Luonnollisen henkilön ennakkoveron perusteet verovuodelle 2018

Ennakkoverot perustuvat pääasiassa vuoden 2016 lopullisen verotuksen tietoihin, joita on muutettu seuraavasti:

 • elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 10,0 %:lla
 • vuokratuloa on korotettu 5,0 %:lla
 • ennakonkannon alaisia palkkatuloja ja palvelurahoja on korotettu 2,0 %:lla, vuoden 2017 tietoa 1,0 %:lla.

Muita kuin edellä mainittuja tuloja ei ole korotettu.

Jos ennakkoveroa on muutettu vuoden 2017 aikana, tulotietoina on käytetty vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja. Jos ennakkoveron perusteena olevia tietoja on ilmoitettu vuodelle 2018, tulotietona on käytetty ilmoitettuja tietoja.

 • Elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääoma- ja ansiotulot perustuvat vuoden 2016 lopullisen verotuksen tai vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoihin.
 • Osingot ja osuuskunnan maksamat ylijäämät on otettu huomioon verokorttia laskettaessa vain, jos vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennoissa tai vuodelle 2018 ilmoitetuissa tiedoissa on ollut mukana
  • kotimaisia osinkoja
  • ulkomailta saatuja julkisesti noteeratun yhtiön osinkoja
  • osuuskunnan maksamia ylijäämiä.
 • Julkisesti noteeratun yhtiön osingoista maksaja toimittaa 25,5 %:n ennakonpidätyksen.

 • Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, maksaja toimittaa 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Siltä osin kuin osinko ylittää 150 000 euroa, ennakonpidätys on 28 %. Ennakonpidätys lasketaan osingon yhteismäärästä, ei vain veronalaisesta osuudesta. Pyydä tarvittaessa verokorttia muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamaasi osinkoa varten. Ilmoita tällöin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasi ansio- ja pääomatulo-osinko bruttona. Ilmoita pääomatulo-osinkona se osa osingosta, joka on 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ilmoita 8 % ylittävä osa ansiotulo-osinkona. Lisätietoa osinkotulojen verottamisesta

 • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 25,5 %.

 • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 7,5 %, jos samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 %. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa samalle saajalle maksamiensa ylijäämien 5 000 euron rajan ylittymistä. Pyydä tarvittaessa verokorttimuutos muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saamaasi ylijäämää varten.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu yrittäjillä

Sairausvakuutusmaksu jakaantuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Sairaanhoitomaksu lasketaan yrittäjillä siten, että YEL- tai MYEL-vakuutuksessa määritelty työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. Muut palkat ja ansiotulot otetaan laskentaan mukaan sellaisenaan. Vähennykset lasketaan ja vähennetään tästä tuloperusteesta, jolloin saadaan sairaanhoitomaksun laskennassa perusteena käytettävä verotettava tulo. MYEL-vakuutetulla apurahan saajalla otetaan myös huomioon MYEL-työtulo sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennassa. Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtulosta on 0 %.

Muilla kuin yrittäjillä tai MYEL-vakuutetuilla apurahan saajilla sairaanhoitomaksu 1,36 % lasketaan kunnallisverotuksen verotettavan ansiotulon perusteella. Sairaanhoitomaksun korotus 0,17 % lasketaan sellaisten eläke-, etuus- ym. tulojen perusteella, joista ei määrätä päivärahamaksua.

Päivärahamaksu on 1,53 % ja sitä laskettaessa YEL- tai MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. YEL-työtulosta lasketaan lisäksi yrittäjän korotettu päivärahamaksu 0,17 %. Päivärahamaksua ei lasketa, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 020 euroa.

Ennakkoveron laskennassa sovellettavat verokannat

 • Vuoden 2018 tuloveroasteikko
 • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2018
 • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 19,75 %
 • Sairaanhoitomaksu 0 % /1,36 % + 0,17 %
 • Päivärahamaksu 0 % /1,53 % + 0,17 %
 • Yleisradiovero 2,50 %
 • Pääomatulojen tuloveroprosentti on 30 %. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 %:n mukaan.