Ulkomailta saadut osingot ja arvopaperien luovutusvoitot

Ulkomailta saadut arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan tavallisesti vain Suomessa. Ulkomaisista osingoista taas peritään yleensä ulkomailla lähdevero. Se hyvitetään Suomen verosta.

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Jos osinkoa jakava yhtiö on EU-maasta tai sellaista valtiosta, jonka kanssa Suomella on osinkoihin sovellettava verosopimus, osingon verotus määräytyy samoin kuin suomalaisen osingon:

  • Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa.
  • Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Pääomatulo-osuus lasketaan osakkeiden matemaattisen arvon perusteella. Matemaattisen arvon laskennassa tarvittavan selvityksen puuttuessa vuotuinen tuotto lasketaan osakkeiden käyvän arvon perusteella.

Suomalaisten osinkojen verottamisesta on kerrottu sivulla Osakkeet ja osingot.

Jos saat osinkoa muusta maasta kuin EU- tai verosopimusvaltiosta, osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Esimerkki: Jaakko saa verovuonna 2017 englantilaiselta listaamattomalta yhtiöltä osinkoa 100 000 euroa. Osakkeiden käypä arvo 31.12.2016 on 800 000 euroa. Jaakko ei ole verovuonna saanut osinkoja muista listaamattomista yhtiöistä.
Osinko 100 000    
Osakkeiden käypä arvo 800 000    
Jaakon pääomatulo-osinko 64 000 Jaakon pääomatulona verotettava osinkotulo 16 000
Jaakon ansiotulo-osinko 36 000 Jaakon ansiotulona verotettava osinkotulo 27 000

Pääomatulo-osinkoa on kahdeksan prosentin tuotto osakkeiden käyvälle arvolle (800 000 * 8 % = 64 000).

Pääomatulo-osinkoon alle 150 000 euroa, joten siitä on 25 % (16 000 e) veronalaista pääomatuloa. 75 % eli 48 000 on verotonta tuloa.

Ansiotulo-osinkoa on jäljelle jäänyt osa osingosta 100 000 - 64 000 = 36 000 euroa. Ansiotulo-osingosta veronalaista ansiotuloa on 75 % (27 000 e) ja verotonta tuloa 25 % (9000 e).

Ulkomaille maksettu vero hyvitetään Suomen verosta

Suomen vero ulkomaisten osinkojen pääomatulo-osuudesta on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34 %. Verosopimusten perusteella myös osingon lähdevaltio voi usein verottaa tietyn prosentin (esim. 15 %) mukaan. Verosopimuksen mukainen ulkomaan vero hyvitetään Suomessa siitä verosta, jonka Suomi määrää sinulle samasta tulosta. Ulkomaille maksamaasi veroa ei hyvitetä enempää kuin tulosta menisi Suomessa veroja sen jälkeen, kun olet vähentänyt tulosta kulut ja mahdolliset lainan korot. Joskus esimerkiksi asuntolainan korkovähennys aiheuttaa sen, ettei verotettavaa pääomatuloa jää. Silloin Suomessa ei määrätä veroa, josta ulkomainen vero voitaisiin hyvittää. Tällaisessa tapauksessa saat vähentää ulkomaisen veron tulevina vuosina, 5 seuraavan vuoden aikana.

Jos saat osinkotuloa ulkomailta, voit tarvita ulkomaille todistuksen siitä, että asut Suomessa ja sinulla on sen vuoksi oikeus verosopimuksessa sovittuun pienempään lähdeveroprosenttiin. Tällaisen todistuksen saat Suomessa verotoimistosta.

Jos olet ottanut lainaa osinkotulon hankkimiseksi, saat vähentää lainan korot Suomen verotuksessa pääomatuloista tulonhankkimisvelan korkoina.

Ulkomaisten arvopapereiden luovutus

Jos asut Suomessa, saamasi arvopaperien luovutusvoitot verotetaan yleensä vain Suomessa. Maksat niistä veroa 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34 %.

Ulkomaisten arvopaperien luovutustappiot voit vähentää vuodesta 2016 alkaen kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot vähennetään vain luovutusvoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä luovutustappioita.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä luovutustappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Sijoitusrahaston voitto-osuus

Jos olet saanut ulkomailta sijoitusrahaston voitto-osuuksia ja niistä on ulkomailla peritty veroa, syynä on yleensä se, että kyseisessä maassa voitto-osuus rinnastetaan osinkotuloon. Tällaisessa tapauksessa lähdevero hyvitetään Suomessa normaaliin tapaan.

Muista ilmoittaa tulot Suomen veroilmoituksessa

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus) on sulkeutunut.

Tietojen ilmoittaminen vuodelta 2017 tässä palvelussa ei ole enää mahdollista. Ilmoita tiedot esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella ja tarvittavilla liitelomakkeilla. Palauta ne verotoimistoon postitse.

Näin ilmoitat tiedot paperilla

Ilmoita ulkomaiset osingot ja sijoitusrahastojen voitto-osuudet Suomen veroilmoituksella kohdassa 10.3 (Ulkomaan pääomatulot) ja mahdollinen ulkomaille maksamasi vero kohdassa 11.1 (Ulkomaiset verot) ja anna selvitys liitelomakkeella 16. Ilmoita lisätiedoissa myös omistamasi ulkomaiset asunnot, osakkeet ja muut arvopaperit.

Jos olet saanut luovutusvoittoa tai -tappiota ulkomaisista arvopapereista, täytä lomake 9A Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta (3064). Merkitse luovutusvoitto tai -tappio myös veroilmoitukseen. Ilmoita lisätiedoissa tuloista ulkomailla maksamasi verot.

Jos tulon lähdevaltio on perinyt liikaa veroa

Jos tulon lähdevaltio on perinyt tulosta suuremman veron kuin verosopimuksessa on sovittu, liikaa maksamaasi veroa ei hyvitetä Suomen verotuksessa. Sinun on haettava liikaveron palautusta lähdevaltiolta sen valtion lomakkeella. Lomakkeen saat yleensä tulon maksajalta. Jos hakemukseen on liitettävä Suomen veroviranomaisen antama asumistodistus, voit pyytää sen omasta verotoimistostasi.

Avainsanat: