Ulkomailta Suomeen tuleva au pair

Ohje on päivitettävänä.

Ulkomailta Suomeen tulevan au pair -työntekijän saama taskuraha on veronalaista palkkatuloa. Au pair -työntekijän palkasta ei kuitenkaan usein tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä vakuutetun sairausvakuutusmaksua.

Kotitalous voi palkata ulkomaisen au pair -työntekijän hoitamaan lapsia ja auttamaan kotitöissä. Kotitalous yleensä tarjoaa au pair -työntekijälle majoituksen ja ylläpidon sekä maksaa tälle taskurahaa.

Au pair -työntekijälle maksettu taskuraha on tämän veronalaista palkkaa. Myös majoituksesta, ruoasta ja muusta ylläpidosta saatu luontoisetu on työntekijän veronalaista palkkaa. Palkan verotukseen vaikuttaa se, miten kauan työntekijä Suomessa oleskelee.

Onko au pair Suomessa enintään 6 kk vai pitempään?

Jos au pair- työntekijä oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta, häntä verotetaan samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin Suomessa asuvia. Esimerkiksi palkasta ja muista ansiotuloista maksetaan progressiivinen vero Suomeen.

Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskeleva au pair puolestaan maksaa Suomeen 35 %:n suuruisen lähdeveron. Vaihtoehtoisesti  au pair voi vaatia, että palkka verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan, jos hän asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. Jos työntekijä vaatii progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, tulee työntekijän hakea rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. Lue lisää sivulta Töihin Suomeen.

Au pair tarvitsee verokortin

Au pair -työntekijän on hankittava palkanmaksua varten verokortti heti Suomessa työskentelyn alkaessa. Jos työskentely kestää yli 6 kuukautta, työntekijän on lisäksi hankittava suomalainen henkilötunnus. Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelleelle työntekijälle tai progressiivista verotusta hakeneelle lähetetään esitäytetty veroilmoitus, joka hänen on tarkistettava. Jos veroilmoituksen tiedoissa on virheitä tai puutteita, tulee tiedot ilmoittaa tai muuttaa OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Näin tarkistat veroilmoituksen

Näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Palkan perusteella on yleensä maksettava vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu. Au pair -työntekijän palkasta ei kuitenkaan peritä vakuutetun sairausvakuutusmaksua eikä makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua, jos työskentely Suomessa kestää alle 4 kuukautta, palkan yhteismäärä (taskuraha + luontoisedut) on alle 1 211 euro/kk tai viikoittainen työaika alle 18 tuntia.

Jos au pair -työntekijä muuttaa Suomeen vakinaisesti asumaan, sairausvakuutusmaksut on maksettava, jollei työntekijällä ole Kelan todistusta siitä, että hän ei ole Suomessa sairausvakuutettu tai asumisperusteisessa sosiaaliturvassa.

Esimerkki: Au pair -työntekijä tulee Suomeen työskentelemään kalenterivuodeksi 2019. Hän saa isäntäperheeltä majoituksen ja ruoan sekä 300 euron suuruisen rahapalkan kuukausittain. Majoituksesta ja ruoasta muodostuu täysihoitoetu, jonka arvo on 517 euroa kuukaudessa. Veronalainen palkka on yhteensä noin 817 euroa kuukaudessa. Palkasta ei peritä vakuutetun sairausvakuutusmaksua eikä isäntäperhe maksa sen perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Kotitalouden velvoitteet

Au pair -työntekijän palkanneen kotitalouden on perittävä tämän palkasta ennakonpidätys tai lähdevero verokortin ohjeiden mukaisesti. Kotitalouden pitää myös ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja ansiotuloista aina tulorekisteriin. Kaikki tiedot on ilmoitettava maksujen määrästä riippumatta - euromääräistä alarajaa ei ole. Palkkatietoilmoituksen lisäksi on annettava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut. 

Kotitalouden on annettava myös vuosi-ilmoitus palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Viimeinen vuosi-ilmoitus annetaan vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista. Palkat ilmoitetaan lomakkeella Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801). Sen voi antaa verkossa tai paperilomakkeella.

Lue lisää sivulta Kun kotitalous palkkaa työntekijän.

Kotitalousvähennys

Au pair -työntekijälle maksetun palkan perusteella voi saada kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennys on 20 prosenttia maksetusta bruttopalkasta (rahapalkka + luontoisedut) sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat palkan sivukulut kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu. Lue lisää sivulta Kotitalousvähennys.