Tietojen ilmoittaminen positiiviseen luottotietorekisteriin

Antopäivä
3.7.2024
Diaarinumero
VH/5873/06.00.00/2023
Voimassaolo
3.7.2024 - Toistaiseksi

Ohjetta on viimeksi päivitetty: 3.7.2024.

Tässä ohjeessa käsitellään tietojen ilmoittamista positiiviseen luottotietorekisteriin.

Positiivisesta luottotietorekisteristä annettu laki (739/2022) tuli voimaan 1.8.2022. Tämän ohjeen sisältöön saattaa vielä tulla muutoksia.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.2.2024 lähtien rekisteriin ilmoitetaan kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tietoja. Toisessa vaiheessa vuoden 2025 lopussa luotonantajat alkavat ilmoittaa muille luonnollisille henkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja.

Tässä ohjeessa käsitellään ensimmäisessä vaiheessa ilmoitettavien luottojen ilmoittamisen menettelyä. Toisen vaiheen ilmoittamisesta ohjeistetaan lähempänä toisen vaiheen käyttöönottoa.

Ohjeessa kuvataan ilmoitusvelvollisuus, ilmoitettavat luotot, ilmoittamisen määräajat, ilmoitusten tietosisältö sekä ilmoittamisen menettelyt. Ohjeessa ei käsitellä tietojen luovuttamista rekisteristä eikä luottotietorekisteriotteen kyselyä, vaan aiheesta on erillinen ohje Tietojen luovuttaminen positiivisesta luottotietorekisteristä.

Tutustu muihin positiivisen luottotietorekisterin ohjeisiin:

1 Ohjeessa käytetyt termit

Ilmoitusvelvollinen
Ilmoitusvelvollisella viitataan tässä ohjeessa elinkeinonharjoittajiin ja Kansaneläkelaitokseen (Kela), joilla on positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan velvollisuus ilmoittaa myöntämiensä tai omistamiensa luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuutta käsitellään tämän ohjeen kohdassa 4.

Luotonantaja
Luotonantaja on toimija, joka myöntää luottoja. Luotonantajalla tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkia ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisten joukko sisältää joitakin toimijoita, jotka eivät ole luotonantajia. Tällaisia ovat esimerkiksi vertaislainanvälittäjät, Kela sekä saatavia ostavat perintätoimistot ja muut elinkeinonharjoittajat, joille luottosopimukseen perustuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat). Tekstin luettavuuden vuoksi näitäkin toimijoita kutsutaan tässä ohjeessa luotonantajiksi.

Luotonsaaja
Luotonsaaja on henkilö, jolle on myönnetty luotto. Luotonsaaja on vastuussa velan hoitamisesta luotonantajalle. Samalla luotolla voi olla useita luotonsaajia eli yhteisvelallisia. Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa käytetään luotonsaajasta termiä "velallinen".

Kuluttaja
Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen eli tässä tapauksessa luoton pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Tämä tarkoittaa, että kuluttaja hankkii luoton yleensä henkilökohtaiseen tarpeeseen tai oman taloutensa käyttöön. Oikeushenkilö ei voi olla kuluttaja.

Jos luonnollinen henkilö harjoittaa elinkeinotoimintaa, hän ei toimi kuluttajana. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus, sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista.

Tulorekisteriyksikkö
Verohallinnon yksikkö, joka on positiivisen luottotietorekisterin rekisterinpitäjä yhdessä Verohallinnon kanssa.

Rajapinta
Rajapinta on tiettyjen määritysten mukainen liittymä, jota käytetään tiedon vaihtoon ulkopuolisen toimijan ja rekisterin välillä. Positiivisessa luottotietorekisterissä tietojen ilmoittamiseen käytetään rajapintoja. Rajapinnan määrittelyssä sovitaan tiedon siirtotapa (protokolla) sekä siirrettävän tiedon sisältö ja muoto. Rajapinnan käyttöä varten tarvitaan Verohallinnon myöntämä varmenne, jolla tunnistetaan tietoja ilmoittava organisaatio ja varmistetaan aineiston muuttumattomuus.

2 Tietojen ilmoittamisen yleiset periaatteet

Luotonantaja ilmoittaa tiedot rekisteriin teknisen rajapinnan avulla. Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa tätä varten rajapintapalvelut. Ilmoitusvelvolliset vastaavat oman rajapintansa rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tietoja ei ole mahdollista ilmoittaa muulla tavoin. Tietojen ilmoittamisesta rekisteriin ei peritä maksua.

Tiedot ilmoitetaan rekisteriin määrämuotoisena aineistona. Tiedon siirtotapa (protokolla) sekä siirrettävän tiedon sisältö ja muoto määritellään rekisterin teknisissä ohjeissa.

Ilmoitusvelvollisuus on täytetty, kun luotonantaja on määräajan kuluessa lähettänyt tiedot rekisteriin ja tiedot on tallennettu onnistuneesti. Luotonantajan pitää varmistaa rekisterin lähettämästä käsittelypalautteesta, onko tietojen tallennus onnistunut. Käsittelypalautteesta ohjeistetaan tarkemmin sovelluskehittäjän yleisohjeistuksessa.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan luotot, jotka täyttävät seuraavat laissa säädetyt edellytykset:

 • Luotonsaaja: Luotto myönnetään positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulle henkilölle. Rekisterin piiriin kuuluvat luotonsaajat on kuvattu tarkemmin ohjeen kohdassa 3.
 • Luotonantaja: Luoton myöntää positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain 16 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen elinkeinonharjoittaja. Rekisterin ilmoitusvelvolliset on kuvattu tarkemmin ohjeen kohdassa 4.
 • Luotto: Luotto on kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a lukujen soveltamisalaan kuuluva kuluttajaluotto tai siihen rinnastuva luotto. Kaikki kuluttajaluotot ilmoitetaan rekisteriin luoton muodosta, määrästä ja luottosopimuksen kestosta riippumatta. Lainalupauksia tai lainatarjouksia ei ilmoiteta rekisteriin. Rekisteriin ilmoitettavat luotot on kuvattu tarkemmin ohjeen kohdassa 5.

Lisäksi Kela ilmoittaa rekisteriin opintotukilain (65/1994) 38 §:ssä tarkoitetut opintolainan takaussaatavat.

Luotonantaja ilmoittaa luoton tiedot positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa määritellyn tietosisällön mukaisesti. Tietosisältöä käsitellään ohjeen kohdassa 7.

Tietojen ilmoittamisen määräajat on kuvattu ohjeen kohdassa 8.

Rekisterin käyttö alkaa porrastetusti:

 • 2.10.–30.11.2023 Luotonantajat ilmoittautuvat ilmoitusvelvollisiksi (sähköisesti luotonantajien palvelussa tai paperilomakkeella).
 • 1.2.–31.3.2024 Luotonantajat alkavat ilmoittaa luottojen tietoja.
 • 1.4.2024 Tietojen luovuttaminen rekisteristä luotonantajille alkaa.

3 Henkilöt, joiden luotot positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan

Luotonantajan on ilmoitettava positiiviseen luottotietorekisteriin tiedot sellaisten luonnollisten henkilöiden luotoista, joilla on suomalainen henkilötunnus ja asuinpaikka Suomessa. Henkilön iällä ei ole merkitystä, eli myös alaikäisille myönnetyt luotot ilmoitetaan rekisteriin.

Tarkoitus on, että tiedot ilmoitetaan rekisteriin mahdollisimman kattavasti Suomessa joko tilapäisesti tai vakituisesti asuvista henkilöistä, joilla on suomalainen henkilötunnus. Asuinpaikan käsitettä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty positiivista luottotietorekisteriä koskevassa lainsäädännössä. Jos henkilö muuttaa Suomeen ja hänellä on tai hän saa suomalaisen henkilötunnuksen, on ilmoitusvelvollisella velvollisuus siis ilmoittaa kaikki luotonsaajaa koskevat uudet ja jo aiemmin myönnetyt kuluttajansuojalain 7 tai 7a luvun soveltamisalaan kuuluvat kuluttajaluotot ja niihin rinnastuvat luotot rekisteriin.

Jos henkilö muuttaa luoton myöntämisen jälkeen pois Suomesta, luotonantaja voi edelleen jatkaa myönnetyn luoton tietojen ilmoittamista, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja luottoa myönnettäessä ollut tuloja Suomesta tai muu erityinen side Suomeen. Jos luotonantaja ei jatka luoton tietojen ilmoittamista, tulee luotto aina ilmoittaa päättyneeksi rekisteriin.   

Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus mutta ei asuinpaikkaa Suomessa, luotonantaja voi ilmoittaa tiedot rekisteriin, jos vähintään toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy luoton myöntämishetkellä:

 • Henkilö saa tuloja Suomesta.
 • Henkilöllä on muu erityinen side Suomeen.

Näissä tilanteissa luotonantaja siis saa ilmoittaa luoton rekisteriin, mutta sillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Muulla erityisellä siteellä Suomeen tarkoitetaan muunlaista asiakassuhteeseen perustuvaa sitoumusta, joka henkilöllä voi olla suhteessa ilmoitusvelvolliseen luotonantajaan. Erityisesti aiemmin myönnetty luotto voi olla muu erityinen side.

Esimerkki: Luotonantaja on myöntänyt Suomessa asuvalle henkilölle asuntolainan vakituista asuntoa varten, mutta henkilö muuttaa luottosuhteen aikana ulkomaille. Luotonantaja myöntää samalle henkilölle luoton vapaa-ajan asunnon hankkimiseksi siten, että luottoa maksetaan takaisin ulkomailta saaduilla ansiotuloilla. Aiemmin myönnetyn luoton vuoksi henkilöllä on erityinen side Suomeen, joten luotonantaja voi ilmoittaa myös uuden luoton rekisteriin.

Rekisteriin ei ilmoiteta sellaisten henkilöiden luottoja, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.  Rekisteriin ei siis ilmoiteta esimerkiksi ulkomaisia henkilötunnuksia tai keinohenkilötunnuksia.

4 Ilmoitusvelvolliset

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan seuraavilla elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin:

 1. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) mukaisesti Finanssivalvonnan valvonnassa olevat:
  1. luotto- ja rahoituspalveluita tarjoavat elinkeinonharjoittajat (4 §:n 1 momentti)
  2. ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevat sivuliikkeet (4 §:n 5 momentti)
  3. ulkomaiset valvottavat, jotka tarjoavat palveluita Suomessa ilman sivuliikettä (4 §:n 5 momentti).
 2. Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (186/2023) mukaisesti rekisteriin merkityt luotonantajat ja luotonvälittäjät.
 3. Muut elinkeinonharjoittajat, joille ilmoitettavasta luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet (siirronsaajat).

Lisäksi Kela ilmoittaa rekisteriin opintolainojen takaussaatavat. Valtiokonttori ei ilmoita takaussaatavakantaa, joka sillä on perittävänä.

Alakohdassa 1 tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee siis luotto- ja rahoituspalvelun tarjoajia, joiden toimintaa Finanssivalvonta valvoo. Ulkomaisen ETA-valvottavan sivuliike voi olla joko ETA-valtion luottolaitoksen tai kolmannen maan ETA-valtioon sijoittautuneen luottolaitoksen sivuliike. Palvelun tarjoaminen ilman sivuliikettä on mahdollista vain sellaisille ETA-valvottaville, joilla on toimilupa jossakin toisessa ETA-valtiossa.

Alakohdassa 2 tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee Finanssivalvonnan ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröitäviä luotonantajia ja vertaislainanvälittäjiä, joiden toimintaa Finanssivalvonta valvoo. Kuluttajaluottoja myöntävät luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät kuuluvat rekisteröitymisvelvoitteen ja valvonnan piiriin eräitä laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Alakohdassa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät voisivat olla myös toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita luotonantajia, jotka tarjoavat palveluita Suomessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia alakohdassa 3 tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia, joille ilmoitettavasta luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet. Tällaisia siirronsaajia ovat muun muassa perintätoimistot, joille luotto on siirretty toiselta ilmoitusvelvolliselta elinkeinonharjoittajalta. Jos perintätoimisto hoitaa perimistoimeksiantoa luotonantajan lukuun, säilyy ilmoitusvelvollisuus luotonantajalla.

Jos uusi luotonantaja on alakohdissa 1 tai 2 tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, siirretyn luoton ilmoitusvelvollisuus siirtyy aina uudelle luotonantajalle. Muiden elinkeinonharjoittajien osalta ilmoitusvelvollisuus siirtyy uudelle luotonantajalle, jos luotto on siirretty toiselta ilmoitusvelvolliselta elinkeinonharjoittajalta.

4.1 Ilmoittautuminen ja päätös yhteyksien avaamisesta

Luotonantajan pitää ilmoittautua Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle tietojen ilmoittajaksi positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella. Ilmoittautumisen yhteydessä luotonantaja antaa tiedot tosiasiallisesta toiminnastaan ja ilmoittaa rajapintojen käyttöönottoon tarvittavat tiedot. Kelan ei tarvitse ilmoittautua.

Tulorekisteriyksikkö käsittelee ilmoittautumisen ja varmistaa luotonantajan ilmoitusvelvollisuuden. Sen jälkeen se antaa luotonantajalle valituskelpoisen päätöksen yhteyksien avaamisesta. Jos päätös on myönteinen, luotonantajalle myönnetään varmenne, jolla organisaatio tunnistetaan rajapinnassa. Varmenteen noutamisesta ja käytöstä ohjeistetaan erillisessä ohjeessa.

Positiivisessa luottotietorekisterissä vain ilmoitusvelvollinen luotonantaja voi ilmoittautua tietojen ilmoittajaksi sekä hakea ja saada ilmoittamiseen tarvittavan varmenteen. Tiedot ilmoitetaan aina ilmoitusvelvollisen varmenteella, ja ilmoittajan tietoina rekisteriin tallennetaan ilmoitusvelvollisen Y-tunnus ja nimi. Ilmoitusvelvollinen vastaa itse varmenteesta ja varmenteella lähetetyistä tiedoista.

Jos tietoja ilmoitetaan ilmoitusvelvollisen lukuun, on lukuun toimivan toimittava erillisellä varmenteella. Jos kaiken ilmoittamisen hoitaa ilmoitusvelvollisen lukuun jokin toinen organisaatio (esim. järjestelmätoimittaja), voi ilmoitusvelvollisen ainoan varmenteen antaa lukuun toimijan käyttöön. Tässä tapauksessa rekisterille ilmoitetaan varmenteen käyttäjä (nimi ja yritystunnus) joko soittamalla asiakaspalveluun tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.  

Jos ilmoitusvelvollinen käyttää itse varmennettaan tietojen ilmoittamiseen, mutta lisäksi osan sen luottojen tiedoista ilmoittaa jokin lukuun toimija, on lukuun toimivalle tilattava lisävarmenne soittamalla asiakaspalveluun tai käyttämällä yhteydenottolomaketta.  Lisävarmennetta pyydettäessä organisaatiota pyydetään kertomaan sen organisaation nimi ja y-tunnus, jonka käyttöön lisävarmenne annetaan. Ilmoitusvelvollinen vastaa myös lisävarmenteella tehdyistä toimista ja siitä, että varmenteen haltijalla on oikeus käyttää rajapintojen varmennetta. Valtuusasiakirjat on esitettävä pyydettäessä.

Positiivisen luottotietorekisterin verkkosivuilla on saatavissa tieto luotonantajista, jotka on hyväksytty ilmoittajiksi ja joille on tehty myönteinen päätös yhteyksien avaamisesta. Ilmoitusvelvollisista ilmoitetaan verkkosivuilla luotonantajan nimi ja Y-tunnus tai ulkomainen organisaatiotunniste.

Ilmoittajaksi ilmoittautumisesta ohjeistetaan tarkemmin erillisessä ohjeessa.

5 Rekisteriin ilmoitettavat luotot

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan tiedot luottosopimuksen mukaan myönnetyistä kuluttajaluotoista ja niihin rinnastuvista luotoista. Lisäksi Kela ilmoittaa tiedot opintolainojen takaussaatavista. Tässä ohjeen kohdassa ohjeistetaan tarkemmin, mitkä luotot rekisteriin ilmoitetaan. Kohdassa 7 kuvataan luotoista ilmoitettavat tiedot.

5.1 Kuluttajaluotto

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavalla kuluttajaluotolla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, josta peritään korkoa tai muita maksuja.

Luotonantajan vastuulla on selvittää, onko kyseessä kuluttajaluotto, kun tämä myöntää tai välittää luoton luonnolliselle henkilölle.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan ainoastaan myönnetyt luotot. Lainalupauksia ei ilmoiteta. Lainalupauksella tarkoitetaan luotonantajan yksipuolista sitoumusta luotonantoon. Rekisteriin ilmoitettavalla sopimuksen mukaan myönnetyllä luotolla tarkoitetaan luottoa, josta on tehty molempien osapuolten hyväksymä luottosopimus.

Maksunlykkäyksellä tarkoitetaan luotonsaajalle sopimuksen mukaan annettua oikeutta maksaa erääntynyt summa joko osittain tai kokonaan eräpäivän jälkeen. Maksunlykkäys ei ole sama kuin tavanomainen maksunlykkäys. Tavanomainen maksunlykkäys eli maksuajan myöntäminen kuluttajalle hyödykekaupassa ei ole kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettu kuluttajaluotto, joten tietoja tällaisia maksunlykkäyksiä koskevista sopimuksista ei myöskään ilmoiteta rekisteriin.

Ostetusta hyödykkeestä voidaan tehdä myös rahoitussopimus, jolloin ostaja voi maksaa hyödykkeen hinnan joko kertamaksuna ilman korkoa ja kuluja tai vaihtoehtoisesti erissä, jolloin siitä maksetaan korkoa ja kuluja. Tällaisista rahoitussopimuksista ilmoitetaan tiedot rekisteriin vain siinä tapauksessa, että ostaja päättää käyttää rahoitussopimuksessa sovittua luottomahdollisuutta ja maksaa hyödykkeen hinnan useammassa kuin yhdessä erässä.

Rekisteriin ei ilmoiteta tietoja sellaisista luotoista, joihin kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun säännöksiä ei sovelleta. Tällaisia ovat esimerkiksi luotot, joista ei peritä korkoa tai muita kuluja, panttilainauslaitoksen myöntämät luotot ja sosiaaliset luotot.

Kuluttajaluottoja eivät ole luotot, jotka luonnollinen henkilö on ottanut pääosin elinkeinotoimintaansa varten. Elinkeinotoimintaa varten otetut luotot ilmoitetaan rekisteriin 1.12.2025 alkaen.

5.2 Kuluttajaluottoon rinnastuva luotto

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan tiedot kuluttajaluottoon rinnastuvista luotoista.

Kuluttajaluottoon rinnastetaan kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan vuokra- tai muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä. Positiivisessa luottotietorekisterissä näistä käytetään termiä "leasingsopimus".

Kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kuluttajaluottoon rinnastetaan myös luotto, jonka joku muu kuin luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, jos elinkeinonharjoittaja välittää luoton kuluttajalle. Tällöin elinkeinonharjoittaja toimii vertaislainanvälittäjänä.

6 Olemassa olevan luottokannan ilmoittaminen rekisteriin

Kun luotonantajan ilmoittautuminen on käsitelty ja Tulorekisteriyksikkö on tehnyt päätöksen yhteyksien avaamisesta, luotonantaja voi aloittaa tietojen ilmoittamisen. Olemassa oleva luottokanta ilmoitetaan 1.2.–31.3.2024. Tulorekisteriyksikkö kuitenkin suosittelee, että ilmoittaminen aloitetaan vasta 5.2.2024, jotta Tulorekisteriyksikkö pystyy varmistamaan riittävän tuen kaikille ilmoittajille. 

Aluksi luotonantajan pitää ilmoittaa kaikkien voimassa olevien ja ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien luottojen tiedot rekisteriin. Olemassa olevasta luottokannasta ilmoitetaan kaikki ohjeen kohdassa 5 määritellyt luotot, jotka on myönnetty kohdan 3 määritelmän täyttäville henkilöille. Jos olemassa olevan luottokannan ilmoittamisen hetkellä luoton ainoa velallinen on kuolinpesä, luottoa ei ilmoiteta rekisteriin.

Kun luotonantaja on ilmoittanut luoton rekisteriin, sen on aloitettava jatkuva ilmoittaminen rekisteriin eli sen on ilmoitettava luotoissa tapahtuvat muutokset lain mukaisten ilmoittamisen määräaikojen puitteissa.

Luotonantajalla on velvollisuus ilmoittaa kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Kaikki rekisteriin ilmoitettavat tiedot olemassa olevasta luottokannasta eivät välttämättä ole kohtuullisin toimenpitein luotonantajan saatavilla esimerkiksi siksi, että luotto on myönnetty kauan sitten. Olemassa olevan luottokannan ilmoittamisessa sovelletaan seuraavia ehdollisuuksia tietoihin, jotka on rajapinnassa merkitty teknisesti pakolliseksi:

 • Luottosopimuksen tekopäivä ei ole teknisesti pakollinen tieto olemassa olevan luottokannan ilmoittamisjakson aikana 1.2.–31.3.2024. Joidenkin ehdollisesti pakollisten tietokenttien pakollisuus riippuu luottosopimuksen tekopäivästä. Jos luottosopimuksen tekopäivä jätetään pois ilmoituksesta, nämä ehdollisesti pakolliset tietokentät ovat teknisesti vapaaehtoisia.
 • Luottosopimuksen tekemisen yhteydessä maksettavat kertakulut ei ole teknisesti pakollinen tieto, jos luoton sopimuksentekopäivä on ennen 1.2.2024.
 • Luoton hyödykesidonnaisuutta koskeva tieto ei ole teknisesti pakollinen, jos luoton sopimuksentekopäivä on ennen 1.2.2024.
 • Tieto siitä, onko luotto kuluttajansuojalain 7 luvun mukainen kuluttajaluotto, 7 a luvun mukainen asunto-omaisuuteen liittyvä kuluttajaluotto vai muu kuin kuluttajaluotto, ei ole teknisesti pakollinen, jos luoton sopimuksentekopäivä on ennen 1.2.2024.
 • Tieto siitä, toimiiko luotonantaja vertaislainanvälittäjänä, ei ole teknisesti pakollinen, jos luoton sopimuksentekopäivä on ennen 1.2.2024.

Osa luoton tiedoista on rajapinnassa teknisesti vapaaehtoisia, esimerkiksi:

 • todellinen vuosikorko sopimushetkellä
 • luotonannossa selvitetyt tulotiedot
 • tieto siitä, että luotto on siirretty toiselta luotonantajalta.

Teknisesti vapaaehtoiset tiedot voidaan jättää antamatta ilman, että ilmoitusta hylätään. Teknisesti vapaaehtoisetkin tiedot pitää kuitenkin ilmoittaa, jos ne ovat kohtuullisin toimenpitein saatavissa.

Luotonantaja ilmoittaa olemassa olevien luottojen tiedot Uusi luotto -rajapinnan kautta rekisteriin ilmoittamishetken tilanteen mukaisesti. Jo päättyneitä lyhennysvapaita tai menneitä maksutapahtumia ei ilmoiteta olemassa olevan luottokannan yhteydessä.

Luotonantaja aloittaa tietojen jatkuvan ilmoittamisen rekisteriin heti sen jälkeen, kun olemassa oleva luottokanta on ilmoitettu. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lyhennykset ja luottosopimuksiin tehdyt muutokset on ilmoitettava laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti. Määräaikoja käsitellään ohjeen kohdassa 8.

Ilmoitettavat tiedot on kuvattu ohjeen kohdassa 7.

7 Luotoista ilmoitettavat tiedot

Luotonantaja ilmoittaa luottojen tiedot rekisteriin aineistoina rajapintojen kautta. Aineiston tyypistä riippuen luotonantaja käyttää yhtä seuraavista rajapintapalveluista:

 • Uusi luotto
 • Luoton tietojen muutos
 • Maksutapahtuma
 • Maksuviive
 • Luoton päättyminen

Tämä ohje käsittelee ilmoittamisen tietosisältöä. Ilmoittamisen teknisistä yksityiskohdista on tarkempia ohjeita rajapintakuvauksessa ja sovelluskehittäjän yleisohjeessa.

Kaikista luotoista ilmoitetaan samalla tietosisällöllä luoton perustiedot. Rajapintakuvauksessa ja tässä ohjeessa tietoja on jaoteltu osittain eri tavoin kuin positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Laissa vakuustiedot ja luotonsaajan tiedot on irrotettu omaksi kokonaisuudekseen, kun taas ilmoittamisen rajapintakuvauksessa ja tässä ohjeessa ne kuuluvat luoton perustietoihin. Laissa luoton päättyminen ja luoton siirto on listattu luoton perustiedoiksi, kun taas ilmoittamisen käytännön ratkaisussa eli rajapinnoissa ne muodostavat oman kokonaisuutensa.

Luotoille yhteisten perustietojen lisäksi ilmoitetaan kullekin luoton tyypille määritelty oma tietosisältö. Positiivisessa luottotietorekisterissä luoton tyyppejä ovat:

 • kertaluotto
 • jatkuva luotto
 • opintolainan takaussaatava
 • leasing.

7.1 Aineiston tiedoissa ilmoitetaan ilmoittajan tiedot

Yksi aineisto voi sisältää yhden tai useamman ilmoituksen. Samassa aineistossa voi kuitenkin olla vain yhden rajapinnan kautta tehtäviä ilmoituksia, esimerkiksi pelkästään uusien luottojen tietoja tai pelkästään maksutapahtumien tietoja.

Kaikissa rajapintapalveluissa lähetettävän aineiston tiedoissa ilmoitetaan ilmoitusvelvollisen elinkeinonharjoittajan tunniste. Suomalaisilla elinkeinonharjoittajilla tunniste on aina Y-tunnus. Ulkomaiset elinkeinonharjoittajat, joilla ei ole suomalaista Y-tunnusta, ilmoittavat ulkomaisen organisaatiotunnisteen sekä maakoodin. Yrityksen virallista nimeä ei ilmoiteta, sillä rekisteri saa tiedon yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) Y-tunnuksen perusteella. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan nimen rekisteri saa ilmoittajaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

7.2 Uudesta luotosta ilmoitettavat tiedot

Uuden luoton tiedot ilmoitetaan käyttämällä Uusi luotto -rajapintaa. Myös toiselta luotonantajalta siirtyneet luotot ilmoitetaan rekisteriin Uusi luotto -rajapinnan kautta. Siirronsaaja ilmoittaa alkuperäiset luoton tiedot, jos ne ovat kohtuullisin toimenpitein ilmoitettavissa.

7.2.1 Luoton perustiedot

Kaikista uusista luotoista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Luoton numero ja numeron tyyppi
Luoton yksilöivä tunniste, jonka täytyy olla luotonantajakohtaisesti uniikki: kahdella saman luotonantajan luotolla ei voi olla samaa luoton numeroa. Luoton numero ei saa sisältää henkilötunnusta tai muita henkilötietoja, kuten puhelinnumeroa.  Luotonantaja ei voi antaa uudelle luotolle aiemmin käyttämäänsä luoton numeroa, jos se on ilmoittanut kyseisen luoton päättyneeksi alle 30 kuukautta sitten. Luoton numeron tyypiksi voi ilmoittaa IBAN-tilinumeron, BBAN-tilinumeron tai muun luoton numeron. Lisäksi ilmoitetaan valitun tyypin mukainen luoton numero. Jos luoton numero muuttuu luoton elinkaaren aikana, muuttunut numero ilmoitetaan rekisteriin. Luoton tietojen muutosten ilmoittamista kuvataan ohjeen kohdassa 7.3.

Luotonantaja toimii vertaislainanvälittäjänä
Vertaislainanvälittäjä on elinkeinonharjoittaja, joka välittää kuluttajille toisten kuluttajien myöntämiä luottoja. Jos kyseessä on vertaislainanvälittäjän välittämä vertaislaina, tässä tietokentässä ilmoitetaan "true", muutoin ilmoitetaan "false".

Luotonantajan markkinointinimi
Luotonantajan markkinointi- tai aputoiminimi, jolla luotonantaja on markkinoinut kyseisen luoton kuluttajalle. Tämä nimi näkyy luotonantajan virallisen nimen lisäksi yksityishenkilöille positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Jos erillistä markkinointi- tai aputoiminimeä ei ole käytetty, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä virallisen nimensä.

Velallisten määrä
Luotonantaja ilmoittaa, kuinka monta velallista luotosta on vastuussa. Määrän on oltava vähintään yksi. Rekisteriin ilmoitetaan vain sellaisten henkilöiden tiedot, joilla on suomalainen henkilötunnus. Jos yhteisvelallisella ei ole suomalaista henkilötunnusta, velallisen tietoja ei ilmoiteta rekisteriin. Kyseinen yhteisvelallinen lasketaan mukaan kuitenkin velallisten määrään.

Luottosopimuksen tekopäivä
Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksen tekopäiväksi sen päivän, jolloin on tehty luotonsaajaa ja luotonantajaa sitova sopimus.

Valuutta
Luotonantaja ilmoittaa luoton valuutan ISO 4217 -valuuttakoodiston kolmikirjaimisella koodilla. Esim. EUR, USD, SEK.

Luottosopimuksen tekemisen yhteydessä maksettavat kertakulut
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan maksamat kulut, jotka johtuvat luoton perustamisesta. Kulut ilmoitetaan yhteenlaskettuna summana luoton valuutassa, ja kulujen perusteita ei eritellä.

Sellaiset luoton perustamiseen liittyvät kertakulut ilmoitetaan rekisteriin, jotka otetaan huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n mukaisen todellisen vuosikoron laskennassa. Tällaisia kertakuluina ilmoitettavia luottokustannuksia ovat luotonantajan tiedossa olevat kulut ja muut maksut, jotka kuluttajalta peritään luottosuhteen johdosta. Esimerkiksi:

 • luoton hakemisesta ja luottosopimuksen tekemisestä perittävät kulut ja palkkiot
 • maksuvälineen käytöstä perittävät maksut
 • maksut luotonvälittäjälle luottosopimuksen tekemisen tai luoton avaamisen yhteydessä
  • järjestelypalkkio
  • toimitusmaksu
  • luotonvarausprovisio
 • pääoman maksusta perityt erillismaksut eli esimerkiksi niin sanotun nopeutetun käsittelyn tai noston lisämaksu.

Kuluja ja luottokustannuksia voidaan periä luotonsaajalta myös luoton koko elinkaaren ajan. Jos luottokustannuksia jaetaan maksettavaksi esimerkiksi kuukausittaisen lyhennyksen yhteydessä tai muuten erissä, ne ilmoitetaan maksutapahtumana. Ks. ohjeen kohta 7.4.

Kaikki luotonsaajan maksamat kulut eivät ole positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavia luoton kuluja. Luotonantaja ei ilmoita luoton kuluina esimerkiksi seuraavia kuluja:

 • Tilinhoitokulut luotonhoitotilistä, jos tilin avaaminen on vapaaehtoista ja kustannukset on eritelty luottosopimuksessa tai muussa kuluttajan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Jos tilinhoitokulut kuitenkin liittyvät kuluttajansuojalain 7 a luvun mukaiseen asunto-omaisuuteen liittyvään kuluttajaluotoon, tilinhoitokulut pitää ilmoittaa rekisteriin.
 • Sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut.

Luoton tyyppi
Luoton tyypiksi ilmoitetaan yksi seuraavista:

 • jatkuva luotto
 • kertaluotto
 • opintolainan takaussaatava
 • leasing.

Jatkuva luotto
Jatkuvalla luotolla tarkoitetaan kuluttajaluottoa, joka on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti luotonsaajan käytettävissä yhdellä luottopäätöksellä. Kun luotonsaaja lyhentää nostamaansa lainaa, vapautuu luottoa uudelleen käyttöön. Jatkuvia luottoja ovat esimerkiksi luottokortit sekä erilaiset luotolliset tilit.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan voimassa olevan jatkuvan luoton tiedot, vaikka luotonsaaja ei aktiivisesti käyttäisi luottoa tai vaikka hän maksaisi käytetyn summan aina pois eräpäivään mennessä.

Kertaluotto
Kertaluotto on kuluttajaluotto, joka on muu kuin jatkuva luotto. Kertaluottoja ovat esimerkiksi asuntolaina ja opintolaina.

Opintolainan takaussaatava
Vain Kela voi ilmoittaa luoton tyypiksi "opintolainan takaussaatava". Opintolainan takaussaatavan tietosisältö on sama kuin kertaluotolla, lukuun ottamatta muutamia erikseen määriteltyjä poikkeuksia.

Leasing
Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluvat vuokra- ja muut sopimukset, joiden nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja joiden ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai joiden ehtojen mukaan kuluttaja voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä. Luotonantaja ilmoittaa tällaiset sopimukset positiiviseen luottotietorekisteriin leasingsopimuksina.

Sellaisia leasingsopimuksia ei ilmoiteta rekisteriin, joissa on kyse ainoastaan vuokrauksesta ja joiden sopimusehtojen mukaan tavaran omistus ei voi siirtyä kuluttajalle.

Luottoon liittyy vakuus
Luotonantaja ilmoittaa, liittyykö luottoon vakuus ("true" tai "false"). Jos luoton tyypiksi on ilmoitettu leasing, tietoa ei ilmoiteta.

Vakuuden tyyppi
Jos luottoon liittyy vakuus, luotonantaja ilmoittaa vakuuden tyypiksi yhden seuraavista koodistoarvoista:

 • asunto-omaisuus
 • muu kiinteä omaisuus
 • osamaksurahoituksen kohde
 • muu irtain omaisuus
 • muu vakuus
 • henkilötakaus
 • valtiontakaus
 • muu takaus.

Jos luottoon liittyy useampia erityyppisiä vakuuksia, ilmoitetaan jokaisen vakuuden tyyppi erikseen. Esimerkiksi jos luotossa on vakuutena kaksi asuntoa ja irtainta omaisuutta, ilmoitetaan vakuuden tyyppi "asunto-omaisuus" ja "muu irtain omaisuus". Jos luotossa kuitenkin on useampi henkilötakaaja, ilmoitetaan vakuuden tyyppi "henkilötakaus" henkilömäärän mukaisesti ja lisäksi jokaisen takaajan suomalainen henkilötunnus.

Asunto-omaisuudella tarkoitetaan kuluttajansuojalain 7 a luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua asunto-omaisuutta. Luotonantaja ilmoittaa vakuuden tyypiksi "asunto-omaisuus", jos luoton vakuutena on asuinkiinteistö, asuinhuoneiston hallintaan oikeuttava yhteisöosuus tai asuinrakennus, joka sijaitsee kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden kuten maanvuokraoikeuden nojalla hallitulla alueella. Sillä ei ole merkitystä, onko kiinteistö tai huoneisto tarkoitettu vakituiseen käyttöön tai vapaa-ajan asunnoksi. Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "asunto-omaisuus" myös silloin, jos vakuutena on sijoitusasunto, asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto.

Vakuuden tyypiksi "muu kiinteä omaisuus" ilmoitetaan esimerkiksi pellot ja metsät sekä muut kuin asumiseen tarkoitetut kiinteistöt.

Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "osamaksurahoituksen kohde", jos luoton vakuutena on sopimuksen kohteena oleva hyödyke, kuten ajoneuvo.

Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "muu irtain omaisuus", jos luoton vakuutena on muuta irtainta omaisuutta kuin asunto-omaisuutta tai osamaksurahoituksen kohde. Tällaista omaisuutta voivat olla esimerkiksi erilaiset arvopaperit, kuten muut kuin asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, sekä arvotaide tai jalometallit.

Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "muu vakuus", jos luoton vakuutena on jotain sellaista omaisuutta, joka ei sovi edellä kuvattuihin vakuuskategorioihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yrityskiinnitys tai luottovakuutus.

Jos vakuuden tyyppi on henkilötakaus, luotonantaja ilmoittaa lisäksi takaajan henkilötunnuksen. Jos takaajia on useampia, ilmoitetaan kaikkien henkilötunnukset. Jos takaajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, luotonantaja ilmoittaa vakuuden tyypiksi "muu takaus".

Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "valtiontakaus", jos luoton vakuutena on valtiontakaus.

Vakuuden tyypiksi ilmoitetaan "muu takaus", jos luotolla on ulkomainen henkilötakaaja tai muu takaus kuin henkilö- tai valtiontakaus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaupalliset takaukset sekä seurakunnan, kunnan tai muun yhteisön antamat takaukset. Myös Ahvenanmaan maakuntahallituksen takauksen tyypiksi ilmoitetaan "muu takaus". 

Vakuuden euromääräistä arvoa, arvostuksen päivää tai erilaisten vakuuksien suhdetta vakuuskokonaisuudessa ei ilmoiteta.

Luotto on siirretty toiselta luotonantajalta
Luotonantaja ilmoittaa "true", jos luotto on siirtynyt tälle toiselta luotonantajalta. Luottojen siirtojen ilmoittamisesta ohjeistetaan ohjeen kohdassa 7.6.

Luotonsaajan tunniste
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan suomalaisen henkilötunnuksen. Jos luotossa on useita yhteisvelallisia, ilmoitetaan luotonsaajiksi kaikkien yhteisvelallisten henkilötunnukset. Jos luotonsaajan henkilötunnus muuttuu, ilmoittamista jatketaan normaalisti uudella henkilötunnuksella. Tieto muutoksesta tulee rekisteriin väestötietojärjestelmästä, joten luotonantajan ei tarvitse ilmoittaa siitä erikseen luoton tietojen muutoksena.

Luotonsaajan luotto on velkajärjestelyn maksuohjelmassa

Jos luotonsaaja on tuomioistuimen vahvistamassa velkajärjestelyssä ja ilmoitettava luotto kuuluu velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä "true". Vapaaehtoiset velkajärjestelyt tai muut mahdolliset yksityisten toimijoiden tarjoamat velkajärjestelyt, esimerkiksi yhdistelylainat, eivät ole tässä tarkoitettuja velkajärjestelyjä.

Kun velkajärjestelyn maksuohjelma päättyy, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä "false". Maksuohjelma päättyy, kun sen kesto päättyy. Jos maksuohjelmalle on tavallisten velkojen ja vakuusvelkojen osalta vahvistettu eri kesto ja luotto on osittain tavallista velkaa ja osittain vakuusvelkaa, velkajärjestelytieto poistetaan rekisteristä, kun viimeisen maksuohjelman kesto on päättynyt.

Jos velkajärjestely määrätään raukeamaan, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä "false".

Luotonantaja ilmoittaa velkajärjestelyn maksuohjelmaan kuuluvasta luotosta rekisteriin vain ohjeen kohdassa 7.2.1 luetellut tiedot (pois lukien luotonannossa selvitetyt tulotiedot), kyseisten tietojen muutokset sekä mahdollisen tiedon luoton päättymisestä. Nämä suppeammat tiedot ilmoitetaan luotosta, jos se on yhdenkin velallisen osalta velkajärjestelyn maksuohjelman piirissä. Eli jos luotossa on esimerkiksi kaksi velallista, joista vain toinen on velkajärjestelyssä, ilmoitetaan luotosta vain suppeammat tiedot myös sen velallisen osalta, joka ei ole velkajärjestelyssä. Jos velkajärjestely raukeaa tai maksuohjelman kesto päättyy ennen kuin maksuohjelman mukaiset velvoitteet on täytetty, luotonantajan pitää ilmoittaa luoton tiedot niin, että ne vastaavat nykytilannetta. Sen jälkeen kaikkien luoton tietojen ilmoittamista jatketaan normaalisti.

Luotonsaajan luotto on yrityssaneerausohjelmassa
Jos ilmoitettava luotto kuuluu tuomioistuimen vahvistaman yrityssaneerausohjelman piiriin, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä "true". Jos yrityssaneerausohjelma määrätään raukeamaan, luotonantaja ilmoittaa tässä kentässä "false".

Luotonantaja ilmoittaa yrityssaneerausohjelmaan kuuluvasta luotosta rekisteriin vain ohjeen kohdassa 7.2.1 luetellut tiedot (pois lukien luotonannossa selvitetyt tulotiedot), kyseisten tietojen muutokset sekä mahdollisen tiedon luoton päättymisestä. Nämä suppeammat tiedot ilmoitetaan luotosta, jos se on yhdenkin velallisen osalta yrityssaneerausohjelman piirissä. Eli jos luotossa on esimerkiksi kaksi velallista, joista vain toinen on yrityssaneerausohjelmassa, ilmoitetaan luotosta vain suppeammat tiedot myös sen velallisen osalta, joka ei ole yrityssaneerauksessa. Jos yrityssaneerausohjelma raukeaa, luotonantajan pitää ilmoittaa luoton tiedot niin, että ne vastaavat nykytilannetta. Sen jälkeen kaikkien luoton tietojen ilmoittamista jatketaan normaalisti.

Luotonannossa selvitetyt tulotiedot
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan luottokelpoisuuden arviointia varten selvitetyt tulotiedot, eli ne tiedot, jotka luotonantaja on luotonhakijasta selvittänyt kysymällä tältä itseltään tai muilla tavoin. Tulot ilmoitetaan kuukausituloina ja erotellaan brutto- ja nettotuloon. Jos kyseessä on yhteisvelallinen luotto, tulot ilmoitetaan jokaisesta luotonsaajasta erikseen. Tulotiedot ilmoitetaan aina euroissa. Jos luottokelpoisuutta arvioidessa selvitetään vain joko bruttotulo tai nettotulo, luotonantaja ilmoittaa vain ne tiedot, jotka se on selvittänyt.

Kuluttajansuojalain mukainen luotto
Luotonantaja ilmoittaa, onko luotto kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluva kuluttajaluotto, 7 a luvun soveltamisalaan kuuluva asunto-omaisuuteen liittyvä kuluttajaluotto vai muu kuin kuluttajaluotto.

Kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalaan kuuluvalla kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka luotonantaja myöntää kuluttajalle ja josta peritään korkoa tai muita maksuja. Tällaisia luottoja ovat esimerkiksi opintolainat, sijoituslainat, luottokortit, osamaksukaupat sekä erilaiset kulutusluotot. Myös kuluttajaluottoihin rinnastuvat luotot, kuten vertaislainat ja vuokra- ja muut sopimukset (leasingsopimukset), ilmoitetaan 7 luvun soveltamisalaan kuuluviksi.

Kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvalla asunto-omaisuuteen liittyvällä luotolla tarkoitetaan asunto-omaisuuden hankkimiseksi myönnettyä luottoa sekä luottoa, jonka vakuudeksi on annettu asunto-omaisuutta. Tällaisia luottoja voivat olla esimerkiksi asuntolainat, sijoitusasuntolainat ja peruskorjauslainat. Tieto ilmoitetaan rekisteriin vain luotoista, jotka on myönnetty kuluttajansuojalain 7 a luvun voimaantulon (1.1.2017) jälkeen.

Kuluttajansuojalain mukainen luotto -tieto on teknisesti pakollinen vain, jos luotto on myönnetty 1.2.2024 tai sen jälkeen. Jos luotonantaja ilmoittaa luoton, joka on myönnetty ennen tätä päivämäärää, ilmoitusta ei hylätä, vaikka tämän tiedon jättäisi ilmoittamatta.

Positiivisessa luottotietorekisterissä muu kuin kuluttajaluotto on opintolainan takaussaatava tai luotto, joka on myönnetty luonnollisen henkilölle elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinotoimintaa varten myönnettyjä luottoja ei ilmoiteta vielä rekisterin ensimmäisessä vaiheessa.

Hyödykesidonnainen luotto
Kuluttajaluotosta ilmoitetaan, onko kyse hyödykesidonnaisesta luotosta. Hyödykesidonnainen luotto on kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnetty kuluttajaluotto, jonka myöntää myyjä, palveluksen suorittaja tai näiden puolesta toimiva elinkeinonharjoittaja.

Hyödykesidonnaisissa luotoissa luotonsaajalla ei yleensä ole oikeutta nostaa rahavaroja tai määrätä luoton käyttötavasta, vaan luotto käytetään kulutushyödykkeen hankintaan. Myös luottokortit ilmoitetaan hyödykesidonnaisina luottoina positiiviseen luottotietorekisteriin. Hyödykesidonnaisina luottoina ei ilmoiteta rahalainoja, asuntoluottoja tai opintolainoja.

Tieto hyödykesidonnaisuudesta on teknisesti pakollinen vain, jos luotto on myönnetty 1.2.2024 tai sen jälkeen ja jos luotto kuuluu kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan.

7.2.2 Kertaluotoista ilmoitettavat tiedot

Kertaluotoista ilmoitetaan edellä kohdassa 7.2.1 lueteltujen perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

Luoton käyttötarkoitus
Kertaluotolle ilmoitetaan käyttötarkoitus sen mukaisesti, mihin tarkoitukseen luotto pääasiallisesti on myönnetty. Kertaluoton käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan yksi seuraavista:

 • asuntolaina
 • asuntolaina ensiasuntoon
 • asuntolaina vapaa-ajanasuntoon
 • asuntolaina sijoitusasuntoon
 • opintolaina
 • kuluttajaluotto liikennevälineen hankkimiseksi
 • muu kuluttajaluotto
 • muu luotto (ei käytössä rekisterin ensimmäisessä vaiheessa)
  luotto elinkeinotoimintaan (ei käytössä rekisterin ensimmäisessä vaiheessa)
 • opintolainan takaussaatava.

Asuntolaina
Asuntolainalla tarkoitetaan luottoa, jonka tarkoituksena on asunto-omaisuuden hankkiminen tai omistusoikeuden säilyttäminen. Asunto-omaisuudella tarkoitetaan asuinkiinteistöä, asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia yhteisöosuuksia sekä asuinrakennusta, joka sijaitsee kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden nojalla hallitulla alueella.

Omistusoikeuden säilyttämisestä voi olla kyse esimerkiksi ositustilanteessa, jossa asunnon omistava osapuoli ottaa luoton säilyttääkseen omistusoikeutensa asuntoon. Myös yhtiölainan maksamiseksi otettu luotto voi olla asuntolaina.

Jos asuntolaina on otettu ensiasunnon, vapaa-ajanasunnon tai sijoitusasunnon hankkimista varten, luotonantaja valitsee tilannetta kuvaavan luoton käyttötarkoituksen. Muutoin asuntolainan käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan "asuntolaina".

Peruskorjauslaina, joka on otettava huomioon enimmäisluototussuhteen laskennassa, ilmoitetaan rekisteriin asuntolainana (luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 11 §:n 1 momentti). Tällaisia ovat asuntovakuudelliset peruskorjauslainat. Muiden peruskorjauslainojen käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan "muu kuluttajaluotto". Asuntovakuudellisen peruskorjauslainan käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan "asuntolaina", "asuntolaina ensiasuntoon", "asuntolaina vapaa-ajanasuntoon" tai "asuntolaina sijoitusasuntoon" sen mukaan, minkä tyyppisen asunto-omaisuuden korjaukseen laina on otettu.

Opintolaina
Opintolainalla tarkoitetaan luottoa, joka myönnetään yksityishenkilöille opiskeluun tai esimerkiksi opintomatkojen rahoittamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi opintolainat, joiden vakuutena on opintotukilain (65/1994) mukainen valtiontakaus tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen myöntämä opintolainan takaus. Myös alaikäiselle myönnetty opintolaina ilmoitetaan positiiviseen luottotietorekisteriin.

Kuluttajaluotto liikennevälineen hankkimiseksi
Liikennevälineellä tarkoitetaan liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin rekisteröitävää liikennevälinettä ja siihen mahdollisesti liittyviä lisävarusteita. Luotonantaja ilmoittaa tämän käyttötarkoituksen, jos se myöntää kuluttajalle esimerkiksi auto- tai venelainan.

Muu kuluttajaluotto
Tämä käyttötarkoitus kattaa kuluttajaluotot, jotka eivät ole asuntolainoja, opintolainoja, liikennevälineen hankkimiseksi myönnettyjä kuluttajaluottoja tai opintolainan takaussaatavia. Esimerkiksi kulutusluottojen käyttötarkoitukseksi ilmoitetaan "muu kuluttajaluotto".

Muu luotto ja luotto elinkeinotoimintaan
Nämä käyttötarkoitukset eivät ole käytössä rekisterin ensimmäisessä vaiheessa.

Opintolainan takaussaatava
Vain Kela ilmoittaa käyttötarkoitukseksi "opintolainan takaussaatava".

Maksuohjelman viimeinen eräpäivä
Luotonantaja ilmoittaa luottosopimuksessa sovitun maksuohjelman viimeisen eräpäivän, jos se on tiedossa. Jos maksuohjelmaan tulee luoton takaisinmaksuaikana muutoksia, koska esimerkiksi luotonsaaja tekee ylimääräisiä lyhennyksiä ja viimeinen eräpäivä muuttuu, luotonantaja päivittää tiedon rekisteriin käyttämällä Luoton tietojen muutos -rajapintaa. Jos luotto on eräännytetty, luoton perinnässä sovitun maksuohjelman viimeistä eräpäivää ei kuitenkaan ilmoiteta. Ilmoitettujen tietojen muutoksista ohjeistetaan lisää kohdassa 7.3.

Lyhennystapa
Luotonantaja ilmoittaa kertaluoton lyhennystavaksi yhden seuraavista:

 • tasalyhennys
 • kiinteä tasaerä
 • annuiteetti
 • balloon
 • bullet
 • muu lyhennystapa.

Tasalyhennyksellä tarkoitetaan lyhennystapaa, jossa luoton pääomaa lyhennetään aina samalla muuttumattomalla summalla ja lisäksi maksuerään lisätään korko.

Kiinteällä tasaerällä tarkoitetaan lyhennystapaa, jossa luotosta maksettava koron ja lyhennyksen summa pysyy samana koko laina-ajan. Aluksi maksuerä sisältää enemmän korkoa, mutta lainan lyhentyessä koron osuus pienenee. Koron nousu pidentää laina-aikaa.

Luotonantaja ilmoittaa lyhennystavaksi annuiteetin, jos koron muutokset huomioidaan takaisinmaksuerän suuruudessa sen sijaan, että lainan maksuaika muuttuisi. Koron nousu ei siis pidennä laina-aikaa.

Luotonantaja ilmoittaa lyhennystavaksi "balloon", jos luoton viimeinen maksuerä on huomattavasti muita maksueriä suurempi.

Luotonantaja ilmoittaa lyhennystavaksi "bullet", jos luoton pääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä.

Jos luoton lyhennystapaa ei ole sovittu, koska luotto on esimerkiksi perinnässä, valitaan "muu lyhennystapa".

Lyhennysväli
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan kanssa sovitun lyhennysvälin kuukausina, jos lyhennystapa on jokin muu kuin "bullet" tai "muu lyhennystapa". Esimerkiksi jos luottoa lyhennetään joka kuukausi, ilmoitetaan 1, ja jos lyhennetään joka toinen kuukausi, ilmoitetaan 2.

Myönnetty määrä
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle luottosopimuksessa myönnetyn luoton kokonaispääoman luoton valuutassa. Jos myönnettyä määrää päivitetään, luotonantajan täytyy ilmoittaa päivitetty summa rekisteriin luoton tietojen muutoksena. Luotonantaja ilmoittaa aina kumulatiivisen summan.

Nostettu määrä
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan nostaman määrän luoton valuutassa. Jos luotto nostetaan osissa, luotonantaja päivittää tiedon, kun uusi nosto tehdään. Tällöin nostetuksi määräksi ilmoitetaan kumulatiivinen summa, eli luotosta nostettu summa kokonaisuudessaan. Päivitys tehdään ilmoittamalla luoton tietojen muutoksesta. Jos luottoa ei nosteta vielä luottosopimuksen tekemisen yhteydessä, luotonantaja ilmoittaa uuden luoton ilmoituksessa nostetuksi määräksi 0 ja päivittää luotosta nostettua määrää, kun luotonsaaja on nostanut luoton osittain tai kokonaan.

Luoton saldo
Luotonantaja ilmoittaa luoton pääomasta jäljellä olevan saldon. Luotonantaja päivittää tiedon luoton saldosta aina ilmoittaessaan luottoon maksutapahtumia. Maksutapahtuman ilmoittamisesta ohjeistetaan lisää ohjeen kohdassa 7.4.

7.2.3 Jatkuvasta luotosta ilmoitettavat tiedot

Jatkuvista luotoista ilmoitetaan edellä kohdassa 7.2.1 lueteltujen perustietojen lisäksi seuraavat tiedot:

Luottoraja
Luotonantaja ilmoittaa jatkuvalle luotolle sovitun luottorajan luoton valuutassa.

Luotosta käytetty määrä
Luotosta käytetyllä määrällä tarkoitetaan koko luotonsaajan nostamaa summaa riippumatta siitä, peritäänkö summasta korkoa tai kuluja. Luotosta käytetty määrä on jatkuvasta luotosta jäljellä oleva velka.

Luotonantaja ilmoittaa jatkuvasta luotosta käytetyn määrän sen mukaan, mikä tilanne on kuukausittaisen eräpäivän jälkeisenä kalenteripäivänä tai, jos kuukausittaista eräpäivää ei ole, kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä. Jos jatkuvan luoton kuukausittainen eräpäivä on esimerkiksi kuun 15. päivä, luotosta käytetyksi määräksi ilmoitetaan kuun 16. päivän saldo.

Jos luotonsaaja käyttää jatkuvaa luottoa heti luottosopimuksen tekemisen yhteydessä, ilmoitetaan käytetty summa heti uuden luoton ilmoituksessa. Jos luotonsaaja käyttää jatkuvaa luottoaan vasta myöhemmin, ilmoitetaan määräksi rekisteriin aluksi 0.

Luotosta käytetyn määrän arvopäivä
Luotonantaja ilmoittaa päivämäärän, jolloin luotosta käytetty määrä on tarkistettu.

7.2.4 Korkotiedot

Edellä listattujen luoton perustietojen sekä kertaluoton ja jatkuvan luoton tietojen lisäksi kertaluotoista ja jatkuvista luotoista ilmoitetaan korkotiedot. Kela ei ilmoita opintolainojen takaussaatavista korkotietoja.

Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan vain kulut, jotka otetaan huomioon todellisen vuosikoron laskennassa. Sopimusrikkomuksista johtuvat kulut, kuten viivästyskorko, eivät sisälly ilmoitettaviin kuluihin.

Kokonaiskorko
Luotonantaja ilmoittaa luotosta luotonsaajalta tosiasiallisesti perittävän kokonaiskoron prosentteina. Esimerkiksi jos luotosta peritään 1 %:n marginaalikorko ja sen lisäksi pankin oma viitekorko, joka sopimushetkellä on 1 %, luotonantaja ilmoittaa kokonaiskoroksi 2 %. Jos luotto on koroton, luotonantaja ilmoittaa Kokonaiskorko-tiedon arvoksi 0.

Jos luotonsaajan on mahdollista valita erilaisia maksuvaihtoehtoja erilaisilla koroilla eli tieto sovitun koron määrästä ei ole yksiselitteinen, ilmoitetaan korkein mahdollinen koron määrä, joka luottosopimuksen perusteella voi tulla maksettavaksi.

Jos luotosta peritään eräännyttämisen jälkeen pelkästään viivästyskorkoa, luoton kokonaiskorkoa ei ilmoiteta. Tämä tehdään jättämällä Kokonaiskorko-tieto ilmoituksesta pois.

Marginaalikorko
Luotonantaja ilmoittaa luotolle sovitun marginaalikoron prosentteina. Marginaalikorko on se korkokannan osa, jonka luotonantaja määrittää asiakaskohtaisesti esimerkiksi luottosopimuksessa.

Koron tyyppi
Luotonantaja ilmoittaa koron tyypiksi yhden seuraavista:

 • euriborkorko
 • pankin oma viitekorko
 • muu vaihtuva korko
 • kiinteä korko
 • koroton.

Euriborkorolla tarkoitetaan euroalueen rahamarkkinoiden viitekorkoa (Euro interbank offered rate), jota käytetään yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona.

Pankin omalla viitekorolla tarkoitetaan viitekorkoa, jonka muutoksesta pankki tai pankkiryhmä päättää. Pankin omaa viitekorkoa kutsutaan usein primekoroksi.

Luotonantaja ilmoittaa koron tyypiksi "muu vaihtuva korko", jos korko on jokin muu kuin euribor, pankin oma viitekorko tai kiinteä korko.

Kiinteällä korolla tarkoitetaan korkoa, joka pysyy samana koko sovitun jakson tai lainan keston ajan.

Koron tyypiksi ilmoitetaan "koroton" vain siinä tapauksessa, että luotosta ei luottosopimuksen mukaan peritä lainkaan korkoa.

Koronmääräytymisjakson pituus
Ilmoitetaan, jos koron tyyppi on euriborkorko. Tieto ilmoitetaan kuukausina.

Kiinteän koron jakson loppupäivä
Jos luottoon on sovittu aluksi kiinteän koron jakso, ilmoitetaan tässä sen päättymispäivä. Kun kiinteän koron jakso päättyy, luotonantajan pitää ilmoittaa luoton voimassa olevat korkotiedot. Jos kiinteän koron jakson loppupäivä ajoittuu menneisyyteen, sitä ei ilmoiteta.

Korkosidonnaisuuden tyyppi kiinteän koron jakson jälkeen
Jos luotossa on kiinteän koron jakson jälkeen vielä laina-aikaa jäljellä ja sille on jo sopimushetkellä sovittu jokin toinen koron tyyppi, se ilmoitetaan tässä kentässä. Koron tyypiksi voi valita euriborkoron, pankin oman viitekoron tai muun vaihtuvan koron.

Korkoputken alaraja
Jos luotolle on sovittu korkoputki, ilmoitetaan sen alaraja prosentteina. Luotonantaja ilmoittaa korkoputken ala- ja ylärajan, jos luotosta perittävälle korolle on sovittu sekä alaraja että yläraja.

Korkoputken yläraja
Jos luotolle on sovittu korkoputki, ilmoitetaan sen yläraja prosentteina.

Korkokatto
Jos luotolle on sovittu korkokatto, se ilmoitetaan prosentteina. Luotonantaja ilmoittaa korkokaton, jos luotosta perittävälle korolle on sovittu vain yläraja.

Korkosuojauksen loppupäivä
Jos luotolla on korkosuojaus, luotonantaja ilmoittaa päivän, jolloin korkoputki tai korkokatto päättyy. Jos korkosuojaus päättyy vasta luoton päättyessä, ilmoitetaan tässä maksuohjelman viimeinen eräpäivä.

Todellinen vuosikorko sopimushetkellä
Luotonantaja ilmoittaa luoton todellisen vuosikoron sopimushetkellä prosentteina. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan positiivisessa luottotietorekisterissä kuluttajansuojalain mukaisesti laskettua todellista vuosikorkoa, joka ilmoitetaan luotonsaajalle luottosopimuksessa.

Jos luotonsaajan on mahdollista valita erilaisia maksuvaihtoehtoja erilaisilla koroilla eli tieto sovitun koron määrästä ei ole yksiselitteinen, ilmoitetaan korkein mahdollinen koron määrä, joka luottosopimuksen perusteella voi tulla maksettavaksi.

7.2.5 Lyhennysvapaa

Edellä listattujen luoton perustietojen sekä kertaluoton ja jatkuvan luoton tietojen lisäksi kertaluotoista ja jatkuvista luotoista ilmoitetaan mahdollisesti sovittujen lyhennysvapaiden tiedot.

Rekisteriin ei ilmoiteta sopimukseen perusominaisuutena kuuluvia, luotonsaajan omassa hallinnassa olevia lyhennysvapaita, joista ei tehdä erillistä sopimusta. Rekisteriin ilmoitetaan vain erikseen sovittavat lyhennysvapaat ja niistä lyhennysvapaan jakson alku- ja loppupäivä.

Lyhennysvapaita voi ilmoittaa luottoon useita. Kun luottoon sovitaan uusi lyhennysvapaa, luotonantaja ilmoittaa ilmoituksessa kaikki kyseisen luoton meneillään olevat ja tulevaisuuteen ajoittuvat lyhennysvapaat.

Rajapinnan teknisistä rajoitteista johtuen luottoon voi ilmoittaa kerrallaan enintään 64 erillistä lyhennysvapaajaksoa. Jos luotonantajalla on tarve ilmoittaa kerralla enemmän lyhennysvapaita, pitää sen olla yhteydessä positiivisen luottotietorekisterin asiakaspalveluun.

Jos lyhennysvapaasta sovitaan heti luottosopimuksen tekemisen yhteydessä, voidaan sen tiedot ilmoittaa samalla kun ilmoitetaan muita uuden luoton sopimustietoja. Muutoin lyhennysvapaan tiedot ilmoitetaan luoton tietojen muutoksena viimeistään toisena arkipäivänä siitä päivästä, kun lyhennysvapaasta on sovittu. Luoton tietojen muutosten ilmoittamisesta ohjeistetaan kohdassa 7.3.

Esimerkki: Luotonantaja sopii 1.9.2024 luotonsaajan kanssa uudesta lyhennysvapaasta, joka alkaa 1.12. ja päättyy 31.12.2024. Luotonsaajalla on ollut jo sovittuna lyhennysvapaa jakso myös 1.3.–31.3.2025. Luotonantaja ilmoittaa uuden lyhennysvapaan rekisteriin viimeistään 3.9.2024, ja ilmoituksessa luotolle ilmoitetaan kaksi lyhennysvapaata jaksoa: 1.12.–31.12.2024 ja 1.–31.3.2025.

7.2.6 Leasingsopimuksista ilmoitettavat tiedot

Leasingsopimuksista ilmoitetaan muut kohdassa 7.2.1 listatut luoton perustiedot paitsi vakuustiedot. Lisäksi ilmoitetaan seuraavat leasingsopimuksen tiedot:

Sopimuskauden alkupäivä
Luotonantaja ilmoittaa leasingsopimuksen alkupäivän, joka voi olla myös sama kuin luottosopimuksen tekopäivä. Sopimuskauden alkupäivänä pidetään sitä päivää, jonka luotonantaja ja luotonsaaja ovat sopineet sopimuskauden alkupäiväksi. Jos alkupäivää ei ole sovittu, sopimuskauden alkupäivänä pidetään sitä päivää, josta luotonantajan ja luotonsaajan oikeudet ja velvollisuudet alkavat.

Kuukausittainen maksuerä
Luotonantaja ilmoittaa leasingsopimuksen kuukausittaisen maksuerän luoton valuutassa. Luotonantaja ilmoittaa koko luotonsaajalta kuukausittain perittävän summan eli pääoman, korot ja kulut.

Maksuerään sisältyvä korko
Luotonantaja ilmoittaa kuukausittaiseen maksuerään sisältyvän koron määrän leasingsopimuksen valuutassa.

Maksuerään sisältyvät muut kustannukset
Luotonantaja ilmoittaa kuukausittaiseen maksuerään sisältyvät muut kustannukset. Muita kustannuksia ovat esimerkiksi leasingsopimukseen kuuluvista lisäpalveluista maksetut kustannukset. Korko ei sisälly määrään.

Loppukauppahinta
Jos leasingsopimuksessa edellytetään, että luotonsaaja lunastaa leasingin kohteen sopimuskauden päättyessä, luotonantaja ilmoittaa sovitun loppukauppahinnan sopimuksen valuutassa. Jos luotonsaajalla on mahdollisuus lunastaa leasingin kohde, mutta siihen ei ole velvollisuutta, loppukauppahintaa ei ilmoiteta.

7.3 Luoton tietojen muutosten ilmoittaminen

Luoton tietojen muutos -rajapinnan kautta ilmoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat sen jälkeen, kun luotonantaja on ilmoittanut uuden luoton rekisteriin. Luoton tietojen muutos on eri asia kuin luoton tiedoissa olevan virheen korjaaminen. Virheellisten tietojen korjaamisesta ohjeistetaan ohjeen kohdassa 9.2.

Luotonantajan täytyy ilmoittaa rekisteriin, jos mihin tahansa kohdassa 7.2 listattuihin uuden luoton tietoihin tulee muutoksia. Poikkeuksena ovat muutokset luoton saldoon sekä kokonaiskorkoon, jotka voi ilmoittaa myös käyttämällä Maksutapahtuma-rajapintaa, ks. tarkempi ohjeistus kohdassa 7.4. Poikkeuksen muodostavat myös luottosopimuksen tekopäivä ja luotonsaajan henkilötunnuksen muutos: Luottosopimuksen tekopäivää ei ole tarkoitus muuttaa, vaan rekisteriin ilmoitetaan alkuperäinen luottosopimuksen tekopäivä. Myöskään luotonsaajan henkilötunnuksen muutosta ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin erikseen, koska tieto päivittyy väestötietojärjestelmästä automaattisesti.

Kun luoton tiedot muuttuvat, ilmoituksella pitää muuttuneiden tietojen lisäksi ilmoittaa myös aiemmin ilmoitetut tiedot, jotka eivät muutu. Ilmoituksessa luoton muutoksista ei siis voi ilmoittaa pelkästään muuttuneita tietoja, vaan ilmoituksen pitää olla ehjä kokonaisuus. Poikkeuksena ovat tietyt luoton myöntämishetkeen liittyvät tiedot: luotonannossa selvitetyt tulotiedot, luottosopimuksen tekemisen yhteydessä maksettavat kertakulut ja todellinen vuosikorko sopimushetkellä. Luotonantaja voi ilmoittaa, että nämä tiedot eivät ole muuttuneet, jolloin niiden arvoja ei tarvitse antaa ilmoituksessa.

Jos luottoon lisätään uusia velallisia, täytyy luotonantajan antaa Luoton tietojen muutos -ilmoituksessa aina myös luoton ajantasainen saldo.

Jos luoton numero muuttuu, ilmoitetaan uuden luottonumeron lisäksi vanha luottonumero.

Luotonantaja ilmoittaa kaikista yksittäiseen tietoon vuorokauden aikana tehdyistä muutoksista. Jos saman vuorokauden aikana tiettyyn luoton tietoon tehdään useita muutoksia, voi luotonantaja ilmoittaa rekisteriin tilanteen, joka jää voimaan päivän päättyessä. Esimerkiksi jos luotonsaajan jatkuvan luoton luottorajaa muutetaan useamman kerran vuorokauden aikana, voidaan rekisteriin ilmoittaa luoton muutos, joka kertoo päivän päätteeksi voimaan jäävän luottorajan.

Luoton tietojen muutosten ilmoittamiseen käytetään Luoton tietojen muutos -rajapintaa. Ilmoituksen tyypiksi ilmoitetaan "uusi ilmoitus".

Ilmoitettavia luoton tietojen muutoksia ovat esimerkiksi:

 • maksuohjelman muutos, esimerkiksi maksuohjelman viimeinen eräpäivä muuttuu
 • luottorajan muutos
 • luotonannossa selvitetyt tulotiedot, jos luotonsaajan luottokelpoisuus arvioidaan uudestaan
 • vakuuden muutos, esimerkiksi vakuus vapautetaan ja luotosta tulee vakuudeton
 • uusi lyhennysvapaa, eli luotonantaja ja luotonsaaja sopivat luottosopimuksen tekemisen jälkeen lyhennysvapaasta jaksosta missä tahansa luoton elinkaaren vaiheessa
 • velallisten määrän muutos, esimerkiksi luottoon jää vain yksi velallinen, jolloin luotonsaajan tietoihin ilmoitetaan vain tämän yhden henkilön henkilötunnus
 • koron muutokset, esimerkiksi voimassa olevat luoton korkotiedot, kun kiinteän koron jakso päättyy.

Luotonantajan täytyy ilmoittaa rekisteriin, jos luotto siirretään tuomioistuimen vahvistamaan velkajärjestelyn maksuohjelmaan tai yrityssaneerausohjelmaan. Velkajärjestelyyn tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvista luotoista ei ilmoiteta maksutapahtumia, maksuviiveitä tai tietoa eräännyttämisestä. Jos luottoon on jo ilmoitettu maksuviiveitä tai tieto eräännyttämisestä, näitä tietoja ei tarvitse erikseen poistaa, kun luotto ilmoitetaan velkajärjestelyyn tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvaksi. Velkajärjestelyyn tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvista luotoista täytyy ilmoittaa vain ohjeen kohdassa 7.2.1 lueteltujen luoton perustietojen muutokset, muutokset vakuustietoihin sekä mahdollinen luoton päättyminen. Jos velkajärjestelyyn tai yrityssaneerausohjelmaan kuuluvan luoton tiedoissa havaitaan virhe, on ilmoittajalla velvollisuus korjata se.

Jos velkajärjestely tai yrityssaneerausohjelma raukeaa, luotonantaja ilmoittaa tästä rekisteriin. Tässä tilanteessa luotonantajan pitää tarkistaa, että kaikki luoton tiedot (perustiedot, maksuviiveet ja maksutapahtumat) ovat ajan tasalla, ja tarvittaessa päivittää ne vastaamaan nykytilannetta. Sen jälkeen kaikkien luoton tietojen ilmoittamista jatketaan normaalisti.

Kun velkajärjestelyn maksuohjelman kesto päättyy, luotonantaja ilmoittaa luotto kuuluu velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin "false". Jos maksuohjelman keston päättymisen jälkeen luottoa ei päätetä vaan siihen vielä odotetaan suorituksia, luotonantajan pitää päivittää kaikki luoton tiedot ajan tasalle. Tällöin luoton saldoksi ilmoitetaan ajantasainen saldo, jota luottoon odotetaan suoritukseksi. Rekisterissä oleva luoton saldo on luottokohtainen – ei velalliskohtainen. Jos luotossa on yksi velallinen, joka on ollut velkajärjestelyssä, luoton ajantasainen saldo on yleensä maksuohjelman mukainen kertymä, jota peritään velalliselta. Jos luotossa on useita kanssavelallisia, joista vain osa on ollut velkajärjestelyssä, luoton ajantasainen saldo on saldo, jota peritään sellaiselta velalliselta, joka ei ole ollut velkajärjestelyssä.

7.4 Maksutapahtumasta ilmoitettavat tiedot

Rekisteriin ilmoitetaan maksutapahtumina kertaluottojen lyhennykset sekä kertaluottoihin ja jatkuviin luottoihin liittyvät muut maksutapahtumat. Muu maksutapahtuma voi olla luottoon liittyvien kulujen tai korkojen maksamista. Jatkuvista luotoista ilmoitetaan kuukausittain luotosta käytetty määrä. Leasingsopimuksista ei ilmoiteta maksutapahtumia. Maksutapahtumien ilmoittamiseen käytetään Maksutapahtuma-rajapintaa.

Jos luotonsaaja on maksanut virheellisesti suorituksen, joka ei lyhennä velan pääomaa tai kohdistu korkoihin tai kuluihin, ei tällaista virheellistä suoritusta tai suorituksen palautusta luotonsaajalle ilmoiteta rekisteriin. Jos virheellinen maksutapahtuma on kuitenkin ilmoitettu rekisteriin, tiedot korjataan. Maksutapahtuman tietojen korjaamisesta ohjeistetaan ohjeen kohdassa 9.2.2.

Jos luottoon tehdään saman vuorokauden aikana useita maksutapahtumia, luotonantaja voi laskea ne yhteen ja antaa yhden ilmoituksen, joka sisältää summatiedon kaikista kyseisen päivän maksutapahtumista. Esimerkiksi jos luotonsaaja maksaa aamupäivällä 100 euroa ja myöhemmin samana päivänä uudelleen 100 euroa lyhennystä, voidaan näistä tehdä vuorokauden päätteeksi yksi ilmoitus, jossa lyhennyksen määrä on 200 euroa.

Sekä kertaluoton että jatkuvan luoton maksutapahtumista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Luoton numero ja numeron tyyppi
Luotolle luotonantajan järjestelmässä annettu yksilöivä tunniste. Luoton numeron tyypiksi voi ilmoittaa IBAN-tilinumeron, BBAN-tilinumeron tai muun luoton numeron. Valitun tyypin mukaisesti ilmoitetaan luoton numero.

Luoton tyyppi
Luotonantaja ilmoittaa, onko kyseessä kertaluotto, jatkuva luotto vai opintolainan takaussaatava. Jos luoton tyyppi on leasing, maksutapahtumia ei ilmoiteta.

7.4.1 Kertaluoton maksutapahtuma

Kertaluottojen maksutapahtumista ilmoitetaan lisäksi seuraavat tiedot:

Kokonaiskorko
Luotonantaja ilmoittaa luotosta perittävän kokonaiskoron prosentteina. Kela ei ilmoita kokonaiskorkoa opintolainan takaussaataville. Jos luotonantaja ilmoittaa kokonaiskoron maksutapahtuman yhteydessä, kokonaiskorko ilmoitetaansen mukaan, mikä se on maksutapahtuman maksupäivänä.

Jos luotosta peritään eräännyttämisen jälkeen pelkästään viivästyskorkoa, luoton kokonaiskorkoa ei ilmoiteta. Perittävän viivästyskoron suuruudella ei ole merkitystä, eli vaikka viivästyskorko vastaisi suuruudeltaan luoton alkuperäistä korkoa, sitä ei ilmoiteta. Kokonaiskorko-tietokenttä pitää siis jättää ilmoituksesta pois. 

Maksettu lyhennys
Luotonantaja ilmoittaa luoton pääomaan kohdistuvan lyhennyksen määrän luoton valuutassa.

Maksettu korko
Luotonantaja ilmoittaa maksutapahtumaan sisältyneen koron luoton valuutassa. Maksettua viivästyskorkoa ei ilmoiteta.

Muut maksetut luottokustannukset
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan maksamat mahdolliset muut luottokustannukset. Myös korko on luottokustannus, mutta se ilmoitetaan erillään muista kuluista. Muista maksetuista luottokustannuksista ilmoitetaan yhteissumma luoton valuutassa. Kulujen perustetta ei siis ilmoituksessa eritellä.

Sellaiset luottokustannukset ilmoitetaan rekisteriin, jotka otetaan huomioon todellisen vuosikoron laskennassa (ks. kuluttajansuojalain 7 luvun 6 § ja 7 a luvun 3 §:n 2 momentti). Tällaisia luottokustannuksia ovat luotonantajan tiedossa olevat kulut ja muut maksut, jotka kuluttajan pitää maksaa kuluttajaluottosuhteen johdosta. Tällaisia luottokustannuksia ovat myös luottosopimukseen liittyvän vakuutuksen tai muun lisäpalvelun kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiselle niillä ehdoilla, joilla luottoa on kuluttajalle markkinoitu. Kyse voi olla siitä, että luoton saisi vain epäedullisemmin ehdoin ilman lisäpalvelua, tai siitä, että luottoa ei saisi lainkaan ilman tarjottua lisäpalvelua.

Muita maksettuja luottokustannuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • luoton nostamisesta aiheutuvat kustannukset siitä riippumatta, millä tavalla tai miten usein kuluttaja luottoa nostaa
 • luottohakemuksen käsittelystä ja pääoman maksusta perityt erillismaksut eli niin sanotun nopeutetun käsittelyn tai noston lisämaksut
 • luotonantajan takauspalvelusta ja siihen liittyvästä lisämaksullisesta tekstiviestipalvelusta aiheutuvat kustannukset, jos palvelun käyttö on edellytyksenä luoton saamiselle niillä ehdoilla, joilla luottoa on kuluttajalle markkinoitu. Yleisesti luottokustannuksina voidaan pitää kaikkia luottosuhteeseen liittyviä palvelumaksuja, eikä merkitystä ole esimerkiksi sillä, jaetaanko osa kuluista luotonantajalta kolmansille osapuolille.

Kulut voivat syntyä missä tahansa luoton elinkaaren vaiheessa. Luotonantaja ilmoittaa luoton perustamisen yhteydessä perityt kulut uuden luoton ilmoituksessa (ks. ohjeen kohta 7.2.1). Muut kulut ilmoitetaan rekisteriin Maksutapahtuma-rajapinnassa silloin, kun luotonsaaja maksaa niitä.

Kaikki luotonsaajan maksamat kulut eivät ole positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitettavia luoton kuluja. Luotonantaja ei ilmoita luoton kuluina esimerkiksi seuraavia kuluja:

 • Tilinhoitokulut luotonhoitotilistä, jos tilin avaaminen on vapaaehtoista ja kustannukset on eritelty luottosopimuksessa tai muussa kuluttajan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Jos tilinhoitokulut liittyvät kuluttajansuojalain 7 a luvun mukaisesti asunto-omaisuuteen liittyvään kuluttajaluotoon, tilinhoitokulut kuitenkin pitää ilmoittaa luottotietorekisteriin.
 • Sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut.

Maksupäivä
Luotonantaja ilmoittaa maksupäivän eli päivämäärän, jolloin luotonsaaja suoritti maksun.

Luoton saldo
Luotonantaja ilmoittaa luoton jäljellä olevan pääoman luoton valuutassa. Luoton saldo ilmoitetaan aina, vaikka maksutapahtuman yhteydessä ei olisi maksettu pääoman lyhennystä vaan esimerkiksi vain korkoja tai muita kuluja.

7.4.2 Jatkuvan luoton maksutapahtuma

Luotonantaja ilmoittaa jatkuvan luoton maksutapahtumana luotosta käytetyn määrän, maksetun koron ja muut maksetut luottokustannukset. Luotosta käytetty määrä ilmoitetaan kerran kuukaudessa, ja jos korko ja muut luottokustannukset on maksettu samana eräpäivänä, ne voi ilmoittaa samalla ilmoituksella. Jos kuukausittainen eräpäivä (luotosta käytetty määrä) ja toisaalta korkojen ja kulujen eräpäivä ajoittuvat eri aikoihin, luotonantaja ilmoittaa tiedot erikseen.

Jos luotonsaaja lyhentää jatkuvaa luottoa niin, että lyhennys kohdistuu kokonaan luoton pääomaan eikä sisällä lainkaan kuluja tai korkoja, luotonantaja ei anna rekisteriin ilmoitusta.

Kokonaiskorko
Luotonantaja ilmoittaa luotosta perittävän kokonaiskoron prosentteina. 

Jos luotosta peritään eräännyttämisen jälkeen pelkästään viivästyskorkoa, luoton kokonaiskorkoa ei ilmoiteta. Perittävän viivästyskoron suuruudella ei ole merkitystä, eli vaikka viivästyskorko vastaisi suuruudeltaan luoton alkuperäistä korkoa, sitä ei ilmoiteta. Kokonaiskorko-tietokenttä pitää siis jättää ilmoituksesta pois. 

Luotosta käytetty määrä
Luotonantaja ilmoittaa luotosta käytetyn määrän sen mukaan, mikä tilanne on kuukausittaisen eräpäivän jälkeisenä kalenteripäivänä. Käytetty määrä tarkoittaa luotonsaajan käyttämää luoton määrää, joka sisältää sekä korollisen että korottoman saldon. Jos kuukausittaista eräpäivää ei ole erikseen sovittu, ilmoitetaan käytetty määrä sen mukaan, mikä tilanne on kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä.

Jos luotonsaaja ylittää luottorajan, tätä ei ilmoiteta rekisteriin erillisenä tietona, vaan luottorajan ylittävä määrä sisällytetään luotosta käytettyyn määrään. Jos luotonsaaja taas lyhentää jatkuvaa luottoa enemmän kuin hän on käyttänyt luottoa, ilmoitetaan luotosta käytettynä määränä 0.

Jos jatkuva luotto on eräännytetty ja siitä peritään enää jäljellä olevaa loppuvelkaa, luotonantaja ilmoittaa kuukausittain käytettynä määränä jäljellä olevan velan saldon.

Luotosta käytetyn määrän arvopäivä
Luotonantaja ilmoittaa päivämäärän, jolloin ilmoituksella annettu luotosta käytetty määrä on tarkistettu.

Maksettu korko
Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajan maksaman koron määrän luoton valuutassa. Maksettua viivästyskorkoa ei ilmoiteta.

Muut maksetut luottokustannukset
Jatkuvasta luotosta ilmoitetaan muut maksetut luottokustannukset samoilla periaatteilla kuin kertaluoton maksutapahtumasta. Lue ohjeen kohdasta 7.4.1 kohta "Muut maksetut luottokustannukset".

Maksupäivä
Luotonantaja ilmoittaa maksutapahtuman maksupäivän.

7.5 Maksuviiveistä ja luoton eräännyttämisestä ilmoitettavat tiedot

Luotonantaja ilmoittaa positiiviseen luottotietorekisteriin tietyt maksuviiveet sekä tiedon siitä, että luotto on eräännytetty.

7.5.1 Maksuviiveet

Rekisteriin ilmoitetaan maksuviiveinä luottokohtaisesti 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä viivästyneet maksuerät. Jos luottoon tulee useampi 60 päivän maksuviive, ne kaikki ilmoitetaan samassa ilmoituksessa. Luotonantaja poistaa rekisteriin ilmoitetun tiedon maksuviiveestä, kun luotonsaaja on maksanut maksuerän kokonaan pois. Maksuviiveet ilmoitetaan myös leasingsopimuksiin.

Esimerkki: Luotonsaaja jättää maksamatta 200 euron maksuerän, jonka eräpäivä on 31.7.2024. Maksuerä on viivästynyt 60 päivää 29.9.2024. Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin maksuviiveen tiedot viimeistään 1.10.2024. Luotonsaaja jättää maksamatta myös luoton seuraavan 200 euron maksuerän, jonka eräpäivä on 31.8.2024. Tämä erä on viivästynyt 60 päivää 30.10.2024. Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin viimeistään 1.11.2024 molempien maksuviiveiden tiedot.

Esimerkin tilanteessa luotonantaja ilmoittaa rekisteriin viimeistään 1.10.2024 tiedot ensimmäisestä viiveestä:

 • Maksuerästä maksamatta oleva määrä 200 euroa, viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä 31.7.2024

Esimerkin tilanteessa luotonantaja ilmoittaa rekisteriin viimeistään 1.11.2024 tiedot molemmista maksuviiveistä:

 • Maksuerästä maksamatta oleva määrä 200 euroa, viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä 31.7.2024
 • Maksuerästä maksamatta oleva määrä 200 euroa, viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä 31.8.2024

Jos luotonsaaja maksaa osan rekisteriin ilmoitetusta maksuviiveestä, luotonantaja päivittää tiedot antamalla ilmoituksen maksuviiveestä. Luotonantajan täytyy myös ilmoittaa luottoon erillinen maksutapahtuma. Maksutapahtuman ilmoituksella luotonantaja ilmoittaa maksutapahtuman tiedot (ks. ohjeen kohta 7.4.) ja päivittää esimerkiksi luoton saldon. Rekisteri ei muuta luoton saldoa maksuviiveeseen ilmoitetun muutoksen perusteella.  

Esimerkiksi jos edellä kuvatussa esimerkin tilanteessa luotonsaaja maksaa ensimmäisestä viivästyneestä maksuerästä 100 euroa, luotonantaja ilmoittaa rekisteriin viimeistään toisena arkipäivänä muutoksen jälkeen seuraavat tiedot:

 • Maksuerästä maksamatta oleva määrä 100 euroa, viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä 31.7.2024
 • Maksuerästä maksamatta oleva määrä 200 euroa, viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä 31.8.2024

Jos luotonantaja sopii luotonsaajan kanssa maksuviiveen hoitamiseksi uuden maksuohjelman, luotonantaja poistaa rekisteristä tiedon maksuviiveestä. Jos uuden maksuohjelman mukaiset maksuerät viivästyvät, ne ilmoitetaan rekisteriin samalla tavalla kuin alkuperäisen maksuohjelman viiveet.

7.5.2 Eräännytetyt luotot 

Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin tiedon siitä, että luotto on maksuviiveiden johdosta eräännytetty eli luotto on sopimuksen mukaan erääntynyt kokonaan maksettavaksi. Myös leasingsopimuksen eräännyttäminen ilmoitetaan, jos se johtuu maksuviiveistä. Kun luotonantaja ilmoittaa luoton eräännytetyksi, täytyy sen samalla poistaa rekisteriin mahdollisesti ilmoitetut maksuviiveet. Jos luotto on eräännytetty, rekisteriin ei enää ilmoiteta kyseisen luoton maksuviiveitä.

Eräännytetyn luoton maksutapahtumat ilmoitetaan normaalisti. Myös muut kuin maksutapahtuman johdosta tapahtuvat muutokset ilmoitetaan normaalisti.

Lisäksi luotonantaja ilmoittaa eräännytetyn luoton sen hetkistä tilannetta vastaavat tiedot. Tiedot ilmoitetaan Luoton tietojen muutos -rajapintaa käyttämällä. Esimerkiksi jos kertaluoton luottosopimuksen mukaista maksuohjelmaa ei enää noudateta, eräännytetyn kertaluoton lyhennystavaksi ilmoitetaan "muu lyhennystapa" ja lisäksi lyhennysväli sekä maksuohjelman viimeinen eräpäivä jätetään ilmoituksesta pois. Jos luotosta peritään eräännyttämisen jälkeen ainoastaan viivästyskorkoa, koron tyypiksi ilmoitetaan "muu vaihtuva korko". Tällöin on lisäksi ilmoitettava tieto marginaalikorosta, ja sen arvoksi voi antaa nollan.

Jos eräännytetty luotto on ilmoitettu siirtyneeksi toiselta luotonantajalta ja siitä peritään ainoastaan viivästyskorkoa, koron tyyppi voidaan jättää ilmoituksesta kokonaan pois.

Eräännytetystä luotosta perittävää viivästyskorkoa ei ilmoiteta rekisteriin. Jos luotosta peritään vain viivästyskorkoa, luotonantaja poistaa luoton tiedoista Kokonaiskorko-tiedon. Tieto poistetaan ilmoittamalla Luoton tietojen muutos -rajapinnassa kaikki muut luoton tiedot paitsi kokonaiskorko. Kokonaiskorkoa ei voi poistaa luoton tiedoista Maksutapahtuma-rajapinnan kautta.

Kun leasingsopimus ilmoitetaan eräännytetyksi, luotonantajan ei tarvitse muuttaa leasingsopimuksesta jo rekisteriin ilmoitettuja muita sopimustietoja, kuten kuukausittaisen maksuerän määrää. Leasingsopimuksen kuukausittaisen maksuerän tiedot ja mahdollisesti ilmoitettu loppukauppahinta jätetään rekisteriin, jotta rekisterin tiedot vastaavat eräännyttämistä edeltävää tilannetta.

Jos luotonantaja eräännyttää luoton jo ennen kuin yksittäinen maksuerä on viivästynyt 60 päivää, maksuviiveitä ei ilmoiteta rekisteriin. Tällöin luotonantaja ilmoittaa rekisteriin suoraan tiedon luoton eräännyttämisestä.

7.5.3 Rajapinnassa ilmoitettavat tiedot

Maksuviiveistä ja eräännyttämisestä ilmoitetaan seuraavat tiedot maksuviiveiden rajapintapalvelun kautta:

Luoton numero ja numeron tyyppi
Luotolle luotonantajan järjestelmässä annettu yksilöivä tunniste. Luoton numeron tyypiksi voi ilmoittaa IBAN-tilinumeron, BBAN-tilinumeron tai muun luoton numeron. Valitun tyypin mukaisesti ilmoitetaan luoton numero.

Maksuviive
Luotonantaja ilmoittaa "true", jos luottoon liittyy maksuviive.

Maksuerästä maksamatta oleva määrä
Tietokentässä ilmoitetaan alkuperäisenä eräpäivänä erääntynyt summa. Luotonantaja päivittää maksamatta olevaa määrää vain, jos luotonsaaja maksaa siitä osan. Päivitys tehdään antamalla uusi ilmoitus maksuviiveestä, jolloin uudet tiedot korvaavat aiemmin ilmoitetut tiedot.

Viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä
Viivästyneen maksuerän alkuperäinen eräpäivä pysyy samana, vaikka luotonsaaja maksaisi maksuerästä osan.

Luotto eräännytetty
Luotonantaja ilmoittaa "true", jos luotto on eräännytetty eli jos luotonantaja perii luotonsaajalta koko luoton kerralla. Luottoa ei kuitenkaan ilmoiteta eräännytetyksi, jos se on eräännytetty muusta syystä kuin maksuviiveiden vuoksi. Tällöin ilmoittamista jatketaan normaalisti, kunnes luottosopimus päättyy.

Kun luotonantaja ilmoittaa luoton eräännytetyksi, täytyy sen samalla poistaa rekisteriin mahdollisesti ilmoitetut maksuviiveet. Maksuviiveet poistetaan ilmoittamalla "Maksuviive: false". Jos luotto on eräännytetty, rekisteriin ei enää ilmoiteta kyseisen luoton maksuviiveitä.

Eräännyttämispäivä
Luotonantaja ilmoittaa päivän, jolloin luotto erääntyy maksuviiveiden vuoksi kokonaan maksettavaksi.

7.6 Luoton päättymisen ja siirron ilmoittaminen

Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin, kun luotto päättyy tai se siirretään toiselle elinkeinonharjoittajalle. Ilmoitukseen päättymisestä tai siirtymisestä käytetään luoton päättymisen rajapintaa. Luoton päättymiselle ei ilmoiteta syytä. Luotonantaja ilmoittaa luoton päättymisen ja siirtymisen rekisteriin samalla tietosisällöllä syystä riippumatta.

Luotto ilmoitetaan päättyneeksi, kun luotonantajan ja luotonsaajan välinen luottosuhde päättyy eikä osapuolilla ole enää mitään velvoitteita toisiaan kohtaan. Usein luotto päättyy, kun luotonsaaja maksaa sen kokonaisuudessaan takaisin, mutta luotto voi päättyä myös muista syistä. Jos luotonantaja esimerkiksi eräännyttää luoton ja irtisanoo sopimuksen, ilmoitetaan luotto päättyneeksi vasta sitten, kun luotonsaajalla ei ole enää mitään velvoitteita luotonantajaa kohtaan. Samoin jos esimerkiksi luoton pääoma on jo maksettu mutta perintäkuluja tai korkoja on vielä jäljellä, luottoa ei voi ilmoittaa päättyneeksi ennen kuin nämä velvoitteet ovat päättyneet. Myöskään jälkiperinnässä olevaa luottoa ei voi ilmoittaa päättyneeksi, jos luotonsaajalta edelleen odotetaan suorituksia luottoon.

Luottoa ei ilmoiteta päättyneeksi, jos siitä poistuu yhteisvelallinen, mutta luotto jää vielä jonkun yhteivelallisen osalta voimaan. Luotonsaaja pitää poistaa yhteisvelallisisten määrästä ja lisäksi hänen henkilötunnuksensa tulee poistaa, jos luotonsaaja ei ole enää osallisena luottoon. Myös velkajärjestelyn piirissä olevien luottojen kohdalla tulee noudattaa edellä mainittua ohjeistusta.

Luotonsaajan kuolema
Jos luotonsaaja kuolee, luotto ilmoitetaan päättyneeksi vasta sitten, kun se tosiasiassa päättyy. Jos luotto ei pääty luotonsaajan kuoleman johdosta, luotonantaja voi jatkaa luoton tietojen ilmoittamista normaalisti siihen saakka, että luotto päättyy. Jos luotonantaja ei jatka luoton tietojen ilmoittamista, tulee luotto aina ilmoittaa päättyneeksi rekisteriin.

Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen
Luotto ilmoitetaan päättyneeksi myös silloin, jos luotonsaaja käyttää kuluttajansuojalain mukaista oikeuttaan peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Kertaluoton päättäminen
Ennen kertaluotonluoton ilmoittamista päättyneeksi luotonantajan täytyy antaa ilmoitus luoton mahdollisesta viimeisestä maksutapahtumasta käyttämällä Maksutapahtuma-rajapintaa. Luotonantajan täytyy ilmoittaa luotto päättyneeksi ilmoituksella luoton päättymisestä, eli luotto ei muutu päättyneeksi rekisterissä esimerkiksi sen takia, että sen saldo on 0. Jos jostain syystä viimeinen maksutapahtuma on ilmoitettu virheellisesti tai sen kohdistuminen luottoon saadaan selville vasta sen jälkeen, kun luoton päättymisestä on jo ilmoitettu, luottoon on mahdollista ilmoittaa maksutapahtumia ja maksutapahtuman korjauksia kahden vuoden ajan siitä, kun luotto on ilmoitettu päättyneeksi.

Jatkuvan luoton päättäminen
Ennen jatkuvan luoton ilmoittamista päättyneeksi luotonantajan täytyy antaa ilmoitus mahdollisesta viimeisestä maksutapahtumasta, eli maksetuista koroista ja kuluista käyttämällä Maksutapahtuma-rajapintaa. Lisäksi luoton käytetty määrä tulisi ilmoittaa nollaan ennen luoton päättämistä, jos luotto on tosiasiassa maksettu eikä ilmoitusta tehdessä tarvitse odottaa kuukausittaisen eräpäivän jälkeistä kalenteripäivää. Jos jostain syystä viimeinen maksutapahtuma on ilmoitettu virheellisesti tai sen kohdistuminen luottoon saadaan selville vasta sen jälkeen, kun luoton päättymisestä on jo ilmoitettu, luottoon on mahdollista ilmoittaa maksutapahtumia ja maksutapahtuman korjauksia kahden vuoden ajan siitä, kun luotto on ilmoitettu päättyneeksi.

Luotto ilmoitetaan siirtyneeksi, jos luotto siirtyy toiselle velkojalle. Siirtymisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa luottosopimukseen perustuvat luotonantajan oikeudet siirtyvät kokonaan uudelle taholle. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun luotonantaja myy luoton toiselle luotonantajalle tai luotto siirretään konsernissa sisäisesti siten, että luotonantajana toimiva oikeushenkilö vaihtuu (eri Y-tunnus). Sen sijaan jos luotto siirtyy toimeksiantona perintäyhtiölle, luoton siirtoa ei ilmoiteta, vaan ilmoitusvelvollisuus säilyy samalla luotonantajalla.

Siirronsaaja ilmoittaa siirretyn luoton tiedot rekisteriin uuden luoton tietosisällön mukaisesti (ks. ohjeen kohta 7.2).

Jos luotto siirtyy luotonsaajan aloitteesta, siirtoa ei ilmoiteta rekisteriin. Luotto voi siirtyä esimerkiksi silloin, jos luotonsaaja vaihtaa pankkia, siirtää ASP-lainan toiseen pankkiin tai ottaa yhdistelylainan. Tällaisissa tilanteissa edellinen luotonantaja ilmoittaa luoton päättyneeksi ja uuden luoton myöntänyt luotonantaja ilmoittaa uuden luoton tiedot rekisteriin.

Jos luotto päättyy siksi, että luotonsaaja ei pysty maksamaan velkaa, vaan se siirretään takaajan maksettavaksi, luotto ilmoitetaan päättyneeksi mutta ei siirretyksi. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun opintolaina siirtyy Kelan perittäväksi valtion takausvastuun perusteella.

Luoton päättymisestä ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Luoton numero ja numeron tyyppi
Luotolle luotonantajan järjestelmässä annettu yksilöivä tunniste. Luoton numeron tyypiksi voi ilmoittaa IBAN-tilinumeron, BBAN-tilinumeron tai muun luoton numeron. Valitun tyypin mukaisesti ilmoitetaan luoton numero.

Luotto päättynyt
Kun luotto on päättynyt, ilmoitetaan "true".

Päättymispäivä
Luotonantaja ilmoittaa päivän, jolloin luotto on päättynyt tai siirtynyt toiselle toimijalle.

Luotto siirretty toiselle luotonantajalle
Jos luotto on siirretty toiselle luotonantajalle, ilmoitetaan "true".

Luotonantaja ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot siirronsaajasta:

Siirronsaajan tunnisteen tyyppi ja tunniste
Luotonantaja ilmoittaa, onko kyseessä Y-tunnus vai ulkomainen organisaatiotunniste, sekä varsinaisen tunnisteen.

Siirronsaajan nimi
Luotonantaja ilmoittaa siirronsaajan nimen, jos tunnisteen tyyppi on ulkomainen organisaatiotunniste.

Siirronsaajan maakoodi
Luotonantaja ilmoittaa maakoodin, jos tunnisteen tyyppi on ulkomainen organisaatiotunniste. Maakoodiksi ilmoitetaan ISO 3166 -maakoodiston kaksikirjaiminen koodi.

7.6.1 Velkajärjestelyn maksuohjelman piirissä olevan luoton päättyminen

Kun velkajärjestelyn maksuohjelman kesto päättyy, luotonantaja ilmoittaa luoton rekisteriin päättyneeksi, jos luotto on velkajärjestelyn keston aikana maksuohjelman mukaisesti suoritettu. Jos maksuohjelmassa on realisointia koskevia määräyksiä, niiden tulee olla täytetty ennen kuin luotto ilmoitetaan rekisteriin päättyneeksi.

Jos maksuohjelman keston päättymisen jälkeen luotonsaaja ei ole suorittanut kaikkia velkajärjestelyn maksuohjelman mukaisia velvoitteita, jatketaan luoton tietojen ilmoittamista, kunnes velvoitteet on suoritettu. Merkintä luoton kuulumisesta velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin tulee kuitenkin poistaa heti kun maksuohjelman kesto on päättynyt, vaikka luoton tietoja muutoin vielä ilmoitettaisiin rekisteriin. ​Maksuohjelman keston päättymisen jälkeen luoton saldoksi ilmoitetaan ajantasainen saldo, jota luottoon odotetaan suoritukseksi. Rekisterissä oleva luoton saldo on luottokohtainen – ei velalliskohtainen. Jos luotossa on yksi velallinen, joka on ollut velkajärjestelyssä, luoton ajantasainen saldo on yleensä maksuohjelman mukainen kertymä, jota peritään velalliselta. Jos luotossa on useita kanssavelallisia, joista vain osa on ollut velkajärjestelyssä, luoton ajantasainen saldo on saldo, jota peritään sellaiselta velalliselta, joka ei ole ollut velkajärjestelyssä.

Jos luotto on velkajärjestelyn maksuohjelman keston aikana maksuohjelman mukaisesti suoritettu, luotto ilmoitetaan  päättyneeksi myös lisäsuoritusvelvollisuuden selvittämisen ajaksi.

Jos maksuohjelman päättymisen jälkeen tuomioistuin vahvistaa lisäsuoritusvelvollisuuden tai lisäsuorituksesta sovitaan luotonsaajan kanssa, luotonantaja ilmoittaa luoton uudelleen rekisteriin. Tämä tehdään kumoamalla luoton päättymisilmoitus virheen korjaus -ilmoituksella ja se on mahdollista kahden vuoden ajan luoton päättymisilmoituksella ilmoitetusta päättymispäivästä. Jos luotto ilmoitetaan uudelleen rekisteriin yli kahden vuoden kuluttua, tulee se ilmoittaa samalla luoton numerolla uutena luottona. Luotonantaja ilmoittaa luoton niillä tiedoilla kuin luotonantajalla luotosta on. Luoton saldoksi ilmoitetaan vahvistetun tai maksettavaksi tulevan lisäsuoritusvelvoitteen määrä. Maksutapahtumat tällaiselle luotolle ilmoitetaan normaalisti ja luoton tietojen ilmoittamista jatketaan niin kauan, kunnes velka on suoritettu ja luotonsaajalla ei ole siihen liittyviä velvoitteita luotonantajaa kohtaan.​

Jos luotossa on useita yhteisvelallisia ja velallinen on suorittanut velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset velvollisuutensa, tulee velvollisuutensa suorittanut velallinen poistaa velallisten lukumäärästä ja samalla poistaa velallisen henkilötunnus. Tällöin luotto jää muiden yhteisvelallisten osalta edelleen voimaan. Jos luotto halutaan päättää kaikkien velallisten osalta, tulee luotto ilmoittaa normaalisti päättyneeksi. Jos luottoa ei peritä enää luoton velallisilta vaan pelkästään takaajalta tai pantinantajalta, luotto ilmoitetaan päättyneeksi.

7.6.2 Siirretty luotto

Siirronsaaja ilmoittaa siirretyn luoton tiedot rekisteriin käyttämällä Uusi luotto -rajapintaa. Siirronsaaja on ilmoitusvelvollinen, joten sen on ilmoitettava luotosta kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot (kohdissa 7.2–7.5 luetellut tiedot sen mukaan, mikä on luoton tyyppi).

Siirretyn luoton ilmoittamiseen liittyy joitakin poikkeuksellisia pakollisuussääntöjä, jotka on esitetty luoton tietojen ilmoittamisen rajapintakuvauksessa. Siirretyn luoton ilmoituksesta on siis mahdollista jättää tiettyjä uuden luoton tietoja pois ilman, että ilmoitusta hylätään. Tiedot voi jättää ilmoittamatta vain siinä tapauksessa, että niiden ilmoittaminen ei ole luotonantajalle kohtuullisin toimenpitein mahdollista. Tämä voi johtua esimerkiksi sitä, että luotto on myönnetty kauan sitten ja osa sen tiedoista puuttuu.

Jos siirretyn luoton tyyppi ei ole tiedossa, ilmoitetaan luoton tyypiksi kertaluotto.

8 Ilmoittamisen määräajat

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädetään ilmoittamisen määräajoista. Uusille luotoille ja luoton tietojen muutoksille on omat, toisistaan hieman poikkeavat määräajat.

8.1 Uudet luotot

Uusien luottosopimusten tiedot pitää ilmoittaa rekisteriin viimeistään luottosopimuksen tekemistä seuraavana kalenteripäivänä. Jos luottosopimus tehdään esimerkiksi perjantaina, täytyy sopimuksen tiedot ilmoittaa rekisteriin viimeistään lauantaina.

8.1.1 Luottosopimuksen tekopäivä

Uusien luottojen ilmoittamisen määräaika alkaa luottosopimuksen tekopäivästä. Sopimuksentekopäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin luotonantajaa ja luotonsaajaa sitova sopimus luotosta on syntynyt.

8.2 Luoton tapahtumat ja muutokset

Luottosopimuksen tekemisen jälkeen luoton tapahtumat ja muutokset luoton tietoihin ilmoitetaan kahden arkipäivän kuluessa. Ilmoitettavia tapahtumia ja muutoksia ovat:

 • muutokset luoton tietoihin (esim. maksuohjelman muutos, koron muutos, lyhennysvapaat, velallisten määrän muutos; ks. tarkemmin ohjeen kohdasta 7.3)
 • luottoon liittyvät maksutapahtumat (esim. lyhennykset)
 • maksuviiveet
 • luoton eräännyttäminen
 • luoton päättyminen ja siirtyminen siirronsaajalle.

Luotonantaja antaa ilmoituksen kahden arkipäivän sisällä siitä hetkestä, kun luotonantaja on saanut tiedon maksutapahtumasta tai muusta muutoksesta. Esimerkiksi kertaluoton lyhennystä koskevat tiedot ilmoitetaan rekisteriin viimeistään lyhennyksen maksamista seuraavana toisena arkipäivänä. Jos lyhennys on maksettu perjantaina, ilmoittamisen määräaika umpeutuu seuraavan viikon tiistaina kello 23.59. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Jos luotto on ulosotossa, luotonantaja ilmoittaa velallisen suorittaman maksun viimeistään toisena arkipäivänä siitä, kun varat on tilitetty luotonantajalle ja luotonantaja on saanut tiedon siitä, mihin saatavaan tilitys liittyy. Siirronsaaja ilmoittaa siirtyneen luoton tiedot kahden arkipäivän sisällä siitä hetkestä, kun luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet sille.

Poikkeuksena kahden arkipäivän ilmoitusaikaan on kokonaiskoron ilmoittaminen. Luotonantajan täytyy ilmoittaa, jos luotosta perittävä kokonaiskorko muuttuu esimerkiksi euriborkoron muuttumisen vuoksi. Tämä muutos täytyy ilmoittaa koron muuttumisen jälkeen viimeistään silloin, kun kyseiseen luottoon ilmoitetaan uusi maksutapahtuma tai lyhennysvapaa.

8.3 Jatkuvan luoton maksutapahtumat

Luotonantaja ilmoittaa jatkuvasta luotosta käytetyn määrän kerran kuukaudessa sen mukaan, mikä tilanne on kuukausittaisen eräpäivän jälkeisenä kalenteripäivänä. Ilmoitus pitää tehdä, vaikka luottoa ei olisi käytetty. Jos kuukausittaista eräpäivää ei ole, käytetty määrä ilmoitetaan sen mukaan, mikä tilanne on kuukauden viimeisenä kalenteripäivänä. Jos jatkuvan luoton eräpäivä on kuun 15. päivä, luotosta käytetty määrä ilmoitetaan kuun 16. päivän tilanteen mukaan. Luotonantajan pitää antaa ilmoitus viimeistään kuun 18. päivän loppuun mennessä. Jatkuvan luoton maksutapahtuman ilmoittamisesta ohjeistetaan tarkemmin ohjeen kohdassa 7.2.3.

Luotonantaja ilmoittaa jatkuvasta luotosta maksetut korot ja kulut viimeistään toisena arkipäivänä siitä hetkestä, kun luotonantaja on saanut tiedon maksutapahtumasta. Jos kuukausittainen eräpäivä (luotosta käytetty määrä) ja toisaalta korkojen ja kulujen eräpäivä ajoittuvat eri aikoihin, luotonantaja ilmoittaa tiedot erikseen.

8.4 Leasingsopimukset

Leasingsopimusten ilmoittamiselle ei ole erityisiä ilmoittamisen määräaikoja. Luotonantaja ilmoittaa uuden leasingsopimuksen tiedot rekisteriin viimeistään sopimuksen tekemistä seuraavana kalenteripäivänä ja tiedot luoton muutoksista viimeistään muutosta seuraavana toisena arkipäivänä. Maksuviiveet ilmoitetaan leasingsopimuksesta kuten muistakin luotoista. Leasingsopimuksista ei ilmoiteta rekisteriin maksutapahtumia.

8.5 Maksuviiveet ja eräännyttäminen

Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin luottoon liittyvän maksuviiveen, jos maksu on viivästynyt 60 päivää eräpäivästä. Maksuviive ilmoitetaan kahden arkipäivän sisällä siitä, kun 60 päivää luoton maksuerän alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut. Jos alkuperäinen eräpäivä on ollut 31.7.2024, maksu on viivästynyt 60 päivää eräpäivästä 29.9.2024. Viive pitää ilmoittaa rekisteriin viimeistään 1.10.2024 kello 23.59.

Luotonantaja ilmoittaa rekisteriin, jos luotto eräännytetään maksuviiveiden johdosta. Eräännyttäminen ilmoitetaan kahden arkipäivän sisällä eräännyttämispäivästä. Eräännyttämispäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin luotto tosiasiallisesti erääntyy maksettavaksi.

8.6 Virheellisten tietojen korjaaminen

Luotonantaja korjaa rekisteriin tiedoissa havaitut virheet viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen. Ainoastaan viimeksi ilmoitettuja eli voimassa olevia tietoja voi korjata. Virheiden korjaamiselle ei ole erikseen säädettyä määräaikaa.

9 Ilmoitettujen tietojen tarkistaminen ja tietojen korjaaminen

Ilmoitusvelvollisilla on vastuu ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tiedot on ilmoitettu täydellisinä, ja korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot rekisteriin viipymättä. Luotonantaja voi tarkistaa, ovatko ilmoitetut tiedot oikein eli vastaavatko ne tietoja, jotka ovat luotonantajan omassa järjestelmässä. Tällainen tarve voi syntyä esimerkiksi silloin, jos luotonsaaja pyytää korjaamaan rekisterissä olevan virheellisen tiedon tai luotonantaja havaitsee itse mahdollisen virheen.

9.1 Tietojen tarkistaminen

Luotonantaja voi tarkistaa ilmoitetut tiedot tekemällä luoton numerolla kyselyn tietojen tarkistamisen rajapintapalvelun kautta. Vastaussanomassa luetellaan kyseisen luoton tiedot.

Luoton tietojen tarkistamisen rajapinta on tarkoitettu pistokoemaisiin tarkastuksiin ja virhe-epäilyjen selvittelyyn, eikä sitä käytetä esimerkiksi yksittäisen luotonantajan jokaisen luoton tietojen tarkistamiseen.

9.2 Virheen korjaaminen

Tieto on virheellistä, jos esimerkiksi luoton käyttötarkoitus ilmoitetaan asuntolainaksi, vaikka kyseessä on opintolaina. Tieto on puutteellista silloin, kun jokin tieto jätetään ilmoittamatta, vaikka se olisi kuulunut ilmoittaa, esimerkiksi kaikkien luottoon liittyvien velallisten tiedot.

9.2.1 Luoton tietojen korjaaminen

Uusi luotto ja Luoton tietojen muutos -rajapintojen kautta ilmoitetut tiedot korjataan Luoton tietojen muutos -rajapinnan kautta. Tietosisältö on lähes sama kuin uuden luoton tietojen ilmoittamisessa. Kun luoton tietoja pitää korjata, on korjattavien tietojen lisäksi ilmoitettava myös aiemmin ilmoitetut tiedot, jotka eivät muutu. Luotonantaja ei siis voi korjata tietoja ilmoittamalla pelkästään muuttuneet tiedot, vaan ilmoituksen pitää olla ehjä kokonaisuus. Luotonantaja ilmoittaa rajapinnassa Ilmoituksen tyyppi -kentässä, jos kyseessä on virheen korjaus. Näin virheen korjaus erotetaan luoton tietojen muutoksesta.

9.2.2 Maksutapahtumien virheiden korjaaminen

Jos maksutapahtumassa on virhe, luotonantaja ilmoittaa maksutapahtuman, jossa annetaan viimeisimmän maksutapahtuman oikeat tiedot. Rajapinnassa voi korjata vain viimeisimmäksi rekisteriin ilmoitettua maksutapahtumaa. Korjattua maksutapahtumaa ei kohdenneta aiemmin ilmoitettuun maksutapahtumaan, vaan luotonantaja ilmoittaa Ilmoituksen tyyppi -kentässä, että kyseessä on virheen korjaus. Näin virheen korjaus erotetaan uuden maksutapahtuman ilmoittamisesta.

Kertaluoton maksutapahtuma on yksittäinen tapahtuma, joka kertoo kertaluoton saldon, maksetun lyhennyksen määrän sekä maksetut korot ja kulut. Vain viimeisintä maksutapahtumaa voi korjata. Viimeisin maksutapahtuma näkyy luottotietorekisteriotteella sekä luotonsaajan sähköisessä asiointipalvelussa. Kertaluoton saldossa havaitun virheen voi korjata joko Luoton muutos -rajapinnan tai Maksutapahtuma-rajapinnan kautta.

Jatkuvan luoton maksutapahtumista on mahdollista korjata erikseen jatkuvasta luotosta käytettyä määrää ja sen arvopäivää sekä luotosta maksettua korkoa ja kuluja ja niiden maksupäivää. Jos luotosta käytetyssä määrässä on virhe, se korjataan antamalla Maksutapahtuma-rajapinnan kautta uusi ilmoitus, joka sisältää jatkuvan luoton käytetyn määrän, käytetyn määrän arvopäivän sekä jatkuvan luoton kokonaiskoron. Jos taas on tarve korjata jatkuvasta luotosta maksettua korkoa, kuluja tai maksupäivää, luotonantaja ilmoittaa Maksutapahtuma-rajapinnan kautta korjattavan ilmoituksen tiedot. Molempia edellä lueteltuja tietoryhmiä on mahdollista korjata myös samalla ilmoituksella.

Jos luotolle on ilmoitettu virheellisesti ensimmäinen maksutapahtuma, vaikka tosiasiassa luotolle ei ole suoritettu vielä yhtään maksutapahtumaa, tehdään virheen korjaus antamalla Maksutapahtuma-rajapinnassa Virheen korjaus -ilmoitus. Ilmoituksessa annetaan oikea luoton saldo ja lisäksi kentässä "maksettu lyhennys" arvo 0. Maksupäiväksi annetaan .

9.2.3 Maksuviiveiden virheiden korjaaminen

Uusi maksuviive ja luoton eräännyttäminen ilmoitetaan ja nämä tiedot päivitetään ja korjataan Maksuviive-rajapinnassa. Luotonantaja päivittää ja korjaa maksuviiveen tiedot antamalla uuden ilmoituksen. Uusi ilmoitus korvaa aiemmin ilmoitetut tiedot. Jos kyseessä on virheellisen tiedon korjaus, luotonantaja ilmoittaa tämän Ilmoituksen tyyppi -kentässä. Näin erotetaan virheen korjaus tietojen päivittämisestä.

9.2.4 Luoton päättymistä ja siirtämistä koskevien tietojen korjaaminen

Luotonantaja ilmoittaa luoton päättymisestä ja siirrosta toiselle luotonantajalle Luoton päättyminen -rajapintapalvelun kautta. Kun luotto ilmoitetaan päättyneeksi tai siirretyksi, luottoa ei enää näytetä luotonsaajan sähköisessä asiointipalvelussa eikä luottotietorekisteriotteella. Luotonantaja voi korjata luoton päättymistä ja siirtämistä koskevia tietoja Luoton päättyminen -rajapinnan kautta.

Jos luotonantaja on virheellisesti ilmoittanut luoton päättyneeksi, vaikka luotto on edelleen aktiivinen, tiedon voi korjata antamalla uuden ilmoituksen Luoton päättyminen -rajapinnassa. Ilmoituksen tyypiksi pitää valita Virheen korjaus. Sen jälkeen luottoon voi jälleen ilmoittaa muutoksia. Luotto myös näkyy jälleen luottotietorekisteriotteella ja sähköisessä asiointipalvelussa niillä tiedoilla, jotka olivat voimassa ennen virheellistä ilmoitusta luoton päättymisestä. Poikkeuksena ovat tiedot luoton kuulumisesta velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin tai yrityssaneerausohjelmaan sekä tieto eräännyttämisestä ja maksuviiveet. Nämä tiedot poistetaan rekisteristä 30 vuorokautta sen jälkeen, kun luotto on ilmoitettu päättyneeksi. Eli jos luoton päättyminen korjataan yli 30 vuorokauden jälkeen, tiedot luoton kuulumisesta velkajärjestelyn maksuohjelman piiriin tai yrityssaneerausohjelmaan sekä tieto eräännyttämisestä ja maksuviiveet on ilmoitettava luotolle uudestaan.

9.2.5 Luoton mitätöinti

Jos luotonantaja on ilmoittanut virheellisen luoton, jonka tiedot pitää poistaa rekisteristä, luoton voi mitätöidä antamalla Ilmoituksen tyyppi -kentässä tiedon "luoton mitätöinti". Ilmoitus annetaan Luoton päättyminen -rajapinnassa. Luoton mitätöintiä käytetään, jos rekisteriin on ilmoitettu luotto, jota ei koskaan ole ollut olemassa. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun luotto on ilmoitettu väärän asiakkaan henkilötunnukselle. Jos luottosopimus perutaan sen sopimisen ja luottotietorekisteriin ilmoittamisen jälkeen, peruttua luottoa ei poisteta rekisteristä mitätöimällä, vaan se ilmoitetaan päättyneeksi.

Luoton mitätöinti -ilmoitusta käytetään myös tilanteissa, joissa Uusi luotto -rajapinnassa on ilmoitettu luotolle väärä luoton tyyppi tai väärä valuutta. Luoton tyyppiä tai valuuttaa ei ole mahdollista korjata Luoton tietojen muutos -rajapinnassa, joten virheellisin tiedoin ilmoitettu luotto on mitätöitävä ja ilmoitettava rekisteriin uudelleen Uusi luotto -rajapintaa käyttämällä.

Ilmoitusta luoton mitätöinnistä ei ole mahdollista korjata tai perua.

Mitätöidyksi ilmoitetun luoton numeroa ei voi käyttää uudelleen luoton rekisteriin ilmoittamiseen, ennen kuin luoton mitätöinnin ilmoituksesta on kulunut 30 kuukautta.

Jos mitätöitävän luoton numero on tarpeen saada uudelleen käyttöön nopeammin kuin 30 kuukauden kuluttua, tulee ennen luoton mitätöintiä ilmoittaa mitätöitävälle luotolle Luoton muutos -rajapinnassa jokin toinen luoton numero; numero voi olla keksitty. Toisen numeron antaminen vapauttaa alkuperäisen luoton numeron uudelleen käyttöön, koska mitätöinnin hetkellä alkuperäinen numero ei enää kuulu millekään luotolle.

9.2.6 Luoton mitätöinti petos- ja identiteettivarkaustilanteissa

Jos luotonantaja epäilee, että luotonsaaja on joutunut identiteettivarkauden uhriksi ja luotto on tämän vuoksi mahdollisesti myönnetty väärälle henkilölle, luoton tietojen ilmoittamista jatketaan asian selvittämisen ajan. Mikäli luotto esimerkiksi vain jäädytetään, mutta sitä ei päätetä luotonantajan järjestelmässä esitutkinnan ja tuomioistuinkäsittely ajaksi, luottoa ei tule ilmoittaa mitätöidyksi ennen kuin asia on lopullisesti ratkaistu. Kun tuomioistuin on vahvistanut tai muutoin on ilmeistä, että toinen henkilö on esiintynyt luotonsaajan henkilötiedoilla, tulee luotto mitätöidä rekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2024