Veroilmoituksen antaminen - maatalousyrittäjä

Ilmoita maatalouden tiedot tuloverotusta varten veroilmoituslomakkeella 2. Veroilmoitus on annettava, vaikka verovuonna ei olisi ollut varsinaista toimintaa.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Kaikkien maataloudenharjoittajien ja maataloutta harjoittavien verotusyhtymien on annettava maatalouden veroilmoitus 2 ilman kehotusta. Veroilmoitus on annettava, vaikka verovuonna ei olisi ollut varsinaista toimintaa. Lisäksi veroilmoitus on annettava, jos Verohallinto sitä erityisesti vaatii.

Maatalouden veroilmoituslomakkeet

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2)

Veroilmoituksella ilmoitetaan kaikkien maatilojen tiedot yhteensä. Tiedot perustuvat muistiinpanoihin.

Yhtymäselvitys (lomake 36)

Yhtymäselvityksellä ilmoitetaan yhtymän tiedoissa, esimerkiksi omistusosuuksissa tapahtuneet muutokset. Yhtymäselvityksellä ei ilmoiteta maatalouden tai metsätalouden tulo- eikä tappiotietoja eikä maatalouden varoja. Nämä tiedot ilmoitetaan lomakkeilla 2, 2C tai 7K.

Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa (3743)

Jos kiinteistöjen tiedoissa on verovuoden aikana tapahtunut muutoksia, ilmoita muutokset Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa tai kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosalla (lomake 3743). Jos muutoksia ei ole tapahtunut, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi 

  • uuden kiinteistön tai määräalan hankinta  
  • maankäytön muutos pellonmetsityksen, kaavoituksen, luonnonsuojelualueen perustamisen
    tai metsätalouden ympäristötukisopimuksen takia 
  • tiedot kaikista verovuonna valmistuneista rakennuksista sekä rakenteilla olevista rakennuksista.

Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista tai -tappioista (lomake 9A)

Ilmoita tiedot lomakkeella 9A, jos olet vuoden aikana myynyt maatalouteen kuuluvia arvopapereita tai arvo-osuuksia.

Esitäytetty veroilmoitus 

Palkkaa ja muita henkilökohtaisia tuloja koskeva esitäytetty veroilmoitus on palautettava vain, jos siihen on korjattavaa tai lisättävää.

Veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista

Ilmoita myös arvonlisäveron tiedot sekä maksetut palkat ja työnantajasuoritukset. Anna arvonlisäveroilmoitus

Mihin ja milloin veroilmoitus toimitetaan?

Palauta maatalouden veroilmoitus viimeistään lomakkeeseen merkittynä palautuspäivänä.  

Voit antaa maatalouden tuloveroilmoituksen sähköisesti joko

Sähköisesti annetun veroilmoituksen saapumisaika on se hetki, jolloin ilmoitus on jätetty Verohallinnon ilmoituspalveluun. Ilmoituspalvelu antaa kuittauksen veroilmoituksen jättämisestä.

Jos annat ilmoituksen paperilomakkeella, se on jätettävä postiin tai Verohallinnon toimipisteeseen viimeistään lomakkeeseen merkittynä päivänä. Muista myös allekirjoittaa paperilomake.

Puutteellisesta, myöhästyneestä tai kokonaan antamatta jätetystä veroilmoituksesta voi seurata veronkorotus.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Maataloudenharjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Milloin verovuoden verotus päättyy?

Verotus päättyy verovuotta seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.