Ulkomaiset avainhenkilöt

Jos kuulut Suomessa olevan työnantajasi avainhenkilöihin, voit tietyin edellytyksin maksaa ansiotuloistasi 32 %:n lähdeveroa progressiivisen veron sijaan, vaikka oleskelisit Suomessa yli 6 kuukautta.

Ulkomaisilta avainhenkilöiltä perittävä lähdevero on 32 % vuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2019 loppuun asti lähdevero on ollut 35 %. 

Sinun ei tarvitse hakea uutta lähdeverokorttia, jos nykyinen verokorttisi on voimassa eivätkä olosuhteesi muutu. Työnantaja voi periä palkasta oma-aloitteisesti 32 % lähdeveroa 1.1.2020 lähtien, vaikka verokorttiin olisi merkitty lähdeveroksi 35 %.

Miten avainhenkilö määritellään?

Verotukseesi voidaan soveltaa avainhenkilön sääntöjä vain, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

  • Sinusta tulee Suomessa yleisesti verovelvollinen, kun aloitat työskentelyn Suomessa.
  • Rahapalkkasi avainhenkilön tehtävistä on työskentelyn ajan vähintään 5 800 euroa kuukaudessa. Luontoisetuja ei lueta rahapalkkaan. Jos kuitenkin tulet Suomessa olevaan ylempään oppilaitokseen opetus- tai tutkimustyöhön, rahapalkalle ei ole vähimmäisvaatimusta.
  • Työtehtäväsi Suomessa olevan työnantajan palveluksessa edellyttävät erityisosaamista.
  • Et ole Suomen kansalainen etkä ole ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen työskentelyn alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana.

Avainhenkilöiden verotus koskee palkkaa, joka tuloverolain mukaan on Suomesta saatua tuloa. Edellytyksenä on, että työ tehdään pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työnantajan lukuun. Avainhenkilölaki soveltuu myös ulkomaiselta työnantajalta saatuun palkkaan, jonka maksaa tämän toimeksiannosta suomalainen taho (esimerkiksi kirjanpitotoimisto). Ulkomaisista avainhenkilöistä on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Ulkomailta Suomeen tulevan verotus.

Veroetu edellyttää merkintää verokortissa

Avainhenkilön verotuksesta tarvitaan merkintä verokorttiin. Edun saamiseksi merkintä on haettava verotoimistolta 90 päivän kuluessa avainhenkilönä työskentelyn alkamisesta. Tarvitset verokorttia varten suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksesta on kerrottu ohjeessa Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus.

Voit hakea verokorttia tavallisella hakemuslomakkeella rastittamalla kohdan Haen avainhenkilön verokorttia. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä kopio työsopimuksesta. Siitä on käytävä ilmi rahapalkan määrä sekä erityisosaamista vaativat työtehtävät. Saat veroedun enintään työskentelyn 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

Työnantaja perii verot ja mahdolliset vakuutusmaksut palkasta

Vero peritään lopullisena verona niin, että työnantaja tekee palkastasi ennakonpidätyksen ja tilittää verot Verohallinnolle. Veron lisäksi sinulta ei peritä sairaanhoito- eikä päivärahamaksua. Palkastasi peritään kuitenkin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, ellei sinulla ole kotivaltiostasi todistusta A1 tai E101 tai muuta vastaavaa todistusta, jolla osoitat olevasi vakuutettu kotivaltiossasi.

Avainhenkilön tulosta ei voi tehdä verovähennyksiä, eikä tuloon kohdistuvia kuluja voi vähentää myöskään muiden tulojen verotuksessa. Jos sinulla on avainhenkilön tehtävistä saamiesi tulojen lisäksi muita ansiotuloja, avainhenkilön tulo vaikuttaa niiden veroprosenttiin korottavasti.