Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Autoverottomuuden tai veronalennuksen säilymisen ehdot eli ajoneuvon luovutuskielto

Kun Suomeen tuodulle muuttoajoneuvolle on myönnetty autoverottomuus tai autoveron alennus, verottomuuden tai veronalennuksen ehtona on määräaikainen luovutuskielto. Se tarkoittaa, että ennen kuin ajoneuvo on ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta, josta kuitenkin vähintään yhden vuoden ajan Suomessa, ajoneuvoa ei saa

  • myydä
  • vuokrata
  • luovuttaa toiselle henkilölle
  • antaa vastikkeettakaan muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi.

Jos verottomuus tai veronalennus on perustunut veronhuojennuspäätökseen, luovutuskieltoaika voi olla eripituinen. Asia käy ilmi verotuspäätöksestä.

Ajoneuvon käyttöä Suomessa koskeva määräaika alkaa siitä päivästä, jona ajoneuvolle myönnetään verotuspäätöksellä muuttoajoneuvon veronalennus. Ehdosta tehdään merkintä autoverotuspäätökseen ja suppeampi merkintä myös ajoneuvon rekisteröintitodistukseen.

Huomioitavaa on, että Suomeen muuton jälkeen ajoneuvon käyttöajaksi katsotaan vain se aika, jona sekä ajoneuvo että muuttaja ovat samanaikaisesti Suomessa. Karenssiaika kuluu siten ainoastaan silloin, kun muuttaja käyttää ajoneuvoa Suomessa.

EU:n ulkopuolelta tuotavien ajoneuvojen tullauspäätös

Jos ajoneuvo on tuotu EU:n ulkopuolelta, siitä on tehty autoverotuspäätöksen ohella erillinen tullauspäätös, jossa on vahvistettu tullittomuus ja arvonlisäverottomuus. Ehdosta tehdään merkintä tullauspäätökseen. Lisätietoja Tullin verkkosivuilta.

Ajoneuvon sallittu luovutus

Ajoneuvon myynti ja muu luovutus on sallittua vasta sen jälkeen, kun autoverolain mukainen luovutuskieltoaika on päättynyt tai kun säädetyt verot on maksettu. Jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ajoneuvoa ei saa myydä, vuokrata tai muutoin luovuttaa ennen luovutuskieltoajan päättymistä.

Perheenjäsenten oikeus käyttää ajoneuvoa

Muuttajan perheenjäsenillä on oikeus käyttää ajoneuvoa. Muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. 

Parisuhteensa rekisteröineet samaa  sukupuolta olevat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin. Aviopuolisoon rinnastetaan myös muuttajan kanssa avioliittoa solmimatta  yhteisessä taloudessa avioliiton omaisissa olosuhteissa elävä henkilö, jolla  on oikeus käyttää ajoneuvoa luovutuskiellon aikana.

Ajoneuvon ohjauksen luovutus

Toinen henkilö voi ajaa ajoneuvoa silloin, kun muuttaja itse tai hänen ajoneuvon käyttöön oikeutettu perheenjäsenensä on mukana ajoneuvossa. Lisäksi esimerkiksi  hotellin henkilökunta saa siirtää ajoneuvoa, samoin korjaamon henkilökunta saa  korjauksen yhteydessä siirtää ja koeajaa ajoneuvoa.

Ajoneuvon luovutus ulkomaille käytettäväksi tai vakuutusyhtiölle ajoneuvon vaurioitumisen johdosta

Muuttoajoneuvo voidaan kesken sen luovutuskieltoajan myydä tai muutoin luovuttaa  ulkomaille käytettäväksi ilman, että siitä aiheutuu veroseuraamusta ajoneuvon  tuoneelle henkilölle. Muuttaja voi myös ennen luovutuskieltoajan päättymistä  luovuttaa vaurioituneen ajoneuvon veroa maksamatta vakuutusyhtiölle.

Näissä tilanteissa edellytetään, että ajoneuvo on poistettu ennen luovutusta Suomen  rekisteristä. Jos näin luovutettu ajoneuvo otetaan käyttöön tai rekisteröidään  uudelleen, ajoneuvon käyttöönottajalta tai rekisteröijältä kannetaan autovero siltä  osin, kuin sen määrä ylittää aikaisemmin maksetun veron.

Ajoneuvon luovutus säännösten vastaisesti luovutuskieltoajan eli ns. karenssiajan kuluessa

Mikäli ajoneuvo luovutetaan ennen luovutuskieltoajan päättymistä, ajoneuvosta maksettavaksi tuleva autovero määrätään niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat  voimassa autoveroilmoituksen antopäivänä.

Ulkomaille tai vakuutusyhtiölle vaurioituneena luovutettu ajoneuvo  otetaan Suomessa uudelleen käyttöön

Jos ulkomaille tai vakuutusyhtiölle luovutettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön tai  rekisteröidään uudelleen Suomessa, ajoneuvon käyttöönottajan tai rekisteröijän on  suoritettava ajoneuvosta autoveroa. Ajoneuvo verotetaan tällöin kuin mikä tahansa  Suomessa ensi kertaa käyttöön otettava tai rekisteröitävä ajoneuvo, ja sen verotukseen  sovelletaan uudelleenverotuksen ajankohdan mukaisia veroperusteita. Verosta  vähennetään kuitenkin se määrä veroa, joka ajoneuvosta on aiemmin tosiasiassa  maksettu sen ensiverotuksen yhteydessä. 

Muuttoajoneuvon tuontia seuraavan luovutuskieltoajan eli ns. karenssin kuluminen

Ajoneuvon käyttöajan Suomessa on muuton jälkeen katsottava alkavan sinä päivänä, jona ajoneuvolle on verotuspäätöksellä myönnetty autoverolaissa tarkoitettu veron alennus. Edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo on rekisteröity Suomessa siten, että sitä voidaan käyttää liikenteessä. Mikäli autoa on käytetty enintään kolmen kuukauden ajan Verohallinnon vahvistaman käyttöönottoilmoituksen perusteella, kun ajoneuvo on ollut verotettavana, katsotaan ajoneuvon luovutusrajoitusajan tänä aikana kuluneen. Näissä tapauksissa karenssi alkaa kulua jo ennen autoverotuspäätöksen tekemistä.

Suomeen muuton jälkeen ajoneuvon käyttöajaksi katsotaan vain se aika, jona sekä ajoneuvo että muuttaja ovat samanaikaisesti Suomessa. Karenssi ei kulu, mikäli ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta tai se on seisontavakuutuksessa. Karenssi ei kulu myöskään silloin, kun ajoneuvosta on tehty Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) ilmoitus liikennekäytöstä poistamisesta.

Vakiintuneen käytännön mukaan käyttöajaksi katsotaan kuitenkin tavanomainen talviseisonta 1.11.–30.4. Luovutusrajoitusaika kuluu talviseisonta-aikana, vaikka ajoneuvosta olisi tehty ilmoitus liikennekäytöstä poistamisesta. Luovutusrajoitusajan kuluminen talviseisonta-aikana edellyttää kuitenkin aina, että muuttaja itse on tänä aikana Suomessa.

Ajoneuvon käyttöajaksi ei katsota sitä aikaa ennen muuttoa, jonka ajoneuvo on ollut vapaa-alueella tai muualla Suomessa, jollei kysymys ole autoverolaissa tarkoitettuun tilapäiseen oleskeluun, kuten lomailuun, liittyvästä käytöstä.

Jos ajoneuvolle on Suomessa myönnetty muuttoautoetu asteittaista muuttoa koskevien säännösten nojalla, käyttöajan ulkopuolelle jätetään kokonaisuudessaan se aika, jonka henkilö on ollut Suomessa väliaikaisesti ennen muuttoa aina siihen saakka, kun ajoneuvosta on tehty muuttoauton verotuspäätös.

Karenssin päättyminen

Muuttajan käytettyä ajoneuvoa Suomessa sille asetetun määräajan hänen on toimitettava ilmoitus ajoneuvon luovutuskieltoa koskevan määräajan päättymisestä asianmukaisesti täytettynä Verohallinnolle. Ilmoitus voidaan toimittaa esimerkiksi postitse tai jättämällä ilmoitus ensisijaisesti autoverotusta toimittavaan verotoimistoon.

Ilmoitus muuttoajoneuvon luovutuskiellon päättymisestä postitetaan täytettynä Verohallinnolle osoitteella:

Verohallinto / Autoverotus
PL 21
53101 Lappeenranta

Muuttajalta voidaan tarvittaessa pyytää ilmoituksen lisäksi muita selvityksiä hänen asumisestaan ja ajoneuvon käytöstä Suomessa. Verohallinto neuvoo tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä.

Luovutusrajoitusmerkintä ei poistu ajoneuvoliikennerekisteristä automaattisesti, vaan poisto tehdään katsastustoimipaikalla, kun asiakas esittää Verohallinnon kirjallisen luvan luovutusrajoitusmerkinnän poistamisesta.

Muita muuttoajoneuvon tuontiin liittyviä ohjeita

Ajoneuvon käyttö Suomessa ennen verotusta

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jota ei ole rekisteröity Suomessa, ei saa käyttää täällä liikenteessä, ellei käytöstä ole erikseen säädetty. Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon liikennekäyttö on mahdollista tietyin edellytyksin, esimerkiksi siirtoluvan tai ulkomaisen rekisteröinnin perusteella.

Ajoneuvoa, joka on tarkoitus rekisteröidä Suomeen, voidaan käyttää veroa suorittamatta enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että siitä on annettu Verohallinnolle käyttöönottoilmoitus ennen ajoneuvon Suomessa tapahtuvan käytön alkamista.

Tee sähköinen käyttöönottoilmoitus

Jos ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa Eta-alueen rekisteröintiä tai rekisteröinnin voimassaolo päättyy, tulee hankkia myös siirtolupa. Verohallinnon vahvistama käyttöönottoilmoitus on pidettävä ajoneuvossa mukana ajoneuvoa käytettäessä. Ajoneuvolla on lisäksi oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Ajoneuvon rekisteröinti ja katsastus

Kun muuttaja on antanut autoveroilmoituksen, veroviranomainen toimittaa verotuksen ja antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin sen jälkeen, kun mahdolliset verot on maksettu. Ennen rekisteröintiä ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jossa tarkastetaan ajoneuvon määräysten mukaisuus ja tekninen kunto. Ajoneuvon määräysten mukaisuudesta tulee esittää selvitys katsastustoimipaikalle

Rekisteröintikatsastuksen jälkeen ajoneuvo tulee rekisteröidä katsastustoimipaikalla. Ajoneuvon väliaikainen käyttöoikeus päättyy autoveron eräpäivänä. Näin ollen ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä eräpäivän jälkeen, ellei ajoneuvoa ole rekisteröity.

Ajoneuvon myynnistä kertyvän luovutusvoiton verottaminen

Jos muuttaja myy ajoneuvon luovutuskiellon päättymisen jälkeen, myynnistä mahdollisesti saatu luovutusvoitto on tuloverolain mukaan veronalaista pääomatuloa.

Tiedusteluihin luovutusvoitosta vastataan henkilöasiakkaiden tuloverotuksen palvelunumerosta, puh. 029 497 002 ja tiedusteluihin autoverotuksesta autoveroneuvonnasta, puh. 029 497 150.

Säädöstekstit löytyvät Valtion säädöstietopankista (Finlex)

Katsastus- ja rekisteröintikysymyksistä sekä ajoneuvoverosta tietoja antavat katsastustoimipaikat ja Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)