Momssats som ska tillämpas på rättelseposter vid ändringen av skattesatsen

Har getts
11.9.2009
Diarienummer
908/40/2009
Giltighet
11.9.2009 - 30.6.2010
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)

Den här anvisningen har ersatts med en ny anvisning Ändring av momssatser 1.7.2010 (Dnro 348/40/2010).

Tidigare anvisning

Skattestyrelsen har i Skattemeddelande 1/2009 som anvisning meddelat i fråga om sänkningen av skattesatsen på livsmedel och foder från 17 procent till 12 procent 1.10.2009 följande: ”Den nya skattesatsen tillämpas om en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter 1.10.2009. Skattesatsen om 12 procent tillämpas även på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som hänförs till kalendermånader som följer efter lagens ikraftträdande. På vederlag som har fåtts för försäljning av en vara eller på del därav, som har influtit före 1.10.2009 tillämpas en skattesats om 17 procent. På givna rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter, som noteras enligt god bokföringssed, tillämpas skattesatsen som var i kraft vid noteringstidpunkten.”
 
I samband med ändringar av skattesats har Skattestyrelsens av hävd som anvisning meddelat, att man på beviljade rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter ska tillämpa den skattesats som var i kraft vid noteringstidpunkten. 

I ikraftträdelsebestämmelsen i lagen som gäller ändringen av skattesatsen (785/2008) finns inga särskilda bestämmelser om hur rättelsepostar ska hänföras. Lagens ikraftträdelsebestämmelse ska således anses gälla även rättelseposter.

Ny anvisning

Som sin nya anvisning konstaterar Skatteförvaltningen att man på beviljade rabatter, kreditförluster och andra rättelseposter ska tillämpa den skattesats som gällde då varan levererades eller som gällde under den månad till vilken det gemenskapsinterna förvärvet hänfördes. Års- eller andra säsongsrabatter som betalas i efterskott och som hänför sig till både sådana varor som levererats före 1.10.2009 och sådana varor som levererats efter 1.10.2009 kan delas i de olika skattesatserna proportionellt enligt tid. T.ex. årsrabatter som hänför sig till hela året 2009 kan 75 % anses hänföra sig till försäljningar enligt 17 % och på motsvarande sätt 25 % till försäljningar enligt 12 %. Om säljaren emellertid vill visa att relationstalet avviker från det ovan framförda, kan rabatterna indelas i delar som överensstämmer med de olika skattesatserna på grundval av denna utredning.
 

Biträdande direktör   Anneli Kukkonen

Överinspektör   Soili Sinisalo