Työn tarjoaminen ja välittäminen mobiilisovelluksen kautta

Työtehtäviä voidaan tarjota tai vastaanottaa erilaisten mobiilisovellusten välityksellä. Mobiilisovelluksen kautta tapahtuvassa työnvälityksessä erilaisia vastuita voi olla sekä sovelluksen ylläpitäjällä että työn teettäjällä eli sillä taholla, joka tarjoaa työtä sovelluksen välityksellä.

Työn teettäjä: työsopimus vai toimeksiantosopimus?

Jos teet sopimuksen työn suorittajan kanssa eli olet työn teettäjä, selvitä ennen työnteon aloittamista, onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde. Verotuksessa työstä maksettavaa korvausta pidetään palkkana. Toimeksiantosuhteesta maksettava korvaus on sen sijaan työkorvausta. Palkan ja työkorvauksen rajanvedolla on merkitystä sekä sinun että korvauksen saajan kannalta.

Voit tehdä työn suorittajan kanssa joko työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Lähtökohtaisesti voitte keskenänne sopia siitä, onko kyseessä työsuhde vai toimeksianto. Huomaa kuitenkin, että joidenkin töiden tekeminen voi edellyttää, että työn suorittajalla on siinä tarvittavat koneet ja laitteet. Jos työn suorittajalla ei ole työssä tarvittavia koneita ja laitteita, voitte tehdä ainoastaan työsopimuksen.

Eri sopimustyypeillä on erilaisia tunnusmerkkejä

Työn suorittajan ja työn teettäjän välisen sopimuksen ja sen ehtojen on vastattava todellisia olosuhteita. Eri sopimustyyppien tunnusmerkit on syytä ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon. Näin varmistetaan, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta.

Tunnusmerkit voidaan ryhmitellä niin sanottuihin muodollisiin ja tosiasiallisiin tunnusmerkkeihin. Muodolliset tunnusmerkit liittyvät erilaisiin yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Tosiasialliset tunnusmerkit liittyvät maksajan ja korvauksen saajan välisen sopimussuhteen mukaisten velvoitteiden sisältöön sekä todellisiin työskentelyolosuhteisiin ja ‑ehtoihin. Ne voivat viitata joko työsuhteeseen tai toimeksiantoon.

Muodollisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa

 • toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen
 • pakollisten sosiaalivakuutusten ottaminen
 • ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
 • muihin rekistereihin kuuluminen
 • lakisääteisten ilmoitusten tekeminen
 • työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen sisältö
 • työn suorittamisen henkilökohtaisuus tai itsenäisyys
 • työskentely toisen tai omaan lukuun
 • työn johto- ja valvontaoikeus
 • työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit
 • työskentelyn ajankohta
 • vastikkeen määräytyminen
 • työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
 • vastuut, takuut ja vakuutukset
 • irtisanomisen ehdot
 • toimeksiantojen rajoittaminen, kilpailukielto ja salassapito.

Tunnusmerkkien kokonaisarviointi ratkaisee, onko kyse työsuhteesta vai toimeksiantosuhteesta. Kokonaisarviointi tehdään vain tilanteissa, joissa on selvä ristiriita eli sopimus, sen sisältö ja osapuolten tosiasiallinen toiminta eivät vastaa toisiaan.

Kokonaisarviointi tarkoittaa sitä, että Verohallinto tarkastelee asiaa kokonaisuutena kullekin toimialalle ja tilanteelle tyypillisten ominaispiirteiden mukaisesti. Kun arvioidaan, onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde, arvioinnin pohjana ovat kyseiselle toimialalle tyypilliset ehdot. Eri tunnusmerkeillä voi olla eri toimialoilla hieman erilainen painoarvo.

Lue lisää palkan ja työkorvauksen välisestä rajanvedosta verotuksessa

Työn teettäjän velvollisuudet

Jos kyse on työsuhteesta ja palkasta, työn teettäjän eli työnantajan on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä huolehdittava muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista. Palkansaajan verotuksessa palkka on aina hänen veronalaista ansiotuloaan.

Jos työn teettäjän ja työn suorittajan välillä on toimeksiantosuhde, työstä maksettava korvaus on työkorvausta eikä palkkaa. Työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos korvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksen saaja maksaa itse omat eläkemaksunsa. Työkorvaus voi olla työn suorittajan elinkeinotoiminnan tuloa tai muuta ansiotuloa tai hänen omistamansa yhtiön tuloa. Jos palveluiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan, tulee toimeksiannon suorittajan rekisteröityä myös arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Työn välittäjän velvollisuudet

Vaikka toimisit vain työn välittäjänä, sinulla voi siitä huolimatta olla työnantajavelvollisuuksia. Jos mobiilisovellusta käyttävien osapuolten eli työn teettäjän ja työn suorittajan välillä on työsuhde, sinun on toimitettava palkasta ennakonpidätys. Lisäksi sinun on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu ja huolehdittava myös muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista. Ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa, jos osapuolten välillä on toimeksiantosuhde ja korvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä.

Esimerkki 1. Minna on rekisteröitynyt mobiilisovelluksen käyttäjäksi ja hakee sen avulla töitä. Asiakas valitsee Minnan tekemään kotisiivouksen. Minna tekee työsopimuksen siivouksen tilanneen asiakkaan kanssa mobiilisovelluksen välityksellä. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä huolehtii Minnan palkan maksamisesta sekä työnantaja- ja vakuutusmaksuista siivouksen tilanneen asiakkaan puolesta. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verokortin perusteella. Mobiilisovellus on tässä ainoastaan työn välittäjä, vaikka raha liikkuu sen kautta.

Esimerkki 2. Matti tekee satunnaisesti erilaisia remonttitöitä eri mobiilisovellusten kautta. Hän käyttää työn tekemiseen omia työkalujaan ja maksaa itse sosiaaliturvamaksunsa. Matti menee tekemään maalausremontin mobiilisovelluksesta löytämänsä ilmoituksen perusteella. Palvelun tilannut asiakas on tehnyt oman erillisen sopimuksen mobiilisovelluksen kanssa. Tässä tilanteessa mobiilisovelluksen ylläpitäjä on Matin toimeksiantaja ja maksaa Matille tämän palkkion. Kyseessä on toimeksiantosuhde. Koska Matti kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan Matti maksaa oma-aloitteisesti ennakkoveroa.

Esimerkki 3. Heikki toimii satunnaisesti ravintolaruokien kuljetuslähettinä eri mobiilisovellusten kautta. Heikki kuljettaa autollaan mobiilisovellukseen saamansa ilmoituksen perusteella ruoka-annoksen asiakkaan kotiin. Palvelun tilannut asiakas on tehnyt oman erillisen sopimuksen mobiilisovelluksen tarjoajan kanssa. Tässä tilanteessa mobiilisovelluksen ylläpitäjä on Heikin toimeksiantaja ja maksaa Heikille tämän palkkion lähettinä toimimisesta. Heikki saa palkkion työkorvauksena, joka on hänelle veronalaista ansiotuloa. Koska Heikki kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan Heikki maksaa oma-aloitteisesti ennakkoveroja.

Heikille muodostuu toimeksiantojen suorittamisesta vähäisiä puhelinkuluja, auton polttoaine- ja käyttökuluja ja satunnaisia auton pesukuluja. Kulut Heikki saa vähentää verotuksessaan tulonhankkimiskuluina siltä osin, kun ne kohdistuvat tulonhankintaan. Yksityiskäytön osuutta puhelin - ja autokuluista Heikki sen sijaan ei voi vähentää verotuksessa.

Heikki pitää ajoistaan ajopäiväkirjaa, jolla hän osoittaa, mikä osuus autolla vuoden aikana ajetusta kokonaiskilometrimäärästä kohdistuu tulonhankintaan ja mikä osuus yksityisajoihin. Autokuluista tulonhankintaan kohdistuu 15 % ja yksityiskäyttöä on 85 % autokuluista. Puhelinkuluista tulonhankintaan kohdistuu 10 % ja 90 % puhelimen käytöstä on yksityiskäyttöä. Verotuksessaan Heikki saa vähentää tulonhankintaan kohdistuvan osuuden kuluista eli 15 % autokuluista ja 10 % puhelinkuluista. Heikki ilmoittaa vähennyskelpoisten kulujen euromäärän veroilmoituksellaan ansiotulojen hankkimisesta aiheutuneina kuluina.

Esimerkki 4. Sini on rekisteröitynyt mobiilisovelluksen käyttäjäksi ja hakee sen avulla töitä. Asiakas valitsee Sinin toimimaan kuljetuslähettinä ja hänen tehtävänsä on kuljettaa ravintolasta ruoka-annos asiakkaan kotiin. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä huolehtii Sinin palkan maksamisesta sekä työnantaja- ja vakuutusmaksuista kuljetuksen tilanneen asiakkaan puolesta. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verokortin perusteella. Mobiilisovellus on tässä ainoastaan työn välittäjä, vaikka raha liikkuu sen kautta. Sini saa vuoden aikana palkkaa 2 700 euroa.

Sinille muodostuu työn suorittamisesta vähäisiä kuluja: puhelinkuluja, auton polttoaine- ja käyttökuluja ja satunnaisia auton pesukuluja. Kulut Sini saa vähentää verotuksessaan tulonhankkimiskuluina siltä osin, kun ne kohdistuvat tulonhankintaan. Yksityiskäytön osuutta puhelin- ja autokuluista Sini sen sijaan ei voi vähentää verotuksessa. Sinille muodostuu tästä yksittäisestä työsuorituksesta tulonhankkimiskuluja yhteensä 50 euroa. Koko vuoden aikana Sinille muodostuu kaikista työsuorituksistaan yhteensä 500 euroa tulonhankkimiskuluja.

Palkkatulosta verotuksessa automaattisesti tehtävän tulonhankkimisvähennyksen määrä on 750 € vuodessa. Vähennys myönnetään verotuksessa ilman erillistä vaatimusta. Jos palkkatulot ovat alle 750 euroa, vähennystä myönnetään enintään palkkatulon verran. Sinin tarvitseekin ilmoittaa veroilmoituksellaan tulonhankkimiskuluja vain, jos niiden määrä ylittää 750 euroa vuodessa. Kyseisenä vuonna Sinin kulut (500 euroa) eivät ylitä tulonhankkimisvähennyksen määrää. Sinin ei tästä syystä tarvitse ilmoittaa tulonhankkimiskuluja veroilmoituksellaan ollenkaan vaan hänen verotuksessaan tehdään hänen saamansa palkan (2 700 euroa) perusteella automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys. Jos kuitenkin Sinin ansaitseman palkan määrä vuodessa jäisi alle 750 euroa, olisi tulonhankkimisvähennyskin enintään palkkatulon verran.