Hallintaoikeudesta luopuminen

Omaisuuteen on voitu pidättää hallintaoikeus joko eliniäksi tai määräajaksi. Jos hallintaoikeuden haltija luopuu hallintaoikeudesta, kyseessä on lahja. Lahjaverotettava arvo määräytyy sen päivän mukaan, jolloin hallintaoikeudesta on luovuttu.

Hallintaoikeudesta luopuminen on verotettava lahja, jos

  • hallintaoikeus on pidätetty lahjoituksen yhteydessä,
  • hallintaoikeus on saatu testamentin perusteella tai
  • leski on pidättänyt hallintaoikeuden vakituiseen asuntoonsa.

Hallintaoikeuden haltija voi nimenomaisesti ilmoittaa luopuvansa hallintaoikeudesta. Luopuminen voi tapahtua myös esimerkiksi niin, että hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus myydään, eikä hallintaoikeutta siirretä sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Koska hallintaoikeuden pidättäminen on aikanaan alentanut lahja- tai perintöveron määrää, hallintaoikeudesta luopuminen katsotaan veronalaiseksi lahjaksi. Lahjaverosta on vastuussa omaisuuden omistaja, koska hän saa nyt hallintaoikeuden aiemmin lahjana tai perintönä saamaansa omaisuuteen. Kun hallintaoikeudesta on luovuttu, omaisuuden omistus- ja hallintaoikeus ovat samalla henkilöllä.

Hallintaoikeuden arvo määräytyy luopumisajankohdan mukaan

Lahjan arvo lasketaan sen mukaan, mikä on hallintaoikeuden arvo silloin, kun hallintaoikeudesta luovutaan. Arvoon vaikuttavat omaisuuden vuosituotto sekä elinikäisen hallintaoikeuden saajan ikä tai määräaikaisen hallintaoikeuden voimassaoloaika luopumishetkellä. Mikäli todellista vuosituottoa ei ole saatavissa, käytetään laskennallista vuosituottoa. Laskennallinen vuosituotto lasketaan siten, että lahjoitetun omaisuuden käypä arvo (eli todennäköinen myyntihinta) kerrotaan tuottokertoimella, joka on 3 % tai 5 % omaisuuslajista riippuen.

Lue lisää hallintaoikeuden arvon laskemisesta

Esimerkki: Antti on lahjoittanut tyttärenpojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön vuonna 2011. Antti on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden eliniäksi. Hän kuitenkin luopuu hallintaoikeudesta vuonna 2016 ollessaan 80-vuotias. Kesämökkikiinteistön käypä arvo on luopumishetkellä 350 000 euroa.

Hallintaoikeuden arvo luopumishetkellä: ikäkerroin 5 x 3 % x 350 000 euroa = 52 500 euroa. Lahjavero määrätään omaisuuden omistajan eli Mikan maksettavaksi. Vero 52 500 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2016 on 5 120 euroa.

Lahjavero hallintaoikeudesta luopumisesta määrätään luopumishetken mukaisen arvon mukaan, vaikka aiemmin lahjaverotuksessa huomioitu hallintaoikeuden arvo olisi ollut pienempi kuin hallintaoikeuden arvo luopumishetkellä.

Esimerkki: Antti on lahjoittanut tyttärenpojalleen Mikalle kesämökkikiinteistön vuonna 2011. Antti on silloin ollut 75-vuotias. Vuonna 2011 kiinteistön käypä arvo on ollut 280 000 euroa. Antti on pidättänyt elinikäisen hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön. Hallintaoikeuden arvo on ollut 50 400 euroa (280 000 euroa x ikäkerroin 6 x tuottokerroin 3 %). Tämä vähennys on otettu huomioon lahjaverotuksessa. Mika on maksanut lahjaveroa 229 600 eurosta.

Antti luopuu elinikäisestä hallintaoikeudesta vuonna 2016 ollessaan 80-vuotias. Kesämökkikiinteistön käypä arvo luopumishetkellä on 350 000 euroa. Hallintaoikeuden arvo on luopumishetkellä 52 500 euroa (350 000 euroa x ikäkerroin 5 x tuottokerroin 3 %). Lahjavero määrätään omaisuuden omistajan eli Mikan maksettavaksi. Lahjan (hallintaoikeudesta luopumisen) arvo määräytyy luopumishetken mukaan, joten lahjavero määrätään 52 500 eurosta eikä 50 400 eurosta. Vero 52 500 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2016 on 5 120 euroa.

Laske lahjaveron määrä

Avainsanat: