Företagets generationsväxling i beskattningen

Har getts
15.2.2011
Diarienummer
137/349/2011
Giltighet
15.2.2011 - 24.8.2011
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
57/349/2010, 17.3.2010

Denna anvisning handlar om de vanligaste situationerna för generationsväxling i företag och om hur de beskattas (inkomst-, arvs- och gåvo-, överlåtelse- och mervärdesskatt). Anvisningen behandlar varken generationsväxlingar i fråga om gårdsbruk eller frågor i anslutning till internationella generationsväxlingar.

Skatteförvaltningens anvisning av 17.3.2010 (nr 57/349/2010, Företagets generationsväxling i beskattningen ) har preciserats på det sätt som presenteras vid punkterna 1 och 2.

1. Högsta förvaltningsdomstolen gav 5.1.2011 sitt årsboksavgörande HFD 2011:1 om gåvobeskattningen. Avgörandet gällde betydelsen av gåvotagarens minderårighet då man bedömer förutsättningarna för att tillämpa ArvsskatteL 55 § om gåvotagaren forsätter företagsverksamhet i aktiebolagsform. Anvisningens text har därför reviderats under punkt 2.5.6.3 på s. 13 och under punkt 15.2.6 på s. 57

Utgångspunkten är att bevisningen om alla de förutsättningar för fortsättandet av verksamhet som föreskrivs i ArvsskatteL 55 § måste föreligga då ett beskattningsbeslut i ett arvs- eller gåvobeskattningsärende fattas. Den princip som framgår av HFD:s avgörande tillämpas på de arvs- eller gåvoskattefall där skattskyldigheten börjat 6.1.2011 eller därefter. Den som forsätter företagsverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform måste således vara myndig då beskattningsbeslutet i arvs- eller gåvobeskattningsärendet ges.

Beskattningspraxis ändras inte i sådana fall där den som fortsätter företagsverksamhet som bedrivs i någon annan form än i aktiebolagsform är minderårig.

2. Ändring av ISkL 48 § 5 mom. trädde i kraft vid ingången av 2011. På grund av ändringen har anvisningens text reviderats under punkt 2.4.2 på s. 8.

Överdirektör   Juha Lindgren

Överinspektör  Jarmo Salminen

Ladda ner anvisningen i sin helhet: