Muuttoajoneuvon Suomeen tuonti

Autoverolain muutos 1.1.2015

Autoverolakiin on tehty muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Muuttajien ajoneuvoja koskevat maahanmuuton yhteydessä myönnettävät veronalennukset on poistettu. Viimeistään 31.12.2017 Suomeen muuttanut henkilö voi saada veronalennuksen entisin edellytyksin, jos muuttoajoneuvona verotettava ajoneuvo on rekisteröity hänen käyttöönsä viimeistään 31.12.2014 tai hän on tehnyt sen hankinnasta sitovan ostosopimuksen viimeistään 31.12.2014.

Muuttaja voi saada veronalennuksen vanhoin edellytyksin myös siinä tapauksessa, että ajoneuvo on rekisteröity muuttajan aviopuolison käyttöön viimeistään 31.12.2014. Ajoneuvon katsotaan olevan rekisteröitynä henkilön käyttöön silloin, kun hänet on merkitty ajoneuvorekisteriin ajoneuvon omistajaksi, haltijaksi tai käyttäjäksi.

Niihin muuttoajoneuvoihin, joiden veroa on alennettu, sovelletaan edelleen säännöksiä, jotka rajoittavat ajoneuvon myymistä tai luovuttamista veroa maksamatta.

Ajoneuvosta on pääsääntöisesti tehtävä autoveroilmoitus, jos se otetaan Suomessa liikennekäyttöön. EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista Tulli (www.tulli.fi) tekee erillisen tullauspäätöksen, jossa vahvistetaan tullittomuus ja arvonlisäverottomuus.

Ajoneuvo voidaan verottaa Suomessa muuttotavarana. Veronalennuksen määrä on enintään 13 450 euroa. Veronalennus myönnetään vain yhdelle ajoneuvolle, siis esimerkiksi yhdelle autolle, yhdelle pakettiautolle tai yhdelle moottoripyörälle kerrallaan.

Veronalennus voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

  • Yksityishenkilö tuo ajoneuvon omaan käyttöönsä.
  • Ajoneuvon tuoja on maahanmuuttaja.
  • Henkilö on välittömästi ennen muuttoaan ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
  • Ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan.
  • Ajoneuvo on tuotu muuton yhteydessä.

Ajoneuvo katsotaan muuton yhteydessä tuoduksi, jos se tuodaan Suomeen 12 kuukauden kuluessa henkilön muutosta tai enintään kolme kuukautta ennen muuttoa. Lisäksi ajoneuvo tulee ilmoittaa verotettavaksi 18 kuukauden kuluessa muutosta.

Muuttaja on oleskellut Suomessa muuttoa edeltävän vuoden aikana vain tilapäisesti. Jos oleskelu on johtunut tavanomaisesta lomamatkasta tai siihen rinnastettavasta syystä, oleskelu voidaan katsoa tilapäiseksi, mikäli se on kestänyt enintään 72 päivää. Satunnainen työskentely voidaan katsoa tilapäiseksi, jos Suomessa oleskelu on rajoittunut 40–50 päivään. Tilapäinen oleskelu voi kokonaisuudessaan kestää enintään 72 päivää. Mainittu määrä voidaan ylittää vain pakottavasta syystä.

Henkilö, joka on aiemmin asunut Suomessa, ei ole muuttoaan edeltävän vuoden aikana ollut päätoiminen opiskelija. Jos muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen.

Ennen kuin maahan tuotu ajoneuvo rekisteröidään tai otetaan käyttöön Suomessa, siitä on suoritettava autoveroa autoverolain säännösten mukaan. Autovero on aina suoritettava, ellei ajoneuvo kuulu autoverolain nojalla verottomuuden piiriin.

Ajoneuvot muuttotavarana

Suomeen muuttavan henkilön henkilökohtainen omaisuus, ml. ajoneuvot, on eräin poikkeuksin vapaa maahantuonnin perusteella kannettavista veroista ja muista rajoituksista, kun henkilö muuttaa tänne jostakin toisesta EU-maasta.

EU:sta tuotaviin ajoneuvoihin sovelletaan kansallisen arvonlisäverolain ja autoverolain säännöksiä. EU:sta tuotavista muuttoajoneuvoista ei pääsääntöisesti peritä arvonlisäveroa Suomessa.

Maahanmuuttaja autoverotuksessa

Maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa ulkomailta Suomeen ja asettuu asumaan tänne. Henkilö, joka saapuu Suomeen väliaikaisesti, esimerkiksi turistina, opiskelijana tai tilapäistä työsuhdetta varten, ja jonka vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, ei siten ole maahanmuuttaja.

Henkilö saattaa kuitenkin asettua asumaan ja muuttaa Suomeen vähitellen (ns. asteittainen muutto), jolloin Suomessa oleskelu on aluksi väliaikaista ja lopullinen muutto tapahtuu vasta myöhemmin. Myös tällaisella henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus tuoda Suomeen ajoneuvo autoverolain mukaisena muuttoajoneuvona.

Muuttoajoneuvojen ilmoittaminen

Ajoneuvon ulkomailta tuoneen henkilön on heti Suomeen tullessaan ilmoitettava veroviranomaisille ajoneuvojensa tuonnista muuttotavarana riippumatta siitä, tuleeko hän Suomeen EU:sta tai sen ulkopuolelta. Ajoneuvoa ei saa käyttää Suomessa, ellei Verohallinnolle ole tehty käyttöönottoilmoitusta.

EU:n ulkopuolelta tuotavat ajoneuvot on lisäksi tulliselvitettävä eli ilmoitettava tullimenettelyyn vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. 

Ajoneuvon käyttö Suomessa ennen verotusta

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö ei pääsääntöisesti saa käyttää tilapäisestikään liikenteessä ulko- maille rekisteröityä ajoneuvoa suorittamatta autoveroa.

ETA-alueella rekisteröityä ajoneuvoa, joka on tarkoitus rekisteröidä Suomeen, voidaan käyttää veroa suorittamatta enintään kolmen kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että siitä on annettu Verohallinnolle käyttöönottoilmoitus ennen ajoneuvon käytön alkamista Suomessa. Käyttöönottoilmoitus tehdään sähköisesti Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta.

Ajoneuvolla on lisäksi oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus. Suomalaisen liikennevakuutuksen vakuutusturva on Suomessa joiltain osin kattavampi kuin muissa Eta-valtioissa. Jos ajoneuvolla ei ole Eta-alueen voimassa olevaa rekisteröintiä, ajoneuvon käyttö liikenteessä edellyttää käyttöönottoilmoituksen lisäksi siirtolupaa ja Suomessa voimassa olevaa liikennevakuutusta.

Siirtoluvasta lisätietoa Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla (Trafi).

Ajo-oikeus päättyy, ellei veroilmoitusta jätetä viiden päivän kuluttua käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta tai autoveron eräpäivänä tai, jos veroilmoitus tai veropäätös peruutetaan. Peruutuksen vuoksi verovelvolliselta kannetaan sama maksu kuin Verohallinnon ennakkoratkaisusta sekä autoverona viisi prosenttia siitä verosta, joka ajoneuvosta olisi tullut suoritettavaksi, jos verotus olisi toimitettu loppuun. Peruutuksen vuoksi kannettua veroa ei oteta huomioon, jos ajoneuvo myöhemmin verotetaan. Vuonna 2017 ennakkoratkaisusta perittävä maksu on yksityishenkilöltä 150 euroa.

Verolliset ja verottomat ajoneuvot

Verollisia ajoneuvoja ovat henkilöautot, pakettiautot ja sellaiset linja-autot, joiden oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, moottoripyörät (L3e- ja L4e-luokat) sekä kolmipyörä ja nelipyörä (L5e ja L7e). Autoverosta vapaita ajoneuvoja ovat esimerkiksi L1e- ja L2e-luokkiin kuuluvat mopot ja eräät muut enintään 50 cm3:n suuruisella moottorilla varustetut kolmi- ja nelipyöräiset (L6e) ajoneuvot.

Luokitusta on selostettu tarkemmin ajoneuvolaissa (Finlex).

Muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytykset

Ajoneuvoa ei voida ilmoittaa verotettavaksi muuttoajoneuvona, ennen kuin muuttaja itse on saapunut Suomeen.

Jos muuttaja on luovuttanut aiemmin tuomansa muuttoajoneuvon kesken karenssiajan säädösten nojalla (joko ajoneuvon luovutus vakuutusyhtiölle vaurioitumisen vuoksi tai myynti/luovutus ulkomailla käytettäväksi sen jälkeen, kun ajoneuvo on poistettu rekisteristä) veroa suorittamatta, alkavat muuttajan ulkomailla oloa sekä ajoneuvon käyttöä ja omistusta koskevat määräajat uuden muuttoajoneuvon tuonnille kulua vasta 30 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona aikaisemmin tuodulle muuttoajoneuvolle on myönnetty veronalennus.

Avoparisuhdetta ei rinnasteta avioliittoon ajoneuvoa ulkomailla omistettaessa ja käytettäessä. Henkilö ei voi tuoda avopuolisonsa omistuksessa olevaa ajoneuvoa muuttoajoneuvon veroeduin ulkomailta, vaikka hän olisikin käyttänyt ko. ajoneuvoa siellä. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat puolisot rinnastetaan verolainsäädäntöä sovellettaessa aviopuolisoihin.

Jos tilanne on joltakin osin tulkinnallinen, on syytä ottaa etukäteen yhteyttä siihen Verohallinnon autoverotusta toimittavaan toimipisteeseen, jossa muuttoajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi. Tulkinnallisissa tilanteissa voidaan pyytää Verohallinnon maksullista ennakkoratkaisua siitä, kuinka autoverolakia sovelletaan kyseiseen tapaukseen. Vuonna 2017 ennakkoratkaisusta perittävä maksu on yksityishenkilöltä 150 euroa.

Muuttaja voi tuoda veronalennusetua käyttäen vain yhden verollisen ajoneuvon, esimerkiksi yhden henkilöauton, yhden pakettiauton tai yhden moottoripyörän. Veronalennuksen voi saada verollisesta ajoneuvosta myös silloin, kun muuttaja tuo verollisen ajoneuvon ohella Suomeen esimerkiksi verottoman matkailuauton.

Esimerkki muuttoauton veronalennuksen laskemisesta

Muuttoauton kanssa samanlaisen käytetyn auton yleinen pyyntihinta Suomessa 50 000,00 €

Tavanomaiset alennukset (5 % ja 750 €)   3 250,00  €
Yleinen vähittäismyyntiarvo 46       750,00  €
Autovero (35 % x yleinen vähittäismyyntiarvo) 16 362,50  €
Muuttoauton veronalennus 13 450,00  €
Maksettavaksi jää autoveroa   2 912,50 €

Ajoneuvon käyttö välittömästi ennen muuttoa

Muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytyksenä olevan käyttöedellytyksen katsotaan täyttyvän, mikäli ajoneuvoa on käytetty tai sen on voitu katsoa olleen muuttajan käytössä tai käytettävissä vähintään kuuden kuukauden ajan välittömästi ennen muuttoa.

Jotta ajoneuvon voidaan katsoa olleen muuttajan käytössä, sen on tullut olla rekisteröity ja liikennevakuutettu tavalla, joka on mahdollistanut sen liikennekäytön oleskelumaassa.

Suomessa käynnit ulkomailla oleskelun aikana

Muuttajan on ennen muuttoa oleskeltava yhtäjaksoisesti ulkomailla vähintään yhden vuoden ajan. Veronalennus myönnetään myös silloin, kun muuttaja on ennen muuttoaan ollut asunnon tai työn hankinnan tai muuttajan olosuhteet huomioon ottaen pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan, satunnaisen työskentelyn tai muun niihin verrattavan lyhyehkön oleskelun vuoksi tilapäisesti Suomessa ja palannut tällaisen oleskelun jälkeen ulkomaille.

Vakiintuneessa verotus- ja oikeuskäytännössä muuttoa edeltävän yhden vuoden aikana on sallittu keskimäärin 72 päivää tavanomaisesta lomamatkasta johtuvaa oleskelua Suomessa. Mainittu aikaraja voidaan pääsääntöisesti ylittää vain, mikäli henkilö esittää pakottavaksi katsottavia tai niihin rinnastettavia syitä oleskelulleen Suomessa. Suomessa oleskelupäiviksi lasketaan myös matkapäivät Suomeen ja Suomesta.

Jos henkilö esimerkiksi saapuu Suomeen 1.1. ja lähtee takaisin ulkomaille 3.1., hänen katsotaan oleskelleen Suomessa kolme päivää. Oleskelun pakottavuutta arvioitaessa ratkaisevana on pidetty sitä, onko oleskelu johtunut yllättävästä ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon muuttaja ei ole itse voinut vaikuttaa ja joka subjektiivisesti arvioituna on pakottanut hänet oleskelemaan Suomessa. Hakijan oma sairaus on joissain tapauksissa katsottu pakottavaksi syyksi. Tällöin sairauden on pitänyt olla vakava ja hoidon tarpeen akuutti. 

Oleskelua työn johdosta ei ole pidetty pakottavasta syystä johtuneena. Työn vuoksi tapahtuneen sallitun oleskelun on lisäksi oltava satunnaista ja lyhyehköä. Ratkaisukäytännössä työn vuoksi oleskelua on pidetty tällaisena, jos se on enimmillään kestänyt 40–50 päivää. Tämä oleskelu sisältyy sallittuun 72 päivään.

Vientirekisteriin merkityllä ajoneuvolla voi käydä Suomessa, mutta ei kuitenkaan maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Ulkomailla asuva henkilö voi ostaa vientirekisteriin merkittävän ajoneuvon Suomesta ja käyttää sitä lyhytaikaisesti Suomessa ennen maastavientiä (esim. tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattain lyhyehkön oleskelun johdosta).

Vientirekisteröinti on voimassa vuoden rekisteröintikuukauden lopusta. Muuttomaan lainsäädännöstä riippuu, onko ajoneuvo vuoden kestävän vientirekisteröinnin aikana rekisteröitävä asianomaisessa maassa. Vientirekisteröintiä koskevaa ohjausta ja neuvontaa saa Trafilta (www.trafi.fi).

Jos muuttaja käy vientirekisteröidyllä ajoneuvolla Suomessa, pitää hänen pyytää asiakirjoihin tulliviranomaisen merkintä maahantulo- ja maastopoistumispäivistä.

Myynti- ja luovutusrajoituksen eli karenssin poisto

Muuttoajoneuvon verokohtelun saanutta ajoneuvoa ei saa veroa suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa eikä antaa vastikkeettakaan muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi, ennen kuin ajoneuvo on ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja muuttajan käytössä yhteensä kolme vuotta, josta kuitenkin muuton jälkeen vähintään yhden vuoden ajan Suomessa.

Esimerkkejä:

1. ajoneuvo on ollut muuttajan omistuksessa ja käytössä ulkomailla 3 vuotta, luovutusrajoitus on voimassa Suomessa 1 vuoden ajan

2. ajoneuvo on ollut muuttajan omistuksessa ja käytössä ulkomailla 6 kuukautta, luovutusrajoitus on voimassa Suomessa 2 vuotta 6 kuukautta.

Ajoneuvon käyttöajaksi ei katsota aikaa, jolloin ajoneuvo on ollut Suomessa ennen muuttajan muuttoa. Jos ajoneuvolle on myönnetty veronalennus ns. asteittaista muuttoa koskevien säännösten nojalla, käyttöajaksi ei myöskään katsota aikaa siitä päivästä, jona henkilö on saapunut maahan väliaikaista oleskelua varten, siihen päivään, jona ajoneuvolle on verotuspäätöksellä myönnetty veronalennus.

Muuton jälkeen ajoneuvon käyttöajan Suomessa katsotaan alkavan sinä päivänä, jona ajoneuvolle on verotuspäätöksellä myönnetty veronalennus. Muuton jälkeen käyttöajaksi katsotaan kuitenkin vain se aika, jonka sekä ajoneuvo että muuttaja ovat Suomessa samanaikaisesti. Tämä ns. karenssiaika kuluu siten vain sinä aikana, jona muuttaja käyttää ajoneuvoa Suomessa.

Ajoneuvon liikennekäytöstä poisto tai muuttajan oleskelu ulkomailla keskeyttävät karenssiajan kulumisen. Karenssiaika kuluu myös tavanomaisen talviseisonnan ajan 1.11. - 30.4. edellyttäen, että ajoneuvo on ennen talviseisontaan laittoa ollut rekisteröitynä liikennekäyttöön Suomessa.

Ajoneuvo voidaan poistaa liikennekäytöstä talviseisonta-ajaksi. Luovutusrajoitusajan kuluminen talviseisonta-aikana edellyttää kuitenkin aina sitä, että muuttaja itse on tänä aikana Suomessa. Mikäli ajoneuvo on tuotu EU:n ulkopuolelta, sitä koskevat lisäksi muita EU:n ulkopuolelta tuotuja muuttotavaroita koskevat luovutusrajoitukset. 

Muuttajan perhe autoverolaissa

Muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuva aviopuoliso ja muuttajan ja hänen aviopuolisonsa naimattomat lapset, jotka asuvat muuttajan kanssa yhteisessä taloudessa. Muuttajan vanhemmat ja sisarukset eivät kuulu muuttajan perheeseen, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa muuttajan kanssa.

Parisuhteensa rekisteröineet samaa sukupuolta olevat henkilöt rinnastetaan aviopuolisoihin. Aviopuolisoon rinnastetaan tässä yhteydessä myös muuttajan kanssa avioliittoa solmimatta yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö eli avopuoliso. Avopuolisolla on muuton jälkeen myös karenssiaikana ajoneuvon käyttöoikeus.

Poikkeuksena luovutusrajoituksesta on, että muuttaja voi ennen karenssiajan päättymistä luovuttaa ajoneuvon veroa suorittamatta vakuutusyhtiölle ajoneuvon vaurioitumisen vuoksi taikka ulkomailla käytettäväksi. Ennen tällaista luovutusta ajoneuvo on poistettava Suomen rekisteristä. Lisäksi on huomattava, että ajoneuvon uudelleen rekisteröiminen tai liikennekäyttö Suomessa johtaa normaalin autoveron maksuunpanoon. Tällaisissa tapauksissa verovelvollinen on se, joka ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön tai rekisteröi sen Suomessa.

Muuttoajoneuvoja koskevia erityiskysymyksiä

Ns. asteittaiset muuttajat

Muuttoajoneuvon veronalennus myönnetään myös ennen muuttoa Suomessa väliaikaisesti oleskelleelle, jos hän osoittaa, että muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytykset ovat täyttyneet välittömästi ennen hänen saapumistaan Suomeen väliaikaista oleskelua varten.

Muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytysten täyttymistä arvioitaessa henkilön katsotaan saapuneen Suomeen sinä ajankohtana, jolloin hän on saapunut tänne ensimmäistä kertaa väliaikaista oleskelua varten.

Veronalennuksen edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi muuttoajoneuvona 18 kuukauden kuluessa väliaikaisen oleskelun alkamisesta.

Opiskelijat

Veronalennusta ei myönnetä sille, joka muuton ajankohtana on alle 18-vuotias, eikä Suomessa aiemmin asuneelle, joka on muuttoaan edeltävän yhden vuoden aikana pääasiassa opiskellut ulkomailla. Veronalennus myönnetään kuitenkin, jos henkilö osoittaa, että muuttoajoneuvon veronalennuksen edellytykset ovat täyttyneet yhtenäisiltä ajanjaksoilta ulkomailla sellaisena aikana, jolloin hän ei ole opiskellut. Osa määräajasta voi täyttyä myös muuttoa edeltävän viimeisen vuoden ajalta, jos henkilö ei tuona ajanjaksona ole opiskellut.

Opiskeluksi katsotaan yliopiston tai muun oppilaitoksen tutkinto-ohjelmaan kuuluvaan suoritukseen valmistautumista koskeva opiskelu ja siihen liittyvä harjoittelu, myös työharjoittelu, jollei toimintaa ole pidettävä itsenäisenä tutkimustoimintana.

Itsenäistä tutkimustoimintaa on esimerkiksi tohtorinväitöskirjan tai lisensiaatintyön tekeminen. Sen sijaan työvoimapoliittista koulutusta ja siihen liittyvää työharjoittelua ei ole pidetty säännöksessä tarkoitettuna opiskeluna. Peruskoulua tai lukiota vastaavassa oppilaitoksessa opiskelu katsotaan autoverolaissa tarkoitetuksi opiskeluksi.

Ajoneuvon verotuksessa tarvittavia asiakirjoja

Ulkomailla oleskelu voidaan osoittaa millä tahansa asiakirjaselvityksellä. Selvityksen riittävyys arvioidaan tapauskohtaisesti. Yleensä ulkomailla oleskelu osoitetaan työnantajan todistuksella. Mikäli henkilö ei ole työskennellyt ulkomailla, oleskelu voidaan osoittaa myös esimerkiksi tiliotteilla, luottokorttilaskuilla tai muilla laskuilla, jotka osoittavat henkilön oleskelleen konkreettisesti ulkomailla.

Mikäli selvityksiä ei ole osoittaa kultakin kuukaudelta muuttoa edeltävän vuoden ajalta, voidaan joissain tapauksissa osoitukseksi ulkomailla oleskelusta hyväksyä myös esimerkiksi ulkomailla sijaitsevan asunnon vuokrasopimus yhdessä muiden asiakirjojen kanssa. Pelkkä väestötietojärjestelmään tehty muuttoilmoitus ei useimmiten osoita riittävällä tavalla henkilön oleskelleen ulkomailla.

Ajoneuvon omistus ja hallinta ilmenevät tavallisesti kauppalaskusta tai muusta luovutustodistuksesta ja rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista sekä liikennevakuutustodistuksesta.

Muuttajan on esitettävä myös muita verottomuuden edellytyksiä koskevia selvityksiä, kuten matkaliput, ajokortti, passi tai virallinen henkilöllisyystodistus.

Autoveroilmoitus ja veronkanto

Autoveroilmoituksessa annetaan tiedot ajoneuvon yksilöimiseksi, tiedot ajoneuvon varustetasosta ja sen omistus- ja käyttöajasta. Tiedot tarvitaan mm. ajoneuvon verotusarvon määrittämistä varten.

Muuttajan tulee varautua siihen, että Verohallinto tarkastaa ajoneuvon veroilmoituksen jättämisen yhteydessä. Muuttajalla on halutessaan oikeus vedota ajoneuvon yksilöllisiin ominaisuuksiin, joiden hän katsoo vaikuttavan olennaisesti ajoneuvonsa yleiseen vähittäismyyntiarvoon. Tällöin Verohallinto tarkastaa ajoneuvon säännönmukaisesti.

Kun muuttaja on antanut autoveroilmoituksen, Verohallinto toimittaa verotuksen ja antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin, kun mahdolliset verot on maksettu.

Ajoneuvoa ei saa Suomessa käyttää ennen verotuksen toimittamista, ellei Verohallinto ole vahvistanut ajoneuvon käyttöönottoilmoitusta. Lisäksi ajoneuvolla pitää olla Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus ja Eta-valtion rekisteröinti tai siirtolupa.

Autoveroilmoitus on annettava kaikista autoveron alaisista ajoneuvoista eli niistäkin ajoneuvoista, joista autoveroa ei tule kannettavaksi (esimerkiksi autoverottomat matkailuautot).

Verohallinto vastaa muuttoajoneuvon verotuksesta, mikäli se luovutetaan verottomuuden tai veronalennuksen ehtojen vastaisesti.

Ajoneuvon katsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvon rekisteröinti suoritetaan katsastustoimipaikalla. Rekisteröintikatsastuksessa todetaan ajoneuvon säännösten mukaisuus ja selvitetään ajoneuvoliikennerekisteriin sekä rekisteröintitodistukseen merkittävät tekniset ja yksilöintitiedot. Rekisteröintikatsastuksen voi käydä suorittamassa ennen kuin ajoneuvosta jätetään autoveroilmoitus Verohallintoon.

Verohallinto voi hakea autoveron määrittämiseen tarvittavia tietoja joko Trafin tietojärjestelmästä tai rekisteröintikatsastustodistuksesta, joten rekisteröintikatsastustodistuksen esittäminen ajoneuvoa verotettaessa voi edistää autoverotusta.

Rekisteröintikatsastettua ajoneuvoa ei merkitä rekisteriin ennen kuin Verohallinnon tekemä autoveropäätös esitetään katsastajalle. Muuttoajoneuvona tuotavan ajoneuvon rekisteröintiä koskevista edellytyksistä voi olla yhteydessä katsastustoimipaikkoihin tai Trafiin.

Ennakkoratkaisu ja veronhuojennus

Jos asia on hakijalle erityisen tärkeä, Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun siitä, miten autoverolakia ja myös arvonlisäverolakia sovelletaan hakijan ajoneuvon verotukseen ennen ensimmäistä rekisteröintiä.

Ennakkoratkaisuja annetaan lain soveltamiseen liittyvistä tulkintakysymyksistä. Ennakkoratkaisu anne- taan konkreettisiin tilanteisiin hakijan esittämien tosiseikkojen nojalla, ei yleisellä tasolla esitettyihin, tiedustelunluontoisiin kysymyksiin. Ennakkopäätöstä autoveron ja arvonlisäveron määrän
laskemisesta ei anneta.

Ennakkoratkaisuhakemukseen yksityishenkilölle annetusta päätöksestä peritään suoritemaksu, jonka suuruus vuonna 2017 on 150 euroa. Ennakkoratkaisuasiassa annettu päätös on valituskelpoinen.

Verohallinto voi erityisistä syistä hakemuksesta ja määräämillään ehdoilla myöntää autoverosta veronhuojennusta. Huojennusasiassa annettu päätös on maksuton. Siihen ei voi hakea muutosta valittamalla. Sekä ennakkoratkaisua että veronhuojennusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella:

Verohallinto
PL 40
00052 Vero

Tiedusteluihin vastaa autoveroneuvonta, p. 029 497 150