Kraven på fakturan i momsbeskattningen

Har getts
30.6.2003
Diarienummer
1731/40/2003
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen (1557/95) 2 § 2 mom.

1. Allmänt om ändringen av faktureringsbestämmelserna

Faktureringsbestämmelserna i mervärdesskattelagen och i 2 kap. 9 § bokföringslagen har ändrats genom lagarna givna den 25.4.2003 (325/2003 och 326/2003). Ändringarna gäller skyldigheten att utfärda fakturor, begreppet faktura, krav på innehållet i fakturor, elektronisk fakturering och förvaring av fakturor. Ändringen av bokföringslagen gäller förvaring av bokföringsmaterial i en annan EU-medlemsstat. Ändringarna baserar sig på Rådets den 17 december 2001 godkända direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt. Därutöver omfattar ändringarna även mervärdesskattelagens bestämmelser om bevisning av avdragsrätt och försäljningens momsfrihet samt om verifikationer och bokföringsskyldighet.

Kraven på fakturainnehåll avser att harmonisera de olika medlemsstaternas krav på vilka uppgifter en faktura ska innehålla för att främja den gränsöverskridande affärsverksamheten. Kraven på fakturainnehåll är nödvändiga både för skatteövervakning-en och köparen. Ett korrekt fakturainnehåll gör det möjligt för köparen att göra avdraget i rätt storlek och vid rätt tidpunkt eller att eventuellt betala moms på sitt köp.

Förutom bestämmelser om allmänna krav på fakturainnehåll omfattar lagändringen även mindre strikta krav på fakturainnehåll.

Lagändringen träder i kraft 1.1.2004 och lagen tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt varuförvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tullkontroll, en vara har tagits i eget bruk eller överförts från förvaringsförfarande den dag lagen träder i kraft eller därefter.

I mervärdesskattelagens bestämmelser används begreppet faktura. Med begreppet avses egentliga fakturor och därutöver andra verifikationer som fungerar som fakturor. En verifikation som fungerar som faktura skall fylla lagens krav på fakturainnehållet.

Till följd av lagändringen slopas det nu gällande kravet på fakturaanteckningen ”Moms reg.”, som anger momsskyldigheten.

En försäljare som inte har införts i registret över momsskyldiga får inte ange momsbeloppet eller skattesatsen i sin faktura.

De nya bestämmelserna förtydligar och kompletterar de nuvarande bestämmelserna och praxis, som skattemyndigheten redan tidigare har rekommenderat.

2. Bokföring och verifikationer

Enligt bokföringslagen är var och en som driver rörelse eller utövar yrke skyldig att föra bok över denna verksamhet. Den bokföringsskyldige ska bokföra affärshändelserna kronologiskt för att momsbeloppet för kalendermånaden ska kunna fastställas. Noteringarna kan göras i en särskild faktureringsbok eller annan bok så att deras samband med bokföringen enligt bokföringslagen kan konstateras utan svårigheter. Försäljningar och inköp som omfattas av olika skattesatser ska utan svårigheter kunna särskiljas från varandra i den systematiska bokföringen.

Enligt bokföringslagen ska kronologisk bokföring av kontantbetalning göras utan dröjsmål varje dag. Övriga noteringar i bokföringen får göras månadsvis eller för en period om fyra veckor senast inom fyra månader från utgången av kalendermånaden eller perioden.

Enligt mervärdesskatteförordningen ska bokföringsskyldiga momsskyldiga månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad notera de affärshändelser som påverkar momsbeloppet (MomsF 2 §).

Den momsskyldige ska lägga upp sin bokföring så att de uppgifter som behövs för fastställande av momsen kan fås ur den. Bokföringen av de affärshändelser som inverkar på beloppet av den moms som ska betalas eller dras av ska basera sig på veri-fikationer som avses i bokföringslagen med ytterligare beaktande av vad som i mervärdesskattelagen stadgas om verifikationer (MomsL 209 §).

En momsskyldig som inte är bokföringsskyldig ska föra sådana anteckningar att de uppgifter som behövs för fastställande av momsen fås ur dem. Anteckningarna ska basera sig på daterade och numrerade verifikationer med beaktande av det som stad-gas om verifikationer i mervärdesskattelagen (MomsF 1 §).

En utlänning som driver rörelse eller utövar yrke med ett fast driftställe i Finland och vars rörelse- eller yrkesverksamhet är kontinuerlig är bokföringsskyldig i tillämpliga delar (bokföringsnämndens utlåtande 1275/1994).

En utlänning som är momsskyldig för sin verksamhet i Finland men som inte har ett fast driftställe i Finland är skyldig enligt mervärdesskattelagen att föra anteckningar över sin verksamhet. Det saknar betydelse om momsskyldigheten beror direkt på 9 § mervärdesskattelagen eller på ansökan. Ombudet för en utlänning som blivit momsskyldig på ansökan svarar också för att anteckningsskyldigheten för den momsskyldige fullgörs.

3. Skyldighet att utfärda faktura

Säljaren ska utfärda en faktura över försäljningar som avses i 209a § mervärdesskattelagen. Över annan försäljning behöver säljaren enligt mervärdesskattelagen inte utfärda någon faktura. Det måste emellertid finnas en verifikation över försäljningen för bokföringen eller anteckningarna.

Om säljaren utfärdar flera fakturor över en och samma affärshändelse, ska fakturorna innehålla en hänvisning till de tidigare fakturorna.

3.1 Försäljningar över vilka försäljaren ska utfärda faktura

Momspliktig försäljning

Den som idkare momspliktig försäljning av varor och tjänster ska utfärda köparen en faktura om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte en näringsidkare. Skyldigheten att utfärda faktura gäller försäljningar i Finland.

Med momspliktig försäljning avses försäljning på vilken moms ska betalas med stöd av de materiella bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Också en utlännings försäljning, där försäljningslandet är Finland och där köparen på basis av den omvända skattskyldigheten ska betala momsen utgör momspliktig försäljning.

Om det finns ett fel i den utfärdade fakturan, är säljaren skyldig att korrigera felet genom att utfärda en ny faktura. Säljaren ska utfärda en ny faktura i alla situationer då det finns fel.

Momsfri försäljning

Säljaren ska utfärda en faktura för sådan momsfri försäljning där säljaren med stöd av 131 § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen får återbäring för förvärv som gjorts för försäljningen, dvs. för gemenskapsintern försäljning, export och annan försäljning enligt nollskattesatsen som berättigar till återbäring. Faktura ska därutöver utfärdas för försäljning av varor och tjänster i samband med företagsarrangemang eller för försäljning och förmedling av investeringsguld.

Verksamhet som avses i 131 § 1 mom. 1 punkten mervärdesskattelagen är försäljning av tidningar och tidskrifter genom prenumeration för minst en månad, försäljning av en upplaga av tidning eller tidskrift till ett allmännyttigt samfund, försäljning, uthyrning eller befraktning av fartyg med en största skrovlängd på minst 10 meter, försäljning av guld till centralbanken samt försäljningar av varor och tjänster vid internationell handel.

Distansförsäljning och nya transportmedel

Säljaren ska utfärda en faktura för distansförsäljning av varor och för försäljning av nya transportmedel till en annan medlemsstat även då köparen är en privatperson.

Momsfri försäljning till kommuner

En icke-momsskyldig säljare ska utfärda en faktura då han till en kommun överlåter varor och tjänster i samband med momsfria hälso- och sjukvård samt varor och tjänster i samband med socialvård (MomsL 130a §).

Förskottsbetalningar

Skyldigheten att utfärda fakturor gäller också sådana vederlag som influtit som förskottsbetalningar för sålda varor eller tjänster. Om förskottsbetalningen inte motsvarar hela vederlaget, ska en faktura ges också i samband med leveransen av varan eller utförandet av tjänsten. Det är då entydigast att endast fakturera den återstående delen av vederlaget. Alternativt kan hela vederlaget anges med avdrag för tidigare fakturerade förskottsbetalningar så tydligt att det inte finns risk för sammanblandningar och med hänvisning till tidigare fakturor.

Rättelseposter

Faktura ska utfärdas för års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningsgottgörelser, överskottsåterbäringar samt andra sådana rättelseposter som har beviljats köparen på momspliktig försäljning och momspliktigt gemenskapsinternt förvärv samt för ersättning för returnerade förpackningar och transportförnödenheter. Faktura utfärdas inte om rättelseposterna och ersättningarna har beaktats i tidigare faktura. En ny faktura ska utfärdas också när det efter faktureringen skett en prisändring eller hävning av köpet.

3.2. Gruppregistrerade näringsidkare och renägare

Mervärdesskattelagens bestämmelse om fakturor tillämpas separat på varje näringsidkare. Bestämmelserna tillämpas på enskilda näringsidkare som säljer finansiella tjänster och försäkringstjänster och som hör till en skattskyldighetsgrupp samt renägare i ett renbeteslag enligt renskötsellagen.

Skyldigheten att utfärda fakturor gäller inte försäljningar inom en skattskyldighetsgrupp och inte heller försäljningar mellan renägare inom ett renbeteslag enligt renskötsellagen.

3.3. Självfakturering

Också köparen kan under nedannämnda förutsättningar upprätta fakturan. Till exempel i virkeshandel är det praxis att virkesköparen upprättar försäljningshandlingarna. Säljaren är dock alltid själv ansvarig för fakturans riktighet.
 
En faktura som köparen upprättat betraktas som utfärdad av säljaren om köparen och säljaren har avtalat om detta och om det finns ett förfarande för köparens godkännande av fakturan.

Med ett avtal avses också en konkludent (tyst) överenskommelse som baserar sig på handelssed. Köparen ska för godkännande tillställa säljaren varje faktura som han har upprättat. Också godkännandet av fakturan kan vara konkludent. Det kan således ske så att säljaren inte reagerar inom avtalad eller skälig tid på en faktura som han tagit emot. Om överenskommelse och arrangemang existerar, betraktas en faktura som köparen upprättat som enligt mervärdesskattelagen avsedd av säljaren utfärdad faktura ända tills säljaren meddelar att den ska rättas. Om säljaren konstaterar att en faktura som upprättats av köparen till någon del är felaktig är säljaren skyldig att själv utfärda en faktura som motsvarar mervärdesskattelagens krav. Enligt bestämmelserna ska denna nya faktura innehålla en hänvisning till köparens faktura.

3.4. Utläggning av faktureringen

Faktureringen kan också läggas ut, dvs. fakturan kan upprättas också av tredje part . Utläggningen av faktureringsfunktionen till ett annat företag avlägsnar inte säljarens skyldigheter som gäller fakturor enligt mervärdesskattelagen.

3.5. Tidsfrist

Det har inte getts någon särskild tidsfrist för utfärdandet av en faktura. Bokföringstiden enligt bokföringslagen är fyra månader. Enligt mervärdesskatteförordningen ska en momsskyldig som är bokföringsskyldig notera de affärshändelser som påverkar momsbeloppet månadsvis senast den 15 dagen i den andra månaden efter varje kalendermånad eftersom han senast ifrågavarande dag ska betala momsen för betalningsmånaden och avge övervakningsanmälan.

4. Begreppet faktura

En faktura är en verifikation eller ett meddelande i pappersform eller i elektronisk form som uppfyller mervärdesskattelagens krav. I mervärdesskattelagen avses med en faktura förutom egentliga fakturor också andra verifikationer som fungerar som fakturor.

En faktura kan utfärdas i pappersform eller, med mottagarens samtycke elektroniskt.

En samlingsfaktura kan utfärdas för flera separata försäljningar av varor och tjänster.

En faktura kan bestå av flera separata handlingar. Fakturan kan exempelvis innehålla en hänvisning till en följesedel som sänds samtidigt till köparen och som innehåller en utredning om den sålda varan. En del av uppgifterna som måste finnas i fakturan kan redan ha funnits i en handling som köparen tidigare fått eller som han annars redan har. Också här är villkoret att fakturan innehåller en hänvisning till ifrågavarande handling. Man behöver inte foga t.ex. ett entreprenadavtal till varje faktura utan det räcker med att man hänvisar till det genom att t.ex. ange entreprenadavtalets nummer och datum samt faktureringspostens nummer. Både säljaren och köparen ska alltså ha alla de handlingar som bildar en faktura.

Som faktura betraktas också varje verifikation och meddelande som innehåller en ändring eller en hänvisning till den ursprungliga fakturan, dvs. ändringsfakturor.

5. Allmänna fakturauppgifter

I 209 b § mervärdesskattelagen finns en förteckning över de obligatoriska faktura-uppgifter, som är:

 • datum för utfärdandet
 • löpnummer
 • säljarens mervärdesskattenummer (FO-nummer)
 • köparens mervärdesskattenummer vid omvänd skattskyldighet eller gemeskapsintern handel
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art
 • datum för varuleveransen, utförandet av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning
 • skattegrunden för varje skattesats och enhetspriset exklusive moms samt prisnedsättningar och rabatter (om dessa inte är inkluderade i enhetspriset)
 • skattesats
 • momsbeloppet som ska betalas
 • grunden för momsfriheten eller för den omvända skattskyldigheten
 • uppgifterna om nya transportmedel
 • anteckning om marginalbeskattningsförfarandet i fråga om begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter eller resebyråer
 • anteckning om försäljning av momspliktigt investeringsguld
 • en hänvisning till den tidigare fakturan i ändringsfakturan

Anteckningarna om försäljningens momsfrihet, omvänd skattskyldighet, tillämpning av marginalbeskattningsförfarande, nya transportmedel och momsplikten för investeringsguld görs endast när det är fråga om en sådan försäljning, tillämpningen av ett sådan förfarande eller försäljningen av sådana varor.

 1. Datum för utfärdandet

  Med datumet för utfärdandet avses t.ex. den dag då fakturan har sänts till köparen. Datumet för utfärdandet kan också vara den dag då fakturan har skrivits, utskrivits eller annan motsvarande dag.
   
 2. Ett löpnummer som baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan

  Kravet på löpnummer baserar sig på att man med hjälp av det kan identifiera fakturan obestridligen. Det väsentliga är också att man med en systematisk serie kan konstatera om en faktura eventuellt saknas. Fakturor som utfärdas samma år får inte ha samma löpnummer. Den momsskyldige får använda olika serier. Numret behöver inte bestå av endast nummer.

  Skattestyrelsen anser, att också när det är köparen som upprättar fakturorna måste säljarens fakturaserie vara komplett. I praktiken förutsätter detta att köparen använder säljarspecifika serier. Alternativet är att säljaren numrerar fakturorna i sin egen serie. Då kan säljaren använda en köparspecifik serie eller en gemensam serie för alla köpare.
   
 3. Det identifieringsnummer för mervärdesskatt som näringsidkaren använt vid försäljningen av varor eller tjänster

  I Finland har de som införts i registret över momsskyldiga inte något särskilt momsnummer. Enligt företags- och organisationsdatalagen (244/2001) har varje näringsidkare ett FO-nummer. Näringsidkaren ska förse handlingarna som har att göra med näringsverksamheten med sitt FO-nummer. I inrikeshandeln används FO-numret som mervärdesskattenummer.

  I gemenskapsintern varuhandel och vid sådana försäljningar av tjänster där försäljningslandet bestäms på basis av köparens registreringsland ska säljaren utöver eller förutom sitt FO-nummer på fakturan anteckna också sitt mervärdesskattenummer. Mervärdesskattenumret är den momsskyldiges FO-nummer framför vilket har lagts landskoden FI och bindestrecket mellan de två sista siffrorna i numret har avlägsnats.

  Ovannämnda tjänster är gemenskapsinterna varutransporter och lastnings- och lossningstjänster i samband med sådana transporter samt andra motsvarande tjänster i samband med varutransporter, värdering av lös egendom och arbetsprestation som hänför sig till lös egendom om föremålet transporteras från Finland till en annan medlemsstat, förmedling av gemenskapsinterna varutransporter och förmedling av tjänster som ansluter sig till gemenskapsinterna varutransporter (MomsL 66a §, 67a §, 67b § och 69 §).

  Säljaren ska dessutom anteckna sitt mervärdesskattenummer på fakturan när det är fråga om distansförsäljning till en annan medlemsstat och när han säljer ett nytt transportmedel till en annan medlemsstat till en köpare som inte är momsskyldig.
   
 4. Det identifieringsnummer för mervärdesskatt som köparen använt vid köpet om köparen är skattskyldig för köpet eller om det är fråga om gemenskapsintern försäljning enligt 72 a §

  Säljaren ska anteckna köparens mervärdesskattenummer på fakturan om köparen är momsskyldig på grund av omvänd skattskyldighet eller om det är fråga om gemenskapsintern försäljning. Eftersom den omvända skattskyldigheten tillämpas mera allmänt i Finland än i vissa andra länder, är det viktigt en finländsk köpare ser till att hans mervärdesskattenummer finns i fakturan då den omvända skattskyldigheten tilllämpas.

  Den omvända skattskyldigheten tillämpas om den utländska säljaren saknar fast driftställe i Finland och om han inte är momsskyldig på ansökan i Finland. Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte, om köparen är en privatperson eller en utlänning som saknar fast driftställe i Finland och som inte är momsskyldig på ansökan. Den omvända skattskyldigheten tillämpas inte på distansförsäljning och försäljning av vissa tjänster. Dessa tjänster är persontransporter, undervisning eller vetenskapliga tjänster, kultur-, underhållnings- och idrottsevenemang samt andra sådana tjänster som direkt ansluter sig till organiseringen av dem.
   
 5. Namn och adress för säljaren och köparen

  Man ska anteckna säljarens namn eller om det finns flera säljare, säljarnas namn på fakturan. Fakturan ska ställas till köparen och om det finns flera köpare, till köparna.

  Som köpare antecknas den köpares namn som försäljningen privaträttsligt sker till. Ett undantag av detta utgörs av kommissionshandeln, där det, med avvikelse från den privaträttsliga bestämmelsen, anses ske två försäljningar (MomsL 19 §).

  På fakturan antecknas den firma eller bifirma under vilken näringsidkaren införts i handelsregistret. Om näringsidkaren inte införts i handelsregistret, används det namn som finns i skatteförvaltningens register.

  När näringsidkaren fungerar i någon annans namn och för någon annans räkning, m.a.o. som förmedlare, ska säljarens namn framgå av fakturan över den förmedlade vara.

  Om säljaren har flera adresser, kan han välja vilken adress han antecknar på fakturan. Det rekommenderas att man antecknar adressen för det huvudsakliga driftstället eller adressen för det driftsälle där leveransen av varan sker eller tjänsten utförs. Som adress kan användas en identifierings- eller en kodanteckning om både säljaren och köparen och vid behov skatteförvaltningen har tillgång till förklaringen med vilken säljaren och köparen kan identifieras.
   
 6. De sålda varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art

  Varorna individualiseras genom den kommersiella beskrivningen eller varans namn. Då det gäller tjänsterna sker individualiseringen med anteckningen om tjänstens typ. Varorna och tjänsterna kan även beskrivas med koder om säljaren, köparen och vid behov skatteförvaltningen har tillgång till kodförklaringen. Om kodförklaringen är separat, ska den förvaras på samma sätt som fakturan.

  Beskrivningen kan också ske genom en hänvisning till avtalet, beställningen eller den produktkatalog som sänts till köparen.

  En anteckning om tjänsternas omfattning är nödvändig endast när det inte på annat sätt framgår av fakturan hurdant innehåll den sålda prestationen har. Om det t.ex. är fråga om tjänster som gäller hyra av vara, framgår omfattningen redan av tidpunkten för tjänstens tillhandahållande, dvs. den hyresperiod som faktureras.
   
 7. Datum för varuleveransen eller utförande av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning, om ett sådant datum kan fastställas och skiljer sig från datum för fakturans utfärdande

  Det är nödvändigt att datumet för varuleveransen eller för utförandet av tjänsterna eller betalningsdagen för en förskottsbetalning antecknas på fakturan så att momsen kan hänföras tidsmässigt korrekt.

  Om det inte går att exakt konstatera datumet för utförandet av tjänsterna, är det tillräckligt att nämna den månad de utfördes. Kontinuerliga varuleveranser och tjänster anses ha skett kontinuerligt under den månad som faktureringen avser. När t.ex. elektricitet levereras kontinuerligt, antecknas på fakturan t.ex. elektricitet för mars 2004. Om det inte går att exakt konstatera datumet för leveransen eller utförandet av varan, ska man på fakturan anteckna den tidsperiod inom vilken affärstransaktionen levereras eller utförs.

  Till exempel som leveransdatum för en vara som sålts enligt FOB eller CIF handelsklausuler kan betraktas båtens avseglingsdag.
   
 8. Skattegrunden för varje skattesats eller skattefrihet, enhetspriset exklusive skatt samt eventuell prisnedsättning eller rabatt, om dessa inte är inkluderade i enhetspriset

  Grunden för moms på nyttigheter ska antecknas skilt för sig för varje skattesats och skattfrihet. Därutöver ska nyttighetens enhetspris exklusive moms antecknas. Till exempel i ett entreprenadavtal är det hela entreprenadpriset som är enhetspriset och vid elförsäljning är enhetspriset priset på kilowattimmen.

  Om prisnedsättningen eller rabatten inte är inkluderad i enhetspriset, ska deras belopp antecknas skilt för sig. Då kan rabatterna anges per nyttighetsslag eller som sammanlagt belopp av fakturans slutsumma i slutet av fakturan specificerade per skattesats.

  Om man med samma faktura säljer både momspliktiga och momsfria nyttigheter, ska dessa skiljas åt tydligt. Alternativt kan de också faktureras med olika fakturor.

  Kravet på att anteckna rabatter gäller endast rabatter som köparen redan fått till godo vid faktureringstidpunkten. För rabatter som ges efter faktureringstidpunkten ska ges en separat faktura.

  Säljaren ska i regel utfärda en separat faktura för villkorliga rabatter som man kommit överens om vid faktureringstidpunkten när köparen får dem till godo.

  Skattestyrelsen anser emellertid att någon särskild kreditfaktura inte behöver utfärdas då det gäller betalningsvillkoret för en allmän kassarabatt, t.ex. ”14 dagar –2 %, 30 dagar netto”. I en dylik kassarabatt är det fråga om mycket ringa belopp beträffande momsen som hänför sig till rabatten. Man ska då på fakturan anteckna den momspliktiga slutsumman för de bägge förfallodagarna eller åtminstone kassarabattens momspliktiga värde färdigt beräknat. I bokföringen kan en faktura med kassarabatt noteras så att skattegrunden och momsen som ska betalas bokförs som totalsummor utan rabatten och rabatten och momsen som hänför sig den bokförs skilt för sig efter det att rabatten har utnyttjats. Säljaren ska alltså se till att sambandet med fakturan och betalningen existerar för att han ska kunna betala momsen till rätt belopp.
   
 9. Skattesats

  Nyttighetens skattesats ska antecknas på fakturan. Om man med fakturan säljer nyttigheter som omfattas av olika skattesatser, ska man anteckna varje tillämpad skattesats på fakturan.
   
 10. Det skattebelopp som skall betalas, uttryckt i euro, dock inte försäljning som avses i punkt 13

  På fakturan antecknas totalbeloppet av den moms som ska betalas. Momsbeloppet behöver inte antecknas per skattesats eftersom momsbeloppet kan räknas ut på grundval av de övriga uppgifterna. Det rekommenderas dock att momsbeloppet anges separat för varje skattesats.

  Fakturan får inte innehålla ett momsbelopp som ingått i en tidigare faktura om det inte är fråga om en rättelsefaktura.

  Säljaren får inte anteckna momsbeloppet om han tillämpar marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor, konstföremål, antikviteter och samlarföremål.

  Med det momsbelopp som ska betalas och med skattegrunden avses den moms som säljaren enligt mervärdesskattelagen med denna faktura ska betala för försäljningen eller för en del därav, samt skattegrunden för denna moms. Om köparen är momsskyldig för försäljningen, får säljaren inte anteckna momsen i fakturan utan han ska förse fakturan med en anteckning om köparens momsskyldighet.

  Enligt 80a § mervärdesskattelagen omräknas ett belopp i utländsk valuta till euro enligt den senaste säljkursen som noterats av en affärsbank vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala momsen. Beloppet omräknas emellertid enligt säljkursen för faktureringstidpunkten eller tidpunkten då beloppet har influtit om momsen periodiseras inom räkenskapsperioden till faktureringsmånaden eller den månad då beloppet inflyter. Om man i inrikeshandeln använder någon annan valuta än euro, ska säljaren anteckna momsbeloppet som ska betalas på fakturan i euro.

  Fakturan får inte innehålla momsbeloppet eller skattesatsen om säljaren inte är införd i registret över momsskyldiga. Om registreringen av säljaren som momsskyldig är anhängig, får säljaren dock anteckna momsen och skattesatsen på fakturan under förutsättningen att han anger att registreringsamälan är anhängig. Anteckningen är ”momsregistreringen anhängig”. Om köparen gör avdrag, ska han försäkra sig om att säljaren registreras som momsskyldig. Uppgiften om registreringen finns t.ex. på Internet, adress www.ytj.fi FODS-informationstjänsten.

  Säljaren ska utfärda rättelsefakturor om han inte införs i registret över momsskyldiga. Han ska utfärda rättelsefakturorna trots att han överklagar registreringsbeslutet.
   
 11. När skatt inte ska betalas på försäljningen eller när köparen i enlighet med MomsL 2a, 8a eller 9 § är skyldig att betala skatt, en hänvisning till grunden för skattefriheten eller köparens skattskyldighet, eller en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen eller i Europeiska gemenskapernas råds sjätte direktiv (77/388/EEG)

  Om moms inte behöver betalas på försäljningen, ska grunden för momsfriheten antecknas på fakturan. På motsvarande sätt ska en anteckning om köparens momsskyldighet för försäljningen antecknas på fakturan. Skattestyrelsen rekommenderar att anteckningarna görs på följande sätt:

  Försäljning enligt nollskattesatsen anges med anteckningen ”Moms 0 %”. På fakturan antecknas dessutom vilket slags nyttighet försäljningen gäller, t.ex. ”Tidningsprenumeration” eller så nämns den bestämmelse i mervärdesskattelagen som momsfriheten grundar sig på, t.ex. ”MomsL 55 §”.

  Exportförsäljning anges med anteckningen ”Moms 0 % skattefri försäljning utanför gemenskapen”.

  På fakturor som gäller gemenskapsintern försäljning antecknas både säljarens och köparens mervärdesskattenummer. Försäljningens momsfrihet kan anges t.ex. med anteckningen ”Moms 0 % gemenskapsintern försäljning” eller ”VAT 0 %  Intra-Community supply”.

  I EU-varuhandelns trepartshandel antecknar den första säljaren förutom sitt eget mervärdesskattenummer också köparens mervärdesskattenummer och anteckningen om den gemenskapsinterna handeln på fakturan i vanlig ordning. Den första köparen, m.a.o. den andra säljaren, ska på fakturan anteckna förutom sitt eget mervärdesskattenummer också den andra köparens mervärdesskattenummer och göra en anteckning om att det är fråga om en situation med tre parter, t.ex. ”Trepartshandel” eller ”Triangulation”. I detta fall är den andra köparen momsskyldig för den första köparens försäljning (MomsL 2a §).

  På en faktura som gäller varutransport utanför gemenskapen kan försäljningens momsfrihet anges t.ex. med anteckningen ”Moms 0% Varutransport utanför gemenskapen” eller ”VAT 0% Transport of goods outside the Community”.

  Försäljning av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis till någon som fortsätter med rörelsen är momsfri. Också överlåtelse av varor och tjänster till ett konkursbo som fortsätter med rörelsen är momsfri. Förutsättningen för momsfriheten är att den som fortsätter med rörelsen tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag och att det inte är fråga om en fastighetsöverlåtelse enligt lagens 33 §. Anteckningen om överlåtelsen görs på fakturan t.ex. som ”Moms 0 %, i MomsL 62 § avsedd försäljning”.

  När säljaren till kommunen överlåter tjänster och varor som avser skattefri hälso- och sjukvård samt socialvård, antecknar han på fakturan ”Momsfri i MomsL 130a § avsedd försäljning”.

  När köparen är momsskyldig, ska säljaren göra en anteckning om köparens momsskyldighet på fakturan. Anteckningen är ”Köparen momsskyldig” eller ”Reverse charge ”.

  Köparen är momsskyldig för försäljning av momspliktigt investeringsguld samt för försäljning av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter med en renhet av minst 325 tusendelar om han är införd i registret över momsskyldiga (MomsL 8a §). Fakturan ska förses med en anteckning om köparens momsskyldighet. Försäljning av investeringsguld beskrivs mera ingående i Skattestyrelsens meddelande Moms på investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter.

  När en vara eller tjänst som är i delvis avdragsgill användning säljs, ska moms betalas endast till den del avdrag har kunnat göras för varan eller tjänsten. Det momsbelopp som ska betalas ska då framgå av fakturan. På fakturan antecknas ”Varan/tjänsten har delvis varit i bruk som inte berättigar till avdrag”.
   
 12. I fråga om ett nytt transportmedel som säljs till en annan medlemsstat, de uppgifter på basis av vilka de i MomsL 26 d § 1 mom. avsedda förutsättningarna kan konstateras

  Med transportmedel som avses i mervärdesskattelagens stadgande är för person- eller varutransport avsedda motordrivna marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kW, fartyg vars längd överstiger 7,5 meter och luftfartyg med en största tillåtna startvikt som överstiger 1 550 kg.

  Definitionen av ett i mervärdesskattelagen avsett nytt transportmedel samt försäljningen av ett sådant transportmedel till ett annat EU-land och förvärv av ett sådant transportmedel från ett annat EU-land behandlas mera sidorna Moms på nya transportmedel – anvisning för momsskyldiga och Privatperson köper nytt transportmedel från ett annat EU-land.

  På försäljningsfakturan för marktransportmedel antecknas försäljningsdagen, dagen då transportmedlet togs i bruk, motorns cylindervolym eller effekt och hur många kilometrar har körts med på transportmedlet. På försäljningsfakturan för fartyg antecknas försäljningsdagen, dagen då fartyget togs i bruk, hur många timmar det har körts eller seglats med fartyget. På försäljningsfakturan för luftfartyg antecknas försäljningsdagen, dagen då luftfartyget togs i bruk och hur många timmar det har flugits med luftfartyget.
   
 13. Om förfarandet i MomsL 79 a § tillämpas på försäljningen, en hänvisning om till att förfarandet tillämpas eller till nämnda paragraf eller till den relevanta bestämmelsen i sjätte momsdirektivet

  Om säljaren på försäljningen tillämpar det i mervärdesskattelagen avsedda marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor, konstföremål, antikviteter och samlarföremål, ska fakturan förses med en anteckning om att ifrågavarande förfarande tillämpats på försäljningen. Moms får inte antecknas på fakturan.

  Marginalbeskattningsförfarandet beskrivs mera sidan Marginalbeskattningsförfarande för begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter.

  När säljaren tillämpar förfarandet enligt MomsL 79a §, har köparen inte i någon situation rätt till avdrag för den moms som säljaren betalar på försäljningsbidraget.
   
 14. Vid försäljning av resebyråtjänster enligt MomsL 80 §, en hänvisning till att förfarandet tillämpas eller till nämnda paragraf eller till den relevanta bestämmelsen i sjätte momsdirektivet

  Om säljaren på försäljningen tillämpar det i mervärdesskattelagen avsedda specialförfarandet för resebyråer och researrangörer, förses fakturan med en anteckning om att ifrågavarande förfarande har tillämpats på försäljningen. Skattestyrelsen rekommenderar att fakturan förses med anteckningen ”Resebyråtjänst, MomsL 80 §”.

  När säljaren tillämpar förfarandet enligt MomsL 80 §, har köparen rätt att dra av den moms som säljaren betalar på försäljningsbidraget då förvärvet sker för momspliktig affärsverksamhet.
   
 15. När säljaren av investeringsguld väljer skattepliktighet för försäljningen enligt MomsL 43 c §, en anteckning om skattepliktighet för försäljningen

  Försäljning av investeringsguld behandlas mera ingående i Skattestyrelsens meddelande 16/1999 Moms på investeringsguld, guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter. Punkt 7 i meddelandet innehåller exempel på anteckningar på fakturan.
   
 16. När en tidigare utfärdad faktura ändras med ny faktura, en entydig hänvisning till den första fakturan

  Om den ursprungliga fakturan ändras så att en ny faktura utfärdas, ska den nya fakturan innehålla en hänvisning till den tidigare utfärdade fakturan. Kravet på hänvisning gäller alla situationer där fakturan ändras. Det väsentliga är att hänvisningen till den tidigare fakturan är entydig.

  Man kan använda fakturans nummer i hänvisningen. Om ändringsfakturan gäller försäljningar som ägt rum under en viss tidsperiod, kan hänvisningen avse denna tidsperiod. Så till exempel i en faktura över rättelsepost med vilken man ger årsrabatt.

  När näringsidkaren ger ersättning för returnerade förpackningar och transportartiklar som han själv har sålt, ska han i fakturan hänvisa till den ursprungliga fakturan.

  För köparen är hänvisningen viktig eftersom han måste veta hur den ändrade fakturan påverkar de bokförda avdragen.

6. Mindre strikta krav på fakturainnehåll

Mervärdesskattelagen ger en möjlighet till att samtliga ovannämnda anteckningar inte behöver anges på fakturan. Denna möjlighet gäller fakturor på mindre belopp samt då handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utställandet av fakturan gör det svårt att följa samtliga obligatoriska förpliktelser.

De mindre strikta kraven på fakturainnehållet tillämpas inte på gemenskapsintern
varuförsäljning (MomsL 72a §), återförsäljning som den som gör gemenskapsinternt förvärv idkar (MomsL 79g § 3 punkten), distansförsäljning av varor (MomsL 63a §) och inte heller på försäljning av varor som transporteras från Finland till en annan medlemsstat och som säljaren installerar och monterar där.

I andra fakturor än de ovannämnda är det tillräckligt att innehållet i fakturan följer de mindre strikta kraven när slutsumman i fakturan är högst 1 000 euro.

De mindre strikta kraven på fakturainnehållet gäller därutöver fakturor i minuthandeln eller i annan jämförbar försäljningsverksamhet som nästan uteslutande riktar sig till privatpersoner. Här har fakturans slutsumma inte någon betydelse utan den kan alltså överstiga 1 000 euro (momspliktig slutsumma). Försäljningsverksamhet som är jämförbar med minuthandeln bedrivs exempelvis av kiosker, skomakare, frisersalonger eller begravningsbyråer.

Fakturainnehållet enligt de mindre strikta kraven är tillräckliga också i fakturor över serveringstjänster och persontransporter med undantag av tjänster som är avsedda för vidareförsäljning.

Dessutom räcker fakturainnehållet enligt de mindre strikta kraven kvitton från parkeringsautomater och liknande apparater.

Fakturainnehållet enligt de mindre strikta kraven

Fakturan ska innehålla följande uppgifter om de mindre strikta kraven på fakturainnehållet tillämpas på den

 1. datum för utfärdandet
 2. säljarens namn och identifieringsnummer för mervärdesskatt (FO-nummer)
 3. de sålda varornas mängd och art samt tjänsternas art
 4. det skattebelopp som ska betalas angivet per skattesats eller skattegrunden angi-ven per skattesats

I fakturor med innehåll enligt de mindre strikta kraven är det alltså möjligt att ange priserna inklusive moms, om det momsbelopp som ska betalas har antecknats på fakturan. Skattegrunden behöver alltså inte anges.

7. Övriga fakturauppgifter

7.1 Utredningar och memorialverifikationer

Mervärdesskattelagen definierar innehållskraven på också för andra dokument som har momsinverkan än de egentliga försäljningsfakturorna.
 
Utredning om moms på byggtjänst
 
Den momsskyldige får för en fastighet eller byggtjänst som han köpt för en momspliktig rörelse dra av den moms som säljaren ska betala på byggtjänster som utförts på fastigheten eller för en fastighet som han köpt dra av den moms som säljaren ska betala med anledning av fastighetsförsäljning (MomsL 103 och 104 §). Förutsättningen för denna avdragsrätt är säljarens utredning till köparen om det momsbelopp som säljaren ska betala. Av utredningen ska framgå datumet för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt FO-nummer, överlåtelsens art, året under vilket byggtjänsten har slutförts och det momsbelopp som säljaren ska betala.
  
Utredning om moms på energinyttighet

 
Köparen får göra ett avdrag för köpta energinyttigheter också i det fall att debiteringen ingår i den momsfria hyran eller det momsfria vederlaget för fastigheten (MomsL 111 §). Köparen får emellertid dra av endast ett belopp som motsvarar momsen på energinyttigheter och bränsle som fastighetens ägare eller innehavare har betalt. Förutsättningen för avdragsrätten är att säljaren ger köparen en utredning om momsbeloppet på säljarens inköp av energinyttigheter eller bränsle.
 
Av utredningen ska framgå datum för utredningen, säljarens och köparens namn, adresser samt eventuella FO-nummer, överlåtelsens art och den månad överlåtelsen hänför sig till, hyrans eller bolagsvederlagets totalbelopp och energins andel av det samt momsen på säljarens inköp av energinyttigheten eller bränslet.
 
Utredningen måste innehålla en anteckning om försäljningens momsfrihet och om grunden för momsfriheten. Den behöver inte innehålla något nummer eller enhetspris.
 
Utredningar som utfärdas på begäran av den som fortsätter eller överlåter affärsverksamheten
 
Moms betalas inte på försäljning eller annan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis, om överlåtelsen sker till någon som tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag (MomsL 62 §). Den som fortsätter rörelsen ska på begäran av säljaren ge utredning om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.
 
Den som överlåter rörelsen ska på begäran av köparen ge en utredning om de förutsättningar som avses i lagens 79f § 5 punkten föreligger. 
 
Memorialverifikation för avdrag för ingående lager och om ändring av använd-ningsändamål
 
I samband med att den momsskyldige inleder en momspliktig rörelse får han med vissa undantag göra ett avdrag för momspliktigt anskaffade eller tillverkade varor som han innehar och som används för ett ändamål som berättigar till avdrag (MomsL 112 § 1 mom.). Den momsskyldige får dessutom göra ett avdrag för en vara eller tjänst som han tar i avdragsgill användning från annan användning (ändring av an-vändningsändamål) (MomsL 112 § 1 mom.). 
 
Den momsskyldige får dra av den moms som inkluderats i nyttighetens inköpspris eller som han betalt i samband med import, gemenskapinternt förvärv eller tillverkning av varan. Momsen är avdragsgill endast till den del som motsvarar värdet vid avdragstidpunkten. Man måste ha den ursprungliga fakturan över varor som ursprungligen köpts och dessutom en memorialverifikation som man upprättat vid den tidpunkt man tagit varan i avdragsgillt bruk.
 
Memorialverifikationen ska innehålla datum för verifikationen, den momsskyldiges namn, varornas mängd och art samt tjänsternas omfattning och art, den dag nyttigheten togs i avdragsgillt bruk om den inte är samma dag som verifikationens datum, den moms som ingått i anskaffningen eller den moms betalts för det egna bruket samt en hänvisning till verifikationen över anskaffningen eller momsen på det egna bruket, sannolikt överlåtelsepris exklusive moms, skattesats och avdragbar moms. Man ska på samma sätt upprätta en memorialverifikation också över varor man själv tillverkat och tjänster man själv utfört och som underlag för verifikationen ska man använda inköpsverifikationerna över nyttigheterna man använt för tillverkningen.

7.2 Vissa rekommendationer

Säljarens skyldighet att utfärda fakturor regleras uttömmande i 209a § mervärdesskattelagen. Över försäljningen ska det för bokföringen eller anteckningarna dock finnas en verifikation (BokfL 2 kap. 5 § och SkatteSb om anteckningsskyldighet och anteckningar 2 §). Säljaren kan därutöver ha skyldighet att utfärda fakturor enligt lagstiftningen i ett annat land. Skattestyrelsen rekommenderar följande anteckningar på fakturan och verifikation i de situationer där säljaren enligt bestämmelserna i den finska mervärdesskattelagen inte är skyldig att utfärda fakturor:

 • När man säljer sådana i 4 kap. mervärdesskattelagen avsedda nyttigheter över vilka säljaren inte är skyldig att utfärda fakturor, ska man på fakturan anteckna vilket slags nyttighet försäljningen gäller och den bestämmelse i mervärdesskattelagen som momsfriheten baserar sig på. Till exempel ”Momsfri fastighetsöverlåtelse, MomsL 27 §” eller ”Momsfria finansiella tjänster, MomsL  41 §”.
   
 • Moms betalas inte på försäljning av vara eller tjänst som används för annat ändamål än sådant som berättigar till avdrag. På en verifikation över försäljning av vara eller tjänst som använts för ändamål som inte berättigar till avdrag gör man en anteckning om momsfriheten, t.ex. ”Vara i icke avdragsgillt bruk”.
   
 • När man säljer en nyttighet vars försäljningsland inte är Finland, bestäms skyldigheten att utfärda fakturor enligt försäljningslandet. Det ligger i säljarens eget intresse att ta reda på hurdana krav ifrågavarande medlemsstat ställer på fakturor och upprätta sina fakturor enligt dem. Om försäljningen sker i en annan medlemsstat, ska man på fakturan göra en anteckning om försäljningens momsfrihet eller den omvända skattskyldigheten. När en finländsk näringsidkare säljer tjänster vars försäljningsland inte är Finland och köparen är momsskyldig, ska man på fakturan göra en anteckning om tjänstens art och om den omvända skattskyldigheten. När det t.ex. gäller försäljning av immateriella tjänster, antecknas på fakturan ”Omvänd skattskyldighet, immateriell tjänst” eller ”Reverse charge, intangible service”. I fråga om gemenskapsintern varu-transport kan man ange momsfriheten med anteckningen ”Moms 0% gemenskapsintern transport” eller ”VAT 0% Intra-Community transport”. Man ska dessutom förse fakturan med säljarens och köparens mervärdesskattenummer.

8. Om förbindelseförfarandet

Enligt 180 § mervärdesskattelagen behöver skatteverket inte verkställa efterbeskattning om den omständigheten att moms inte har betalts eller har återburits till ett för stort belopp beror på fel som har lett till att någon annan momsskyldig har påförts för mycket moms eller att moms inte har återburits. För detta krävs att den momsskyldige uppvisar en förbindelse enligt vilken den som har rätt att få återbäring avstår från sin rätt till återbäring. I förbindelsen måste varje affärstransaktion specificeras.

Bestämmelsen kan tillämpas endast i de situationer där skatteverket annars skulle lägga fram ett efterbeskattningsförslag.

Om skatteverket t.ex. i samband med en granskning godkänner förbindelsen, anser Skattestyrelsen att den momsskyldige inte behöver utfärda nya, korrigerade fakturor.

9. Faktura som förutsättning för avdragsrätt

Den momsskyldige säljaren får dra av momsen som ingår i en vara eller tjänst som han köpt för sin momspliktiga rörelse av en annan momsskyldig. Med momspliktig rörelse avses verksamhet som enligt mervärdesskattelagen medför momsskyldighet för den säljer en vara eller tjänst (MomsL 102 §).

En förutsättning för den momsskyldige köparens avdragsrätt är att han har en av en momsskyldig säljare utfärdad faktura eller en annan verifikation som kan betraktas som faktura, över den vara eller tjänst som han köpt, som uppfyller de krav som mervärdesskattelagen ställer. Förutsättningen gäller också förhandsfakturor. Fakturan berättigar till avdrag endast om fakturainnehållet motsvarar verkligheten. Om fakturan är felaktig, har köparen avdragsrätt först på basis av den av säljaren utfärdade nya, rättade fakturan.

Fakturan måste innehålla både säljarens och köparens namn. Som köpare ska fakturan ange den näringsidkare eller, om det finns flera köpare, de näringsidkare som är berättigade till att göra avdraget samt varje näringsidkarens andel i inköpet. Om t.ex. två näringsidkare tillsammans köper en produktionsmaskin, måste bägges namn finnas på fakturan. Endast då, får de bägge göra avdraget för sin egen andel. Om andelen inte anges, antas de bägge ha en lika stor andel.

Köparen kan dra av endast det momsbelopp som antecknats på verifikationen. Om nyttigheten som köparen förvärvat används endast delvis för avdragsgillt ändamål, får han göra avdraget endast till den del som motsvarar den avdragsgilla användningen.

Om det är fråga om ett inköp på vilket köparen enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen måste betala moms på basis av den omvända skattskyldigheten eller om avdraget för moms på gemenskapsinternt förvärv, är en förutsättning för avdragsrätten att köparen har fullgjort sin deklarationsskyldighet enligt 162 § mervärdesskattelagen eller att skatteverket debiterat momsen. Om den momsskyldige köparen av säljaren inte får en ovan avsedd faktura som uppfyller mervärdesskattelagens krav på fakturainnehållet, förutsätter avdragsrätten att köparen själv uppgör en verifikation som innehåller de ovan avsedda uppgifterna samt momsen på förvärvet och skattesatsen.

Förutsättningen för avdragsrätten i fråga om varor som importerats är att importören har förtullningsbeslutet och därtill hörande handlingar.

På motsvarande sätt får den som köper en uthyrningstjänst dra av den moms som ska betalas på importen av den vara som han hyr om han med anledning av den omvända skattskyldigheten ska betala moms för att han hyr varan (MomsL 113 §).
 
Användningen av avdragsrätt förutsätter i regel att köparen innehar originalfakturan vid den tidpunkt då avdraget görs. Om köparen tillämpar prestationsprincipen i sin bokföring, kan avdragen göras även om han inte ännu fått fakturan. Om den faktura som kommer senare inte motsvarar det gjorda avdraget, ska avdraget rättas eller om fakturan är felaktig, ska köparen begära en ny faktura av säljaren.

Om fakturan är felaktig, ska säljaren utfärda en ny faktura som innehåller en hänvisning till den ursprungliga fakturan.

En faktura anses uppfylla kraven i mervärdesskattelagen när fakturainnehållet motsvarar verkligheten. Säljarens anteckningar som inte motsvarar verkligheten medför ingen avdragsrätt för köparen. Om säljaren t.ex. antecknar moms som ska betalas i fakturan trots att han inte är införd i registret över momsskyldiga, har köparen ingen avdragsrätt trots anteckningarna på fakturan.

Det ligger i köparens eget intresse att kontrollera säljarens momsskyldighet. Registreringen kan kontrolleras på Internet, adress www.ytj.fi FODS-informationstjänsten eller per telefon på skatteförvaltningen servicenummer 029 497 031.

Om säljaren har tillämpat marginalbeskattningsförfarandet för begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlarföremål, har köparen inte avdragsrätt.

När varor överförs från skatteupplagringsförfarande, är förutsättningen för avdragsrätten att den momsskyldige har en uträkning över grunden för den moms som ska betalas. Den momsskyldige ska också ha en av säljaren utfärdad faktura eller annan handling som betraktas som faktura över alla försäljningar i skatteupplag och över all import och alla gemenskapsinterna förvärv till skatteupplag. Uträkningen utgör den egentliga verifikationen för bokföringen och originalfakturorna är bilagor till den eller så ska uträkningen ha en hänvisning till dessa fakturor oberoende av om de lagras separat eller inte.

Skatteverket kan i samband med granskning, återbäring eller debitering godkänna ett avdrag trots att fakturan inte innehåller mervärdesskattelagens krav på fakturainnehåll. En förutsättning för att avdraget godkänns är att affärstransaktionen gjorts och att det i enlighet med lagens materiella bestämmelser skall betalas moms på den. Köparen skall visa att han är berättigad till avdraget. En faktura med bristfällig innehåll är t.ex. en faktura med en bristfällig adress för köparen.

Skatteverket kan också godkänna avdraget då det är fråga om små kontanta inköp för vilka det i praktiken av tekniska skäl är i det närmaste omöjligt att få en verifikation. Detta gäller t.ex. parkeringsavgifter som betalas i automat. Skatteverket ska godkänna avdraget när de materiella förutsättningarna i lagen uppfylls. Avdraget kan likväl nekas om den momsskyldige inte fullgjort sin normala omsorgsskyldighet som näringsidkare.

Skattestyrelsens anvisning den 6.10.2000 Dnr 2694/40/2000 Avdragsrätt för inköp som skett av säljare som inte är införd i registret över momsskyldiga är ännu i kraft.

10. Faktureringssätt

Enligt bokföringslagen får verifikationerna upprättas och noteringarna i bokföringen göras i maskinläsbart datamedium, förutsatt att den bokföringsskyldige vid behov kan ta fram dem i vanlig läsbar skriftlig form. Fakturan, som den momsskyldige enligt mervärdesskattelagen är skyldig att utfärda, kan sändas i elektronisk form till mottagare som samtycker till det. Det ställs inga andra särskilda krav på elektronisk fakturering i mervärdesskattelagen.

11. Förvaring av fakturor

En momsskyldig säljare ska förvara kopiorna av fakturor som han utfärdat över rörelsemässig försäljning av nyttigheter i Finland samt mottagna fakturor över inköp av nyttigheter som anknyter till verksamheten. Den momsskyldige ska själv sörja för förvaringen av fakturorna oberoende av vem som upprättat dem.
 
Förvaringsskyldigheten gäller förutom fakturor också alla andra verifikationer som ligger till grund för bokföringar av affärshändelser som påverkar den moms som ska betalas eller dras av. Förvaringsskyldigheten gäller inte endast fakturor som omfattas skyldigheten av utfärda fakturor utan alla fakturor som näringsidkaren utfärdar och tar emot. Också fakturor som getts till privatpersoner ska förvaras. Dessutom ska fakturor som innehåller något annat lands moms och fakturor över förvärv som anknyter sig till verksamheten annorstädes, när fakturorna har sänts till ifrågavarande driftställe förvaras.
 
En skattskyldig som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen ska förvara sitt anteckningsmaterial på ett sätt som motsvarar kraven i bokföringslagen (FMb om deklarationsskyldighet 15a §).

Fakturorna ska förvaras i Finland. Fakturor i elektroniskt format får förvaras i en annan medlemsstat, om lagringen har skett elektroniskt så, att en fullständig datorförbindelse i realtid till uppgifterna är säkerställd, eller om näringsidkaren är utlänning utan fast driftställe i Finland.

Fakturorna får också förvaras någon annanstans än i Finland eller i en annan medlemsstat under de förutsättningar som anges i bokföringslagens 2 kapitel 9 § 1 och 2 moment. Detta gäller i tillämpliga delar också andra än dem som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

På skattemyndighetens uppmaning ska den skattskyldige framställa en kopia av den tekniska upptagningen, som innehåller fakturorna för den granskande personens bruk, om detta är nödvändigt för genomförandet av granskningen. Säljaren av investeringsguld ska på uppmaning visa upp materialet som identifierar kunden för granskning och lämna uppgifter om det (MomsL 209k §). Skyldigheten att göra anteckningar, förvara fakturor och skyldigheten att visa upp fakturorna för granskning gäller också ombudet av den som ansökt om skattskyldighet.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller fakturor i enlighet med vad som beskrivits ovan, har han inte rätt att välja förvaringsplats utanför Finlands gränser.

Fakturorna skall förvaras minst sex år räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsperioden gick ut och i vilket affärstransaktionen ingick.

12. Fakturering i internationell handel

Enligt direktivet 2001/115/EG ska det allmänna fakturainnehållet som krävs av en faktura vara lika i alla EU-medlemsstater. Medlemsstaterna kan inte kräva övriga fakturaanteckningar för momsbeskattningen. Kraven i de olika medlemsstaterna kan dock variera bl.a. gällande självfakturering, mindre strikta krav på fakturainnehåll, faktureringstid samt den praxis att fakturan kan bestå av flera olika handlingar, förvaring av fakturorna och elektronisk fakturering.

I regel skall säljaren tillämpa faktureringsbestämmelserna i det land där försäljningen äger rum. När en finsk skattskyldig säljer en var till en annan medlemsstat såsom gemenskapsintern försäljning, skall han tillämpa de bestämmelser om fakturainnehåll som avses i den finländska mervärdesskattelagen. Då det är fråga om gemenskapsintern varuförsäljning bör man observera att den medlemsstat där det gemenskapsinter-na varuförvärvet äger rum, kan som krav för köparens avdragsrätt ställa att fakturan uppfyller de krav på ursprung av fakturan och integriteten av innehållet som anges i direktivet.

12.1. Om elektronisk fakturering

Förutsättningarna för att använda elektronisk fakturering varierar i olika medlemsstater. Av den anledningen är det möjligt att en elektroniskt sänd faktura som är godtagbar i Finland inte godkänns i en annan medlemsstat. I dylika fall är det möjligt att säljaren måste skicka fakturan på papper eller i sådant elektroniskt format som förutsätts i direktivet 2001/115/EG.

Alla medlemsstater ska godkänna fakturor som överförs på elektronisk väg på villkor att äktheten och innehållets integritet säkerställs antingen genom en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i artikel 2.2 i direktiv 1999/93/EG eller genom ett elektroniskt datautbyte (EDI) enligt definitionen i artikel 2 i kommissionens rekommendation 1994/820/EG. I avtalet om överföring förutsätts att man använder sådana metoder som garanterar äktheten och integriteten av uppgifterna. Medlemsstaterna får dock begära att den avancerade elektroniska signaturen baseras på ett kvalificerat certifikat och skapas av en säker anordning för skapande av signaturer enligt artikel 2.6 och 2.10 i det ovannämnda direktivet. Om EDI används kan medlemsstaterna emellertid kräva att ett sammanfattande dokument i pappersform sänds.

Medlemsstaterna får dock till och med den 31 december 2005 kräva att en förhandsanmälan skall göras när fakturor överförs på elektronisk väg inom en medlemsstats territorium. Medlemsstaterna kan ytterligare ställa speciella krav på överföringen av elektroniska fakturor från ett land utanför EG när varor och tjänster levereras till medlemsstaternas territorium.

13. Tillämpning i praktiken

Denna anvisning tillämpas från och med den 1.1.2004. Fakturainnehållet kan således förändras under räkenskapsperiodens gång.

Denna anvisning upphäver Skattestyrelsens anvisning given den 2.6.1997, 2012/40/97, Vidaredebitering av kostnader.

Bilaga

Anvisning 357/40/2004, 20.2.04 - Frågor om momsbeskattningens faktureringsbestämmelser