Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
2.10.2009
Diarienummer
746/36/2009
Giltighet
1.1.2010 - 31.8.2010
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (237/08) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
5067/36/94

I medföljande anvisning behandlas fastställande av gängse värde i arvs- och gåvobeskattningen. Det primära målet är att praxisen och förfarandet i samband med fastställande av gängse värde ska vara enhetliga i hela landet.

I anvisningen beskrivs de allmänna principer som i arvs- och gåvobeskattningen tillämpas vid fastställande av värden, olika värderingsmetoder samt fastställande av gängse värde för enskilda egendomsposter.

Gängse värde bestäms alltid med den värderingsmetod som bäst passar för fallet i fråga. Då värderingsavgörandet i beskattningen ofta är schablonmässigt och då man har begränsad tillgång till uppgifter som utgör grunden för avgörandet, ska man särskilt se till, att fastställandet av värdet i beskattningen inte leder till ett värde som är högre än gängse värde. Därför kan andra värderingsmetoder än de som beskrivs i anvisningen (till exempel kalkyler över nuvärden av kassaströmmar som används vid värdering av företagsförmögenheten) användas då objektets gängse värde kan baseras på faktamaterial som är mera omfattande än uppgifterna enligt anvisningen.

Även om anvisningen har uppgjorts för arvs- och gåvobeskattningen, ska gängse värdet i regel fastställas enligt anvisningen även vid övrig beskattning då målet med värderingen är att värdera objektet till gängse värde. Anvisningen kan således användas i fall som avser förtäckt dividend vid inkomstbeskattningen, då gängse värde fastställs för vanliga egendomsföremål i ett förhållande mellan delägaren och bolaget, liksom för bostadsaktier, fastigheter eller andra motsvarande objekt. 

I anvisningen har intagits olika externa informationskällor som kan utnyttjas då värderingsavgörandet görs. Målet är att göra det lättare att söka tidsenliga referensuppgifter som stöd för fastställandet av objektets gängse värde.

Anvisningen tillämpas på sådana fall där skattskyldigheten har börjat 1.1.2010 eller senare. Anvisningen upphäver de regionala anvisningar som skatteverken har utfärdat. Genom riksomfattande enhetliga anvisningar skapar man förutsättningar för att gängse värde kan fastställas för objektet, som är föremål för värdering, i den enhet som verkställer beskattningen, varvid utlåtande om objektets värde i fråga om annan förmögenhet än företagsförmögenheten skulle begäras från en annan enhet endast av särskilda skäl.
  
För uppföljning av iakttagande av anvisningen och för uppskattning av behov till uppdatering av anvisningen grundas en arbetsgrupp, vars medlemmar består av Skatteförvaltningens experter som är verksamma på olika områden.


Överdirektör  Maija-Leena Rautanen

Överinspektör  Jarmo Salminen

Bilaga

Anvisning: Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen (pdf)