Invalidille myönnettävä veronpalautus

Verohallinto tekee merkinnän autoverolain 50 ja 51 §:stä ajoneuvoliikennerekisteriin. Verohallinto merkitsee huojennus- ja palautuspykälät rekisteriin takautuvasti vasta, kun autoveroa palautetaan asiakkaalle. Katsastustoimipaikat ja vakuutusyhtiöt voivat kuitenkin poistaa kyseisiä pykäliä asiakkaiden pyynnöstä. Merkintä on asiakkaalle maksuton. Asiakas voi halutessaan tulostuttaa uuden maksullisen rekisteröintitodistuksen joko sähköisesti tai katsastustoimipaikalla.

Autoveronpalautusta tai veronhuojennusta invalidille voi hakea ennen auton hankkimista ja rekisteröimistä.

Kuka voi saada autoveronpalautusta ja paljonko se on?

Invalidi voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hänen omistukseensa. Palautusta voi saada autoverolain 51 pykälän perusteella seuraavissa tapauksissa:

 1. Henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia, ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.
 2. Henkilön invaliditeetista aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiinsa valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi.

1. ja 2. kohdan tarkoittamalle henkilölle autovero palautetaan kokonaan, mutta palautettava määrä on kuitenkin enintään 3 770 euroa. Jos henkilö lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti selvittää, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, palautettava määrä on enintään 4 980 euroa.

 1. Henkilön liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, ja ajoneuvon hankinta on hänelle olennaisen tarpeellinen hänen työnsä, toimensa tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelunsa vuoksi. Tällöin autoverosta palautetaan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Edellä tarkoitettuja veronpalautuksen enimmäismääriä korotetaan määrällä, jolla ajoneuvoon erityisesti invaliditeetin vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen asennetut varusteet ovat vaikuttaneet autoveroon. 

2. ja 3. kohdassa tarkoitettuna opiskeluna ammattiin valmistumista varten ei pidetä yleissivistävää koulutusta, kuten lukiossa opiskelua.
 1. Autoveron palautukseen on oikeutettu henkilö, joka auton ensirekisteröinnissä on merkitty sen omistajaksi tai haltijaksi. Esimerkiksi osamaksutapauksissa, joissa auton omistajana säilyy auton myyjä tai rahoitusyhtiö, autovero palautetaan hakijalle tai hänen valtakirjalla määräämälleen vasta sen jälkeen, kun hakija on rekisteröintitodistukseen merkitty omistajaksi. Rahoitusjärjestelyt eivät kuitenkaan vaikuta palautettavan veron ns. kuoleutumisaikaan. Autoveron kuoleutumisaika lasketaan auton ensirekisteröinnistä ja se on kolme vuotta.

Milloin autoveronpalautusta on haettava?

Palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä tai, jos auto on ostettu osamaksulla, siitä, kun invalidista on tullut auton yksinomistaja.

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennen kuin auto on rekisteröity invalidin nimiin. Sitä voi hakea myös jo ennen auton hankkimista.

Mistä autoveronpalautusta haetaan?

Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Verohallinnosta osoitteesta

Verohallinto/ Autoverotus 
PL 1000
10901 Hanko

Mitä asiakirjoja on liitettävä ennakkopäätöshakemukseen?

Hakemukseen on liitettävä:

 • Lääkärintodistus, mieluiten SV-B-lääkärintodistuslomakkeella, jossa mahdollisimman tarkasti selvitetään liikuntahaitan tai invaliditeetin laatu ja toiminnan haitta. Hakijan haitta-astetta ei lääkärintodistuksessa tule arvioida.
 • Jäljennös hakijan ajokortista tai kuljettajana toimivan henkilön ajokortista, jos hakija itse ei vammansa vuoksi voi ajaa autoa. Tässä tapauksessa tarvitaan myös selvitys siitä, että kuljettajaksi ilmoitetulla on käytännössä mahdollisuus toimia hakijan kuljettajana.
 • Luotettava selvitys siitä, mihin tarkoituksiin ja kuinka usein hakija käyttää autoa. Jos hakemuksen perusteena on auton tarpeellisuus työn hoitamiseksi, on esitettävä alkuperäinen työnantajan todistus, josta ilmenevät työsuhteen alkamisaika ja sen jatkuvuus, työmatkan pituus, yleisten kulkuneuvojen käyttömahdollisuus ja auton tarve työmatkalla tai työn hoitamisessa.
 • Itsenäisen ammatinharjoittajan, provisiopalkalla tai muun palkkion perusteella tai tilapäisissä työsuhteissa työskentelevän tai luottamustoimia hoitavan on lisäksi esitettävä luotettava selvitys ansiotuloistaan hakemusaikana ja veroviranomaisen selvitys hakijan ansiotuloista hakemuksen tekemistä edeltävänä vuonna.
 • Oppilaitoksen antama selvitys opinnoista ja auton tarpeellisuudesta opiskelulle, jos hakija opiskelee ammattia varten.

Miten autoveronpalautuksen saa, jos hakijalla on ennakkopäätös?

Jos hakija on saanut ennakkopäätöksen autoveronpalautuksesta, päätös on voimassa 6 kuukautta myöntämispäivästä. Palautuksen maksaa Verohallinto. Palautuksen saamiseksi Verohallinnolle on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Verohallinnon antama päätös alkuperäisenä.
 • Jäljennös kauppalaskusta, jonka autoliike on antanut auton oston yhteydessä hakijalle, tai jos hakija on tuonut auton Suomeen käytettynä, jäljennös autoveropäätöksestä.
 • Jos hakija on ensirekisteröity auton haltijaksi, selvitys siitä, että haltijuus on muutettu omistajuudeksi.
 • Jos hakija on saanut autoveronpalautusta edellisestä autostaan, eikä sen ensirekisteröinnistä ole kulunut kolmea vuotta luovutuspäivään mennessä, on hakijan esitettävä selvitys siitä, ettei hän enää ole tämän auton omistaja tai, jos auto jää hakijan omistukseen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antama todistus siitä, että hakija on tehnyt ilmoituksen auton käyttötarkoituksen muuttumisesta.

Toimita asiakirjat osoitteeseen:

Verohallinto/ Autoverotus 
PL 1000
10901 Hanko

Mitä asiakirjoja autoveron palautushakemukseen?

Jos haetaan autoveronpalautusta invalidin nimiin rekisteröidystä autosta, hakemukseen liitetään edellä luetellut asiakirjat. Samoin on meneteltävä myös, jos hakija on hakenut ennakkopäätöstä, mutta ei ole saanut sitä, ennen kuin hänet on rekisteröity auton omistajaksi.

Palautuksen merkitseminen ajoneuvoliikennerekisteriin

Kun autoveroa on palautettu hakijalle, tekee Verohallinto merkinnän autoveronpalautuksesta ajoneuvoliikennerekisteriin.

Auton omistuksen muutoksesta ilmoittaminen

Jos invalidi myy tai muutoin luovuttaa auton, ennen kuin on kulunut kolme vuotta auton ensirekisteröintipäivästä, hänen on ilmoitettava asiasta Liikenne- ja viestintävirastolle. Liikenne- ja viestintävirasto perii häneltä sen osan autoverosta, joka ei ole kuoleutunut luovutuspäivään mennessä. Autovero kuoleutuu yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyttä rekisterissäolokuukautta kohti.

Veronhuojennus

Verohallinto voi vammaisuuden perusteella, erityisen painavista syistä palauttaa kohtuulliseksi katsomansa osan autoverosta. Tällainen veronhuojennus myönnetään erillisen harkinnan perusteella. Huojennushakemuksessa on mainittava, että se perustuu autoverolain 50 pykälään. Palautusta voi hakea myös ennen ajoneuvon hankkimista.

Huojennusta harkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan tai hänen perheenjäsentensä liikkumista estävän tai sitä merkitsevästi rajoittavan vamman laatuun, ajoneuvon tarpeeseen sekä perheen taloudelliseen ja muuhun sosiaaliseen asemaan.

Veronhuojennusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä samat asiakirjat kuin haettaessa veronpalautusta ja siinä on annettava arvio hankittavan auton hinnasta, jos palautusta haetaan ennen ajoneuvon hankkimista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys hakijan ja hänen perheensä taloudellisesta asemasta. Selvitykseksi kelpaa todistus hakijan ja hänen perheenjäsentensä viimeksi toimitetusta verotuksesta tai hakijan asuinkunnan sosiaaliviranomaisten antama selvitys hakijan taloudellisesta asemasta.

Jos veronhuojennusta haetaan autosta, joka on jo hankittu, autoverotukselle on toimitettava lisäksi jäljennös rekisteriotteen teknisestä osasta sekä jäljennös auton kauppalaskusta. Veronhuojennuspäätös on maksuton, eikä siitä autoverolain mukaan ole valitusoikeutta. Kun autoveroa on palautettu hakijalle, tekee Verohallinto merkinnän autoveron palautuksesta ajoneuvoliikennerekisteriin.

Veronpalautushakemusten lähetysosoite:

Verohallinto/ Autoverotus 
PL 1000
10901 Hanko

Huojennushakemusten lähetysosoite:

Verohallinto/ Autoverotus
PL 40
00052 Vero

Tiedusteluihin vastaa autoverotusneuvonta, p. 029 497 150.

Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten

Autoveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero autoveronpalautusta varten paperilomakkeella. 

Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten

Auto- ja valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen auto- ja valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.