OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

Autoveron vientipalautus

Autoveroa palautetaan hakemuksesta, jos Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus).

Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona ajoneuvo viedään Suomesta.

Hakemus vientipalautuksesta on jätettävä Verohallinnolle viimeistään 14 päivää ennen ajoneuvon vientiä. Voit jättää hakemuksen Autoveroilmoituspalvelussa.

Ajoneuvon omistaja voi tietyin edellytyksin hakea vientipalautusta myös ennakkoon (Autoveron ennakkopalautus).

Vientipalautuksen edellytykset

Vientipalautuksen hakijan on annettava Verohallinnolle mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä ja esitettävä tarvittava selvitys vientipalautuksen edellytysten täyttymisestä. Viranomainen voi pyytää selvitystä myös vientipalautuksen maksamisen jälkeen.

Vientipalautuksen hakija omistaa ajoneuvon

Vientipalautusta saa hakea se, joka ajoneuvon omistajana vie ajoneuvon muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Vientipalautuksen saaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö. Jos vientipalautuksen hakija on merkitty rekisteriin ajoneuvon omistajaksi, hänen ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa omistusoikeusselvitystä. Jos hän ei ole rekisteriin merkitty omistaja, hänen on toimitettava viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta alkaen luovutuskirja tai luovutuskirjat, joista hänen omistusoikeutensa käy ilmi.

Omistajan ei tarvitse olla sama henkilö, joka on ilmoittanut ajoneuvon verotettavaksi ja maksanut veron. Vientipalautuksen saaminen ei myöskään edellytä omistusoikeuden siirtoa, vaan voi tulla kysymykseen esimerkiksi ulkomaille muuton yhteydessä.

Ajoneuvo viedään pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi

Vientipalautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Edellytyksen täyttyminen osoitetaan asiakirjaselvityksellä.

Ajoneuvon pysyvää rekisteröintiä ulkomailla voidaan pitää osoituksena siitä, että ajoneuvo on viety pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Myös ajoneuvon myyntiä ulkomaille voidaan pääsääntöisesti pitää osoituksena siitä, että ajoneuvo on viety pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. 

Ajoneuvon liikennekelpoinen kunto

Vientipalautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on käytön Suomessa päättyessä liikennekelpoisessa kunnossa. Jos ajoneuvoa ei ole hyväksytty liikenteeseen viimeisessä määräaikais-katsastuksessa, pitää sen liikennekelpoisesta kunnosta antaa selvitys. Lisäksi veroviranomainen voi tarkastaa ajoneuvon ennen kuin se viedään Suomesta.

Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä ja tieto on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin

Vientipalautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on Suomessa poistettu liikennekäytöstä ajoneuvolain mukaisesti. 

Ajoneuvon ikä on alle 10 vuotta, kun ajoneuvo viedään ulkomaille 

Autoveroa ei palauteta ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on vientiajankohtana kulunut vähintään 10 vuotta. 

Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla tai Suomessa. Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan myös vientirekisteröintiä tai muuta pidempiaikaista rekisteröintiä Suomessa tai muussa maassa. Ensimmäinen käyttöönottoajankohta on lähtökohtaisesti ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottoajankohta.

Ajoneuvo on ilmoitettu verotettavaksi asianmukaisesti

Jos ajoneuvoa ei ole asianmukaisesti ilmoitettu verotettavaksi, sille ei myönnetä vientipalautusta. 

Ensimmäinen veronmääräytymispäivä on 1.4.2009 tai myöhäisempi

Jotta ajoneuvolle voidaan myöntää vientipalautusta, ensiverotuksen veropäivän on oltava 1.4.2009 tai myöhäisempi. Vientipalautusta koskevia säännöksiä ei siten sovelleta ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veronmääräytymispäivä on ollut 31.3.2009 tai sitä ennen.

Vientipalautuksen määrä

Autoveroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona ajoneuvo viedään Suomesta. Toisin sanoen vientipalautuksena maksetaan se määrä autoveroa, joka samanlaisessa ajoneuvossa on vientipäivänä jäljellä. 

Vientipalautuksena maksettavan autoveron määrä selvitetään samalla tavalla kuin se tehtäisiin käytettyä ajoneuvoa verotettaessa. Ajankohta, jonka mukaan autoveron määrä määritetään vientipalautusmenettelyssä, on ajoneuvon vientipäivä. Vientipalautuksen määrittäminen edellyttää ajoneuvon arvonmääritystä sekä muiden veron määräytymiseen vaikuttavien seikkojen, kuten ajoneuvon CO2-päästöarvon, selvittämistä.

Veroa ei palauteta enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksettu. Veroa ei myöskään palauteta siltä osin kuin ajoneuvon arvo tai ajoneuvosta suoritettava vero on noussut verotuksen jälkeen tehdyn muutostyön tai varustelun takia. Jos vientipalautuksen määrä olisi pienempi kuin 500 euroa, veroa ei palauteta.

Katso lisää: Autoveron määrä

Vientipalautuksen ja ennakkopalautuksen tasaaminen

Jos ajoneuvosta on maksettu ennakkopalautusta, vientipalautus maksetaan aina ennakkopalautuksen saajalle. Ennakkopalautus vähennetään vientipalautuksena maksettavasta määrästä. Jos ennakkopalautus on suurempi kuin vientipalautus, ylittävä osa peritään takaisin palautuksen saajalta. 

Lue lisää: Autoveron ennakkopalautus

Vientipalautukselle maksettava korko

Vientipalautukselle maksetaan korko, jos hakija osoittaa, että ajoneuvo on tuotu Suomeen määräaikaista käyttöä varten, jonka kesto on määritelty ennen ajoneuvon maahantuontia. Korko maksetaan enintään ennalta määritetyn käyttöjakson ajalta. Korkoa ei kuitenkaan makseta, jos ajoneuvosta on maksettu autoveron ennakkopalautusta. Muissa tapauksissa palautettavalle määrälle ei makseta palautuskorkoa.

Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten

Autoveroasiakkaiden tulee ilmoittaa tilinumero autoveronpalautusta varten paperilomakkeella. 

Tilinumeroilmoitus autoveron palautusta varten

Auto- ja valmisteveron palautuksia varten ilmoitettu tilinumero voi olla eri kuin Verohallinnolle muuten ilmoitettu tilinumero. Näin ollen auto- ja valmisteveroasiakkaiden tiedoissa on mahdollista olla kerrallaan useampi tilinumero. Muilla asiakkailla voi olla Verohallinnon tiedoissa ainoastaan yksi voimassa oleva tilinumero.

Ongelma- ja häiriötilanteet

Voit tarvittaessa tehdä hakemuksen lomakkeella.