Ohje liiketoiminnan muutostilanteisiin

Muutokset liiketoiminnassa, kuten luottokannan myyminen, fuusiot tai toiminnan lopettaminen, voivat vaikuttaa oikeuteen käyttää positiivisen luottotietorekisterin rajapintoja. Muutokset voivat vaikuttaa sekä tietojen ilmoittamiseen että luottotietorekisteriotteen kyselyyn.

Tältä sivulta löydät ohjeet siihen, mitä ilmoitusvelvollisen ja mitä tietoluvan haltijan tulee tehdä, jos liiketoiminnassa on tapahtumassa muutoksia. Jos yritys on sekä ilmoittanut tietoja rekisteriin että kysellyt rekisteristä luottotietorekisteriotteita, lue ohjeet sekä ilmoitusvelvollisille että tietoluvan haltijoille.

Ohjeissa on kuvattu myös, mitä siirronsaajan tulee tehdä, jos luotot siirtyvät toiselle toimijalle tai jos luotonantotoimintaa jatkaa toinen toimija.

Ohje ilmoitusvelvollisille

Liiketoiminnan muutokset voivat vaikuttaa tietojen ilmoittamiseen eli oikeuteen käyttää ilmoittamisen rajapintoja. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi luottokannan myyminen, yritysmuodon muuttaminen, fuusio tai toiminnan lopettaminen.

Ilmoita liiketoiminnan muutoksista yhteydenottolomakkeella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun muutokset ovat tiedossa. Kerro lomakkeessa vähintään seuraavat tiedot:

 • Millaisia muutoksia liiketoiminnassa tapahtuu ja milloin?
 • Pyydättekö ilmoittamisen rajapintayhteyden sulkemista?
  • Lähtökohtaisesti rajapintayhteys voidaan sulkea vain nimenkirjoitukseen oikeutetun tai toimitusjohtajan pyynnöstä.
 • Mitä ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville luotoille tapahtuu muutoksen myötä? Siirtyvätkö luotot toiselle ilmoitusvelvolliselle? Jos siirtyvät, minkälainen suunnitelma tai aikataulu luottojen siirtämiseksi on?
 • Liittyykö muutokseen jokin toinen toimija? Jos liittyy, ilmoita toimijan nimi ja Y-tunnus.

Jos ilmoitusvelvollinen lopettaa aktiivisen liiketoiminnan mutta Y-tunnus jää voimaan ja luottokantaan jää yhä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvia luottoja, ilmoitusvelvollisen tulee jatkaa luottojen ilmoittamista positiiviseen luottotietorekisteriin tavalliseen tapaan.

Jos ilmoitusvelvollinen lopettaa toimintansa ja Y-tunnus lakkaa, ilmoittamisen rajapinnat toimivat rajoitetusti siitä hetkestä lähtien, kun Y-tunnus on yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan lakannut. Esimerkiksi osakeyhtiön sulautumisessa Y-tunnus lakkaa, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin. Tulorekisteriyksikkö saa tiedon kotimaisen yrityksen Y-tunnuksen lakkaamisesta suoraan YTJ:stä. Rajapinnat suljetaan pysyvästi, kun ilmoitusvelvollinen on päättänyt tietojen ilmoittamisen ja esimerkiksi ilmoittanut rekisteriin ilmoitetut luotot siirtyneeksi.

Jos luotot siirtyvät, mitä siirronsaajan tulee tehdä?

Jos siirronsaaja on jo ilmoittautunut tietojen ilmoittajaksi

Jos siirronsaajalla on voimassa oleva oikeus käyttää ilmoittamisen rajapintoja, ei sen tarvitse ilmoittautua uudelleen. Siirronsaaja ilmoittaa luottojen tiedot rekisteriin ohjeiden mukaisesti ja laissa säädetyssä määräajassa.

Jos siirronsaaja ei ole vielä ilmoittautunut tietojen ilmoittajaksi

Jos siirronsaaja on ilmoitusvelvollinen, tulee sen ilmoittautua Tulorekisteriyksikölle viimeistään kuukautta ennen kuin se aloittaa tietojen ilmoittamisen. Ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä).

Lue ohje Ilmoittautuminen tietojen ilmoittajaksi positiiviseen luottotietorekisteriin

Ohje tietoluvan haltijoille ja tietolupaan oikeutetuille

Liiketoiminnan muutokset voivat vaikuttaa tietolupaan eli oikeuteen saada tietoja rekisteristä ja oikeuteen käyttää luottotietorekisteriotteen kyselyn rajapintaa. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi yritysmuodon muuttaminen tai toiminnan lopettaminen.

Ilmoita liiketoiminnan muutoksista yhteydenottolomakkeella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun muutokset ovat tiedossa. Kerro lomakkeessa vähintään seuraavat tiedot:

 • Millaisia muutoksia liiketoiminnassa tapahtuu ja milloin?
 • Miten muutokset vaikuttavat tietolupaan tai esimerkiksi luvassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin?
 • Pyydättekö tietoluvan peruuttamista?
  • Lähtökohtaisesti tietolupa voidaan peruuttaa vain nimenkirjoitukseen oikeutetun tai toimitusjohtajan pyynnöstä.
 • Liittyykö muutokseen jokin toinen toimija? Jos liittyy, ilmoita toimijan nimi ja Y-tunnus.

Luottotietorekisteriotteen kyselyn rajapinta lakkaa toimimasta, kun Tulorekisteriyksikkö on saanut tiedon toiminnan loppumisesta, esimerkiksi kun Y-tunnus on yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan lakannut.

Jos luotonantotoiminta siirtyy, mitä siirronsaajan tulee tehdä?

Jos siirronsaajalla on jo voimassa oleva tietolupa

Tietolupaan ei tarvitse hakea muutosta, jos siirronsaajan toiminnassa ei tapahdu tietolupaan vaikuttavia muutoksia. Jos siirronsaajan toiminnassa kuitenkin tapahtuu tietolupaan vaikuttavia muutoksia, pitää sen hakea tietoluvan muuttamista Tulorekisteriyksiköltä yhteydenottolomakkeella.

Jos siirronsaajalla ei ole vielä tietolupaa

Jos siirronsaajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus, tulee sen hakea tietolupaa Tulorekisteriyksiköltä hyvissä ajoin. Tietojen kyselyä ei voi aloittaa ennen kuin tietolupa on myönnetty. Myös esimerkiksi siinä tapauksessa, että luotonantaja uudelleen järjestelee toimintaansa niin, että luotonantotoiminta jatkuu mutta Y-tunnus vaihtuu, pitää uudelle Y-tunnukselle hakea hyvissä ajoin uutta tietolupaa.

Lue Luotonantajien tietoluvan hakemisen ohje

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2024