Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verotusta voidaan oikaista Verohallinnon aloitteesta verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi muuttaa verotusta sekä hyväksesi että vahingoksesi.

Verotuksen oikaisun ja muutoksenhaun määräaikoihin tuli muutoksia vuoden 2017 alussa. Määräajat riippuvat siitä, minkä verovuoden verotusta oikaistaan ja milloin oikaisupäätös on tehty.

Oikaisu koskee verovuotta 2017 tai sitä myöhempiä vuosia

Verohallinto voi oikaista verotustasi 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Sillä ei ole merkitystä, millainen virhe on kyseessä tai oikaistaanko verotusta hyväksesi tai vahingoksesi.  Määräaika on sama kuin asiakkaan muutoksenhaun määräaika ja se pätee kaikkiin verolajeihin.

Tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa Verohallinto voi pidentää verotuksen oikaisuaikaa yhdellä vuodella. Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa Verohallinnon oikaisuaika on kuusi vuotta. Rikosprosessista nouseville verotuksen muutostarpeille on omat määräaikansa.

Tuloverotuksen oikaisu koskee verovuotta 2016

Tuloverotuksessa on jäljellä vielä yksi vuosi lakimuutoksen siirtymäaikaa. Siksi verovuotta 2016 koskevilla tuloverotuksen oikaisuilla on muista verovuosista poikkeavat määräajat. 

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos Verohallinto huomaa, että sinulle on määrätty virheellisesti veroa, Verohallinto oikaisee verotuksen. Tällainen verovelvollisen hyväksi tuleva oikaisu on tehtävä tuloverotuksessa 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verohallinto ei voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä.

Oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Verohallinto voi oikaista tuloverotusta myös vahingoksesi, jos sinulta on jäänyt tuloja osaksi tai kokonaan verottamatta tai lainmukainen vero on muuten jäänyt määräämättä. Verohallinto ei voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä.

Verohallinto voi oikaista vuoden 2016 tuloverotusta vahingoksesi viiden vuoden määräaikana. Määräaika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Viiden vuoden määräaikana voidaan oikaista sellaiset tuloverotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet verovelvollisen vahingoksi koskee sitä virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden verovelvollinen on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

Tuloverotuksessa verovuotta 2021 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Kiinteistöverotuksessa verovuotta 2021 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Perinnönjättäjä on kuollut 2021. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.
Lahjansaaja on saanut lahjan 2021. Lahjaverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2022 alusta.

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella

Jos olet tyytymätön Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jota oikaisu koskee. Jos Verohallinto on tehnyt oikaisupäätöksen aivan muutoksenhakuajan lopulla, voit aina hakea muutosta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Verovuosi  

Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2015 60 päivää tiedoksisaannista
2016 60 päivää tiedoksisaannista
2017 60 päivää tiedoksisaannista
2018 60 päivää tiedoksisaannista
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2021 31.12.2024

Verovuosi  

Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2016 60 päivää tiedoksisaannista
2017 60 päivää tiedoksisaannista
2018 60 päivää tiedoksisaannista
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista
2021 31.12.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista

A Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Kun viranomaisaloitteinen oikaisupäätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, siihen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

B Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

  • Jos päätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä.
  • Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Esimerkki. Verohallinto oikaisee viranomaisaloitteisesti verovuoden 2016 tuloverotustasi 22.3.2022. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien eli viimeistään 21.5.2022 (koska 3 vuoden määräaika on päättynyt  31.12.2019, asiakkaalla on aina oikeus tehdä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista).