Moms på eget bruk i enlighet med 33 a § i mervärdeskattelagen

Har getts
14.12.2007
Diarienummer
1846/40/2007
Giltighet
t.o.m. 31.12.2010
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen

Momssatserna höjs den 1.1.2013. Denna anvisning innehåller tidigare gällande momssatser. De nya momssatserna är 24 % (allmän momssats) , 14 % och 10 % (reducerade momssatser). Mera information i anvisningen Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013.

Anvisningen i kraft t.o.m. 31.12.2010.

Anvisningen dnr 1846/40/2007 har strukits eftersom den inte längre motsvarar den ändrade lagstiftningen. Mervärdesskattelagen 33 a § har upphävts genom L 30.12.2010/1392, som uppträdde i kraft den 1 januari 2011.

Till mervärdesskattelagen fogas en ny 33 a § den 1 januari 2008. Den nya paragrafen gäller beskattningen av eget bruk av en sådan fastighet som ingår i rörelsetillgångarna som varit föremål för nybygge eller ombyggnad och då fastigheten inte används i rörelse.

Den skattskyldige kan välja om en fastighet som används både i momspliktig rörelse och i icke-avdragsgill verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen helt ska hänföras till rörelsetillgångarna eller räknas som rörelsetillgångarna endast till den del han använder fastigheten för sin rörelse. Om han hänför fastigheten till sina rörelsetillgångar även till den del han använder fastigheten för verksamheten som inte omfattas av momsbeskattningen, ska han med stöd av 33 a § i mervärdesskattelagen under justeringsperioden betala moms på eget bruk. Om han hänför fastigheten till sina rörelsetillgångar endast till den del han använder fastigheten i sin rörelse, ska moms på eget bruk med stöd av 33 a § inte betalas.

Bestämmelsen behöver tillämpas närmast på allmännyttiga samfunds och församlingars sådana fastigheter som används både i avdragsgill momspliktig rörelse och i sådan icke-avdragsgill verksamhet som varken utgör rörelse eller sådan icke-avdragsgill verksamhet som avses i 114 § i mervärdesskattelagen. Enligt 114 § 1 mom. i mervärdesskattelagen får avdrag inte göras för en fastighet som den skattskyldige eller hans personal använder som bostad, barnträdgård, hobbylokal eller fritidsställe.

Bestämmelsen kan tillämpas t.ex. på en lokal som en församling äger och som används i församlingens verksamhet och som också hyrs ut tillfälligt momspliktig för olika evenemang.

Bestämmelsen tillämpas inte på staten, kommuner, samkommuner och landskapet Åland.
 
Enligt regeringens proposition RP 44/2007 uttrycker den skattskyldige sin vilja när han första gången efter fastighetsinvesteringen tar den andel som inte används i rörelse i användning och då i sin bokföring hänför egendomen till rörelsetillgångarna. I praktiken kan detta förverkligas t.ex. så att den skattskyldige i sin bokföring har separata utredningar över de fastigheter som han hänför till sina rörelsetillgångar och över de fastigheter som han inte räknar som sina rörelsetillgångar.

Om den skattskyldige hänför den andel av fastigheten som används för ett ändamål som inte omfattas av momsbeskattningen till sin privata egendom, kan han inte längre senare ändra på sitt beslut. Den skattskyldige kan överföra en fastighet som han hänfört till rörelsetillgångarna senare till privat egendom. En fastighet som ursprungligen har hänförts till rörelsetillgångana ska anses ha blivit tagen som privat egendom också i det fallet att fastigheten bestående tas i annan än rörelsemässig användning helt och hållet.

Bestämmelsen gäller endast fastigheter som den skattskyldige äger direkt, den kan m.a.o. inte tillämpas t.ex. på hyrda fastigheter.

Förutsättningen för betalningen av moms på eget bruk är att fastighetsinvesteringen helt eller delvis har gjorts för ett ändamål som berättigar till avdrag. Moms på eget bruk ska betalas också om den skattskyldige har gjort en justering på grund av att han senare har överfört en fastighet som ursprungligen anskaffats för icke-avdragsgill rörelse till avdragsgill användning samt samtidigt eller senare till annan än rörelsemässig användning.

Om fastigheten senare överlåts på så sätt att rättigheten och skyldigheten att justera avdrag överförs, beror mottagarens skyldighet att betala moms på eget bruk på, om överlåtaren har gjort fastighetsinvesteringen för avdragsgill användning när justeringsperioden börjat. Om överlåtaren ursprungligen hade gjort investeringen för annan än avdragsgill användning i rörelse och senare gjort justeringen, ska mottagaren inte betala moms på eget bruk. Det är bara justeringar som mottagaren själv gör, som medför beskattningen av eget bruk.

Skyldigheten att betala moms på tagandet i eget bruk av sådan tjänst som avses i 33 a § uppstår allt eftersom fastigheten används för ett ändamål som inte är rörelsemässigt.

Skattegrunden är den andel av kostnaderna för fastighetsinvesteringen som motsvarar förhållandet mellan den tid fastigheten har använts för ett ändamål som inte är rörelsemässigt och justeringsperioden. Som kostnader för en fastighetsinvestering räknas det värde som utgjorde grunden för den moms som ingick i anskaffningen av fastighetsinvesteringen.

Exempel: Den momsskyldige köper en byggtjänst i samband med ett nybygge. Det momsfria inköpspriset för byggtjänsten är 454 545,45 euro och momsen som ingår i anskaffningen 100 000 euro. Byggtjänsten slutförs den 1 januari och man börjar omedelbart att använda 50 procent av fastigheten i momspliktig rörelse och 50 procent i verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Den momsskyldige hänför fastigheten helt till sina rörelsetillgångar. Den momsskyldige får dra av momsen 100 000 euro som ingår i anskaffningen.
   
Den momsskyldige ska varje månad betala moms på eget bruk. Grunden för moms som ska betalas på eget bruk är kostnaderna för fastighetsinvesteringen gånger den tid, som fastigheten är i annan än rörelsemässig användning dividerat med justeringsperiodens längd.

Kostnaderna för fastighetsinvesteringen är: 227 272,73 € (50 % x 454 545,45). Tiden då fastigheten används för ett ändamål som inte är rörelsemässigt utgör en skatteperiod, dvs. 1 månad. Justeringsperioden är 10 år, dvs. 10 x 12 månader.

Grunden för momsen fås med formeln: 227 272,73 € x 1 mån./ (10 x 12 mån.) = 1 893,94 €. Moms som ska betalas per månad är 22 % x 1 893,94 € = 416,67 €.

Bestämmelserna i 33 a § tillämpas när en tjänst tas i eget bruk, dvs. när en fastighet används i annat ändamål än i rörelse, den 1 januari 2008 eller därefter. Bestämmelsen tillämpas inte om en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts före år 2004. Om en byggtjänst slutförts efter den 1 januari 2004 men före år 2008, är justeringsperioden dock fem år i stället för 10 år. Tidsfristen på fem år räknas från ingången av det kalenderår under vilket en byggtjänst i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet har slutförts.

Om en fastighet har sålts under den del av justeringsperioden som inföll före den 1 januari 2008 och säljaren har betalt moms till följd av försäljningen med stöd av då gällande 33 §, anses den moms som ingår i köparens an-skaffning vara lika med den moms som säljaren ska betala enligt den 33 § som var i kraft år 2007.

Biträdande direktör Anneli Kukkonen

Överinspektör  Soili Sinisalo