Kuolinpesän verotus

Kuolinpesä saa kuolinvuodelta tehdä samat verovähennykset kuin vainaja olisi eläessään voinut tehdä.

Kuolinpesän varoihin kuuluu omaisuus, joka vainajalta on jäänyt

Jos tämän omaisuuden sijaan tulee myöhemmin toista omaisuutta, myös se kuuluu pesän varoihin.

Esimerkki: Vainaja ja hänen puolisonsa asuivat yhdessä vainajan omistamassa asunnossa. Asunto myydään ja siitä saaduilla varoilla ostetaan leskelle sopivampi asunto. Asunto kuuluu edelleen kuolinpesän varoihin. Jos yhteisen asunnon myynnistä saatuja varoja jää jäljelle uuden asunnon ostamisen jälkeen, myös ne kuuluvat kuolinpesään.

Jos vainaja on yksin omistanut osakehuoneiston, se kuuluu pesän varoihin. Lesken varat eivät kuulu pesän varoihin, vaikka vainajalla olisi ollut niihin avio-oikeus (poikkeus ovat kuitenkin ennen vuotta 1930 solmitut avioliitot). Jos leski on omistanut omaisuutta yhdessä vainajan kanssa, lesken omistamaa osaa ei lueta pesän varoihin.

Vainajan kuolinvuoden esitäytetyn veroilmoituksen tiedot on tarkistettava

 Ilmoitus pitää tarvittaessa palauttaa ja allekirjoittaa. Tämän voi tehdä

  • joku pesän osakkaista
  • muu henkilö, jonka hallussa pesä on (esim. leski)
  • pesän asioista vastaava asianhoitaja, jos hänet on siihen valtuutettu.

Kaikilla kuolinpesän osakkailla on oikeus saada nähdä kuolinpesän veroilmoitus.

Henkilön kuolinvuoden verotus toimitetaan samalla tavalla kuin jos henkilö olisi elänyt vuoden loppuun asti

Tuloina verotetaan tulot, jotka henkilö sai verovuonna ennen kuolemaansa sekä tulot, jotka kuolinpesä sai kuolinvuonna henkilön kuoleman jälkeen (esimerkiksi kuolinhetkellä maksamatta olevat palkat). Verotuksessa myönnetään samat vähennykset, jotka olisi myönnetty, jos henkilö olisi elänyt verovuoden loppuun.

Jos esitäytetystä veroilmoituksesta puuttuu tuloja tai vähennyksiä tai tiedot ovat muuten virheellisiä, esitäytetty veroilmoitus pitää korjata ja palauttaa verotoimistoon veroilmoituksen ohjeiden mukaisesti.

Kuolinvuotta seuraavina vuosina kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena

Kuolinpesän tuloja ei siis jaeta verotuksessa osakkaiden tuloiksi. Kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus.

Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä elinkeinosta ja maataloudesta saatua yritystuloa.

Ansiotulojen (esimerkiksi takautuvasti maksettavien eläkkeiden) verotus on progressiivista eli suuremmista tuloista menee suhteessa enemmän veroa.

Pääomatuloista maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. Pääomatulon 30 000 euroa ylittävästä osasta vero on 34 %. Pääomatuloja ovat ovat pesän omistaman varallisuuden tuottamat tulot, kuten vuokratulot ja puun myyntitulot.

Kuolinpesän osakkaan kuolinpesästä saamaa tuloa ei veroteta hänen henkilökohtaisena tulonaan.

Jos pesän lukuun harjoitetaan liikettä, ammattitoimintaa tai maataloutta, niistä saadut tulot luetaan kuolinpesän yritystuloksi. Jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää aletaan verottaa yhtymänä sen jälkeen kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut kolme vuotta. Tässä vaiheessa yritystulot jaetaan verotettavaksi kuolinpesän osakkaiden tuloina.

Lesken tuloja ei veroteta kuolinpesän tuloina. Lesken saamia tuloja ovat esimerkiksi hänen ansaitsemansa palkat ja hänelle maksetut eläkkeet.

Kuolinpesä maksaa valtiolle ja kunnalle tuloveroa ansiotuloistaan ja valtiolle pääomatuloistaan. Jos vainaja oli seurakunnan jäsen, kuolinpesä maksaa myös kirkollisveroa.

Verotus tilanteessa, jossa kuolinpesässä on vain yksi osakas

Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, omaisuuden katsotaan siirtyvän hänelle silloin, kun kuolinpesä on selvitetty, yleensä siis perunkirjoituksen yhteydessä. Perunkirjoituksen jälkeen kertyneet tulot verotetaan osakkaan tulona.

Kuolinpesän osakkaat vastaavat veroista

Kuolinpesän osakkaat vastaavat kuolinpesän veroista yhteisvastuullisesti.

Ulkomainen kuolinpesä verotetaan kuin yhteisö

Kuolinpesä on ulkomainen, jos perittävä oli kuolinhetkellä Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Kuolinpesä on ulkomainen myös silloin, jos vainaja oli esimerkiksi vieraan valtion diplomaatti tai kansainvälisessä järjestössä täällä palveleva henkilö (nämä erikoistapaukset on määritelty tarkemmin tuloverolaissa).

Ulkomaista kuolinpesää verotetaan yhteisönä ja siihen sovelletaan yhteisön tuloverokantaa.

Lisätietoa perintö- ja lahjaverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa.

Avainsanat: