Varaukset

Varauksen voi tehdä metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta. Varauksella siirretään osa tulosta kattamaan myöhempinä vuosina aiheutuvia menoja.

Menovaraus

Luonnollinen henkilö, kuolinpesä ja näiden muodostama verotusyhtymä sekä yhteisetuus voivat jättää osan metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta merkitsemättä verovuoden tuloksi. Tällaisesta merkitsemättä jätetystä tulosta muodostuu menovaraus. Menovaraus voi olla enintään 15 % metsätalouden veronalaisen pääomatulon määrästä, josta on vähennetty metsävähennyksen määrä. Menovarauksesta on annettava tieto metsätalouden veroilmoituslomakkeella 2C.

Menovaraus on tarkoitettu käytettäväksi metsätalouden pääomatulojen hankkimisesta seuraavina vuosina aiheutuneiden menojen kattamiseen. Menovarausmenettelyn tarkoituksena on parantaa metsätaloudesta saatujen tulojen ja erityisesti metsän uudistamismenojen samanaikaisuutta.

Metsänomistajan on merkittävä osittain tai kokonaan käyttämättä jätetty menovaraus metsätalouden pääomatuloksi Oulun ja Lapin läänissä viimeistään kuudentena ja muualla Suomessa viimeistään neljäntenä menovarauksen tekemistä seuraavana vuonna. Menovaraus merkitään metsätalouden pääomatuloksi riippumatta siitä, onko metsätalouteen kohdistuvia vuosimenoja ja/tai poistoja menovarausta vastaavaa määrää.

Tuloksi merkittävää menovarausta ei huomioida uuden metsävähennyksen eikä menovarauksen laskentapohjaan.

Tuhovaraus

Metsätalouden pääomatuloksi luetusta metsätuhon perusteella saadusta vakuutus- tai vahingonkorvauksesta voi metsänomistaja tehdä menovarausta vastaavalla tavalla tuhovarauksen. Verovuoden tuloksi jätetään merkitsemättä määrä, joka tarvitaan tuhoutuneen metsän uudistamiseen. Tuhovarauksen käyttö- ja tuloksi merkitsemisajat ovat samat kuin menovarauksella. Tuhovarauksesta on annettava tieto metsätalouden veroilmoituslomakkeella 2C.

Avainsanat: