ligger på samma nivå i samtliga restauranger räcker det med att kalkylen görs upp endast i en restaurang.

För att förfarandet ska göras enklare, kan hotellet tillämpa ett fast värde om 4,70 euro, av vilket man räknar 22 % :s mervärdesskatt.

Då hotellet säljer inkvarteringen och frukosten till ett helhetspris, ska hotellet redovisa moms på försäljning av bägge tjänster i enlighet med antalet inkvarterade hotellgäster.

Hotellet ska förvara kalkyler över kostnader på skattegrunden för frukost i bokföringsmaterialet.

I inkomstbeskattningen inverkas dagtraktamentets belopp inte av att hotellet specificerar rummets och frukostens andelar på grund av mervärdesskattelagens bestämmelser (se Handbok i personbeskattning 11. Skattefria prestationer).

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen

Överinspektör  Anna-Mari Seppälä