Ennakkoperintärekisteri

Kun työn suorittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta. Jos maksettava suoritus sen sijaan on palkkaa, maksajan on aina toimitettava ennakonpidätys, vaikka saaja kuuluisikin ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteri -sivuilla olevat ohjeet koskevat sekä henkilöitä että kaikkia yritys- ja yhteisömuotoja.

Kenet voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin?

Ennakkoperintärekisteriä ylläpitää Verohallinto. Verohallinto merkitsee toimijat ennakkoperintärekisteriin heidän oman hakemuksensa perusteella. Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä jokainen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa muutoin kuin työsuhteessa. Selvästi harrastusluonteinen toiminta ei täytä rekisteröintiedellytyksiä. Myös tekijänoikeuskorvausten saajat voivat halutessaan rekisteröityä.

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei ole pakollista. Työn suorittaja voi pitää tarkoituksenmukaisena, että toimeksiantaja toimittaa ennakonpidätyksen hänen saamastaan korvauksesta.

Ennakkoperintärekisteriin voivat hakeutua myös pelkkää tavaran kauppaa harjoittavat toimijat.

Rekisteriin ei merkitä toimijaa, jolla on todettu sellaisia verotuksessa olennaisia laiminlyöntejä, joiden jatkumista voidaan pitää ilmeisenä. Tällä perusteella ennakkoperintärekisteriin ei esimerkiksi tarvitse merkitä yritystä, jonka johtavassa asemassa olevalla toimihenkilöllä (esim. toimitusjohtajalla) tai määräävässä asemassa olevalla osakkaalla on verotuksessa todettu olennaisia laiminlyöntejä.

Mikä on ennakkoperintärekisterin merkitys?

Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse.

Jos maksettu suoritus on palkkaa

Jos maksettu suoritus on palkkaa tai urheilijan palkkiota, maksajan on aina toimitettava suorituksesta ennakonpidätys (ja palkasta maksettava myös työnantajan sairausvakuutusmaksu, aikaisemmin sosiaaliturvamaksu) verokortin mukaan. Maksaja maksaa summan edelleen Verohallinnolle. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei vaikuta siihen, pidetäänkö maksettua korvausta palkkana. Suorituksen palkanluonteisuus ratkaistaan aina ennakkoperintälain mukaan.

Lue lisää palkasta ja työkorvauksesta verotuksessa

Jos maksettu suoritus on työ- tai käyttökorvausta

Jos maksettu suoritus on työ- tai käyttökorvausta ja saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, maksajan ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Ennakkoperintärekisteriin merkitty toimija huolehtii veroistaan itse maksamalla Verohallinnolle ennakkoveroa. Verohallinto määrää ennakkoverot etukäteen.

Jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työ- ja käyttökorvauksista. Työnantajan sairausvakuutusmaksua näistä korvauksista ei kuitenkaan tarvitse maksaa.

Ennakonpidätysvelvollisuuteen ei vaikuta se, maksetaanko korvaus esimerkiksi osakeyhtiölle vaiko henkilölle. 

  • Yhteisöiltä (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) ja yhtymiltä (esim. avoin yhtiö tai kommadiittiyhtiö) ennakonpidätys toimitetaan 13 %:n suuruisena.
  • Jos työkorvauksen saaja on henkilö, ennakonpidätys toimitetaan verokortin perusteella.
  • Jos verokorttia ei esitetä lainkaan, ennakonpidätys toimitetaan 60 %:n suuruisena.

Ennen kuin ennakonpidätys lasketaan, laskun loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus.

  • Työkorvauksena pidetään työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettavaa korvausta.
  • Käyttökorvauksena pidetään korvausta, joka maksetaan tekijänoikeuden tai muun vastaavan oikeuden käyttämisestä tai käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen vaikuttaa myös myönnettävään kotitalousvähennykseen. Oikeus kotitalousvähennykseen on vain silloin, kun työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Jos kyse on tavaran kaupasta tai vuokraustoiminnasta

Ennakonpidätysvelvollisuus ei koske tavaran kauppaa eikä esimerkiksi vuokraustoimintaa. Jos laskuun sisältyy korvausta sekä työsuorituksesta että tavarantoimituksesta, rekisteröinti on tarkistettava: jos tavaran toimittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työsuorituksesta on toimitettava ennakonpidätys. Jos tavaran kauppahintaan liittyy vain vähäinen työsuoritus, kyse ei ole työkorvauksesta vaan tavaran kaupasta. Ennakonpidätystä ei tällöin tarvitse toimittaa.

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitään hakemuksen perusteella. Rekisteriin voidaan merkitä elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö. 

Ennakkoperintärekisteristä poistaminen

Ennakkoperintärekisteriin merkitty toimija voi hakeutua pois rekisteristä oma-aloitteisesti tai se voidaan poistaa Verohallinnon aloitteesta.

Ennakkoperintärekisterimerkinnän tarkistaminen

Työn teettäjällä tai palvelun ostajalla, joka maksaa työ- tai käyttökorvausta, on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Muualla verkossa

Yrittäjän tuloverotuksen palvelunumero
029 497 004

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2010