Näin haet muutosta valmisteverotukseen

Voit hakea muutosta valmisteveroa koskevaan verotuspäätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Verohallinnolle. Muutosta voi hakea myös palautuspäätökseen, virhemaksupäätökseen tai viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen.

Näin haet muutosta

Tee vapaamuotoinen kirjallinen oikaisuvaatimus. Ilmoita vaatimuksessa:

  • nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja henkilötunnuksesi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • miten vaadit päätöstä muutettavaksi
  • millä perusteilla vaadit muutosta.

Allekirjoita oikaisuvaatimus ja liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Jos olet valtuuttanut toisen henkilön allekirjoittamaan oikaisuvaatimuksen, liitä mukaan myös valtakirja.

Milloin muutosta haetaan?

Valmisteveroa ja veronpalautusta koskeva määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Virhemaksua, valmisteverolupia ja De minimis -tukea koskevien päätösten määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Onko oikaisu tehty Verohallinnon aloitteesta?

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Voit hakea muutosta myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen Verohallinnolle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus täytyy toimittaa määräajan kuluessa Verohallintoon. Jätä oikaisuvaatimus niin ajoissa, että se on perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta

Verohallinnon päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, kunnes hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetusta päätöksestä.

Valitus tehdään hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitusaika on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.

Virhemaksua koskevassa asiassa valitusaika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.

Valtion oikeudenvalvojan valitusaika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tekemisestä.

Tarkista muutoksenhaun määräajat ja ohjeet aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan. Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.