Tarkista valmiiksi merkityt vähennykset

Ilmoita vuoden 2018 tiedot veroilmoitusta varten jo nyt OmaVerossa. Silloin ne näkyvät jo valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksellasi, jonka saat keväällä 2019. Katso tiedot, jotka voit ilmoittaa jo nyt.

Tietyt vähennykset ovat valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella ja verokortilla. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

Verohallinto on merkinnyt esitäytetylle veroilmoitukselle vähennyksiä työnantajilta, pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä saatujen tietojen perusteella. Siksi on tärkeää tarkistaa, että tiedot ovat oikein.

Ilmoita OmaVerossa

Tarkista myös verokortilla näkyvät vähennykset. Tiedot vähennyksistä saattavat olla vanhentuneita, sillä vähennykset perustuvat edellisen vuoden verotuksen tietoihin.

Jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut vähennetään ansiotuloista

Työmarkkinajärjestön jäsenmaksut sekä työttömyyskassamaksut vähennetään täysimääräisinä palkkatuloista, ansiosidonnaisesta päivärahasta, peruspäivärahasta sekä sairauspäivärahasta ennen veron laskemista. Merityötulosta maksuja ei voi voi vähentää.

Pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voi tarkistaa palkkalaskelmasta

Työnantajasi ilmoittaa Verohallintoon palkastasi perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuosittain. Nämä maksut näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellasi ansiotuloista tehtävinä vähennyksinä. Tarkista palkasta perittyjen vakuutusmaksujen oikea määrä vuoden viimeisestä palkkalaskelmastasi.

Arvopapereiden hoito- ja säilyttämismenoilla on 50 euron omavastuu

Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä johtuneet menot voi vähentää pääomatuloista. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi tallelokeron vuokra ja arvo-osuustilin vuosimaksu.

Jos ilmoitat kuluja veroilmoituksella, ilmoita kulut kokonaisuudessaan, älä vähennä niistä omavastuuta. Jos kulut ovat alle 50 euroa, niitä ei kannata ilmoittaa, koska kulut jäävät alle omavastuun.

Lainan korot vähennetään usein alijäämähyvityksenä

Lainan korot voi vähentää verotuksessa vain, jos velka on asunto- tai tulonhankkimisvelkaa. Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja luovutusvoitot. Velan takaisinmaksueriä ei voi vähentää verotuksessa opintolainavähennystä lukuun ottamatta. Opintolainan korkojen vähennysoikeus poistui vuoden 2015 alusta alkaen.

Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole tarpeeksi vähennyksen tekemiseen, vähennys tehdään ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista. Alijäämähyvitys on 30 % koron määrästä. Ensiasunnon velan koroista alijäämähyvitys on 32 %. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa + mahdollinen lapsikorotus.

Lue lisää alijäämähyvityksestä.

Asuntolainan korkojen määrästä saa vähentää 25 % verovuonna 2019. Verovuonna 2018 vähennysoikeus on 35 % korkojen määrästä. Jos sinulla on ensiasunto, tarkista veroilmoitukselta sekä verokortin tiedoista, että lainan käyttötarkoitus on merkitty oikein. Korjaa tarvittaessa lainan käyttötarkoitus ensiasunnoksi.

Tarkempaa tietoa korkojen vähentämisestä verotuksessa.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Vaikka vakuutusmaksut olisi maksanut puoliso, maksuja ei voi vähentää hänen verotuksessaan, vaan ne on vähennettävä vakuutettuna olevan puolison verotuksessa.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen PS-sopimuksen maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Jos pääomatuloja ei ole tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, vähennys tehdään ns. erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevästä verosta. Erityinen alijäämähyvitys on 30 %. Erityinen alijäämähyvitys vähennetään automaattisesti puolison verotuksessa, ellei vakuutetulla itsellään ole riittävästi ansiotuloista määrättyjä veroja. Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen vähentämiseen, maksu jää tältä osin lopullisesti vähentämättä. Eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksujen perusteella ei vahvisteta tappiota.

Perustietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentämisestä verotuksessa.

Syventävää tietoa vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja PS-sopimusmaksujen verotuksesta.

Avainsanat: