Muutoksenhaku varainsiirtoverotuksessa

Ohjeet koskevat sekä henkilöasiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaita. Ohje koskee päätöksiä, jotka Verohallinto on antanut 1.1.2017 jälkeen.

Varainsiirtoveroa koskevaan Verohallinnon päätökseen voi hakea muutosta. Tällaisia päätöksiä ovat varainsiirtoveron maksuunpanopäätös, päätös, jolla on määrätty veroa sekä palautushakemukseen annettu päätös.

Varainsiirtoveron ennakkoratkaisupäätökseen haetaan muutosta eri tavalla. Lue lisää ennakkoratkaisua koskevasta muutoksenhausta.

Miten oikaisuvaatimus tehdään?

Maksuunpanopäätökseen, veron määräämistä koskevaan päätökseen ja varainsiirtoveron palautushakemukseen annettuun päätökseen haetaan oikaisua tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Käytä oikaisuvaatimuksen tekemiseen lomaketta 6018 (Varainsiirtoveron oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus
  • mihin päätökseen haet muutosta (merkitse päätösnumero)
  • miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä aikaisemmin Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus ja liitteet osoitteeseen:
Verohallinto
PL 1010
90101 OULU

Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon. Varainsiirtoverotuksen oikaisuvaatimusta ei voi vielä tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Milloin muutosta Verohallinnon päätökseen on haettava?

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä.

Verovuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muuten alkanut.

Esimerkki: Janne teki asuntokaupan 1.2.2018. Hän maksoi kauppaan liittyen liikaa varainsiirtoveroa. Janne teki varainsiirtoveron palautushakemuksen liikaa maksetun veron osalta ja sai päätöksen palautushakemukseen 1.6.2018. Hän voi hakea oikaisua palautushakemukseen annettuun päätökseen 31.12.2021 saakka.

Jannella olisi ollut aikaa palautushakemuksen tekemiseen aina 31.12.2021 saakka. Jos Janne tekisi palautushakemuksen vasta 31.12.2021 ja saisi päätöksen tiedoksi vasta vuoden 2022 puolella, oikaisuvaatimusaika olisi kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä siten, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka varainsiirtoverotukseen annettuun päätökseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa tai viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 60 päivää annetun päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusajassa siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätöksessä tarkoitettu kiinteistö sijaitsee tai jonka alueella on sen yhteisön kotipaikka, jonka liikkeeseen laskemia arvopapereita päätös koskee. Jos päätös koskee sekä kiinteistöä että arvopapereita, muutosta haetaan kiinteistön sijaintipaikan hallinto-oikeudelta. Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).