Lotteriskatt

Har getts
13.6.2007
Diarienummer
870/32/2007
Giltighet
13.6.2007-25.1.2010
Bemyndigande
L om skatteförvaltningen 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
3252/32/2003, 15.12.2003

Allmänt om lotteriskatt

Lotteriskatten betalas till staten för lotterier som anordnas i Finland. Den som anordnar lotteriet är skyldig att betala lotteriskatten. Om anordnarna är fler än en, är var och en ansvarig för skattens hela belopp.

I 85 § inkomstskattelagen regleras om skattefrihet för lotterivinster i vinsttagarens inkomstbeskattning:

Skattepliktig inkomst är inte vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats i enlighet med dess lagstiftning. Sådan inkomst är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller som kan betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.

Beskattning av lotterivinst och EG-domstolens avgörande C-42/02

EG-domstolen meddelade 13.11.2003 ett förhandsavgörande om beskattningen av lotterivinster i förhållande till gemenskapsrätten. I avgörandet konstaterades att skattefriheten i 85 § inkomstskattelagen (30.12.1992/1535) i fråga om vinster från inhemska lotterier är diskriminerande och strider således mot EG-fördragets 49 artikel. EG-domstolens avgörande betydde, att tolkningen av bestämmelsen i 85 § ISL om skattefrihet för lotterivinster utvidgas utanför ordalydelsen. Skattefriheten utsträcktes så här till att gälla för samtliga vinster av lotterier som anordnas inom ETA –området redan innan ändringen av 85 § ISL träder i kraft 1.6.2005. EG-domstolens avgörande tillämpas retroaktivt på vinster som fåtts före år 2004 och 85 § ISL (sådan den lyder i lagen 334/2005) tillämpas första gången i beskattningen för år 2004. Ändring i beskattning av lotterivinster kan sökas inom normala besvärstider.

Lotterier som regleras av lotteriskattelagen

Med ett lotteri avses i lotterilagstiftningen angivna penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande. Lotteriskattelagen tillämpas på alla sådana lotterier som regleras av lotterilagstiftningen.

Lotteriskattelagen gäller även för offentligt anordnade utlottningar, gissningar, vadslagningar eller andra med dessa jämförbara förfaranden som helt eller delvis är beroende av slumpen och som i vinst kan ge pengar eller andra förmåner med penningvärde som inte kan anses som skälig ersättning för någon prestation eller betraktas som lön enligt lagen om förskottsuppbörd.

 • Deltagandet i utlottningen förutsätter ofta en skenbar prestation av något slag. Exempelvis kan man bli ombedd att fylla i en förfrågan eller ta del i en mässa. En skenbar prestation av detta slag inverkar inte på lotteriskattelagens tillämplighet.
 • Tillämpandet av lotteriskattelagen förutsätter att vinst- eller prisutfallet är dels eller helt beroende av slumpen.
 • Utlottningen måste även uppfylla kravet på offentlighet. Om i princip vem som helst kan delta i utlottningen och antalet deltagare inte begränsats på förhand eller om deltagarantalet är stort, kan utlottningen betraktas som offentlig. Deltagarskaran måste dock vara tillräckligt stor, vilket kan anses innebära ett krav på flera hundra deltagare.

Vinsten eller priset utgör skattepliktig inkomst för vinnaren

Om vinsten eller priset inte omfattas av lotteriskattelagen, eller om den inte fåtts av ett lotteri som anordnats i en stat som hör till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med lagstiftningen i nämnda stat, utgör den skattepliktig inkomst för vinnaren.
Priser som man fått genom att vinna i frågesporter, pilkningstävlingar eller andra tävlingar utgör skattepliktig inkomst om priset vunnits på basis av en insats eller en prestation. Vinnaren måste då deklarera priset eller vinsten i sin skattedeklaration. Tävlingsarrangören anmäler utdelade priser och vinster i en årsdeklaration (7801r Sammandrag och specifikation för årsanmälan) med prestationskoden H4.

Vinsten eller priset utgör skattepliktig inkomst för mottagaren om:

 • priset eller vinsten utgör vederlag för utfört arbete eller annan prestation
 • priset eller vinsten fås av arbetsgivaren
 • vinsten inte beror på slumpen
 • utlottningen inte kan betraktas som offentlig
 • priset emottagits till följd av en tävlingsprestation
 • vinsten erhållits från ett lotteri som anordnats i en stat utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om arbetsgivaren lottar ut en utlandsresa bland de anställda betraktas priset som lön för den vinnande arbetstagaren. Likaså betraktas priserna i försäljnings-, kundackvisitations- och andra liknande tävlingar som anordnas av arbetsgivaren som lön.
Priserna i konsttävlingar är vanligtvis skattefria. Varuvinster i skolelevstävlingar är likaså skattefria.

Lotteriskattens belopp

Lotteriskatten är

 • 9,5 % av avkastningen av ett lotteri som anordnats med ensamrätt,
 • 8,25 % av avkastningen av penningautomater och kasinospel som hålls till allmänhetens förfogande annorstädes än på ett casino som avses i lotterilagstiftningen,
 • 1,5 % av det sammanlagda beloppet på det realiserade försäljningspriset på varulotterier och gissningstävlingar som ett allmännyttigt samfund har anordnat i enlighet med lotterilagen,
 •  1,5 % av avkastningen av hållande av varuvinstautomater,
 • 5 % av det sammanlagda värdet av de utdelade vinsterna av bingospel, till vilka inte hänförs vinster som berättigar till ett nytt spel samt
 • 30 % av det sammanlagda värdet av utdelade vinster av andra lotterier.

Varulotterier

Med varulotterier avses lotterier där man genom utlottning eller annan därmed jämförbar av slumpen beroende förrättning kan få vinst i form av vara eller present- eller köpkort som kan bytas mot vara eller tjänster.

Här avsedda avgiftsbelagda varulotterier och gissningstävlingar får anordnas endast av ett allmännyttigt samfund i enlighet med lotterilagen. En skolklass, arbetsplats eller hobbygrupp kan under förutsättningar som bestäms i 27 § i lotterilagen anordna mindere lotterier eller miniatyrlotterier i form av varulotterier. Reklam- eller marknadsföringslotterier som anordnas av andra än de ovan nämnda är andra lotterier, även om vinsterna skulle bestå av varor.

Om lotteriets avkastning är mindre än 3 333,33 euro, behöver lotteriskatt inte betalas.

Övriga lotterier

Typiska förfaranden som kan likställas med lotterier är tidningars och tidskrifters läsar- och reklamtävlingar samt utlottningar. Till utlottningarna räknas även utlottningar som anordnas av butiker och restauranger bland dem som fyllt i en svarskupong eller ett frågeformulär. Om värdet av de utdelade vinsterna är mindre än 166,66 euro i en kalendermånad, behöver lotteriskatt inte betalas.

Skatten betalas med en cents noggrannhet. Skatt behöver inte betalas om lotteriskattens belopp blir mindre än 50 euro i en kalendermånad.

Avkastning av lotteri

Med avkastning av lotteri, av vilken skatten beräknas, avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalas till spelarna. Med avkastning av varulotterier och gissningstävlingar avses dock det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i dessa och totalinkomsten av lottförsäljningen samt med avkastning av varuvinstautomater det sammanlagda beloppet av penninginsatser som betalts för användning av automaterna.

Vinstens värde

Vinsten värderas till vinstens belopp eller till det anskaffningspris för varan eller nyttigheten som lotteriarrangören betalat. Som anskaffningspris betraktas det av anordnaren betalda nettopriset efter avdrag av sedvanliga mängd-, kontant- eller andra rabatter. Såsom vinstens värde betraktas föremålets eller nyttighetens anskaffningspris inkl. moms., oberoende av, om den som anordnat lotteriet har rätt att i mervärdesbeskattningen dra av den moms som ingår i anskaffningspriset (HFD 2007:32). Om vinsten fåtts vederlagsfritt eller om anskaffningsprisgrunden inte annars kan tillämpas, värderas vinsten till dess sannolika överlåtelsepris. Överlåtelsepriset är det pris som lotteriarrangören skulle ha fått för vinsten om den sålts. Det sannolika överlåtelsepriset har tillämpats t.ex. då anordnaren fått vinsten av en importör eller tillverkare till ett avsevärt lägre pris än gängse pris till följd av det reklamvärde som prisutdelningen för med sig.

Lotteriskattens betalningsdag

Lotteriskatten för andra lotterier än varulotterier ska betalas senast den första dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden. Betalningsmånaden som lotteriskatten betalas för är den månad under vilken den utdelade vinsten har kunnat tas ut.

Exempel: Vinsten har kunnat tas ut i februari 2005. Lotteriskatten skall betalas senast 1.4.2005.

Den som anordnar ett varulotteri ska betala lotteriskatten senast den första dagen i den tredje månaden efter det att tiden för anordnande av lotteriet utgått.

Exempel: Tiden för anordnade av ett varulotteri har utgått i februari 2005. Lotteriskatten skulle betalas senast 1.5.2005. Då betalningsdagen infaller på en helgdag, får skatten betalas måndagen 2.5.2005.

Om betalningsdagen infaller på en helg- eller lördag kan skatten betalas den första efterföljande vardagen.

Betalning och anmälan av lotteriskatt

Lotteriskatten betalas med gireringsblanketten för skatter som betalas på eget initiativ (Veroh 7619r).

Då man betalar lotteriskatt bör man anmäla följande uppgifter:

 • anordnarens FO-nummer (företags- och organisationsnummer)
 • den kalendermånad och det kalenderår för vilket lotteriskatten betalas
 • lotteriskattens kod 88 samt
 • lotteriskattens belopp.

Den skattskyldige skall tillställa skatteverket en särskild utredning över lotteriet endast då skatteverket uttryckligen ber om detta.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör   Mia Keskinen