Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö

Autoverolaissa on säädetty, milloin ajoneuvoa saa käyttää väliaikaisesti autoverotta. Autoverolain säännöksiä sovelletaan sekä EU-alueelta että sen ulkopuolelta Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin.

EU-alueen ulkopuolelta tuleviin ajoneuvoihin sovelletaan lisäksi yhteisöoikeudellisia säännöksiä tullittomasta ja arvonlisäverottomasta väliaikaisen maahantuonnin menettelystä (Tulli)

Ajoneuvon käyttö liikenteessä edellyttää aina Suomessa voimassa olevaa liikennevakuutusta.

Tee ilmoitus Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelussa.

Ulkomailla asuva henkilö

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö voi tietyissä tapauksissa käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • Oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä
  • Ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa

Suomessa asuva henkilö 

Joissakin tilanteissa myös Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa väliaikaisesti verotta. Autoverolaissa on eri tapausryhmiä, joissa voidaan soveltaa ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä.

Ne koskevat esimerkiksi eräitä auton huolto- ja korjaustilanteita sekä rekisteröimättömien ajoneuvojen siirtoa veroviranomaisen luvalla tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle. Myös eräissä testi- ja esittelyajoissa ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti verottomana.

  • Ajoneuvolla tulee olla siirtolupa tai ETA-alueen voimassa oleva rekisteröinti, jotta ajoneuvoa saa käyttää käyttöönottoilmoituksella joko sähköisesti tai lomakkeella. 

Lisäksi Suomeen rekisteröitävää ajoneuvoa voi käyttää jo ennen veron suorittamista  

  • Ajoneuvosta tulee tehdä käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus Verohallinnolle
  • Ajoneuvolla tulee olla siirtolupa tai ETA-alueen voimassa oleva rekisteröinti

Väliaikaisen verottoman käytön tapaukset toimintaohjeineen on esitelty tämän sivun alaosassa. 

Muussa kuin yllä mainituissa tapauksissa saa Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö käyttää omaa tarvettaan varten väliaikaisesti maahantuomaansa ajoneuvoa veroa suorittamatta yhtäjaksoisesti enintään 14 päivän ajan kerran kalenterivuodessa, jos ajoneuvo on rekisteröity toisessa ETA-valtiossa.

Ennen sähköisen ilmoituksen tekemistä tutustu käyttötapauksiin ja selvitä, ettei kyseessä ole jokin muu väliaikaisenverottoman käytön tilanne.

Oikeus väliaikaiseen verottomaan käyttöön osoitetaan asiakirjoilla

  • Turistin tai muun väliaikaisesti verotonta ajoneuvoa käyttävän henkilön on valvontatilanteessa osoitettava asiakirjoin, että hänellä on perusteet ajoneuvon käytön väliaikaiselle verottomuudelle.
  • Häneltä voidaan esimerkiksi vaatia todistus pysyvästä asuinpaikasta ulkomailla.
  • Jos käyttöoikeus on epäselvä, ohjaa liikennettä valvova viranomainen selvittämään asian verotoimistossa.