Ändring av mervärdesskattesatserna 1.1.2013

Har getts
20.12.2012
Diarienummer
A119/200/2012
Giltighet
Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i L om Skatteförvaltningen
Ersätter anvisningen
348/40/2010, 13.4.2010

Mervärdesskattesatserna höjs med en procentenhet fr.o.m. 1.1.2013. Mervärdesskattelagen ändrades med lagen om ändring av mervärdesskattelagen 30.11.2012/706.

1 Mervärdesskattesatserna fr.o.m. 1.1.2013

Mervärdesskattesatserna T.o.m. 31.12.2012 Fr.o.m. 1.1.2013
den allmänna skattesatsen 23 % 24 %
livsmedel, foder samt restaurang- och cateringtjänster 13 % 14 %
  • persontransporttjänster,
  • överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler eller besökshamnar,
  • tjänster som möjliggör utövande av idrott,
  • inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografiföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer samt andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar,
  • läkemedel,
  • böcker,
  • den ersättning som Rundradion Ab får ur statens televisions- och radiofond och den ersättning Ålands Radio och TV Ab får från Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter,
  • I 79 c § i mervärdesskattelagen avsedd konstverks överlåtelse och import samt gemenskapsinternt varuförvärv från annan än en skattskyldig återförsäljare då dessa utförs av upphovsmannen eller dennas rättsägare eller sporadiskt annan näringsidkare än en i 79 a § 3 mom. avsedd skattskyldig återförsäljare av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter,
  • den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3–5 punkten i mervärdesskattelagen som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får
  • tidningar och tidskrifter som prenumereras för minst en månad
9 % 10 %

Den reducerade mervärdesskattesatsen på 14 % tillämpas inte på försäljning eller servering av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och på försäljning och servering av tobaksprodukter.

På förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande tillämpas en skattesats på 24 %.

2 Ikraftträdandebestämmelser

2.1 Varor

Den nya skattesatsen tillämpas om en såld vara har levererats eller en vara har tagits i eget bruk, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara har uppstått 1.1.2013 eller därefter. Om man fått förskottsbetalning för varuförsäljning, tillämpas på förskottsbetalningen den skattesats som var i kraft vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flöt in.

2.1.1 Förskottsbetalning

Exempel: Kunden hade beställt en ny bil i oktober 2012. Bilen överlämnas till kunden i januari 2013. Den skattesats som tillämpas på försäljningen av bilen är 24 %. Mervärdesskattesatsen som ska tillämpas påverkas inte av den tidpunkt då bilen har beställts, köpkontraktet har undertecknats eller bilen registrerats. Skattesatsen bestäms enligt bilens leveranstidpunkt.

Om kunden betalar en del av den nya bilens köpesumma genom att överlämna sin gamla bil åt säljaren i december 2012, handlar det om en förskottsbetalning. Om den gamla bilen har överlämnats åt säljaren före 1.1.2013 tillämpas en skattesats på 23 % på förskottsbetalningen.

För att man ska kunna tillämpa den skattesats som är i kraft före 1.1.2013 på förskottsbetalningen ska betalningen vara influten till säljaren före nämnda tidpunkt.

2.1.2 Leveranspunkt

Varan har levererats när den överlämnas i köparens besittning.

Exempel: Säljaren skickar livsmedel till köparen 30.12.2012. Varorna kommer till köparens lager 3.1.2013. Om transporten sker på säljarens ansvar, har köparen mottagit varorna 3.1.2013 och den mervärdesskattesats som ska tillämpas är 14 %. Om transporten sker på köparens ansvar, anses varorna ha blivit levererade då transporten startade 30.12.2012, varför man tillämpar mervärdesskattesatsen på 13 % på försäljningen.

Exempel: Kunden beställer 15.12.2012 en tidning för fyra månader. Prenumerationen gäller tidsperioden 20.12.2012–19.4.2013. En prenumerationsfaktura skickas 28.12.2012 och dess förfallodag är 4.1.2013.

Om kunden betalar fakturan på förfallodagen, tillämpas en skattesats på 9 % på tidningar som levereras 20.–31.12.2012 och en skattesats på 10 % på tidningar som levereras 1.1.–19.4.2013.

Om kunden betalar fakturan så att försäljningspriset inflyter till säljaren senast 31.12.2012 är betalningen delvis förskottsbetalning för tidningar som levereras 1.1.–19.4.2013 och delvis betalning för tidningar som levereras 20–31.12.2012. På hela betalningen tillämpas momssatsen på 9 %.

Vid avbetalningsköp uppstår skyldigheten att betala skatt när varan överlämnas till köparen.

Exempel: En bilaffär säljer en bil med avbetalningsavtal. Bilen överlämnas till köparen i december 2012. På hela köpesumman tillämpas mervärdesskattesatsen på 23 %. Tidpunkterna då de individuella betalningsraterna betalas påverkar inte den skattesats som ska tillämpas.

2.1.3 Vatten och energinyttigheter

Faktureringen av vatten och energinyttigheter, t.ex. el, gas och värme, sker antingen med fakturor som baserar sig på den verkliga konsumtionen eller med uppskattningsfakturor som baserar sig på tidigare konsumtion och en utjämningsfaktura en gång om året. Dessa fakturor kan inbegripa förutom avgiften som baserar sig på konsumtionen även en grundavgift som är oberoende av konsumtionen. En sådan försäljning kan inte anses utgöra en överlämning av kontinuerlig karaktär (se 2.3 Varu- och tjänsteförsäljning av kontinuerlig karaktär). På förskottsbetalningen (uppskattningsfakturor och grundavgifter) som inflyter till säljaren före 1.1.2013 tillämpas en skattesats på 23 %. Om nyttigheterna som faktureras redan har överlämnats tillämpas mervärdesskattesatsen vid överlämningstidpunkten. Till exempel gällande en faktura som skickas år 2013 och som gäller perioden 1.12.2012–31.1.2013 tillämpas en skattesats på 23 % på de nyttigheter som överlämnas före 1.1.2013 och en skattesats på 24 % på överlämningar efter det.

2.1.4 Gemenskapsinternt varuförvärv

En ny mervärdesskattesats tillämpas på sådant gemenskapsinternt varuförvärv, som bör hänföras på januari 2013 eller därefter. Ett gemenskapsinternt förvärv hänförs till kalendermånaden efter den månad under vilken skyldigheten att betala mervärdesskatt uppkommit. Skyldigheten att betala mervärdesskatt uppkommer då förvärvet har gjorts. Det gemenskapsinterna varuförvärvet har gjorts vid den tidpunkt då varan har tagits emot eller vid den tidpunkt då den skulle ha tagits i eget bruk. Om man dock ger köparen en slutlig faktura under leveransmånaden, ska det gemenskapsinterna förvärvet hänföras till leveransmånaden.

På förskottsbetalningen som betalats för gemenskapsinternt varuförvärv tillämpas inte skattesatsen för betalningstidpunkten utan förskottsbetalningens skattesats bestäms enligt hur det gemenskapsinternta varuförvärvet bör hänföras.

Exempel: Företaget köpet böcker från Sverige. Företaget betalar en del av böckerna som förskottsbetalning i november 2012. Böckerna levereras i december 2012 och resten faktureras i januari 2013. På det gemenskapsinterna förvärvet tillämpas en skattesats på 10 %, eftersom det gemenskapsinterna förvärvet och den förskottsbetalning som betalats för det hänförs till januari 2013.

Om både leveransen och faktureringen sker i december 2012 hänförs det gemenskapsinterna förvärvet på december 2012. På det gemenskapsinterna förvärvet och den förskottsbetalning som betalats för den tillämpas mervärdesskattesatsen på 9 %.

2.2 Tjänster

Den nya mervärdesskattesatsen ska tillämpas när den sålda tjänsten har utförts eller tjänsten tagits i eget bruk 1.1.2013 eller därefter. På förskottsbetalningar tillämpas dock den skattesats som var i kraft då förskottsbetalningen inflöt.

Exempel: En transportfirma säljer en varutransporttjänst Helsingfors–Paris åt konsumenten. Transporten börjar i december 2012 och avslutas i januari 2013. Tjänsten anses ha utförts då transporten är klar. På försäljningen av varutransporttjänsten tillämpas en skattesats på 24 %.

2.2.1 Halvfärdig tjänst

På tjänsteprestationer som inte är slutförda då skattesatsen ändras tillämpas den mervärdesskattesats som är i kraft då tjänsteprestationen slutförs. Tjänsten har utförts då den de facto kan användas av kunden.

Exempel: Kunden köper en reparationstjänst av en bilverkstad. Tjänsten blir färdig 30.12.2012. Tjänsten överlämnas till kunden 3.1.2013. Underleverantören som bilverkstaden anlitar överlämnar sitt arbete till bilverkstaden 29.12.2012. På underleverantörens försäljning till bilverkstaden tillämpas en mervärdesskattesats på 23 %. På bilverkstadens försäljning till kunden tillämpas mervärdesskattesatsen på 24 %.

2.2.2 Eget bruk av byggtjänster

På tagande i eget bruk av en själv utförd byggtjänst tillämpas mervärdesskattesatsen på 24 % till den del byggtjänsten blir färdig 1.1.2013 eller därefter. På tagande i eget bruk av en köpt byggtjänst tillämpas mervärdesskattesatsen på 24 % om byggtjänsten har mottagits 1.1.2013 eller därefter. Om vederlaget har influtit till säljaren före 1.1.2013 är dock skattesatsen 23 %.

Om en fastighet säljs eller överlämnas medan ett nybygge är halvfärdigt eller en ombyggnad inte är klar eller efter att byggtjänsten har utförts men före fastigheten tas i bruk, bör mervärdesskatt betalas på det egna bruket (33 § i mervärdesskattelagen). Om fastigheten har sålts eller överlåtits 1.1.2013 eller därefter tillämpas en mervärdeskattesats på 24 % på tagande i eget bruk.

2.3 Varu- och tjänsteförsäljning av kontinuerlig karaktär

Varu- och tjänsteförsäljningar av kontinuerlig karaktär utgörs av sådana försäljningar där vederlaget bestäms på grundval av tid. Till exempel uthyrning utgör en prestation av kontinuerlig karaktär. 

Prestationer av kontinuerlig karaktär utgörs inte av engångsförsäljningar där vederlaget betalas i flera poster, t.ex. avbetalningsköp eller byggentreprenader.  Sådana prestationer utgörs inte heller av försäljningar av kontinuerlig karaktär där debiteringen inte baseras enbart på tid utan också på levererad kvantitet.

En vara eller tjänst av kontinuerlig karaktär anses vara levererad eller utförd vid utgången av redovisningsperioden som hänför sig till prestationen. Om hyresbetalningsperioden t.ex. är 1.12.2012–31.3.2013 anses tjänsten vara utförd 31.3.2013. Den mervärdesskattesats som ska tillämpas på tjänsteförsäljningen är 24 % för hela perioden. Om hyran flyter in till säljaren som förhandsbetalning för hela betalningsperioden före 1.1.2013 tillämpas en mervärdesskattesats på 23 % på försäljningen.

Varor som köps gemenskapsinternt och som levereras kontinuerligt i över en månads tid anses ha levererats vid slutet av varje kalendermånad. På sådana varor som köps gemenskapsinternt och som levereras kontinuerligt tillämpas de skattesatser som träder i kraft 1.1.2013 om kalendermånadens gemenskapsinterna förvärv ska hänföras till januari 2013 eller en senare tidpunkt.

2.4 Understöd och bidrag

Den nya mervärdesskattesatsen tillämpas på understöd och bidrag som hänför sig till skattegrunden och som erhållits 1.1.2013 eller därefter.

2.5 Rabatter, kreditförluster och andra motsvarande rättelseposter

På beviljade rabatter, kursförluster och andra rättelseposter tillämpas den mervärdesskattesats som var i kraft då varan levererades eller tjänsten utfördes eller som gällde under den månad till vilken det gemenskapsinterna förvärvet skulle hänföras.

Exempel: En bil överlämnades åt kunden i december 2012. I mars 2013 blir det ett fel på bilen och felet berättigar till rabatt. På rabatten tillämpas den mervärdesskattesats som var i kraft då bilen överlämnades, d.v.s. 23 %. 

Års- eller andra säsongsrabatter och motsvarande poster som betalas i efterskott och som hänför sig till både sådana varor och tjänster som levererats före och efter 1.1.2013 kan, till skillnad från det ikraftträdandebestämmelsen föreskriver, delas in i de olika skattesatsdelarna i förhållande till tiden som gått. Till exempel för årsrabatter som hänför sig till försäljningar som omfattas av den allmänna mervärdesskattesatsen under perioden 1.7.2012–30.6.2013 hänför sig 50 % på försäljningar på vilka det tillämpas en skattesats på 23 % och 50 % hänför sig på försäljningar på vilka det tillämpas en skattesats på 24 %.

Päivi Taipalus
ledande skattesakkunnig

Anne Venäläinen
skattesakkunnig