Seloste henkilötietojen käsittelystä Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeessa: uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat, sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt ja sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 13 ja 14 artikla

 

Rekisterinpitäjä

Verohallinto
PL 325, 00052 VERO

Käyntiosoite:
Vääksyntie 4, Helsinki

Verohallinnon
tietosuojavastaava

Noora Kontro

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 029 512 000

Henkilötietojen käsittelijä

Verohallinnon Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hanke käsittelee henkilötietoja itse.

Sidosryhmätestaajien henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii ServiceNow.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen yhteydenpito ja viestintä sidosryhmien kanssa. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on hoitaa Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen -hankkeen ja sidosryhmien välinen yhteydenpito sidosryhmätestauksessa.

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lainkohtiin:

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 6 artiklan 1 kohdan e alakohta
  • tietosuojalaki (1050/2018), 4 §:n 2 kohta
Rekisteröityjen ryhmät

Sähköinen uutiskirje ja hanketiedote: sähköisen uutiskirjeen ja hanketiedotteen tilaajat

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäyhteistyöhön ilmoittautuneet henkilöt

Sidosryhmätestaus: sidosryhmätestaukseen osallistuvat henkilöt

  • Sidosryhmätestauksessa organisaation pääkäyttäjän tiedot saadaan henkilöltä itseltään.
  • Muiden testaukseen osallistuvien henkilöiden tiedot saadaan pääkäyttäjältä.
Henkilötietojen ryhmät

Uutiskirje ja hanketiedote: henkilön ilmoittama sähköpostiosoite

Sidosryhmäyhteistyö: sidosryhmäorganisaation yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Sidosryhmätestaus: sidosryhmätestaukseen osallistuvan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Erityiset henkilötietojen ryhmät / rikostuomiot ja rikkomukset Ei käsitellä.
Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät Sidosryhmätestaajien henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka palveluntarjoajana toimii ServiceNow. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin
Tietoryhmien poistamisen määräajat Tiedot poistetaan rekisteristä, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei enää ole.
Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2023