Sanasto

 

J  K  M  P  R  S  T  Y

J

Joutomaa

Maatilatalouteen kuuluva alue, josta ei säännöllisesti saada maatalouden tai metsätalouden tuottoa.

K

Kiinteistö

Tontti, tila tai muu Suomessa oleva itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Kiinteistöverotuksessa kiinteistöihin rinnastetaan vuokraamalla olevat rakennukset ja rakennelmat, erottamattomat määräalat sekä rakennusmaa, joka kuuluu yhteisalueeseen tai yhteismetsään.

M

Maapohja

Kiinteistö voi olla kiinteistöverotuksessa jaettu useampaan maapohjaan. Jos esimerkiksi sama kiinteistö koostuu eritavoin arvostettavista alueista, jaetaan kiinteistö useampaan maapohjaan. Maapohjan numero näkyy  verotuspäätöksellä muodossa K0001.

Määräala

Rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä. Määräala syntyy yleensä silloin, kun osa kiinteistöstä vaihtaa omistajaa esim. kaupan seurauksena. Tällainen osuus on määräala silloin, kun siitä ei vielä ole muodostettu itsenäistä kiinteistöä.

P

Pientalo

Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa ja rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

Pääasiallinen käyttö

Rakennukseen sovellettava kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen pääasiallisen ja todellisen käytön perusteella. Jos rakennusta käytetään useaan eri tarkoitukseen (esim. osa rakennuksesta on asuinkäytössä ja osa toimistona), veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallinen käytön perusteella.

R

Rakennus

Asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos,  joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa esim. turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen tai ympäristönäkökohtiin liittyvistä syistä.

S

Saantotapa

Tapa, jolla kiinteistö vaihtaa omistajaa. Saantoja ovat esim. kauppa, vaihto, lahja, ositus ja perintö.

T

Tontti

Sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin.

Y

Yleishyödyllinen käyttö

Kunnanvaltuusto voi määrätä erillisen kiinteistöveroprosentin, jota sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan. Erillisen veroprosentin soveltamisen edellytyksenä on että, kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Yhteisön yleishyödyllisyys ratkeaa tuloverolain säännösten perusteella.