Ändring av momssatser 1.7.2010

Har getts
13.4.2010
Diarienummer
348/40/2010
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (237/08)
Ersätter anvisningen
908/40/2009, 11.9.2009

 

Momssatserna T.o.m. 30.6.2010 Fr.o.m. 1.7.2010
den allmänna momssatsen 22 % 23 %
foder och livsmedel  12 % 13 %
restaurang- och cateringtjänster 22 %  13 %
persontransporttjänster,
överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar,
tjänster som möjliggör utövande av idrott,
inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografiföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer och andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar,
läkemedel,
böcker,
den på televisionsavgifter grundade ersättning som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter,
sådana konstverk som avses i lagens 79 c §, i fråga om annan verksamhet än import dock endast när säljaren är upphovsmannen eller hans rättsinnehavare eller, tillfälligt, en annan näringsidkare än en sådan skatskyldig återförsäljare som avses i 79 a § 3 mom.,
den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3–5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får.
8 % 9 %
Den reducerade momssatsen är i kraft t.o.m. 31.12.2010
Frisertjänster, små reparationstjänster som avser reparation av cyklar, skor, lädervaror samt kläder och hushållslinne, inbegripet lagning och ändring av kläder och hushållslinne. 
8 % 9 %


Den reducerade momssatsen om 13 % tillämpas inte på försäljning eller servering av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och på försäljning och servering av tobaksprodukter.

Från och med 1.7.2010 är momsen som tillämpas på sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande 23 % av skattegrunden.

Ikraftträdandebestämmelser

Vara

Den nya momssatsen tillämpas om en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått 1.7.2010 eller därefter. Om man fått förskottsbetalning av varuförsäljning, tillämpas på förskottsbetalningen den momssats som var i kraft vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flöt in. 

Exempel: Kunden hade beställt en ny bil i februari 2010. Bilen överlämnas till kunden i juli 2010. Den momssats som tillämpas på försäljningen av bilen är 23 %. Om kunden betalar priset på bilen eller en del av priset t.ex. genom att överlåta sin gamla bil som en del av köpesumman i juni, är det fråga om förskottsbetalning på vilken momssatsen om 22 % ska tillämpas. Momssatsen som ska tillämpas påverkas inte av den tidpunkt då bilen har beställts, köpekontraktet har undertecknats eller bilen registrerats.

För att man ska kunna tillämpa den momssats som är i kraft före 1.7.2010 på förskottsbetalningen ska den vara influten till säljaren före nämnda tidpunkt. Om bilhandlaren i exemplet ger köparen en faktura som daterats till juni 2010 men köparen betalar den i juli, är den momssats som ska tillämpas
23 %.                   

Varan har levererats när den överlämnas till köparens besittning.

Exempel: Säljaren skickar livsmedel till köparen 30.6.2010. Varorna kommer till köparens lager 1.7.2010. Om transporten sker på säljarens ansvar, har köparen mottagit varorna 1.7.2010 och den momssats som ska tillämpas är 13 %. Om transporten sker på köparens ansvar, anses varorna ha blivit levererade då transporten startade 30.6.2010, varför man tillämpar momssatsen om 12 % på försäljningen.

Vid avbetalningsköp uppstår skyldigheten att betala moms när varan överlämnas till köparen.

Exempel: En bilaffär säljer en bil med avbetalningsavtal. Bilen överlämnas till köparen i juni. På hela köpesumman tillämpas momssatsen om 22 %. Tidpunkterna då de individuella betalningsraterna betalas påverkar inte den momssats som ska tillämpas.

Faktureringen av vatten och energinyttigheter, t.ex. el, gas och värme, sker ofta med uppskattningsfakturor som baserar sig på tidigare konsumtion och med en utjämningsfaktura en gång om året. Dessa fakturor kan inbegripa förutom avgiften som baserar sig på konsumtionen även en grundavgift som är oberoende av konsumtionen. En sådan försäljning kan inte anses utgöra en prestation av kontinuerlig karaktär. På uppskattningsfakturor och utjämningsfakturor som betalas före 1.7.2010 tillämpas momssatsen om 22 %. Exempelvis i fråga om en faktura för perioden 1.5.2010 - 31.7.2010 tillämpas moms-satsen om 22 % på den del av prestationen som hänför sig till tiden före 1.7.2010 och momssatsen om 23 % på den del av prestationen som hänför sig till tiden därefter.
 
På ett sådant gemenskapsinternt förvärv av vara som ska hänföras till juli 2010 eller till tiden därefter, tillämpas den nya momssatsen. Ett gemenskapsinternt förvärv hänförs till kalendermånaden efter den månad under vilken skyldigheten att betala moms uppkommit. Skyldigheten att betala moms uppkommer då förvärvet har gjorts. Förvärvet anses ha blivit gjort vid den tidpunkt då varan har levererats, om försäljningen hade skett i Finland. Om man emellertid ger köparen en slutlig faktura under leveransmånaden, ska det gemenskapsinterna förvärvet hänföras till leveransmånaden.
  
Exempel: Företaget importerar böcker från Sverige. Böckerna levereras i juni 2010 och faktureras i juli 2010. Momsen på det gemenskapsinterna förvärvet betalas enligt 9 % eftersom det gemenskapsinterna förvärvet hänförs till juli. Om både leveransen och faktureringen sker i juni, tillämpas momssatsen om
8 %.

Tjänst

Den nya mossatsen ska tillämpas när den sålda tjänsten har utförts eller tjänsten tagits i eget bruk 1.7.2010 eller därefter. På förskottsbetalningar tillämpas likväl den momssats som var i kraft då förskottsbetalningen inflöt.

På tjänsteprestationer som inte är slutförda då momssatsen ändras tillämpas den momssats som är i kraft då tjänsteprestationen blir slutförd. Tjänsten har utförts då den de facto kan användas av kunden.

Exempel: Kunden köper en reparationstjänst av en bilverkstad. Tjänsten blir färdig 30.6.2010. Tjänsten överlämnas till kunden 1.7.2010. Underleverantören som bilverkstaden anlitar överlämnar sitt arbete till bilverkstaden 29.6.2010. På underleverantörens försäljning till bilverkstaden tillämpas momssatsen om 22 %. På bilverkstadens försäljning till kunden tillämpas momssatsen om 23 %. 

På tagande i eget bruk av en själv utförd byggtjänst tillämpas momssatsen om 23 % till den del byttjänsten blir färdig 1.7.2010 eller därefter. På tagande i eget bruk av en köpt byggtjänst tillämpas momssatsen om 23 % om byggtjänsten har mottagits efter 1.7.2010. Om vederlag har betalats före 1.7.2010, är momssatsen dock 22 %. På tagande i eget bruk av en i MomsL 33 § avsedd fastighet som den tidigare överlåtaren hade köpt eller där denne själv hade utfört en byggtjänst ska moms betalas enligt 23 % om fastigheten har överlåtits 1.7.2010 eller därefter.
  
På ersättningar som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och ersättningar som Ålands radio och TV Ab får av inkomsterna från televisionsavgifter, vilka har erhållits 1.7.2010 eller därefter tillämpas momssatsen om 9 %.

Varu- och tjänsteförsäljning som pågår kontinuerligt

Varu- och tjänsteförsäljningar som pågår kontinuerlig utgörs av sådana försäljningar där vederlaget bestäms på grundval av tid. Till exempel uthyrning utgör en prestation av kontinuerlig karaktär. 

Prestationer av kontinuerlig karaktär utgörs inte av engångsförsäljningar där vederlaget betalas i flera poster, t.ex. avbetalningsköp eller byggentreprenader. Sådana prestationer utgörs inte heller av sådana försäljningar som av kontinuerlig karaktär där debiteringen inte baseras enbart på tid utan också på levererad kvantitet.

En vara eller tjänst där försäljningen pågår kontinuerligt anses vara levererad eller utförd vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda prestationen. Om hyresbetalningsperioden är exempelvis 1.5 - 31.7.2010, anses tjänsten vara utförd 31.7.2010. Den momssats som ska tillämpas på tjänsteförsäljningen är 23 % för hela perioden. Om säljaren får förskottsbetalning före 1.7.2010, tillämpas momssatsen om 22 % på försäljningen.

Understöd och bidrag

Den nya momssatsen tillämpas på understöd och bidrag som hänförs till skattegrunden och som erhållits 1.7.2010 eller därefter.

Rabatter, kreditförluster o.a. rättelseposter

På beviljade rabatter, kursförluster och andra rättelseposter tillämpas den momssats som var i kraft då varan levererades eller tjänsten utfördes eller som gällde under den månad till vilken det gemenskapsinterna förvärvet skulle hänföras.

Exempel: Till kunden överlämnades en bil i februari 2010. I juli 2010 blir det något fel i bilen. Felet berättigar till rabatt. På rabatten tillämpas den momssats som var i kraft då bilen överlämnades, dvs. 22 %.

Exempel: En byggentreprenad blir färdig i augusti 2010 och då skickas slutfakturan (5 000 euro + moms 23 %). Av hela entreprenadpriset på 100 000 euro har 95 000 euro + moms 22 % betalas genom förskottsbetalning före 1.7.2010. I november 2010 upptäcker man ett fel som gör att säljaren kompenserar köparen med 6 000 euro. På kompensationen tillämpas momssatsen om 23 % eftersom byggtjänsten blivit färdig efter 1.7.2010. 

Års- eller andra säsongsrabatter och motsvarande poster som betalas i efterskott och som hänför sig till både sådana varor och tjänster som levererats före 1.7.2010 och sådana varor och tjänster som levererats efter 1.7.2010 kan med avvikelse från ikraftträdandebestämmelsen indelas enligt den tid som gått i delar som överensstämmer med de olika skattesatserna. Av t.ex. de årsrabatter som beviljats för försäljningar som omfattas av den allmänna momssatsen och som hänför sig till hela året 2010 kan 50 % anses hänföra sig till försäljningar enligt 22 % och 50 % till försäljningar enligt 23 %.


Överdirektör  Maija-Leena Rautanen

Överinspektör  Soili Sinisalo