Töihin mobiilisovelluksen kautta

Työtilaisuuksia voi etsiä ja vastaanottaa erilaisten mobiilisovellusten välityksellä.  Mobiilisovelluksen kautta tapahtuvassa työnvälityksessä on selvitettävä, onko mobiilisovelluksen ylläpitäjä työn teettäjä eli työn suorittajan sopimuskumppani vai pelkästään työtilaisuuden välittäjä. Jälkimmäisessä tilanteessa työn suorittajan sopimuskumppani on se, jolle tai jonka luona työtä tehdään.

Työn suorittaja: työsopimus vai toimeksiantosopimus?

Selvitä ennen työnteon aloittamista, onko kyseessä työsuhde vai toimeksiantosuhde. Verotuksessa työstä maksettavaa korvausta pidetään palkkana. Toimeksiantosuhteesta maksettava korvaus  on sen sijaan työkorvausta. Palkan ja työkorvauksen rajanvedolla on merkitystä sekä sinun että korvauksen maksajan kannalta.

Voit tehdä työn teettäjän kanssa joko työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Lähtökohtaisesti voitte keskenänne sopia siitä, onko kyseessä työsuhde vai toimeksianto. Huomaa kuitenkin, että joidenkin töiden tekeminen voi edellyttää, että sinulla on siinä tarvittavat koneet ja laitteet. Jos sinulla ei ole työssä tarvittavia koneita ja laitteita, voitte tehdä ainoastaan työsopimuksen.

Sopimusta tehdessäsi ota huomioon myös muut kuin verotukseen liittyvät tekijät, kuten sosiaaliturva eli työttömyyskorvaukset, opintotuki, asumistuki, eläkevakuutusmaksut jne.

Eri sopimustyypeillä on erilaisia tunnusmerkkejä

Työn suorittajan ja työn teettäjän välisen sopimuksen ja sen ehtojen on vastattava todellisia olosuhteita. Eri tunnusmerkit on syytä ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon. Näin varmistetaan, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta.

Tunnusmerkit voidaan ryhmitellä niin sanottuihin muodollisiin ja tosiasiallisiin tunnusmerkkeihin. Muodolliset tunnusmerkit liittyvät erilaisiin yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Tosiasialliset tunnusmerkit liittyvät maksajan ja korvauksen saajan välisen sopimussuhteen mukaisten velvoitteiden sisältöön sekä todellisiin työskentelyolosuhteisiin ja ‑ehtoihin. Ne voivat viitata joko työsuhteeseen tai toimeksiantoon.

Muodollisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa

 • toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen

 • pakollisten sosiaalivakuutusten ottaminen

 • ennakkoperintärekisteriin kuuluminen

 • muihin rekistereihin kuuluminen

 • lakisääteisten ilmoitusten tekeminen

 • työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen sisältö

 • työn suorittamisen henkilökohtaisuus tai itsenäisyys

 • työskentely toisen tai omaan lukuun

 • työn johto- ja valvontaoikeus

 • työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit

 • työskentelyn ajankohta

 • vastikkeen määräytyminen

 • työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

 • vastuut, takuut ja vakuutukset

 • irtisanomisen ehdot

 • toimeksiantojen rajoittaminen, kilpailukielto ja salassapito.

Tunnusmerkkien kokonaisarviointi ratkaisee, onko kyse työsuhteesta vai toimeksiantosuhteesta.  Kokonaisarviointi tehdään vain tilanteissa, joissa on selvä ristiriita eli sopimus, sen sisältö ja osapuolten tosiasiallinen toiminta eivät vastaa toisiaan.

Kokonaisarviointi tarkoittaa sitä, että Verohallinto tarkastelee asiaa kokonaisuutena kullekin toimialalle ja tilanteelle tyypillisten ominaispiirteiden mukaisesti. Kun arvioidaan, onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde, arvioinnin pohjana ovat kyseiselle toimialalle tyypilliset ehdot. Eri tunnusmerkeillä voi olla eri toimialoilla hieman erilainen painoarvo.

Lue lisää palkan ja työkorvauksen välisestä rajanvedosta verotuksessa

Työn teettäjän velvollisuudet

Jos kyse on työsuhteesta ja palkasta, työn teettäjän eli työnantajan on toimitettava palkasta ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä huolehdittava muista työnantajavelvoitteista, kuten työeläkemaksuista. Palkansaajan verotuksessa palkka on aina hänen veronalaista ansiotuloaan.

Jos työn teettäjän ja työn suorittajan välillä on toimeksiantosuhde, työstä maksettava korvaus on työkorvausta eikä palkkaa. Työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos korvauksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksen saaja maksaa itse omat eläkemaksunsa. Työkorvaus voi olla työn suorittajan elinkeinotoiminnan tuloa tai muuta ansiotuloa tai hänen omistamansa yhtiön tuloa. Jos palveluiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen liiketoiminnan rajan, tulee toimeksiannon suorittajan rekisteröityä myös arvonlisäverovelvolliseksi.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Esimerkki 1. Minna on rekisteröitynyt mobiilisovelluksen käyttäjäksi ja hakee sen avulla töitä. Asiakas valitsee Minnan tekemään kotisiivouksen. Minna tekee työsopimuksen siivouksen tilanneen asiakkaan kanssa mobiilisovelluksen välityksellä. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä huolehtii Minnan palkan maksamisesta sekä työnantaja- ja vakuutusmaksuista siivouksen tilanneen asiakkaan puolesta. Mobiilisovelluksen ylläpitäjä toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verokortin perusteella. Mobiilisovellus on tässä ainoastaan työn välittäjä, vaikka raha liikkuu sen kautta.

Esimerkki 2. Matti tekee satunnaisesti erilaisia remonttitöitä eri mobiilisovellusten kautta. Hän käyttää työn tekemiseen omia työkalujaan ja maksaa itse sosiaaliturvamaksunsa. Matti menee tekemään maalausremontin mobiilisovelluksesta löytämänsä ilmoituksen perusteella. Palvelun tilannut asiakas on tehnyt oman erillisen sopimuksen mobiilisovelluksen tarjoajan kanssa. Tässä tilanteessa mobiilisovelluksen ylläpitäjä on Matin toimeksiantaja ja maksaa Matille tämän palkkion. Kyseessä on toimeksiantosuhde. Koska Matti kuuluu ennakkoperintärekisteriin, työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, vaan Matti maksaa oma-aloitteisesti ennakkoveroja.