Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjäksi esitetään Tulorekisteriyksikköä

17.6.2021

Positiivisen luottotietorekisterin toteuttajaksi ja rekisterinpitäjäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Suunnitelma toteutuksen ja käyttöönoton aikataulusta on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana.

Positiivista luottotietorekisteriä valmistelevan hankkeen ohjausryhmä on tehnyt linjauksen rekisterinpitäjästä. Rekisterinpitäjäksi ja toteuttajaksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Rekisteriä valmisteleva hanke sekä Tulorekisteriyksikkö aloittavat yhdessä toteutushankkeen suunnittelun välittömästi. Suunnitelma toteutuksen rahoitustarpeesta ja käyttöönoton aikataulusta on tarkoitus saada valmiiksi loppuvuoden 2020 aikana.

Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö valikoitui ehdotettavaksi rekisterinpitäjäksi, koska sillä on kokemusta positiivisen luottotietorekisterin kaltaisen tietojärjestelmän hankinnasta, kilpailutuksesta, rakentamisesta ja käyttöönotosta sekä kyky rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän toteuttamiseksi.

– Tulorekisterin rakentaminen merkitsi tulotietojen digitalisoitumista ja ajantasaistumista. Positiivinen luottotietorekisteri mahdollistaisi luoton myöntämisen prosessien muutokset, ja samalla näkymä koko toimialaan paranisi, Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura sanoo.

– Kokonaisvaltainen tieto suoraan tiedon lähteeltä korkean automaation avulla parantaisi ja tehostaisi kaikkia luoton myöntämiseen liittyviä vaiheita aina luoton hakemisesta rahoitusalan valvontaan, Heikura toteaa.

– Erityisesti kulutusluotot ovat eläneet murroskautta, mikä on varsin nopeasti muuttanut luottojen tarjontaa ja tapaa ottaa niitä. Positiivinen luottotietorekisteri avaisi myös väylän seurata toimialan nopeaa kehitystä, Heikura lisää.

Positiivisessa luottotietorekisterissä kansalaisten luottojen määrät

Positiivisella luottotietorekisterillä tarkoitetaan tietokantaa, johon luotto- ja rahoituslaitokset ilmoittaisivat myöntämiensä luottojen määrät yksilötasolla. Tietokannasta luotonantajat voisivat saada tiedot luotonhakijalla jo olevista luotoista sekä lisäksi luotonannossa tarvittavat luotonhakijan tulotiedot tulorekisteristä välitettyinä.

– Luottoja koskevien tietojen ilmoittaminen ja niiden hakeminen uudesta luottotietorekisteristä vaatii kokonaan uutta lainsäädäntöä. Tällä hetkellä luotonantajat eivät voi tulorekisterilain perusteella saada tuloja koskevia tietoja tulorekisteristä. Positiivisen luottotietorekisterin rakentaminen täytyykin aloittaa lainsäädännöstä, toteaa Heikura.

Tulorekisteriin on 1.1.2019 lähtien ilmoitettu palkkatiedot, ja 1.1.2021 lähtien sinne ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin yhteyteen rakennettava positiivinen luottotietorekisteri sisältäisi kansalaisten henkilökohtaisia luottotietoja, joten tietoturva on rekisterin rakentamisen keskiössä.

– Tietoturva on kaikessa Tulorekisteriyksikön toiminnassa vahva toiminnan ajuri. Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle myönnettiin vuonna 2019 kansainvälisen ISO/IEC 27001 -standardin mukainen tietoturvasertifikaatti. Tietoturvaa auditoitiin uudelleen keväällä 2020, jolloin sen todettiin olevan hyvällä tasolla eikä poikkeamia havaittu, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström kertoo.

Keskeisenä tavoitteena kotitalouksien ylivelkaantumisen estäminen

Positiivisella luottotietorekisterillä olisi yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä. Omalta osaltaan se estäisi kotitalouksien ylivelkaantumista.

– Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaisi luotonantajille tietoa luotonhakijan maksukykyyn vaikuttavista seikoista helposti, ja siten luoton myöntäminen ja hinnoittelu perustuisi luotettaviin tietoihin. Luottojen kokonaismäärällä, mutta myös luottokustannuksilla, on tietysti suorat vaikutukset kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen, Heikura toteaa.

– Suunnittelun lähtökohtana on, että positiivinen luottotietorekisteri ja tulorekisteri tarjoaisivat kansalaisille kokonaisnäkymän tulojen lisäksi myös heidän omiin luottoihinsa sekä niiden määriin, jolloin oman talouden suunnittelu olisi helpompaa, sanoo Holmström.

Lisätietoa:

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä (oikeusministerio.fi)

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä (vm.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2021