Työsuhdeajoneuvon veroton käyttö

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö koskee ns. rajatyöntekijää, joka

 • Työskentelee muussa valtiossa kuin Suomessa
 • Asuu Suomessa
 • Käyttää ajoneuvoa kummassakin maassa.

Tämän säännöksen perusteella Verohallinto voi myöntää Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle luvan käyttää ulkomailla pysyvästi rekisteröityä ajoneuvoa väliaikaisesti autoveroa suorittamatta 12 kuukauden ajan. Luvassa vahvistetaan ehdot, joiden mukaista ajoneuvon käyttöä pidetään väliaikaisesti verottomana. 

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen käyttö Suomessa

 • Ajoneuvon käyttö katsotaan väliaikaiseksi Suomessa, jos työsuhdeajoneuvon verottomaan käyttöön luvan saanut henkilö ja hänen perheensä käyttävät ajoneuvoa päivien mukaan laskettuna vähemmän Suomessa kuin ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana.
 • Jos ajoneuvoa saman päivän aikana käytetään sekä Suomessa että ulkomailla, ajoneuvoa katsotaan käytettävän ulkomailla.

Luvan myöntämisen edellytykset 

 • Henkilö työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla.
 • Ajoneuvo on työnantajan omistuksessa tai hallinnassa.
 • Ajoneuvo on rekisterissä siinä maassa, johon työnantaja on sijoittunut.
 • Ajoneuvon käyttöoikeus perustuu työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa.
 • Ajoneuvolla on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 2018:21, joka koskee osakeyhtiön omistajien työsuhdeajoneuvon käyttöä. Yhtiön omistajilta edellytetään tosiasiallista työskentelyä. Verohallinto ottaa päätöksen huomioon käsitellessään työsuhdeajoneuvojen lupahakemuksia. Verohallinto selvittää työskentelyn tosiasiallisuuden samalla kun se selvittää luvan myöntämisen muut edellytykset.

Ajoneuvon luovuttaminen toisen henkilön käytettäväksi

 • Ajoneuvoa ei saa luovuttaa Suomessa vakinaisesti asuvan muun henkilön käytettäväksi.
 • Työtekijän tai ammatinharjoittajan perheenjäsenillä on kuitenkin oikeus käyttää ajoneuvoa Suomessa liikenteeseen väliaikaisesti veroa suorittamatta.

Henkilön perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan avioliiton omaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävä henkilö. Aviopuolisoa koskevia autoverolain säännöksiä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin.

Käyttö edellyttää Verohallinnon lupaa

 • Ajoneuvon käyttö edellyttää Verohallinnon lupaa, joka voidaan myöntää 12 kuukaudeksi.
 • Lupa on pidettävä mukana ajoneuvossa käytettäessä sitä liikenteessä. Lupa voidaan uusia, mikäli hakija täyttää yhä ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön edellytykset.
 • Ajoneuvon käyttäjän on pystyttävä osoittamaan luvan myöntämisen jälkeen, että ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa on ollut luvan ehtojen mukaista. Ajoneuvon käyttö Suomessa ja ulkomailla voidaan osoittaa esimerkiksi ajopäiväkirjalla, työnantajan selvityksellä tai muulla vastaavalla asiakirjanäytöllä.
 • Jos ajoneuvon käyttö ei enää täytä verottomuuden edellytyksiä, siitä on ilmoitettava Verohallinnolle, joka voi peruuttaa luvan. Ilmoittamatta jättämiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä säädetään jälkiverotuksesta.

Hakemuksen tekeminen

Lupa työsuhdeajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöön Suomessa haetaan lomakkeella Hakemus / Lupa työsuhdeajoneuvon väliaikaiseen verottomaan käyttöön

Hakemukseen liitetään kopiot seuraavista asiakirjoista:

 • Työsopimus tai työnantajan selvitys, josta ilmenee työsuhteen osapuolet, työsuhteen kesto ja autoedun olemassaolo
 • Työnantajan kaupparekisteriotetta vastaava ulkomainen ote.
 • Ajoneuvon rekisteriote
 • Selvitys Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta.
 • Hakijan ajokortti.

Autoetu on veronalaista tuloa

Suomessa asuvien henkilöiden on pääsääntöisesti maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista. Ulkomailta saadut tulot voit ilmoittaa OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A (ansiotulot) tai 16B (pääomatulot).

Työnantajalta saatu autoetu on luontoisetu, joka on veronalaista ansiotuloa ja arvioidaan käypään arvoon. Verohallinto määrää vuosittain luontoisetujen käypien arvojen laskentaperusteet

 

Lisätietoa

Autoverolaki (Finlex)