Veroilmoituksen antaminen - metsänomistaja

Ilmoita metsätalouden tiedot tuloverotusta varten veroilmoituslomakkeella 2C.

Kenen on annettava veroilmoitus?

Kaikkien niiden metsätalouden harjoittajien, joilla on ollut verovuoden aikana metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja, on palautettava metsätalouden veroilmoitus. Tyhjää metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.

Puolisoiden veroilmoitus

Jos puolisot harjoittavat yhdessä metsätaloutta, on puolisoiden annettava yhteinen metsätalouden veroilmoitus.

Verohallinto lähettää puolisoiden yhteisen 2C-lomakkeen puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi. Jos rekisteröinti puuttuu kummaltakin puolisolta tai molemmat puolisot ovat alkutuotannosta arvonlisäverovelvollisia, lomake on osoitettu sille puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50 % metsäomaisuudesta. Jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50 %, lomake on osoitettu puolisoista vanhemmalle.

Jos toinen puoliso omistaa yksin metsiä, joita hallitaan pysyvästi täysin itsenäisesti ja erillisenä, hän voi antaa näistä metsistä erikseen oman ilmoituksensa. Ilmoittajan lomakkeella on silloin oltava rastitettuna kohta ”Oma erillinen ilmoitus”.

Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä.

Metsätalouden veroilmoituslomakkeet

Metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C)

Lomakkeeseen on merkitty valmiiksi henkilötunnus, kotikunta sekä muita lomakkeen yksilöiviä tietoja. Lomakkeeseen on merkitty myös osoite, jonne voit palauttaa ilmoituksen lomakkeen mukana tulleessa palautuskuoressa.

Yhtymäselvitys (lomake 36)

Verotusyhtymä antaa yhden yhteisen veroilmoituksen 2C osakkaidensa yhteisesti harjoittamasta metsätaloudesta. Lisäksi verotusyhtymän on annettava lomake 36, jos osakkuustiedoissa on verovuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta (lomake 9)

Metsäkiinteistöjen sekä metsätalouden koneiden ja laitteiden luovutuksista saadut voitot tai luovutustappiot ilmoitetaan lomakkeella 9. Jokaisesta luovutuksesta ja jokaisesta omistusosuudesta erikseen täytetään oma lomakkeensa. Jos luovutuksia ei ole vuoden aikana tapahtunut, lomaketta ei tarvitse täyttää.

Esitäytetty veroilmoitus

Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Jos tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai palauta paperilomake Verohallintoon.

Mihin ja milloin veroilmoitus toimitetaan?

Palauta veroilmoitus viimeistään lomakkeeseen merkittynä palautuspäivänä.

Voit antaa metsätalouden veroilmoituksen sähköisesti joko verkkolomakkeella tai muistiinpano-ohjelman muodostamana tiedostona. Sähköisesti annetun veroilmoituksen saapumisaika on se hetki, jolloin ilmoitus on jätetty Verohallinnon ilmoituspalveluun. Ilmoituspalvelu antaa kuittauksen veroilmoituksen jättämisestä.

Jos annat veroilmoituksen paperilomakkeella, se on jätettävä postiin tai Verohallinnon toimipisteeseen viimeistään lomakkeeseen merkittynä päivänä. Muista myös allekirjoittaa paperilomake.

Puutteellisesta, myöhästyneestä tai kokonaan antamatta jätetystä veroilmoituksesta voi seurata veronkorotus.

Mikä on verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Metsätalouden harjoittajan verovuosi on aina kalenterivuosi.

Metsätalouden harjoittajan verovuoden tulot ja menot määräytyvät niin sanotun kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Kassaperiaatteen mukaan tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu.

Milloin verovuoden verotus päättyy?

Tuloverotus päättyy verovuotta seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2017 verotus päättyy 31.10.2018.

Muista myös arvonlisäveroilmoitus

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, anna lisäksi arvonlisäveroilmoitus OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Verovuodesta 2017 alkaen tiedot on annettava verkossa. Paperilomaketta Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (lomake 4001) voi käyttää vain erityisestä syystä (esim. paikkakunnalla ei ole toimivaa verkkoyhteyttä).

Huomaa, että arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse kuitenkaan enää antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos verovuodelta ei ole metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Edellytyksenä on, että metsänomistajan verokausi on kalenterivuosi eikä hän harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Verohallinto ei lähetä enää arvonlisäveroilmoitusta varten erikseen postitse lomakkeita tai ohjeita.