Distansmäklarens årsanmälan och frihet från överlåtelseskatt för ett värdepapper som är föremål för offentlig handel

Har getts
25.3.2008
Diarienummer
516/415/2008
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom L om skatteförvaltningen (1557/1995)
Ersätter anvisningen
15.12.2003 Dnr 3233/4515/2003

Bakgrund

Enligt lagen om överlåtelseskatt skall på överlåtelse av ett inhemskt värdepapper mot vederlag betalas överlåtelseskatt. Skattskyldig är den som förvärvar värdepappret (nedan även: köpare).

Överlåtelse av ett offentligt noterat värdepapper har varit fri från överlåtelseskatt om vissa förutsättningar uppfylls. Enligt lag som tillämpats från år 1999 skall skatt inte betalas vid försäljning eller byte av börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper på en fondbörs vid sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989). För skattefriheten stadgades då en tilläggsförutsättning som gällde de fall där köparens förmedlare var någon annan än en inhemsk värdepappershandlare (d.v.s. annat än ett finländskt värdepappersföretag, kreditinstitut ett utländskt värdepappersföretags filial eller filialkontor i Finland.) Överlåtelse var i dessa fall fri från överlåtelseskatt endast om den skattskyldige förvärvaren gjorde till skatteverket en anmälan om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen.

Skattestyrelsen gav år 2003 en anvisning om överlåtelsebeskattning i dessa fall (Skattestyrelsens anvisning om Om anmälningsskyldigheten i samband med börshandel Dnr 3233/4515/2003). I anvisningen konstaterades att köparens anmälan som förutsättning för frihet från överlåtelseskatt i dessa fall var motiverad med tanke på skattekontroll. I anvisningen ansågs att köparen inte själv måste göra en anmälan om överlåtelsen skilt för varje köp om hans förmedlare lämnade till skatteförvaltningen en årsanmälan om överlåtelsen i enlighet med lagen om beskattningsförfarande 15 § 4 moment. I anvisningen definierades också att köparens anmälningsskyldighet och förmedlarens årsanmälan i stället för köparens anmälan avsåg överlåtelse i följande fall

  • föremålet av överlåtelse var ett värdepapper som ett finländskt samfund emitterat; och
  • köparen var allmänt skattskyldig i Finland; samt
  • köparens förmedlare var en utländsk värdepappershandlare som inte hade en filial eller filialkontor i Finland.

2007 års ändringar i lagen om överlåtelseskatt

Lagen om överlåtelseskatt ändrades i samband med implementering av direktivet om marknader för finansiella instrument (2004/39/EU). Enligt de nya bestämmelserna är överlåtelsen fri från överlåtelseskatt om värdepappret är föremål för offentlig handel. Skattefriheten förutsätter inte mera att själva överlåtelsen har skett på en marknadsplats.  Det förutsätts dock att förmedlare av överlåtelsen eller part i överlåtelsen är i värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare eller att förvärvaren är godkänd som handelspart på den marknad där överlåtelsen sker. Som offentlig handel betraktas även multilateral handel som avses i direktiven 2004/39/EU.

I de fall där köparens förmedlare eller den andra parten i överlåtelsen är någon annan än en inhemsk värdepappershandlare är det alltjämt en förutsättning för frihet från överlåtelseskatt att den skattskyldige köparen gör till skatteverket en anmälan om överlåtelsen inom två månader från överlåtelsen. I samband med 2007 års lagändringar togs i lagen om överlåtelseskatt 15a § 3 moment en bestämmelse som motsvarar Skattestyrelsens anvisningar av 15.12.2003 och enligt vilken överlåtelsen är fri från överlåtelseskatt också under förutsättningen att förmedlaren lämnar till skatteförvaltningen en årsdeklaration (årsanmälan) om överlåtelsen i enlighet med lagen om beskattningsförfarandet. Bestämmelsen trädde i kraft 9.11.2007. Den tillämpas på överlåtelser som ägt rum på nämnda dag och därefter.

Den nämnda bestämmelsen förpliktar inte rättsligt en utländsk förmedlare gentemot skatteförvaltningen att lämna in en årsanmälan och den ändrar alltså inte den tidigare praxisen som grundat sig på Skattestyrelsens anvisning. Bestämmelsen bara stöder det för alla parter ändamålsenliga förfarandet med vilket uppgifter om överlåtelser fås sammanfattningsvis i stället för att varje köpare lämnar in en skild anmälan för varje enskild överlåtelse.

Med beaktande av de skattekontrollmässiga skäl som ligger bakom bestämmelsen i lagen om överlåtelseskatt 15a § 3 moment anser Skattestyrelsen att köparens anmälan eller förmedlarens årsanmälan är en förutsättning för frihet från överlåtelseskatt och skall lämnas in endast i situationen där:

  • köpeobjekt är ett värdepapper som emitterats av ett finländskt samfund och som är föremål för offentlig handel; och
  • köparen (förvärvaren) är i Finland allmänt skattskyldig; samt
  • som köparens förmedlare eller hans motpart (säljare) i förenämnda köp är en utländsk förmedlare som inte har en filial eller filialkontor i Finland.

Lämnandet av årsanmälan

Årsanmälan om värdepappershandel lämnas till skatteförvaltningen i elektronisk form. Årsanmälan kan lämnas antingen medelst Tyvi-tjänsten eller medelst Ilmoitin-tjänsten eller genom att uppgifterna tillställs skatteförvaltningen på ett datamedium. Katso-identifikation är en förutsättning för användning av Tyvi-tjänsten och Ilmoitin-tjänsten.

Datamediet med uppgifter om värdepappersköp skall skickas till adressen

Skatteförvaltningen
Produktionscentralen
PB 265
40101 Jyväskylä
Finland

Med datamediet skall skickas ett följebrev varav framgår namnet och adressen på det företag som avsänt datamediet samt adb-kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress, datamediets innehåll och antalet poster i datamediet. Om möjligt borde man använda skatteförvaltningens följebrev till datamedium 7826r och fylla i alla relevanta punkter.

Innehållet av årsanmälan skall motsvara den postbeskrivning som Skattestyrelsen fastställd för anmälning av värdepappershandel. 

Postbeskrivning 15/71/2007r, Köp- och försäljningspecifikationer av värdepapper och  derivat, gäller uppgifter som skall lämnas för år 2007.

OBS ! Postbeskrivningen för värdepappershandel har ändrats för 2008. Postbeskrivning 16/71/2008r, Köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och  derivat, gäller uppgifter som skall lämnas för år 2008.

I uppgifter om värdepappershandel skall köparen individualiseras. För individualisering skall i årsanmälan anges uppges köparens finländska personbeteckning eller företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Om uppgiftslämnaren inte känner till köparens finländska personbeteckning eller FO-nummer skall hans födelsedatum (för fysiska personer), namnet och adressen anges på det sätt som förutsätts i postbeskrivningen.

För anmälning och hantering av uppgifter om värdepappershandel skall uppgiftslämnaren själv (i detta fall en utländsk distansmäklare) ha ett finländskt företags- och organisationsnummer (FO-nummer).

Om uppgiftslämnaren inte redan har ett FO-nummer, kan uppgifterna om värdepappershandel ändå lämnas in med datamedium.

Skatteförvaltningen skaffar då ett FO-nummer till uppgiftslämnaren och lägger det till de inlämnade uppgifter om värdepappershandel som individualiseringsuppgift för uppgiftslämnaren. För utfärdandet av FO-numret skall distansmäklaren i följebrevet till datamediet ange:

  • uppgiftslämnarens officiella namn (firma)
  • adress
  • hemstat
  • kontaktpersonen och övriga kontaktuppgifter

Efter att FO-numret har utfärdats tillkännager skatteförvaltningen FO-numret till uppgiftslämnaren. Distansmäklaren ska använda detta FO-nummer då denne nästa gång lämnar in uppgifter om värdepappershandel antingen med datamedium eller med tjänsten "Tyvi" eller med tjänsten "Ilmoitin."

Av utfärdandet av FO-numret för anmälning och hantering av uppgifter om värdepappershandel följer inga förpliktelser för distansmäklaren i finländsk beskattning, till exempel inte någon skyldighet att lämna en skattedeklaration i Finland.

Information om FO-nummer finns på adressen www.ytj.fi/svenska.

Årsanmälan om de köp av värdepapper som skett under kalenderår skall lämnas in före slutet av januari året efter kalenderåret. Uppgifter om de köp som ägt rum under år 2007 kan en utländsk distansmäklare lämna in senast den 30 april 2008. Uppgifter om de köp av värdepapper som sker under år 2008 skall lämnas in enligt normal tidtabell alltså senast den 31 januari 2009.

Biträdande direktör  Anneli Kukkonen  
Överinspektör  Matti Merisalo