Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verotusta voidaan oikaista Verohallinnon aloitteesta verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi muuttaa verotusta sekä hyväksesi että vahingoksesi.

Verotuksen oikaisun ja muutoksenhaun määräaikoihin tuli muutoksia vuoden 2017 alussa. Määräajat riippuvat siitä, minkä verovuoden verotusta oikaistaan ja milloin oikaisupäätös on tehty.

Oikaisu koskee verovuotta 2017 tai sitä myöhempiä vuosia

Verovuodesta 2017 alkaen Verohallinto voi oikaista verotustasi 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Sillä ei ole merkitystä, millainen virhe on kyseessä tai oikaistaanko verotusta hyväksesi tai vahingoksesi.  Määräaika on sama kuin asiakkaan muutoksenhaun määräaika ja se pätee kaikkiin verolajeihin.

Tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa Verohallinto voi pidentää verotuksen oikaisuaikaa yhdellä vuodella. Erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa Verohallinnon oikaisuaika on kuusi vuotta. Rikosprosessista nouseville verotuksen muutostarpeille on omat määräaikansa.

Oikaisu koskee verovuotta 2016 tai aikaisempia vuosia

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos Verohallinto huomaa, että sinulle on määrätty virheellisesti veroa, Verohallinto oikaisee verotuksen. Tällainen verovelvollisen hyväksi tuleva oikaisu on tehtävä tulo- ja kiinteistöverotuksessa 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Perintö- ja lahjaverotuksessa 5 vuoden määräaika lasketaan verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Verohallinto ei voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä.

Oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Verohallinto voi oikaista verotusta myös vahingoksesi, jos sinulta on jäänyt tuloja osaksi tai kokonaan verottamatta tai lainmukainen vero on muuten jäänyt määräämättä. Verohallinto ei voi oikaista verotusta, jos asia on jo ratkaistu valitukseen annetulla päätöksellä.

Verotuksen oikaisulle verovelvollisen vahingoksi on  eripituisia määräaikoja. Määräajat lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta (tulo- ja kiinteistöverotus) tai verotuksen toimittamista seuraavan kalenterivuoden alusta (perintö- ja lahjaverotus).

Yhden vuoden määräaika

Yhden vuoden määräaikana voidaan yleensä oikaista kaikenlaiset virheet tulo- tai kiinteistöverotuksessa. Virheen laadulla ei ole merkitystä. Myöskään sillä ei ole vaikutusta, kuka virheen on aiheuttanut. Verotusta ei kuitenkaan voida oikaista verovelvollisen vahingoksi silloin, jos oikaisun kohteena oleva asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä.

Kahden vuoden määräaika

Kahden vuoden määräaikana voidaan oikaista tulo- tai kiinteistöverotuksen virheet, joissa on kyse Verohallinnon tekemästä kirjoitusvirheestä, laskuvirheestä tai muusta niihin verrattavasta erehdyksestä. Oikaisu voidaan tehdä myös silloin, jos virhe on perustunut sivulliselta saatuihin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Viiden vuoden määräaika

Viiden vuoden määräaikana voidaan oikaista sellaiset tulo- tai kiinteistöverotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Mahdollisuus oikaista virheet verovelvollisen vahingoksi koskee sitä virheellisesti ratkaistua asiaa, jonka ilmoittamisvelvollisuuden verovelvollinen on laiminlyönyt. Ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin johtaneilla syillä ei ole merkitystä.

Kahden vuoden määräaika

Kahden vuoden määräaikana perintö- tai lahjaverotusta voidaan oikaista, jos on kyse Verohallinnon tekemästä laskuvirheestä tai siihen verrattavasta erehdyksestä tai jos asiaa ei ole joltain osalta tutkittu.

Viiden vuoden määräaika

Viiden vuoden määräaikana voidaan oikaista sellaiset perintö- tai lahjaverotuksessa olevat virheet, jotka ovat aiheutuneet siitä, että verovelvollinen tai muu ilmoitusvelvollinen on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän perukirjan, veroilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan.

Tuloverotuksessa verovuotta 2019 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2020 alusta.
Kiinteistöverotuksessa verovuotta 2019 koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2020 alusta.
Perinnönjättäjä on kuollut 2019. Perintöverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2020 alusta.
Lahjansaaja on saanut lahjan 2019. Lahjaverotusta koskevan oikaisun määräaika lasketaan vuoden 2020 alusta.

Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella

Jos olet tyytymätön Verohallinnon aloitteesta tehtyyn oikaisuun, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin Verohallinto on tehnyt päätöksen verotuksen oikaisusta (päätöspäivä). Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

  • Jos päätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä.
  • Jos päätös on tehty ennen 1.1.2017, oikaisuvaatimuksen voi tehdä tulo- ja kiinteistöverotuksessa 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Perintö- ja lahjaverotuksessa 5 vuoden määräaika lasketaan verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.
  • Oikaisuvaatimuksen voi kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Verovuosi  

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä 1.1.2017 jälkeen 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä ennen 1.1.2017 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2014 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2020 
2015 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2021 
2016 60 päivää tiedoksisaannista -
2017 31.12.2020 tai 60 päivää tiedoksisaannista -
2018 31.12.2021 tai 60 päivää tiedoksisaannista -
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista -

Verovuosi  

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä 1.1.2017 jälkeen 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä ennen 1.1.2017 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2015 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2020
2016 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2021
2017 31.12.2020 tai 60 päivää tiedoksisaannista -
2018 31.12.2021 tai 60 päivää tiedoksisaannista -
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista -
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista -

A Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Kun viranomaisaloitteinen oikaisupäätös on tehty 1.1.2017 jälkeen, siihen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

B Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuosi  

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä 1.1.2017 jälkeen 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

Viranomaisaloitteisen oikaisun päätöspäivä ennen 1.1.2017 
Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

2015 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2020 
2016 60 päivää tiedoksisaannista 31.12.2021 
2017 31.12.2020 tai 60 päivää tiedoksisaannista  -
2018 31.12.2021 tai 60 päivää tiedoksisaannista   -
2019 2.1.2023 tai 60 päivää tiedoksisaannista  -
2020 2.1.2024 tai 60 päivää tiedoksisaannista  

Esimerkki. Verohallinto oikaisee viranomaisaloitteisesti verovuoden 2015 tuloverotustasi 23.3.2020. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien eli viimeistään 22.5.2020 (koska 3 vuoden määräaika on päättynyt  31.12.2017, asiakkaalla on aina oikeus tehdä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista).