Korot ja veronlisäys – kun maksu myöhästyy

Eri veroilla on erilaiset viivästysseuraamukset. Tähän ohjeeseen on koottu eri verolajien korkojen ja veronlisäyksen laskeminen silloin, kun veroja maksetaan myöhässä. Jos maksu myöhästyy, maksu käytetään ensin korolle tai veronlisäykselle ja vasta sen jälkeen verolle.

Tuloverot, oma-aloitteiset verot, perintövero, lahjavero, kiinteistövero ja varainsiirtovero: viivästyskorko

Viivästyskorkoa täytyy maksaa eräpäivän jälkeen maksetuista

  • tuloveroista; eli ennakkoveroista, lisäennakoista ja jäännösveroista
  • oma-aloitteisista veroista, kuten arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista
  • perintöverosta
  • lahjaverosta
  • kiinteistöverosta
  • varainsiirtoverosta
  • sekä näille veroille määrätyistä seuraamusmaksuista.

Viivästyskoron määrän voit laskea itse OmaVerossa.

Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Laske ja maksa viivästyskorko sentin tarkkuudella, sillä korolla ei ole vähimmäismäärää.

Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuosina 2020 ja 2021 viivästyskorko on 7 %. Korkopäiviksi lasketaan kuukauden ja vuoden todelliset päivät.

Lisää viivästyskorko maksettavan veron määrään ja maksa summa kerralla samoilla maksutiedoilla. Maksu käytetään ensin viivästyskorolle ja vasta sen jälkeen verolle.

Autovero ja valmistevero: viivekorko tai veronlisäys

Viivekorkoa täytyy maksaa eräpäivän jälkeen maksetuista autoveroista sekä autoverolle määrätyistä seuraamusmaksuista.

Veronlisäystä täytyy maksaa oma-aloitteisesti, jos maksat valmisteveroa säädetyn määräajan jälkeen. Lisäksi jos maksat valmisteveron jälkiverotuksen eräpäivän jälkeen, sille pitää maksaa viivekorkoa.

Viivekoron tai veronlisäyksen määrän voit laskea itse esimerkiksi korkolaskurilla. Viivekorko sekä veronlisäys lasketaan samalla korkokannalla ja korkopäivillä, joten myös laskurissa viivekorkoa ja veronlisäystä lasketaan tekemällä sama koron valinta.

Viivekorko tai veronlisäys lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien).

Viivekoron ja veronlisäyksen korkoprosentit vahvistetaan vuosittain. Vuosina 2019 ja 2020 kummankin korkoprosentti on 7 %. Korkopäiviksi lasketaan 30 päivää kuukaudessa ja 360 päivää vuodessa.

Sekä viivekoron että veronlisäyksen vähimmäismäärä on 3 euroa ja sitä lasketaan jokaiselle maksamattomalle määrälle. Esimerkiksi jos maksat autoveroa eräpäivän jälkeen osissa, jokaiselle suoritukselle lasketaan erikseen viivekorkoa vähintään 3 euroa.

Jos maksat veroja myöhässä, lisää viivekoron tai veronlisäyksen osuus maksettavan veron määrään ja maksa koko summa kerralla samoilla maksutiedoilla. Maksu käytetään ensin korolle tai veronlisäykselle ja vasta sen jälkeen verolle.

Jos vero määrätään maksettavaksi, päätöksessä on laskelma veron, viivekoron tai veronlisäyksen ja mahdollisen seuraamusmaksun määrästä. Tässä tapauksessa Verohallinto tai Tulli on laskenut koron tai veronlisäyksen päätöksen eräpäivään saakka. Maksa vero, korko tai veronlisäys sekä mahdollinen seuraamusmaksu tuolloinkin kerralla samoilla maksutiedoilla.

Lisäennakko ja jäännösvero – huojennettu viivästyskorko

Jos verovuoden aikana maksamasi ennakot tai ennakonpidätykset, eli ennakkoperintä ei riitä kattamaan tarvittavia verovuoden veroja, puuttuva osa tulee maksaa jäännösverona. Voit kuitenkin täydentää ennakkoperintää hakemalla ja maksamalla lisäennakkoa. Näin voit pienentää jäännösveron ja sille laskettavan koron määrää.

Lisäennakko on korvannut ennakon täydennysmaksun ja huojennettu viivästyskorko on korvannut yhteisökoron sekä jäännösveron koron

  • osakeyhtiöillä ja muilla yhteisöillä verovuodesta 2017 alkaen
  • muilla verovelvollisilla verovuodesta 2018 alkaen.

Voit täydentää ennakkoperintää korottomasti 1 kuukauden ajan verovuoden päättymisestä. Sen jälkeen, eli verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta, lisäennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa lisäennakon eräpäivään saakka. Lue lisää lisäennakon hakemisesta ja maksamisesta.

Myös jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. Jäännösverolle huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään saakka.

Taulukko, jossa kerrottu, kuinka viivästyskoron laskenta-aika määräytyy riippuen mikä asiakas on kyseessä
  Verovuoden pituus Lisäennakkoa voi maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoa Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan
Henkilöasiakas 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. Tammikuun ajan Verovuoden jälkeen 1.2. alkaen
Yhteisö, tilikausi muu kuin kalenterivuosi Sama kuin tilikausi Kuukauden ajan tilikauden päättymisen jälkeen Verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta alkaen

Verovuoden verotuksen päättyessä määrättävän jäännösveron huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Vähäiset jäännösverot voi siis maksaa ilman huojennettua viivästyskorkoa. Vastaavaa vähennystä ei tehdä lisäennakon tai myöhemmin esimerkiksi verotuksen oikaisussa määrättävän jäännösveron huojennetusta viivästyskorosta.

Huomaathan, että jos maksat jäännösveron tai lisäennakon myöhässä, joudut maksamaan myös viivästyskorkoa.

Näet huojennetun viivästyskoron määrän OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Korkopäiviksi lasketaan kuukauden ja vuoden todelliset päivät.

Huojennetun viivästyskoron korkoprosentti on korkolain mukainen viitekorko, johon on lisätty 2 prosenttiyksikköä. Korko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Vuosina 2020 ja 2021 huojennettu viivästyskorko on siten 2 %.

Lisää huojennettu viivästyskorko lisäennakon tai jäännösveron määrään ja maksa koko summa kerralla samoilla maksutiedoilla.

Korkoa pitää maksaa myös tietyissä verotuksen muutostilanteissa

Jos verotustasi muutetaan niin, että sinulle määrätään maksettavaksi lisää veroja, voit joutua maksamaan korkoa ennen päätöksellä määrättyä eräpäivää.

Jos olet laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutesi tuloverotuksessa, eli et ole esimerkiksi ilmoittanut vuokratulojasi ja sinulle määrätään lisää jäännösveroja, Verohallinto määrää oikaisupäätöksessä maksettavaksesi myös viivästyskoron.

Viivästyskorkoa lasketaan jäännösveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen verotuksen muutoksen vuoksi määrättävän veron eräpäivään saakka. Viivästyskorko peritään määrättyyn eräpäivään saakka, vaikka maksaisit veron ennen eräpäivää.

Muissa tilanteissa kuin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnissä, kuten esimerkiksi Verohallinnon tekemän tallennusvirheen korjauksessa, verolle määrättävään eräpäivään saakka lasketaan viivästyskoron sijaan huojennettua viivästyskorkoa. Huojennettua viivästyskorkoa ei kuitenkaan lasketa ajalta, jolta verolle lasketaan viivästyskorkoa. Myös huojennettu viivästyskorko peritään määrättyyn eräpäivään saakka, vaikka maksaisit veron ennen eräpäivää.

Huomaathan, että jos maksat veron verotuspäätöksellä määrätyn eräpäivän jälkeen, joudut maksamaan viivästyskorkoa myös tältä ajalta.

Oma-aloitteisten verojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta viivästyskorkoa peritään sen verokauden yleistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen, jolle veroa määrätään tai jota koskevaa päätöstä oikaistaan. Jos kuitenkin korjaat oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta itse, Verohallinto ei tee verotuspäätöstä. Viivästyskorkoa peritään siihen päivään saakka, kunnes olet maksanut velvoitteen.

Jos negatiivista arvonlisäveroa (palautukseen oikeuttavaa arvonlisäveroa) on palautettu liikaa, liikaa palautetulle määrälle peritään viivästyskorkoa palautuspäivää seuraavasta päivästä alkaen, kunnes olet maksanut velvoitteen.

Jos taas negatiivinen arvonlisävero on aiemmin käytetty maksuksi toiselle velvoitteelle kuten työnantajasuoritukselle, ja korjauksen tai oikaisun takia negatiivinen arvonlisävero vähenee, myös työnantajasuoritukselle käytetty määrä vähenee vastaavasti. Työnantajasuoritukselta puuttuvalle määrälle peritään viivästyskorkoa käyttöpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen saakka, kunnes olet maksanut velvoitteen. Viivästysseuraamus kertyy siis sille verolle, jonka suoritukseksi "liikamäärä" aiemmin oli käytetty.

Jos olet laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutesi kiinteistöverotuksessa, eli et ole esimerkiksi ilmoittanut kaikkien kiinteistöjen tietoja ja sinulle määrätään lisää kiinteistöveroa, Verohallinto määrää oikaisupäätöksessä maksettavaksesi myös viivästyskoron.

Viivästyskorkoa lasketaan kiinteistöveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen verotuksen muutoksen vuoksi määrättävän veron eräpäivään saakka. Viivästyskorko peritään määrättyyn eräpäivään saakka, vaikka maksaisit veron ennen eräpäivää.

Huomaathan, että jos maksat veron verotuspäätöksellä määrätyn eräpäivän jälkeen, joudut maksamaan viivästyskorkoa myös tältä ajalta.