Om betalningsrörelsens och indrivningens avgiftsbelagda prestationer

Har getts
21.6.2005
Diarienummer
854/510/2005
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningens avgiftsfria verksamhet

För kunden är avgiftsfritt bl.a. verkställande av beskattningen, uppbörd och indrivning av skatter samt skattekontroll. Avgiftsfritt är också rådgivning som betjänar uppfyllande av deklarations- och betalningsskyldigheten. Utlämnande av uppgifter för ändamål som avser beskattningen är också avgiftsfritt. Detta innehåller även utlämnande av uppgifter för sökande av ändring som gäller befrielse från skatt eller beskattningen.

Avgiftsfria prestationer

Utredning om uppfyllande av skyldigheten att betala skatt m.a.o. intyg om skattebetalning och intyg om skatteskulder är avgiftsfria för kunden. Som avgiftsfri kan betraktas också betalningsrörelsens specifikationav användning av en enskild avgift eller specifikation av användning av avgifter, som kräver proportionellt sett obetydlig arbetsinsats. Specifikation av användning av en enskild avgift och specifikation av avgifter är avgiftsfria då de lämnas ut första gången och man behöver inte uppge användningsändamålet då de begärs. Begäran kan tas emot till exempel per telefon.

Avgift på basis av användningsändamål

Då kunden beställer per telefon en specifikation av användning av avgifter som gäller avgifter under en längre tidsperiod (flera år) och det är uppenbart att sammanställningen av specifikationen kräver mera omfattande utredningar, ska kunden ombeds att lämna in en skriftlig beställning med kontaktuppgifter samt att till beställningen foga en utredning om specifikationens användningsändamål. Kunden ges samtidigt allmän information om grunderna för skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer.

Kunden ska alltid informeras om avgifter för prestationer då en prestation beställs. Kunden informeras om avgift för en enskild beställning innan materialet skickas, då  man på basis av en skriftlig beställning tagit reda på eventuell avgift och uppskattat arbetsinsatsen samt avgiften som föranleds av den.

Om användningsändamålet för en specifikation av användning av avgifter ansluter sig enligt kundens utredning till beskattningen, till exempel som bilaga till ett rättelseyrkande eller ett besvär, är specifikationen avgiftsfri för kunden. Om specifikationens användningsändamål däremot är privaträttsligt eller ansluter sig till affärsekonomiska ändamål, till exempel till bokföring eller till privaträttsliga tvistemål, är specifikationen avgiftsbelagd för kunden.

Betalningsgrund

Om det är fråga om annat ändamål än beskattningsändamål, är det fråga om utlämnande av uppgifter på kundens beställning, som är avgiftsbelagd. Av ett beställt arbete uppskattas den nödiga arbetsinsatsen och kunden informeras om blivande avgift. För arbetsuppgiften ’utlämnande av uppgifter ur en handling’ är timavgiften 39 euro/timme och materialkostnaden 3,70 cent/sida.

Färdig utredning skickas till kunden mot postförskott.

Föreskrifter och skattestyrelsen anvisning som ansluter sig till uppbärande av avggifter

Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (1261/2004)
Om betalningsrörelsens och indrivningens avgiftsbelagda prestationer (Dnr 33/29/2005/14.1.2005).

Biträdande direktör Paula Lampinen

Överinspektör Aki Arhola