Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams

Rejestracja działającej w stoczni firmy zagranicznej (Ulkomaisen yrityksen rekisteröityminen)

Rejestracja firmy 

Na tej stronie znajdziesz informacje o rejestracji zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek partnerskich i komandytowych. Na stronie Samozatrudniony znajduje się więcej informacji o rejestracji samozatrudnionych.

Urząd Skarbowy regionu Uudenmaa rejestruje jako interesanta administracji skarbowej przedsiębiorstwa zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Finlandii.

Przedsiębiorstwa zagraniczne zgłaszają się do rejestru wypełniając formularz Y1 (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne) oraz Y2 (spółki partnerskie i komandytowe). Formularze są dostępne w Internecie pod adresem oraz w punktach obsługi Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Patentowegoi Rejestrowego. 

Formularz rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być podpisany imieniem i nazwiskiem przez uprawnioną do tego osobę.

Formularz należy wysłać na adres:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki, FINLAND

Jako załącznik do formularza rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwo zagraniczne musi dostarczyć: Załącznik 6204:

    • (po fińsku/szwedzku) LUB
    • (po angielsku/estońsku)
  • Wydany przez urzędnika z własnego kraju pochodzenia wyciąg odpowiadający fińskiemu wyciągowi z rejestru handlowego oraz tłumaczenie tego wyciągu na język fiński, szwedzki lub angielski
    • na wyciągu powinna znajdować się: nazwa, adres, branża, okres obrachunkowy oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy.
  • Kopia kontraktu/umowy najmu siły roboczej w celu przyspieszenia procedury.

Dodatkowo w języku fińskim:

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

Dodatkowe instrukcje w innych językach:

UWAGA: Znajdujące się na tej stronie to ogólne wskazówki. Bardziej szczegó³owe informacje w jêzyku fiñskim i szwedzkim s¹ dostêpne na stronach internetowych Urzêdu Skarbowego (www.vero.fi).

Page last updated 6/29/2012